Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009 Felles parkeringspolitikk Porsgrunn – Skien Seminar den 15. juni 2009 Gorm Carlsen Asplan Viak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009 Felles parkeringspolitikk Porsgrunn – Skien Seminar den 15. juni 2009 Gorm Carlsen Asplan Viak."— Utskrift av presentasjonen:

1 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009 Felles parkeringspolitikk Porsgrunn – Skien Seminar den 15. juni 2009 Gorm Carlsen Asplan Viak as

2 Felles P-politikk hvorfor? Konkurranse mellom kommunene hemmer utviklingen av virkningsfull politikk. Felles politikk gir større mulighet for å oppnå egne politiske mål innen transportpolitikken. Opprettholde gode rammebetingelser for næringslivet under nye transportmessige rammebetingelser. 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

3 Felles P-politikk hvorfor? 1.Strategi for P-huslokalisering, bringer parkeringsplassene inn som en naturlig del av arealpolitikken for infrastruktur. 2.Samordning av parkeringsnormer motvirker konkurransevridning og gir mulighet for en mer effektiv arealpolitikk. 3.Samordning av frikjøpsregler og bruk av utbyggingsavtaler, gir grunnlag for vekst på like ”parkeringsvilkår”, økt tetthet i sentrene, bedre kollektivgrunnlag og større styringsmuligheter i sentrumspolitikken 4.Frykt for konkurransevridning hindrer ”riktig” bruk av avgifter og andre virkemidler. Felles styringsverktøy reduserer dette hinderet. Lik utøvelse av ”praktisk parkeringspolitikk”, Felles arena for løpende koordinering og avveining av interesser sikrer ”stø kurs”. 5.Felles stimulerings og belønningsordninger for miljøvennlig transport rettet mot befolkning og næringsliv gir større effekt når det etableres i hele det felles bolig og arbeidsmarkede 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

4 Historikk Før 1965, ingen overgripende bestemmelser om parkering Bygningsloven av 1965, introduserte §69, ”Den ubebygde del av tomten”: ”…Det skal i nødvendig grad sikres tilfredsstillende oppholdssted i det fri for beboerne, herunder lekeplass for barn, og for avkjørsel og parkering av biler, …. osv” Bakgrunn: problemer med fremkommelighet og sikkerhet i gatenettet 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

5 §69, Effekter Utbyggere tvinges til å ta samfunnsansvar gjennom å sørge for å dekke sitt behov for parkering Parkeringspolitikken er privatisert Det offentlige har ikke tatt grep i parkeringspolitikken (unntak for sentrum i noen større byer) 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

6 §69, plasserte parkeringspolitikken på ”den ubebygde del av tomten” - og der har den forblitt. 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

7 §69, Effekter Kobling av reisemål og reisemiddel gjør at andre reisemidler ikke kan konkurrere 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

8 §69 - effekter Ineffektive P-anlegg med stort arealforbruk Lav tetthet Lang avstand til bolig Situasjonen oppfattes som en premiss 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

9 1.Strategi for P-huslokalisering, bringer parkeringsplassene inn som en naturlig del av arealpolitikken for infrastruktur. Effektivisere parkeringsanleggene Jevne ut konkurranseforholdet bil/koll/sykkel Plassere rett virksomhet på rett sted (ABC) 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

10 Effektivisering av parkeringsanleggene 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009 Fellesanlegg og variert arealbruk gir behov for færre P-plasser. Variert arealbruk ga 35% lavere behov i P-anlegg

11 Effektivisering, praktisk politikk: Ny Pl. Bygningslov: Bestemmelser til arealformål (§11-10). Det skal gis bestemmelser til arealformålet om parkering skal være offentlig eller fellesareal Hensynssoner om krav til felles planlegging av flere eiendommer, fordeling av arealverdier og kostnadsfordeling av fellestiltak, eksempelvis parkeringsanlegg 20.09.2016 ° Presentasjonstittel (Topp- og bunntekst) | 20.09.2016

12 Utjevne konkurranseforholdet bil kollektiv Individuell parkering gir systematisk kortere gangavstand for dem som kjører bil enn dem som tar bussen. 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

13 Hva styrer våre reisemiddelvalg? Reisemiddelvalg påvirkes av energiforbruket Fotgjengere forbruker 3 ganger så mye energi pr tidsenhet som bilister 20.09.2016 ° Presentasjonstittel (Topp- og bunntekst) | 20.09.2016

14 Hva styrer våre reisemiddelvalg? Gangavstand oppfattes ikke ”linjært” 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

15 Hva styrer våre reisemiddelvalg? Miljøet påvirker vår aksept av gangavstand Akseptert gangavstand varierer kan variere med opptil 70% mellom uattraktive og attraktive miljøer 20.09.2016 ° Presentasjonstittel (Topp- og bunntekst) | 20.09.2016

16 Utjevne konkurranseforholdet bil-kollektiv Akseptert gangavstand er avgjørende for valg av reisemiddel. Utjevning av forskjeller viktig. Gjelder i begge ender av reisen. 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

17 Samlokalisering sikrer likere konkurransevilkår Lik gangavstand gir større motivasjon for å velge kollektiv Mindre biltrafikk på lokalveinettet gir større akseptert gangavstand Mulighet for større tetthet Gir større marked for kollektiv = ”vinn-vinn” 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

18 Utjevne konkurranseforholdet bil-kollektiv Betydelige bussandeler selv ved dobbel reisetid !! 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

