Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamling 02.12.15 OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamling 02.12.15 OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamling 02.12.15 OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal

2 2 år i lære 2 år i skole I opplæringsavtale(OLA) = Grunnkompetanse Videregående opplæring LærlingLærekandidat Påbygg4, Fagskole, Y-veien til Høgskole Videregående skole Lære Krav: 5 års praksis + Tverrfaglig eksamen, vg3 nivå Dokumentasj onsordning - Privatist Praksiskandidat- ordningen: 2 år i skole i Praksisbrev = Grunnkompetanse Praksisbrevprøve 2 år LK, i OLK 2 år i skole Skoleelev og lærekandidat Kompetansebevis =grunnkompetanse Alt. Vg3 i skole 2 år lærekandidat (LK), i opplæringskontrakt (OLK) 2 år i lære

3 Vi har laget en egen håndbok om OLA/OLK og Alternativt Vg3. Erfaringene viser at det er behov for en opprydning. Dette skyldes bl.a.: OLA er spesialundervisning og krever egen sakkyndig vurdering. Vigo sin struktur baserer seg på at man må være registrert på riktige koder for å kunne søke seg videre. Mange elever som går i liten/egen gruppe (hverdagslivstrening) vil ikke kunne søke OLK og skal dermed heller ikke ha OLA. Det er opplæring på alternativ opplæringsarena. OLA skal være en forløper for OLK. Det skal være sammenheng mellom programområde, OLA og OLK. De som går alternativt VG3 i skole, må henvises PP-tjenesten hvis de endrer mål fra fag/svennebrev til grunnkompetanse. NB: Dette er ikke et forsøk på innsparing!!! Her kommer en gjennomgang av hele systemet: OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole

4 Opplæring på alternativ opplæringsarena er et innarbeidet begrep i både lovverk og retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet. Opplæringsavtaler (OLA) er derimot en egen ordning som er innført i videregående opplæring i Hedmark. Retningslinjene beskrevet i håndboken er ment å avklare hva som ligger i de to ulike begrepene og hvilke rutiner som skal følges. De to ordningene innføres fra skoleåret 2016/17. 3.1.Opplæringsavtale (OLA) versus opplæring på alternativ opplæringsarena.

5 En avtale mellom bedrift, skole og elev er ikke en juridisk bindende avtale etter opplæringsloven, men skal avklare de økonomiske og formelle forhold mellom partene jf. Udir-3–2010 om opplæring på alternativ opplæringsarena. Målgruppen for OLA er i hovedsak elever som er usikre på om full yrkeskompetanse/fagbrev er et realistisk mål. OLA kan være et godt alternativ både når eleven begynner i den videregående opplæringen eller underveis i opplæringsløpet. OLA skal være forløper til en fremtidig opplæringskontrakt og sikre elevene tidlig kontakt med næringslivet. Utgangspunktet for OLA, er at eleven følger normert tid i en 2+2 modell. OLA har en egen tilskuddsordning fra fylkeskommunen. Tilskuddet varierer etter antall dager elev er i bedrift. Maksimal tildeling for OLA er 70 000. Dersom bedriften setter andre økonomiske betingelser, kan skolen avslå avtalen. 3.1.1.Opplæringsavtale (OLA)

6 Skolen søker fylkeskommunen om tilskudd for OLA gjennom eget søknadsskjema. Søknaden skal være vedlagt kopi av enkeltvedtak og opplæringsavtale. Fylkeskommunen trenger ikke forhåndsvarsel om at skole, elev og bedrift forbereder en OLA, og det er heller ikke nødvendig å søke om forhåndsavtale om stimuleringstilskudd. Når søknad er godkjent, vil skolen motta hele tilskuddet og fordeler dette mellom seg ( 1/3) og bedriften (2/3) Dersom eleven i en OLA har avvik fra fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet, skal tiltaket defineres som spesialundervisning. Det innebærer at før slik avtale inngås, må eleven henvises til PP-tjenesten på samme måte som ved annen vurdering av spesialundervisning. PP- tjenesten må tilrå at eleven får spesialundervisning i form av et slikt tiltak. Tiltaket kan enten tas inn i skolens tidligere enkeltvedtak om spesialundervisning eller skolen fatter et nytt enkeltvedtak. Enkeltvedtak kan endres eller fattes gjennom hele skoleåret. forts

7 Elevene som er aktuelle for OLA er i hovedsak registrert i følgende grupper/opplæringsløp i Vigo: Elever på Vg1/Vg2 med grunnkompetanse (GRKO) som mål. Dette er elever som følger normert tid og som søker OLK etter 2 + 2 modellen. Elever som eventuelt er registrert på ordinære yrkesfaglige tilbud, men som har reduserte læreplanmål. Også andre elever kan unntaksvis inngå OLA. Det er to forutsetninger for å inngå OLA: Det forventes at eleven kan gi en framtidig lærebedrift verdiskaping. Det er et krav om at hele opplæringen er knyttet til mål innen samme utdanningsprogram/programområde. Det skal være en sammenheng mellom opplæringen i skole og opplæring i bedrift. Forts.

