Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BTI – Stord kommune Stafettloggen - handlingsrettleiar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BTI – Stord kommune Stafettloggen - handlingsrettleiar."— Utskrift av presentasjonen:

1 BTI – Stord kommune Stafettloggen - handlingsrettleiar

2 BTI- modellen er ein rettleiar i korleis kommunalt tilsette kan eller skal gå fram i arbeidet med barn og unge som ein har uro for. I si enklaste form består modellen av fire hovudprosessar. Dei fire prosessane skildrar ulike aktivitetar i arbeidet med å identifisera barn som bekymrar og iverksetjing av tiltak på ulike nivå i kommunen. I si mest komplekse form vil modellen bestå av fleire handlingsrettleiarar som inneheld meir konkrete skildringar av framgangsmåtar, rutinar og verkty. Dei fire nivåa skal omfatta alle oppgåver og aktivitetar som rører ved tidleg innsats og oppfølging av barn som uroar. Figuren under viser hovudprosessane i dei fire nivåa. Identifisere barn som uroar Teneste- internt tiltaks- Arbeid saman med barnet/ føresette Tverretatleg samarbeid med to eller fleire involverte tenester saman med barnet/ føresette Samarbeid basert på melding/ tilvising saman med barnet/ føresette. Nivå 0Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Om modellen

3 BTI – Stord kommune Generelt:  Loggen følgjer barnet. Dersom føresette (barn over 15 år) ikkje samtykkjer til elektronisk logg, gjennomførast stafettlogg i papirversjon  Stafetthaldar bør vera ein som har jamnleg kontakt med barnet  Det takast PDF utskrift kvart år, ved byte av teneste og ved avslutting av logg. Utskrift vert arkivert i barnet si mappe.  Avslutta logg kan opnast etter samtykke frå førestte/barnet  Ny teneste får tilgang til logg etter samtykke frå føresette/barnet  Leiar av tenesta er ansvarleg for at ny stafetthaldar overtek loggen  Fleire av trinna i modellen kan gjennomførast på same møte (til dømes kan ein i same møte gå frå den naudsynte samtalen til trinn 1 og 2 på nivå 1)

4 Uro for eit barn/ungdom Definer problemstilling Opprett kontakt med andre tenester Første møte med aktuell instans Del uroa for barnet med næraste leiar Del uroa med barnet/føresette ( Den naudsynte samtalen ) Grunn til vidare oppfølging? Saka vert avslutta Planlegg og gjennomfør møte med føresette/barn Iverksett tiltak Evaluering Beslutning: 1.Avslutta saka 2.Vidare tiltak på nivå 2 3.Skal andre involverast? Beslutning: 1.Avslutta saka 2.Vidare tiltak på nivå 2 3.Skal andre involverast? Planlegg tiltak og opprett stafettlogg Iverksett tiltak Evaluering Beslutning: 1.Avslutta saka 2.Tilvising/melding til nivå 3 3.Innsats fortsett på nivå 2 Planlegg utgreiing/ undersøking Iverksett koordinert innsats Evaluering/ oppsummering Beslutning: 1.Avslutta saka 2.Iverksett innsats på nivå 1,2 eller 3 Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2Nivå 3 Handlingsplan - generell

5 Ein tilsett får uro for eit barn/ungdom Verkty: Signal hjå barn og unge på mogleg manglande trivsel Observasjonsskjema Skala - uro for barn og unge Uroa takast opp med næraste leiar ved første høve. Avgjer eventuelt kven som skal samtala med barnet/ungdomen og føresette. Gjennomfør samtale med barnet/ungdomen. Gjennomfør den naudsynte samtalen med føresette, seinast innan fire veker etter at uro oppstår. Verkty: Rettleiar til Den naudsynte samtalenRettleiar til Den naudsynte samtalen Bistand til rettleiing i forkant av samtalen, kontakt Nina Helle. NB! Ved mistanke om vald/overgrep, kontakt barneverntenesta. Dersom det i fellesskap med dei føresette, barnet/ungdomen kjem fram behov for å setja i gong innsats, vert det oppretta logg på nivå 1. Stafetthaldar vert navngitt. Verkty: Samtykke til oppretting av logg, Skala for uro for barn og ungeSamtykke til oppretting av loggSkala for uro for barn og unge Dersom nei til samtykke, vurder grunnlag for melding til barnevernet. Verkty: BekymringsmeldingBekymringsmelding Dersom nei - Saka vert avslutta i samråd med føresette/barn. Ja Nei