19 Utjevning av konkurransen, praktisk politikk Hensynssoner ny pl.bl. (§11-8), g. og bestemmelser til arealformål ny pl.bl. (§11-10). Til arealdelen kan det knyttes hensynssoner som setter krav til bestemte transportløsninger før utbygging tillates. Hensynssoner om krav til felles planlegging av flere eiendommer, fordeling av arealverdier og kostnadsfordeling av fellestiltak, eksempelvis parkeringsanlegg 20.09.2016 ° Presentasjonstittel (Topp- og bunntekst) | 20.09.2016

20 2. Samordning av parkeringsnormer mot konkurransevridning, mulighet for en mer effektiv arealpolitikk. Parkeringsnormen skal sikre at den ”helt nødvendige” biltrafikken har et parkeringstilbud. Muligheten for å gå, sykle og ta buss varierer innenfor byområdet, altså må parkeringsnormen variere. Grunnlag for differensiering av eksempelvis P-norm 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

21 3 Parkeringsnorm og tilgjengelighet 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009 Områder med lik tilgjengelighet får lik norm Arbeidsplassintensive virksomheter legges til områder med best tilgjengelighet (ABC- strategi)

22 3 Parkeringsnorm og tilgjengelighet Områder med best tilgjengelighet gis fast eller maks/min norm Planbestemmelser kan kreve kollektivtiltak før utbygging tillates Områder med dårlig tilgjengelighet gis mer åpen norm 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

23 Hvor for felles P-norm? Et utbyggingsareal i Porsgrunn blir ikke attraktivt med en maks P-norm på 1 plass pr 100 m2 BRA, hvis Skien åpner for 1 plass pr 50 m2 rett over grensen? Lik parkeringsnorm motvirker konkurransevridning og muliggjør en mer miljøvennlig arealpolitikk. 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

24 Lavere P-normer, konsekvenser for utbygger Må forvalt P-tilbudet sitt strengere Behovsvurdering Vurdering av kollektiv og sykkelmulighet Avgiftsbelegging Parkeringsskjøp osv Økonomisk gunstig Mer effektiv arealbruk Bedre miljø osv. 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

25 Forvaltning av parkeringstilbudet Hvordan skal det forvaltes? Hva skal fjernes? Hva skal beholdes? Hva skal bygges? Målet er tross alt å redusere bilbruken Tiltakene må derfor virke 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

26 Parkeringsrestriksjoner er nødvendig, eksempel Nord Jæren: Forbedring av kollektivtilbudet ikke nok alene Reell endring i reisetidsforholdet må til. 5 min økning i reisetid med bil, gir dobling av kollektivreisene på nord Jæren. 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

27 Forvaltning av P-tilbudet Redusere antall P- plasser på gategrunn Avgift på gategrunn høyere enn i P-anleggene Maks P-tid 15 min kan være gratis 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

28 Forvaltning av P-tilbudet Avgiftsbelegge langtidsparkering som Porsgrunn nå også gjør Differensierte avgifter Skjerming av boligområder med soneparkering. 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

29 Forvaltning av P-tilbudet Planlagt kapasitet Kapasiteten i P- anleggene både i Skien og Porsgrunn er trolig mer enn tilstrekkelig hvis langtidsparkeringen reduseres Gateparkeringen kan forvaltes strengt for å unngå letetrafikk, bedre miljø, fremkommelighet for buss/sykkel, osv. 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

30 Forvaltning av P-tilbudet Uformelle og midlertidige P-plasser Rivingstomter og andre arealer benyttes til parkering i strid med arealplaner Tiltak: Offentlige arealer omdisponeres eller avgiftsbelegges umiddelbart Ulovlig etablerte private langtidsplasser identifiseres og kommunene griper inn for å stanse ulovlig bruk 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

31 Forvaltning av P-tilbudet Tiltak Kommuneplanvedtak om forbud mot adkomster i sentrumsområdene. 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

32 Forvaltning av det private P-tilbudet Private P-tilbud, del av byen Samfunnet drøfter tiltak for å regulere bruken – hvorfor? Parkering er ikke gratis selv om den ikke koster noe for brukeren. Forurenser betaler? (er det ikke rimelig at den som forurenser mest betaler mest) Avgift på arbeidsparkering gir betydelig nedgang i bilbruk. Skattemessige særfordeler på gratisparkering fjernes! 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

33 Arena for samordning offentlig - privat Må ikke benytte forvaltningsvedtak som forhandlingsressurs Må ikke etablere karteller i privat marked Kan avtale kvalitetsmål i parkering Kan avtale parkeringspolitisk ”indikatorer” (P-tid osv) Kan være intensjons og/eller prosessavtaler 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

34 Arena for samordning offentlig - privat Etablere regionalt parkeringsforum, for kommuner og private Mål: Samordne tiltak i parkeringsmarkedet for å oppnå politiske mål i transportpolitikken, og private mål om tilgjengelighet og omsetning i private virksomheter. Rapportere på omforente indikatorer som: Avgiftsnivå Parkeringstid Belegg oa? Samordne mål/tiltak for : Redusering av P-tider i korttidsanlegg Forbedre betingelsene for kollektivbetjening Forbedre tilbud for syklister osv. 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009

35 Felles P-politikk hvorfor? Konkurranse mellom kommunene hemmer utviklingen av virkningsfull politikk. Felles politikk gir større mulighet for å oppnå egne politiske mål innen transportpolitikken. Opprettholde gode rammebetingelser for næringslivet under nye transportmessige rammebetingelser. Takk for oppmerksomheten ! 20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009


Laste ned ppt "20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009 Felles parkeringspolitikk Porsgrunn – Skien Seminar den 15. juni 2009 Gorm Carlsen Asplan Viak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google