Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stafettloggen Handlingsveileder. Generelt: Loggen følger barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes. Det tas PDF utskrift hvert år,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stafettloggen Handlingsveileder. Generelt: Loggen følger barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes. Det tas PDF utskrift hvert år,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stafettloggen Handlingsveileder

2 Generelt: Loggen følger barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes. Det tas PDF utskrift hvert år, ved bytte av tjeneste og ved avslutning av logg av tjenesten barnet er i. Utskriften lagres i barnets/ elevens mappe. (Arkivlov – lenke) Avsluttet logg kan gjenåpnes etter samtykke fra foreldre. Ny tjeneste får tilgang til logg etter samtykke fra foreldre. Leder av tjenesten ansvarlig for at ny stafettholder overtar loggen. Seksjon skole – og barnehage følger opp og etterspør overføring av logger

3 Handlingsplan - generell Samtale med foreldrene Koordinert innsats iverksettes Koordinerende møte Ja Grunn til bekymringen? Del bekymringen Konkretisér bekymringen Observasjonsskjema Konkretisér bekymringen Observasjonsskjema Bekymring Se bekymringsskala Bekymring Se bekymringsskala Saken sluttes Nei Ja Egen innsats iverksettes Møte enhet – foreldre Stafettlogg opprettes Møte enhet – foreldre Stafettlogg opprettes Skal andre involveres i innsaten? Lokal innsats fortsetter Tiltak bør iverksettes? Samtale med foreldrene Koordinert innsats iverksettes Koordinerende møte Skal det tilmeldes? 3 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 0 Nivå 3

4 Ja Grunn til bekymringen? Del bekymringen Konkretisér bekymringen Observasjonsskjem a Konkretisér bekymringen Observasjonsskjem a Bekymring Se bekymringsskala Bekymring Se bekymringsskala Saken sluttes Nei Nivå 2 Nivå 1 Nivå 0 Nivå 3 En uro/bekymring oppstår Definer bekymringen – sett ord på den. Støtte i bekymringsskalaen: Bekymringsskala barn Bekymringsskala barn og Bekymringsskala foreldreBekymringsskala foreldre Fra bekymring til handling: Når er det grunn til bekymring?Når er det grunn til bekymring? 0 – 13 år Når er det grunn til bekymring - ungdom?Når er det grunn til bekymring - ungdom? Barn og unge – tegn på mistrivsel Diskuter bekymringen med team eller nærmeste leder og legg rammer i gruppen / klassen. Organiser i klassen/gruppen og gjøre noen »kloke grep» i forhold til bekymringen. Undringssamtale med barnet/ eleven. Mal for samtaleMal for samtale Undringssamtale / den nødvendige samtalen med foreldre. Samtale for å klargjøre om det er grunnlag for bekymringen. Mal: Verktøykassen Fra bekymring til handling: Den nødvendige samtalenVerktøykassenDen nødvendige samtalen Observasjon i gruppen/ klassen etter behov, for å klargjøre bekymringen. Eventuelt benytte NotatskjemaNotatskjema Dersom nei, skolen og barnehagen /helsestasjon ser at det ikke er grunnlag for en bekymring - saken avsluttes Dersom ja, skolen / barnehagen /helsestasjon ser at det er grunn til bekymring og tiltak bør iverksettes – gå til nivå 1 for å opprette en logg Tid fra bekymring til samtale foreldre - 4 uker Ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep- kontakt barnevern

