Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009 Felles parkeringspolitikk Porsgrunn – Skien Seminar den 15. juni 2009 Gorm Carlsen Asplan Viak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009 Felles parkeringspolitikk Porsgrunn – Skien Seminar den 15. juni 2009 Gorm Carlsen Asplan Viak."— Utskrift av presentasjonen:

1 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn Felles parkeringspolitikk Porsgrunn – Skien Seminar den 15. juni 2009 Gorm Carlsen Asplan Viak as

2 Felles P-politikk hvorfor? Konkurranse mellom kommunene hemmer utviklingen av virkningsfull politikk. Felles politikk gir større mulighet for å oppnå egne politiske mål innen transportpolitikken. Opprettholde gode rammebetingelser for næringslivet under nye transportmessige rammebetingelser °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

3 Felles P-politikk hvorfor? 1.Strategi for P-huslokalisering, bringer parkeringsplassene inn som en naturlig del av arealpolitikken for infrastruktur. 2.Samordning av parkeringsnormer motvirker konkurransevridning og gir mulighet for en mer effektiv arealpolitikk. 3.Samordning av frikjøpsregler og bruk av utbyggingsavtaler, gir grunnlag for vekst på like ”parkeringsvilkår”, økt tetthet i sentrene, bedre kollektivgrunnlag og større styringsmuligheter i sentrumspolitikken 4.Frykt for konkurransevridning hindrer ”riktig” bruk av avgifter og andre virkemidler. Felles styringsverktøy reduserer dette hinderet. Lik utøvelse av ”praktisk parkeringspolitikk”, Felles arena for løpende koordinering og avveining av interesser sikrer ”stø kurs”. 5.Felles stimulerings og belønningsordninger for miljøvennlig transport rettet mot befolkning og næringsliv gir større effekt når det etableres i hele det felles bolig og arbeidsmarkede °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

4 Historikk Før 1965, ingen overgripende bestemmelser om parkering Bygningsloven av 1965, introduserte §69, ”Den ubebygde del av tomten”: ”…Det skal i nødvendig grad sikres tilfredsstillende oppholdssted i det fri for beboerne, herunder lekeplass for barn, og for avkjørsel og parkering av biler, …. osv” Bakgrunn: problemer med fremkommelighet og sikkerhet i gatenettet °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

5 §69, Effekter Utbyggere tvinges til å ta samfunnsansvar gjennom å sørge for å dekke sitt behov for parkering Parkeringspolitikken er privatisert Det offentlige har ikke tatt grep i parkeringspolitikken (unntak for sentrum i noen større byer) °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

6 §69, plasserte parkeringspolitikken på ”den ubebygde del av tomten” - og der har den forblitt °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

7 §69, Effekter Kobling av reisemål og reisemiddel gjør at andre reisemidler ikke kan konkurrere °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

8 §69 - effekter Ineffektive P-anlegg med stort arealforbruk Lav tetthet Lang avstand til bolig Situasjonen oppfattes som en premiss °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

9 1.Strategi for P-huslokalisering, bringer parkeringsplassene inn som en naturlig del av arealpolitikken for infrastruktur. Effektivisere parkeringsanleggene Jevne ut konkurranseforholdet bil/koll/sykkel Plassere rett virksomhet på rett sted (ABC) °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

10 Effektivisering av parkeringsanleggene °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn Fellesanlegg og variert arealbruk gir behov for færre P-plasser. Variert arealbruk ga 35% lavere behov i P-anlegg

11 Effektivisering, praktisk politikk: Ny Pl. Bygningslov: Bestemmelser til arealformål (§11-10). Det skal gis bestemmelser til arealformålet om parkering skal være offentlig eller fellesareal Hensynssoner om krav til felles planlegging av flere eiendommer, fordeling av arealverdier og kostnadsfordeling av fellestiltak, eksempelvis parkeringsanlegg ° Presentasjonstittel (Topp- og bunntekst) |

12 Utjevne konkurranseforholdet bil kollektiv Individuell parkering gir systematisk kortere gangavstand for dem som kjører bil enn dem som tar bussen °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

13 Hva styrer våre reisemiddelvalg? Reisemiddelvalg påvirkes av energiforbruket Fotgjengere forbruker 3 ganger så mye energi pr tidsenhet som bilister ° Presentasjonstittel (Topp- og bunntekst) |

14 Hva styrer våre reisemiddelvalg? Gangavstand oppfattes ikke ”linjært” °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

15 Hva styrer våre reisemiddelvalg? Miljøet påvirker vår aksept av gangavstand Akseptert gangavstand varierer kan variere med opptil 70% mellom uattraktive og attraktive miljøer ° Presentasjonstittel (Topp- og bunntekst) |

16 Utjevne konkurranseforholdet bil-kollektiv Akseptert gangavstand er avgjørende for valg av reisemiddel. Utjevning av forskjeller viktig. Gjelder i begge ender av reisen °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

17 Samlokalisering sikrer likere konkurransevilkår Lik gangavstand gir større motivasjon for å velge kollektiv Mindre biltrafikk på lokalveinettet gir større akseptert gangavstand Mulighet for større tetthet Gir større marked for kollektiv = ”vinn-vinn” °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

18 Utjevne konkurranseforholdet bil-kollektiv Betydelige bussandeler selv ved dobbel reisetid !! °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

