Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanse og lærerprofesjonen - bruk av evidens i den praktiske pedagogikken Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning 18.09.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanse og lærerprofesjonen - bruk av evidens i den praktiske pedagogikken Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning 18.09.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanse og lærerprofesjonen - bruk av evidens i den praktiske pedagogikken
Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning

2 LP-modellen En modell for pedagogisk analyse og tiltaksutvikling utviklet ut fra forskningsbasert kunnskap. Lærerne tar utgangspunkt i utfordringer i skolehverdagen og i egen pedagogisk praksis. Lærerne bruker analysemodellen gjennom samarbeid i lærergrupper. Lærerne skal selv velge strategier og tiltak og gjennomføre dette i praksis. Det eksisterer ikke felles metoder eller tiltak som alle lærere skal anvende.

3 Analysemodellen Formulering av problemstilling og mål
Innhenting av informasjon Analyse av opprettholdende faktorer Utvikling av strategier og tiltak Gjennomføring av valgte tiltak Evaluering

4 Klasser som ”lukkede” sosiale systemer
Det er i den konkrete situasjonen i klasserommet at læring og undervisning foregår. Sosiale systemers og dermed klassers lukkethet kan sammenlignes med membran i en celle. Sosiale systemer kan irriteres av innflytelse fra omgivelsene, men påvirkningen bestemmes av systemet selv. I arbeidet med LP-modellen vil det være viktig å ha fokus på de tingene vi kan gjøre noe med. SePU - Senter for praksisrettet utdanningsforskning

5 Hva er evidens i pedagogikk?
Evidens handler om forskning som kan gi svar på hvilken praksis som sannsynliggjør best mulige resultater for bestemte målgrupper under et sett av betingelser (Tengvall 2003) Evidens skal øke sannsynligheten for ønskede resultater, men er ingen garanti for gode resultater Evidens er spørsmål om hva som virker, forstått som hvilke resultater har vi av ulike innsatser og tiltak? Dette er spørsmål det må være vesentlig å stille i pedagogisk praksis der en søker å påvirke barn og unge sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Thomas Nordahl

6 Forenklet forståelse av pedagogisk praksis
Elevenes sosiale og kulturelle bakgrunn og de individuelle forutsetningene for læring og utvikling Pedagogisk praksis i form av innhold, metoder, arbeidsmåter, organiseringsprinsipper og lignende Bidra til læring og utvikling for den enkelte elev samt forebygge og redusere problemer Thomas Nordahl

7 Evidenshierarki og evaluering
Før og ettermåling tilknyttet en intervensjon. Ren etterundersøkelse er ikke tilstrekkelig Evalueringen skal ha et sammenligningsgrunnlag Gruppe av individer som ikke anvender metoden/tilnærmingen (matchede sammenligningsgrupper eller tidsseriedesign) Statistisk dokumentasjon innen resultatområdet Resultater skal dokumenteres på ønskede resultatvariabler Det skal måles flere variabler enn innsatsfaktorer og resultatområder for å kunne vurdere sideeffekter Randomisering av tiltaksgruppe og sammenligningsgruppe Effekten skal være funnet i minst en uavhengig studie Meta-studier som sammenfatter resultater fra flere studier Thomas Nordahl

8 Ulike kunnskapstyper Erfaringsbasert kunnskap Brukerbasert kunnskap
Den erfaringsbaserte kunnskapen vil i hovedsak være subjektiv ved at det er den enkelte læreres private erfaringer og oppfatninger som ligger til grunn. Brukerbasert kunnskap Brukerbasert kunnskap er i skolesammenheng kunnskap som er knyttet til de erfaringer foreldre og elever har fra opplæringen. Forskningsbasert kunnskap Dette er generalisert kunnskap som er utviklet gjennom forsknings- og utviklingsarbeid, evalueringer og annen type praktisk orientert forskning. Thomas Nordahl

9 Metaanalyser av elevenes læringsutbytte (Hattie, J
Metaanalyser av elevenes læringsutbytte (Hattie, J. (2009): Visible learning) Hattie (2009) bygger på og oppsummerer 800 metaanalyser basert på studier med 83 mill. elever Alle resultater er uttrykt i effektstørrelser knyttet til elevens læring 0.00 – 0,19 ingen effekt 0.20 – 0.39 liten effekt 0,40 – 0,59 middels effekt > 0,60 stor effekt Thomas Nordahl

10 Organisering, ledelse og elevenes læringsutbytte
Område Effekt-størrelse Effekt-vurdering Nivådifferensiering 0,12 Ingen effekt Baseskoler/Åpne skoler 0,00 Aldersblanding 0,04 Redusert klassestørrelse 0,20 Liten effekt Skoleledelse 0,36 Thomas Nordahl

11 Læreren har den mest kraftfulle innflytelsen på elevenes læring
Område Effekt-størrelse Effekt-vurdering Lærerens tilbakemelding til elevene, (positiv, støttende og konstruktiv) 0,72 Stor effekt Lærerens ledelse, tydelighet og struktur i undervisningen 0,71 En positiv og støttende relasjon mellom elev og lærer Kognitive strategier; dialog, spørsmål, klargjøring, repetisjon, oppsummering 0,74 Thomas Nordahl

12 Andre viktige faktorer for læring
Læringsmiljø med sosialt gode relasjoner mellom elever og en elevkultur som støtter læring 0,53 middels effekt Samarbeid mellom hjem og skole og foreldre med forventninger og støtte til sine barns læring og skolegang 0,51 middels effekt Foreldrenes sosioøkonomiske bakgrunn har i gjennomsnitt mindre effekt enn bidraget fra læreren. 0,57 mot 0,68 Thomas Nordahl

13 Evidensbasert kunnskap og lærernes profesjonalitet og autonomi
En lærers profesjonelle skjønn og autonomi må bygge på ulike kunnskapstyper og her vil evidensbasert kunnskap være en viktig type kunnskap. Det vil øke lærerens kompetanse Forskningsbasert kunnskap er en forutsetning for profesjonalitet og autonomi En profesjon uten kunnskapsstandarder kan knapt kalles en profesjon Lærere bør vite hvorfor noe virker bedre enn noe annet Det er bekymringsfullt at lærerne og skolen som selv er en kunnskapsinstitusjon i så liten grad bygger sin virksomhet på forskningsbasert kunnskap. Thomas Nordahl


Laste ned ppt "Kompetanse og lærerprofesjonen - bruk av evidens i den praktiske pedagogikken Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning 18.09.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google