Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunalt eierskap – Nordhordland Revisjon IKS 23. januar 2009 – Alver hotell Advokat og partner Vibeke Resch-Knudsen Agendum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunalt eierskap – Nordhordland Revisjon IKS 23. januar 2009 – Alver hotell Advokat og partner Vibeke Resch-Knudsen Agendum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunalt eierskap – Nordhordland Revisjon IKS 23. januar 2009 – Alver hotell Advokat og partner Vibeke Resch-Knudsen Agendum

2 Agenda Formål med kommunalt eierskap og valg av selskapsform Rolle- og ansvarsdeling Aktive eiere og eierskapsstrategi Kontroll og tilsyn med kommunalt eide selskap

3 Folkevalgtrollen og eierrollen Ombudsrollen, styringsrollen og lederrollen som folkevalgt –Hva med eierrollen og arbeidsgiverrollen? Selskaper og eierinteresser må ses i sammenheng med hva det offentlige ellers utfører Forutsetter at det er transparent, åpent og tilgjengelig for alle som har interesse av det (f. eks styreverv, honorar o.l)

4 Hvem er eier og hva vil eier med selskapet? Hvem er eieren eller eierne? –Blandet eierskap –Aksjonær eller deltaker –Styrkeforhold mellom eierne Hva vil eierne med selskapet? –Hva var formålet ved etablering og har det skjedd endringer? –Hvilken selskapsform er valgt og hva er begrunnelsen for valget? –Hvordan ser styringsmodellen ut? –Hvilken relasjon har selskapet til eierkommunene? –Opererer vi i et marked eller har vi monopol på denne tjenesten? –Hva er markedet og hva skal vi utføre? –Er det krav til økonomisk utbytte?

5 De selskapstro De pragmatiske Verv og kontroll De markedstro

6 Selvstendig rettsubjekt Eiere: begrenset Ansvar: ubegrenset Eiere: ubegrenset Ansvar: begrenset Eiere: selveiet Kommunal/interkommunal organisering Integrert del av kommunen www.lovdata.no Selskap (kml.§ 27) Politisk styring Stiftelse (stiftelsesloven) Aksjeselskap (asl) Foretak (kml. kap. 11) Etat (kml. § 10) Institusjon (kml. § 11) Aksjeselskap (asl) Stiftelse (stiftelsesloven) IKS (IKS-loven) Samvirkeforetak (SF-loven) Vertskommune (kml.§ 28a-f) Samarbeid (kml.§ 27) Forretning

7 Styring og kontroll med interkommunale samarbeid Indirekte politisk styring = Eierstyring Politisk styringKommunestyre Samarbeid § 28c § 27 § 28b Selskaper Stiftelser AS IKS

8 Viktige informasjon om selskapet Firmaattest Vedtak og stiftelsesdokumenter Vedtekter/selskapsavtale –Formålet Andre dokumenter av betydning: –Aksjonæravtale (eieravtale) –Årsmeldinger og årsregnskap –Strategiske dokumenter –Relevante lover –Styreinstruks

9 Agenda Formål med kommunalt eierskap og valg av selskapsform Rolle- og ansvarsdeling Aktive eiere og eierskapsstrategi Kontroll og tilsyn med kommunalt eide selskap

10 Aktiv eierstyring KommuneSelskap Eier Bestiller/ utfører KommunestyretUtøvende eierorgan Styret Kommunens administrasjon bestiller bruker kunde bevilger tilrettelegger iverksetter Eksterne brukere/ kunder Selskapets administrasjon Rådmannen Formannskap Styring Tjenestesalg/leveranse Informasjon

11 Kommune Eier Kommunestyret Formannskap Utfordring 1 Hvordan kan vi nå ”styre” tjenesteproduksjonen? Kommunestyret skal gi instrukser/ signaler til sine representanter i eierorganet. Eierskapsrepresentantene skal ivareta kommunens interesser og har myndighet til å stemme på generalforsamling/ representantskapsmøter. Politiske diskusjoner skal tas i kommunestyret med hele kommunens tjenesteproduksjon som fokus. Styring Tjenestesalg/leveranse Informasjon Selskap Utøvende eierorgan Forutsetning: Skille politikk og utøvelse av aktivt eierskap.

12 Selskap Eier Utøvende eierorgan Styring Tjenestesalg/leveranse Informasjon Utfordring 2 Hvordan skille rollene som eierrepresentant og som styremedlem i kommunalt eide selskaper? Styret Selskapets administrasjon Bestiller/ utfører Eksterne brukere/ kunder Eierne velger representanter til det utøvende eierorgan som fatter vedtak på vegne av alle eierne Styret sammensettes av den beste kompetanse til å forvalte dette tjenesteområdet. Styret tar ikke signaler fra eierne men følger vedtak fra eierorganet. Ingen styremedlemmer ”representerer” noen andre enn seg selv – utad fremstår de som et team. Samlet er styret daglig leders overordnet. Forutsetning: Eierrepresentantene fatter formelle vedtak i det operative eierorgan og velger styret som fokuserer utelukkende på selskapets beste.

13 Kommunens administrasjon Rådmannen Bestiller/ utfører Kommune Styret Eksterne brukere/ kunder Selskapets administrasjon Selskap Utfordring 3 Hvordan skal kommunens administrasjon forholde seg til tjenesteleverandøren? Kontrakt mellom kommunen og selskapet om utførelsen av tjenesten utarbeides i samarbeid mellom administrasjonen i kommunen og selskapet. Dialog om beregning av selvkost i selskapet går mellom administrasjon i selskapet og administrasjonen i kommunen – fremlegges av selskapet. Styring Tjenestesalg/leveranse Informasjon bestiller bruker kunde bevilger Forutsetning: Etablere rammer for bestiller (kommunen) og utfører (selskapet).