6 Evaluering: Tiltak på nivå 1 og behov for ytterlegare innsats Beslutning: 1.Avslutta saka 2.Fortsetja innsats på nivå 1 3.Skal andre involverast? Beslutning: 1.Avslutta saka 2.Fortsetja innsats på nivå 1 3.Skal andre involverast? Stafetthaldar, barn og føresette har ei felles forståing for kva ein skal fokusera på. Skala - uro for barn og unge, ObservasjonsskjemaSkala - uro for barn og ungeObservasjonsskjema Stafetthaldar har ansvar for å koordinera innsatsen. Kontakt systemansvarleg på tenestestaden for brukarnamn og passord. Opprett logg: StafettloggenStafettloggen Opprett mål og tiltak i loggen, det kjem tydeleg fram kven som skal gjera kva. Alle har bestemte oppgåver. Dersom barnet ikkje deltek på møtet skal ein bestemma kven som informerer han/ho. Før inn referat frå møte rett i stafettloggen. Avtal tid for neste møte. Stafettloggen nyttast til dokumentasjon av innsats. Avtalt innsats gjennomførast på aktuelle arena. Dersom inga grunn til uro – saka vert avslutta i samråd med føresette/barn. Om andre skal involverast vert avgjort i møte med føresette/barn. Dersom ja: Bruk tenesteoversiktene: SIB,SOFT for å avgjera kven som skal involverast. Grunngje i invitasjonen kvifor ein ynskjer aktuell instans. Privat nettverk bør også vurderast.SIBSOFT Verkty: Samtykkeerklæring, Skala for uro for barn og unge, INVITASJON TIL NETTVERKSMØTESamtykkeerklæringSkala for uro for barn og ungeINVITASJON TIL NETTVERKSMØTE Ved fortsatt grunn til uro, men manglande samtykke, vurdèr grunnlag for melding til barnevernet. Verkty: BekymringsmeldingBekymringsmelding Evaluering knytt til om barnet sin situasjon har endra seg. Oppstarts- trinn Planleggings trinn Tiltaks- trinn Evaluerings -trinn Beslutnings -trinn

7 Nettverksmøte seinast to veker frå det på nivå 1 blei bestemt å gå til nivå 2. Stafetthaldar og føresette har ansvar for å invitera til møte. Stafetthaldar har ansvar for møteleiing og referat. Verkty: Mal nettverksmøte, Mal referat, Mal invitasjon, Skala - uro for barn og ungeMal nettverksmøteMal referatMal invitasjon Skala - uro for barn og unge Stafetthaldar gir alle involverte tilgang til logg. Den/dei inviterte instans(ane) har ansvar for å kvalitetsikra eigen innsats knytt til problem- stillinga. Kven som skal vera stafetthaldar vidare vert bestemt på møtet. Avtal tid for neste møte. Stafettloggen nyttast til dokumentasjon av innsats. Avtalt innsats gjennomførast på aktuelle arena. Evaluering av barnet sin noverande situasjon. Vurdèr saman med barnet og føresette om det trengs ytterlegare hjelpetiltak:Skala for uro for barn og ungeSkala for uro for barn og unge Dersom inga grunn til uro, saka vert avslutta i samråd med føresette/barn. Om saka skal tilvisast instans på nivå 3 inviterer stafett- haldar og føresette/barn til eit møte med instansen. Verkty: Samtykkerklæring, Meldeskjema barnevern (kan formulerast som søknad), Tilvisningsskjema PPT skule, Tilvisningsskjema PPT bghSamtykkerklæringTilvisningsskjema PPT skule Tilvisningsskjema PPT bgh Dersom ein fortset med innstats på nivå 2 må ein vurdera om ein skal invitera ytterlegare instansar inn. Dersom ja: Bruk tenesteoversikta : SIB, SOFT å avgjera kven som skal involverast. Grunngje i invitasjonen kvifor ein ynskjer aktuell instans. Privat nettverk bør også vurderast.SIBSOFT Verkty: Samtykkeerklæring, Mal invitasjonSamtykkeerklæringMal invitasjon Ved fortsatt grunn til uro, men manglande samtykke, vurdèr grunnlag for melding til barnevernet. Verkty: BekymringsmeldingBekymringsmelding Nettverksmøte