8 Målgruppen er elever som har nytte av utplassering i bedrift, men som ikke har mulighet for å følge en 2 + 2 modell. For disse elevene skal det gjøres avtale om opplæring på alternativ læringsarena, som en del av spesialundervisningen. Disse elevene er i hovedsak registrert i følgende grupper/ opplæringsløp i Vigo: Spesialundervisning liten gruppe, hverdagslivstrening. Dette er tilbud som kun er på Vg1-nivå, og elevene går ikke videre til Vg2 og Vg3. Spesialundervisning egen gruppe. Disse elevene går heller ikke videre til Vg2 nivå. For disse elevene vil verken Opplæringsavtale (OLA) eller opplæringskontrakt (OLK) være aktuelt. Midler til opplæring på alternativ læringsarena foretas gjennom rammetildelingen til spesialundervisning. 3.1.2.Opplæring på alternativ læringsarena

9 Et lite tips:

10 Flere søkere og flere er formidlet Flere som velger grunnkompetanse? Økt fokus på OLK? Samtidig har noen: Mangelfull bakgrunn fra vgs (kun gått Vg1) Feil lærefag ift bakgrunn fra vgs For svake for å være i bedrift har ikke vært ute i løpet av vgs. Søkere og formidlet 2012 til 2015:

11 To års opplæring i skole Ett år opplæring i bedrift. Når bedriftsopplæringen kombineres med verdiskaping strekker den seg over to år. Dette refereres til som «2 + 2 modellen» Vg2-elev er arbeidssøker og blir ved inngåelse av OLK midlertidig ansatt i bedrift i 2 år. Hva er verdiskaping? Fagopplæring er 3 år, jf. opplæringsloven § 3-3

12 Begreper: Opplæringsavtale (OLA): opprettes i Vg1 og/eller Vg2. Opplæringskontrakt (OLK) opprettes etter Vg2.

13 Overgang Vg2 – til lære, fra Opplæringsavtale (OLA) til Opplæringskontrakt (OLK):

14 Skolen har en viktig rolle i overgangen: Skolen hjelper elev i å søke OLK. Frist 1.februar: – Søke OLK i VIGO: Utfordringer.. – Riktig kode? – Riktig nivå? – Rett lærefag? – Ordinær elev? Bestått i alle fag? – Får ikke søkt i VIGO? Søk OLK med søknadskjema i papir./Ordinær søknad.

15 Systemet VIGO legger føringer for hva som er mulig å søke videre, eksempel:

16 Skolen hjelper elev i å søke OLK. Frist 1.februar: Sende inn søknad: Elektronisk eller i papir Sende inn vedleggsskjema Sende inn nødvendig dokumentasjon, f.eks. PPT-uttalelse

17 Hovedmodellen er 2 +2. Da skal alle ha ungdomsrett? Overgangsperiode - Noen elever uten ungdomsrett. Kan for eksempel være elever som har gått Vg1 over to år. Står med «Ikke rett» i VIGO. Da må PPT kontaktes.

18 PPT skriver sakkyndig uttalelse. Søkere med Ikke rett, med PPT uttalelse som anbefaler utvidet rett, får brev fra HFK: – eleven får utvidet rett ved enten å inngå OLK eller takke ja til Alt Vg3 i skole. Søkere til OLK setter i realiteten Alt Vg3 opp som 2-valg. OBS: Først når fagopplæringa mottar signert OLK endres status til «ungdomsrett» i systemet.

19 Skolens ansvar, etter 1.februar: Arrangere overgangsmøte med deltakerne rundt eleven: – lærer, elev, bedrift, fagansvarlig fra VGO, PPT, NAV. I overgangsmøtet avklares og tydeliggjøres hva som vil skje videre, og ansvar fordeles: – Kan OLA-bedrift ta i mot elev i OLK? – Kan elev arbeide i bedrift som Alernativ Vg3-elev? – Nødvendig med bistand fra NAV? – Nødvendig med bistand fra PPT?

20 Søknad om fritak fra krav til fag- og svennebrev etter § 3-67 i forskrift til Opplæringsloven (Fritak i fellesfag) I spesielle tilfeller kan fag- og svennebrev utstedes med ikke bestått i inntil to fellesfag. Man kan søke om fritak dersom: – har vært fritatt for vurdering med karakter i faget på grunnskolen – fritak fra vurdering med karakter i faget kroppsøving i videregående skole – har spesifikke lærevansker, f.eks. store lese- og skrivevansker eller store matematikkvansker. For å søke fritak må man ha karakteren 1 i faget og ha fått læreplass i en lærebedrift.

21 Tilskudd til bedrifter med OLK: Sentrale tilskudd, Utdanningsdirektoratet: – Basistilskudd 1 for 2015: 5 429 kr. i 24 mnd. – Tilskudd til opplæring av lærlinger/lærekandidater med særskilte behov Kan få inntil 6 t. per uke i 47 uker. (- 5 uker ferie) 2015 – Veiledende sats kr. 370,- per klokketime. Søknad sendes Hedmark fylkeskommune, frist 15.09 Kun søke om et år av gangen. Hedmarkstilskudd: – 10 000 ekstra til bedrifter med OLK. – 5 000 ekstra til bedrifter med signert kontrakt før 15.juli hvert år.

22

23

24 Takk for oss – og lykke til


Laste ned ppt "Rådgiversamling 02.12.15 OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google