19 Utjevning av konkurransen, praktisk politikk Hensynssoner ny pl.bl. (§11-8), g. og bestemmelser til arealformål ny pl.bl. (§11-10). Til arealdelen kan det knyttes hensynssoner som setter krav til bestemte transportløsninger før utbygging tillates. Hensynssoner om krav til felles planlegging av flere eiendommer, fordeling av arealverdier og kostnadsfordeling av fellestiltak, eksempelvis parkeringsanlegg ° Presentasjonstittel (Topp- og bunntekst) |

20 2. Samordning av parkeringsnormer mot konkurransevridning, mulighet for en mer effektiv arealpolitikk. Parkeringsnormen skal sikre at den ”helt nødvendige” biltrafikken har et parkeringstilbud. Muligheten for å gå, sykle og ta buss varierer innenfor byområdet, altså må parkeringsnormen variere. Grunnlag for differensiering av eksempelvis P-norm °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

21 3 Parkeringsnorm og tilgjengelighet °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn Områder med lik tilgjengelighet får lik norm Arbeidsplassintensive virksomheter legges til områder med best tilgjengelighet (ABC- strategi)

22 3 Parkeringsnorm og tilgjengelighet Områder med best tilgjengelighet gis fast eller maks/min norm Planbestemmelser kan kreve kollektivtiltak før utbygging tillates Områder med dårlig tilgjengelighet gis mer åpen norm °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

23 Hvor for felles P-norm? Et utbyggingsareal i Porsgrunn blir ikke attraktivt med en maks P-norm på 1 plass pr 100 m2 BRA, hvis Skien åpner for 1 plass pr 50 m2 rett over grensen? Lik parkeringsnorm motvirker konkurransevridning og muliggjør en mer miljøvennlig arealpolitikk °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

24 Lavere P-normer, konsekvenser for utbygger Må forvalt P-tilbudet sitt strengere Behovsvurdering Vurdering av kollektiv og sykkelmulighet Avgiftsbelegging Parkeringsskjøp osv Økonomisk gunstig Mer effektiv arealbruk Bedre miljø osv °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

25 Forvaltning av parkeringstilbudet Hvordan skal det forvaltes? Hva skal fjernes? Hva skal beholdes? Hva skal bygges? Målet er tross alt å redusere bilbruken Tiltakene må derfor virke °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

26 Parkeringsrestriksjoner er nødvendig, eksempel Nord Jæren: Forbedring av kollektivtilbudet ikke nok alene Reell endring i reisetidsforholdet må til. 5 min økning i reisetid med bil, gir dobling av kollektivreisene på nord Jæren °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

27 Forvaltning av P-tilbudet Redusere antall P- plasser på gategrunn Avgift på gategrunn høyere enn i P-anleggene Maks P-tid 15 min kan være gratis °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

28 Forvaltning av P-tilbudet Avgiftsbelegge langtidsparkering som Porsgrunn nå også gjør Differensierte avgifter Skjerming av boligområder med soneparkering °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

29 Forvaltning av P-tilbudet Planlagt kapasitet Kapasiteten i P- anleggene både i Skien og Porsgrunn er trolig mer enn tilstrekkelig hvis langtidsparkeringen reduseres Gateparkeringen kan forvaltes strengt for å unngå letetrafikk, bedre miljø, fremkommelighet for buss/sykkel, osv °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

30 Forvaltning av P-tilbudet Uformelle og midlertidige P-plasser Rivingstomter og andre arealer benyttes til parkering i strid med arealplaner Tiltak: Offentlige arealer omdisponeres eller avgiftsbelegges umiddelbart Ulovlig etablerte private langtidsplasser identifiseres og kommunene griper inn for å stanse ulovlig bruk °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

31 Forvaltning av P-tilbudet Tiltak Kommuneplanvedtak om forbud mot adkomster i sentrumsområdene °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

32 Forvaltning av det private P-tilbudet Private P-tilbud, del av byen Samfunnet drøfter tiltak for å regulere bruken – hvorfor? Parkering er ikke gratis selv om den ikke koster noe for brukeren. Forurenser betaler? (er det ikke rimelig at den som forurenser mest betaler mest) Avgift på arbeidsparkering gir betydelig nedgang i bilbruk. Skattemessige særfordeler på gratisparkering fjernes! °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

33 Arena for samordning offentlig - privat Må ikke benytte forvaltningsvedtak som forhandlingsressurs Må ikke etablere karteller i privat marked Kan avtale kvalitetsmål i parkering Kan avtale parkeringspolitisk ”indikatorer” (P-tid osv) Kan være intensjons og/eller prosessavtaler °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

34 Arena for samordning offentlig - privat Etablere regionalt parkeringsforum, for kommuner og private Mål: Samordne tiltak i parkeringsmarkedet for å oppnå politiske mål i transportpolitikken, og private mål om tilgjengelighet og omsetning i private virksomheter. Rapportere på omforente indikatorer som: Avgiftsnivå Parkeringstid Belegg oa? Samordne mål/tiltak for : Redusering av P-tider i korttidsanlegg Forbedre betingelsene for kollektivbetjening Forbedre tilbud for syklister osv °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn

35 Felles P-politikk hvorfor? Konkurranse mellom kommunene hemmer utviklingen av virkningsfull politikk. Felles politikk gir større mulighet for å oppnå egne politiske mål innen transportpolitikken. Opprettholde gode rammebetingelser for næringslivet under nye transportmessige rammebetingelser. Takk for oppmerksomheten ! °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn


Laste ned ppt "20.09.2016 °Felles P-politikk, seminar Porsgrunn 15.06.2009 Felles parkeringspolitikk Porsgrunn – Skien Seminar den 15. juni 2009 Gorm Carlsen Asplan Viak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google