14 Kommune Eier Kommunestyret Formannskap Styring Tjenestesalg/leveranse Informasjon Kommunens administrasjon Rådmannen Bestiller/ utfører bestiller bruker kunde bevilger Utfordring 4 Hvordan skape rolleforståelse hos folke- valgte og administrasjon i kommunen i forhold til eierskap og bestiller av tjenester? tilrettelegger iverksetter Forutsetning: Skille eier (kommunestyret) og kunde/bevilger/bestiller/bruker (administrasjon med rådmannen som øverste leder). Kommunestyret er eier som etablerer selskapet, velger representanter til det operative eierorgan og gir signaler/ instrukser til disse. Kommunestyret skal gjennom sitt eierskap tenke på kommunens helhetlige tjenesteproduksjon. Kommunens administrasjon er ikke eier, og skal ivareta kommunens interesser som kunde/bevilger/bestiller/bruker av selskapets tjenester.

15 Aktiv eierstyring KommuneSelskap Eier Bestiller/ utfører KommunestyretUtøvende eierorgan Styret Kommunens administrasjon bestiller bruker kunde bevilger tilrettelegger iverksetter Eksterne brukere/ kunder Selskapets administrasjon Rådmannen Formannskap Styring Tjenestesalg/leveranse Informasjon

16 Agenda Formål med kommunalt eierskap og valg av selskapsform Rolle- og ansvarsdeling Aktive eiere og eierskapsstrategi Kontroll og tilsyn med kommunalt eide selskap

17 KS Eierforum: Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt eide selskap og foretak (1) Obligatorisk opplæring av- og informasjon til folkevalgte (2) Utarbeidelse av eierskapsmeldinger (7) Sammensetning og funksjon til eierorgan (9) Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskaper og IKS (10) Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene (13) Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i selskapsstyrene www.ks.no

18 Kommunale eiere bør (1): –ha et klart formål med å investere i eller etablere et selskap –praktisere langsiktig eierskap på tross av at kommunestyret som eier er et demokratisk organ som er på valg hvert 4 år –være aktive eiere og utøve eierstyring gjennom de folkevalgte organ –skille mellom rollen som eier og kunde/bruker av selskapene sine,

19 Kommunale eiere bør (2): –fremstå som forutsigbare og utøve aktiv deltakelse i generalforsamlings- eller representantskapsmøter –fokusere på helhetlig eierskap og utvikle eierstrategier som reflekteres gjennom deltakelse i generalforsamling eller representantskap –utvikle eierstrategier i forhold til kommunens helhetlig eierskap –etablere grunnlaget for politisk eierstyring

20 Hensikt med eiermelding: Bidra til aktiv eierstyring av kommunalt eide selskaper Sikre helhetlig politisk styring av kommunens eierinteresser Oversikt over og vurdering av alle kommunes selskaper; interkommunale selskaper og aksjeselskaper. Stiftelse bør vurderes unntatt Strategisk, målrettet og forutsigbar eierutøvelse til beste for kommunens innbyggere, kommunen selv og kommunens selskaper Bidra til klargjøring av roller og ansvar Legge grunnlag for utvikling av selskapene i tråd med eiers interesser og syn Bidra til samfunnsansvarlig eierskap

21 Eiermelding som et levende dokument: Evalueres én gang pr. år (til ”eierdagen”) Benyttes aktivt som grunnlag for styresammensetning Inneholder verktøy for evaluering av styre, selskap og daglig leder Kompetansegrunnlag for politiske diskusjoner Gir grunnlag for kontinuerlig vurdering av hvorvidt selskapene oppfyller sin hensikt

22 Omdømme - eierskap Omgivelsene bedømmer og gir innhold til eierskapet hvis kommunen ikke gjør det Effektivitet, deltakelse og gjennomsiktighet er nøkkelfaktorer for hvordan politisk styring og kontroll med selskapene kan skje Kommunens eierskap må være: –forutsigbart –åpent og tydelig for våre omgivelser –del av vårt lokaldemokrati Politikerne bør framstår som aktive eiere med et bevisst og reflektert forhold til kommunens eierinteresser

23 Agenda Formål med kommunalt eierskap og valg av selskapsform Rolle- og ansvarsdeling Aktive eiere og eierskapsstrategi Kontroll og tilsyn med kommunalt eide selskap

24 Kontrollutvalgets rolle, jfr kommuneloven § 77 nr 5: ”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.”

25 Kontrollutvalgsforskriften §§ 13 og 14 Selskapskontroll § 13: Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltning av kommunens/fylkeskommunens interesser i selskaper. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll minst en gang i valgperioden.. Planen skal vedtas av kontrollutvalget/fylkestinget. Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på deres vegne skal gjennomføre selskapskontroll. Eierskapskontroll § 14: Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3.

26 Anbefalinger: Husk: Mistanke om dobbeltroller er uheldig både for eier og selskap Utarbeid eiermelding – innarbeid som prosess Styr selskapene gjennom de operative eierorganene Velg styremedlemmer ut fra kompetanse Bruk valgkomitè – utarbeid retningslinjer for denne Takk for meg! Vibeke Resch-Knudsen vrk@agendum.no Tlf. 97 51 00 99 ISBN 978-82-446-1180-0


Laste ned ppt "Kommunalt eierskap – Nordhordland Revisjon IKS 23. januar 2009 – Alver hotell Advokat og partner Vibeke Resch-Knudsen Agendum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google