8 Stafetthaldar og føresette/barn preseterer problemstillinga. Instansen kvalitetsikrar at tilvisinga er rett. Avgjer kven som skal vera stafetthaldar i det vidare arbeidet. Stafetthaldar sørger for at aktuelle får tilgang til stafettloggen. Skala - uro for barn og unge Aktuell instans legg fram plan for utgreiing/undersøking i samarbeid med føresette/barn og andre aktuelle instansar. Avtal tid for nytt møte, samt evaluering. Avtalt innsats vert sett i verk. Aktuell instans gjennomfører si utgreiing/undersøking og registrerer aktiviteten i stafettloggen.stafettloggen Døme: PPT greier ut om barnet si språkforståing. Dersom andre instansar er inne med innsats skal dette førast i stafettloggen. stafettloggen Resultat av utgreiing/undersøking vert saman med føresette/barn presentert aktuelle instansar, og vurdering av vidare tiltak vert utført: Skala for uro for barn og unge. Avtal kven som skal vera stafetthaldar.Skala for uro for barn og unge Ingen grunn til uro: saka avsluttast i samråd med føresette/barn. Ved fortsatt grunn til uro vurdèr grunnlag for melding til barnevernet. Verkty: BekymringsmeldingBekymringsmelding Iverksett innsats på aktuelt nivå. Beslutning: 1.Avslutta saka 2.Iverksett innsats på nivå 1,2 eller 3

9 Punkta 3, 4 og 5 gjeld kun for oppstartsmøtet 1.Send møteinvitasjon i loggen. Informer om tiltak som skal vurderast 2.Velkommen og kort presentasjon av sak 3.Presentasjon av deltakarane: namn og rolle 4.Kva er kjerna i saka? Kva skal me vera merkame på i forhold til stafettloggen?  Informasjon om og opplæring i stafettlogg  Barn/ungdom, føresette fortel frå sitt perspektiv om positive sider og utfordringar  Positive sider og utfordringar. Skulen informerer 5. Kartlegg moglege handlingar  Kva kjenneteikn for måloppnåing har den kommande innsatsen?  Drøft kva handlingar som er moglege, samt alternativ. 6. Oppsummering – positive hendingar sidan sist møte og vurdering av iverksette tiltak 7. Formuler (nye) tiltak  Kva for tiltak skal setjast i gang?  Koordiner tiltaka  Gjer målsetjingane tydlege for alle deltakarane  Bestem korleis tiltaka skal fylgjast opp  Bestem når tiltaka skal vurderast og kven som tek initiativ til neste møte 8. Oppsummering og konkrete avtalar  Vurdèr om andre forhold må avklarast  Gå gjennom tiltak og ansvar  Fastsett kven som skal orienterast om innsatsen og kven som skal orientera kven 9. Takk for innsats og frammøte Stafettlogg - Møtemal

10 Språket i stafettloggen: Skriv loggen i møte der føresette er invitert. Alle må lunna forstå kva som står i stafettloggen for at den skal kunna skapa ei oversikt over innsatsen ovanfor det enkelte barn. Det er derfor heilt sentralt at språket er klårt og tydeleg og positivt. Her er nokre gode råd til klårt og tydeleg språk:  Skriv til barnet (etter at barnet er 15 år) eller barnet sine føresette. Det er viktig at du frå starten av har klårt føre deg kven du skriv til.  Skriv kortfatta. Ta berre med naudsynt informasjon.  Skriv korte setningar.  Skriv enkelt, tydeleg og konkret.  Ver presis når det gjeld kven som skal gjere kva. Ikkje bruk «ein/man». Bruk heller stillingsbetegningar, namn eller familierelasjon (mor, farfar, storesyster osb.)  Gjer teksten aktiv. Bruk mange utsegnsord (verb). Bruk den aktive forma av utsegnsorda, det vil seia dei utsegnsorda som endar på –er. Det er lettare å lesa og gjer språket meir levande. Bruk til dømes «barnet ringer» i staden for «det ringast», eller «legen undersøker» i staden for «det undersøkjast».  Ver presis med omsyn til tid, dag eller periode. Ikkje skriv «snarast». Skriv presist kor ofte, ikkje «i rimeleg omfang».  Ikkje skriv « i den grad det er mogleg», for kven avgjer det?  Bruk vanlege ord og uttrykk.  Unngå forkortingar. Skriv heile ordet. Det er ikkje alle som kjenner til tydinga av forkortingar.  Les alltid korrektur. Til slutt skal du lesa teksten høgt for møtedeltakarane.


Laste ned ppt "BTI – Stord kommune Stafettloggen - handlingsrettleiar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google