5 Nei Ja Egen innsats Tiltak / møter Egen innsats Tiltak / møter Samtale / møte med foreldrene Stafettlogg opprettes Samtale / møte med foreldrene Stafettlogg opprettes Skal andre involveres i innsaten? Lokal innsats fortsetter Samtale med leder Nivå 2 Nivå 1 Nivå 0 Nivå 3 Avklar med styrer, rektor/enhetsleder – avtale om opprettelse av logg Informere om stafettlogg – gi ut informasjonsmateriellstafettlogg Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema Samtykkeskjema for stafettlogg, Samtykkeskjema Møtemal loggmøte Rutine dersom ikke logg skal opprettes. Kontakt systemansvarlig på tjenestestedet for brukernavn og passord Opprette logg. www.haugesund.kommune.no/stafettloggenwww.haugesund.kommune.no/stafettloggen Opplæring av foreldre. Beskrive bekymringen, opprette mål og tiltak i loggen. Før inn allerede igangsatte tiltak, om de er av betydning (avtale møtetidspunkt) Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av tiltak i tjenesten eller i hjemmet. Møter settes for vurdering av tiltak, videreføring eller for nye tiltak. Foreldre inviteres til møtene. Møtemal loggmøte Diskuteres i møte. Dersom nei – saken avsluttes eller fortsetter innen tjenesten Dersom ja - det er behov for bistand fra tjenester utenfra – gå til nivå 2. Avtal med foreldre at aktuell instans vil bli rådspurt. Rådspørre – etter samtykke fra foreldre - skal det henvises? Møte mellom tjeneste, foreldre og hjelpetjeneste. Hvilke tiltak kan videreføres av de som har vært prøvd ut? Gå gjennom utførte tiltak i loggen. Møtemal overgangerMøtemal overganger

6 Handlingsplan - generell Nei Ja Egen innsats Tiltak / møter Egen innsats Tiltak / møter Samtale / møte med foreldrene Stafettlogg opprettes Samtale / møte med foreldrene Stafettlogg opprettes Skal andre involveres i innsaten? Lokal innsats fortsetter Samtale med leder Nivå 2 Nivå 1 Nivå 0 Nivå 3 Ved overgang til nivå 2 inviteres det etter samtykke til et møte med foreldre og ny instans. Se rutine: Overgang til nivå 2 Overgang til nivå Her gjennomgås tiltakene i loggen, og det avtales om en skal fortsette på nivå 1 med veiledning eller sende henvisning til PPT

7 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 0 Nivå 3 Møte med foreldre og ny instans Skal andre involveres? Koordinerende møte og innsats Samtale med foreldrene Innsats fortsetter på nivå 2 Nei Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny instans/instanser inkluderes. SamtykkeskjemaSamtykkeskjema Sende henvisningsskjema, pedagogisk rapport, rapport fra loggen, eventuelt gjennomført kartlegging til hjelpetjenesten Henvisningsskjema til PPT Henvisningsskjema til logoped Opprette logg tilgang til hjelpetjenesten Kontakt systemansvarlig på skolen / barnehagen /helsestasjon for brukernavn og passord StafettloggenStafettloggen Møte med foreldre og hjelpetjeneste for å opprette mål og tiltak i loggen og avtale møtetidspunkt. Møtemal loggmøteMøtemal loggmøte Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenesten eller i hjemmet. Møter settes for vurdering av tiltak, videreføring eller for nye tiltak. Foreldre inviteres til møtene. Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor de kommunale tjenestene involveres etter behov og får tilgang til loggen etter samtykke fra foreldre, Er det behov for ytterligere hjelpetiltak? Bup, psykisk helse eller barnevern? Hvis ja møte med foreldre og ny instans og gå til nivå 3. Møtemal overgangerMøtemal overganger Dersom annen tjeneste involveres, fortsetter stafettholderen som ansvarlig for loggen. Kun tiltak som skal foregå på skolen / barnehagen/ helsestasjon føres i loggen Ja

8 Handlingsplan - generell Nivå 2 Nivå 1 Nivå 0 Nivå 3 Møte med foreldre og ny instans Skal andre involveres? Koordinerende møte og innsats Samtale med foreldrene Ved overgang til nivå 3 inviteres det etter samtykke til et møte med foreldre og ny instans. Se rutine: Overgang til nivå 3 Overgang til nivå Her gjennomgås tiltakene i loggen, og det avtales om en skal fortsette på nivå 2 med veiledning eller sende forespørselen videre

