Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meld. St. 18 (2010–2011) En inkluderende skole – hvorfor og hvordan? Seniorrådgiver Jens Rydland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meld. St. 18 (2010–2011) En inkluderende skole – hvorfor og hvordan? Seniorrådgiver Jens Rydland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meld. St. 18 (2010–2011) En inkluderende skole – hvorfor og hvordan? Seniorrådgiver Jens Rydland

2 2 Kunnskapsdepartementet Historisk utvikling Kraftig utbygging av statlige spesialskoler fra 1951 Hjelpeundervisning introdusert som desentralisert alternativ til spesialskoler Stortinget avviste forslag om omfattende utbygging av spesialskoler i 1968 Blomkomiteen foreslo integrering av flest mulig i ordinære skoler Nedbygging av spesialskoler og rett til opplæring for alle

3 3 Kunnskapsdepartementet Hva er inkludering? Begrepet blir oppfattet forskjellig, mye litteratur og forskning om emnet. Organisatorisk: –Organisatorisk inkludert –Organisatorisk segregert Den subjektive: –Opplevelsen av å tilhøre et fellesskap og en gruppe man ønsker å være en del av

4 4 Kunnskapsdepartementet Arenaer for spesialundervisning 46 000 av 615 000 elever i grunnskolen Skole 4000 elever Faste spesialklasser 1900 elever Egen skole (spesialskole) 1500 elever Alternative opplæringsarenaer

5 5 Kunnskapsdepartementet Organisering av spesialundervisning

6 6 Kunnskapsdepartementet Opplevelse av inkludering Mange som mottar spesialundervisning opplever mobbing, ekskludering og mindreverdsfølelse. (Quvang 2011) Barn med store generelle lærevansker eller utviklingshemning som mottar opplæring i vanlig klasse/skole har mer sosialt liv både i og utenfor skolen. (Ytterhus/Tøssebro 2005) Elever i egne grupper/klasser har større avvikende atferd og isolerer seg mer enn de som er i ordinær klasse/gruppe. (Ytterhus/Tøssebro 2005)

7 7 Kunnskapsdepartementet Hvorfor inkludering? Menneskerettigheter og menneskets likeverd (artikkel 24 FN-konvensjonen) Overordnet prinsipp for fellesskolen Vi skal lære å vokse opp og utvikle oss i fellesskap Gir det beste læringsutbytte

8 8 Kunnskapsdepartementet Hvorfor inkludering? En ny rapport fra Dansk Clearinghouse viser at barn med særskilte behov får høyere karakterer når de inkluderes i den ordinære undervisningen. De øvrige elevene tjener også på at disse barna inkluderes i den vanlige klassen. Resultatene skal samles i en bok til alle skoler i Danmark. Målet er å hjelpe skoleledere og lærere til å skape et mer inkluderende læringsmiljø som styrker elevenes læring og utvikling.

9 9 Kunnskapsdepartementet Hvorfor inkludering? Kjennetegn ved skolesystemer som presterer godt på PISA 2009: -Har høye forventninger til alle elever -Elever går ikke ”om igjen” en klasse -Overfører ikke dårlig presterende elever til andre skoler -Elevene blir ikke organisert utifra prestasjoner og faglig nivå = gode læringsresultater!

10 10 Kunnskapsdepartementet Hvorfor inkludering? Forskning viser at under gitte forutsetninger gir inkludering det beste læringsutbytte. (Markussen, Frøseth og Grøgaard 2009 – studie i VGO) I mangfoldige elevgrupper vil elevenes styrker og interesser gi impulser til hverandre og bidra til motivasjon og læring Det å være i en ”ordinær klasse” bidrar positivt til læringsutbytte Lavt ambisjonsnivå i de segregerte oppleggene i egne klasser påvirker læringsresultatet negativt

11 11 Kunnskapsdepartementet ”Ha en fot innenfor” Organisering betyr ikke alt: Både organisatorisk inkluderte og organisatorisk segregerte opplegg kan virke for elever som har tilhørighet til ordinære klasser. (Markussen, Frøseth og Grøgaard 2009 studie i VGO) Viktig å ha en fot innenfor den ordinære klassen Like viktig som spørsmålet om innenfor eller utenfor er det at skolene har: Et høyt pedagogisk og didaktisk refleksjonsnivå til spesialundervisningen

12 12 Kunnskapsdepartementet Hvordan inkludering? Ingen felles og standardiserte løsninger: Holdninger, løsninger og tiltak må utformes på kommunenivå og skolenivå!! Spesialundervisning og organisatorisk inkludering gir gode resultater under gitte forutsetninger: Den ordinære opplæringen må være god Kompetanse til læreren Hver elev er unik – kan ikke bruke standardiserte opplegg Vurdering av resultater – tiltak og mål må vurderes kontinuerlig

13 Tidlig innsats og gode læringsmiljøer

14 14 Kunnskapsdepartementet Tre mål for Meld. St. 18 Læring og fellesskap Skape motivasjon og forebygge vansker gjennom gode læringsmiljøer Møte mangfoldet av elevers forutsetninger og evner gjennom bedre tilpasset opplæring Ha realistiske mål, konkrete tiltak og gode rutiner i spesialundervisningen

15 15 Kunnskapsdepartementet Tre strategier for kvalitet i spesialundervisningen Forebygging og tidlig innsats – kurven over omfanget av spesialundervisning skal snus til å bli størst på de første årstrinnene Lærings- og utviklingsprosess – spesialundervisning skal ha konkrete mål, tiltak og vurderinger av resultater Inkludering – spesialundervisning skal ikke føre til utstøting og diskriminering

16 16 Kunnskapsdepartementet ”Vi sprenger grenser” Målgruppen er personale i skole og barnehage Målet er å øke: a)Forventningene til elevene b)Bevisstheten blant lærere og personalet c)Kompetansen om læringen og utviklingen til elever med utviklingshemming og store sammensatte lærevansker

17 17 Kunnskapsdepartementet ”Vi sprenger grenser” Skal bestå av: -Møteplasser -Materiell for kompetanseheving -Erfaringsspredning og veiledning Skal utformes i samarbeid med: -Brukerorganisasjoner -Ressurspersoner i barnehager, skoler, UH- sektoren

18 18 Kunnskapsdepartementet


Laste ned ppt "Meld. St. 18 (2010–2011) En inkluderende skole – hvorfor og hvordan? Seniorrådgiver Jens Rydland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google