9 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 0 Nivå 3 Samtale med foreldrene Koordinert innsats iverksettes Koordinerende møte Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny instans/instanser inkluderes. SamtykkeskjemaSamtykkeskjema Sende henvisningsskjema og rapport fra loggen Opprette logg tilgang til hjelpetjenesten Kontakt systemansvarlig på skolen / barnehagen /helsestasjon for brukernavn og passord StafettloggenStafettloggen Møte med foreldre og hjelpetjenester for å opprette mål og tiltak i loggen og avtale møtetidspunkt. Møtemal loggmøteMøtemal loggmøte Stafettloggen benyttes til dokumentasjon av samordnede tiltak i tjenesten eller i hjemmet. Møter settes for vurdering av tiltak, videreføring eller for nye tiltak. Foreldre inviteres til møtene. Tiltak tjenester i nivå 3 som skal foregå på skolen eller i barnehagen føres i loggen. Tiltak gjennomføres og eventuelle andre instanser innenfor hjelpetjenestene involveres etter behov og får tilgang til loggen, etter samtykke fra foreldre.

10 Stafettlogg – Møtemal Punktene 3, 4 og 5 gjelder kun for oppstartsmøtet. 1.Send møteinvitasjon i loggen. Informer om tiltak som skal vurderes 2.Velkommen og kort presentasjon av sak 3.Presentasjon av deltakerne - Navn og rolle 4. Hva er kjernen i saken? Hva skal vi være oppmerksomme på i forhold til stafettloggen? - Informasjon om og opplæring i stafettlogg - Barn / elev, foreldre forteller fra sitt perspektiv om positive sider og utfordringer - Positive sider og utfordringer. Skolen informerer 5. Kartlegg handlingsmuligheter – Hvilket kjennetegn for måloppnåelse har den kommende innsatsen? - Drøft handlingsmuligheter og alternativer (hvilke muligheter har vi?) 6. Oppsummering – positive hendinger siden sist møte og vurdering av igangsatte tiltak 7. Formuler tiltak (nye tiltak) - Hvilke tiltak skal igangsettes? – Koordiner tiltakene - Tydeliggjør målsettingene for alle deltakerne - Bestem hvordan tiltakene skal følges opp - Bestem når tiltakene skal vurderes og hvem som tar initiativ til neste møte 8. Oppsummering og konkrete avtaler – Vurder om andre forhold må avklares - Gjennomgå tiltak og ansvar - Fastsett hvem som skal orienteres om innsatsen og hvem som skal orientere hvem 9. Takk for innsats og frammøte

11 Språket i stafettloggen: Skriv loggen i møte der foreldrene er invitert. Alle må kunne forstå hva som står i stafettloggen, for at den skal kunne skape en oversikt over innsatsen overfor det enkelte barn. Det er derfor helt sentralt at språket er klart og tydelig og positivt. Her er noen gode råd til klart og tydelig språk: Skriv til barnet (etter barnet er 15 år) eller barnets foreldre. Det er viktig at du fra starten av har klart for deg hvem du skriver til. Skriv kortfattet. Ta bare med nødvendig informasjon. Skriv korte setninger. Skriv enkelt, tydelig og konkret Vær presis når det gjelder hvem som skal gjøre hva. Ikke bruk "man". Bruk heller stillingsbetegnelser, navn eller familierelasjon (mor, farfar, storesøster osv.). Gjør teksten aktiv. Bruk mange utsagnsord (verb). Bruk den aktive formen av utsagnsordene, det vil si de utsagnsordene som ender på -er. Det er lettere å lese og gjør språket mer levende. Bruk f.eks. "barnet ringer" i stedet for "det ringes", eller "legen undersøker" i stedet for "det undersøkes". Vær presis med hensyn til tid, dag eller periode. Ikke skriv "snarest". Skriv presist hvor ofte, ikke "i rimelig omfang". Ikke skriv "i den grad det er mulig", for hvem avgjør det? Bruk vanlige ord og uttrykk. Unngå forkortelser. Skriv i stedet hele ordet. Det er ikke alle som kjenner til betydningen av forkortelser. Les alltid korrektur. Til slutt skal du lese teksten høyt for møtedeltakerne.


Laste ned ppt "Stafettloggen Handlingsveileder. Generelt: Loggen følger barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes. Det tas PDF utskrift hvert år,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google