Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELDREMØTE I 2A, 30.AUGUST 2016 Hvem er jeg? Familie og jobb/stilling Andre medarbeidere i klassen; Torunn, Liv Ragnhild, Torunn, Sara, Hanne, Siv og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELDREMØTE I 2A, 30.AUGUST 2016 Hvem er jeg? Familie og jobb/stilling Andre medarbeidere i klassen; Torunn, Liv Ragnhild, Torunn, Sara, Hanne, Siv og."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELDREMØTE I 2A, 30.AUGUST 2016 Hvem er jeg? Familie og jobb/stilling Andre medarbeidere i klassen; Torunn, Liv Ragnhild, Torunn, Sara, Hanne, Siv og Margrete. Dagsrytme og dagsplan. Kontakt og skole-hjem samarbeid; Åpenhet, ærlighet, raushet og trygghet. Skolens/klassens hjemmeside og postperm, SMS, møter og tlf. Klasse- og læringsmiljø; Trygghet og takhøyde, tydelige/klare felles rammer og godt samarbeid. Utfordringer Satsningsområder; PRUV og STL+

2 KLASSEMILJØ Jobbe systematisk og målrettet. Litt hver dag. Humor og glede. Refleksjon og forebygging. Konfliktløsning. Stille krav/stå i det «ubehagelige og krevende», så vel som det kjekke og lette. «Noko for noko.» Klasseregler. Skole-hjem-samarbeid Vennegrupper og/eller arrangementer. Valg av klassekontakter.

3 Klassemiljø Toleranse og respekt; Bli kjent med hverandre. Lære hverandre og hverandres grenser å kjenne. Være/bli klar over egne grenser. Reflektere sammen; gitte og/eller tenkte situasjoner. (Eks. «Å være venner.») Læringspar, grupper og samarbeid. Skole/hjem; positive til hverandre, hjelpe, lytte og støtte, åpenhet og raushet.

4

5 PRUV; praktisk rettet og variert undervisning. Elevene må kjenne at fag og innhold har relevans for dem, og at det gir gevinst Denne generasjonen krever umiddelbar respons. Må lære seg og kjenne at det lønner seg å jobbe for noe, at progresjon og innsats teller mer enn ferdige svar, karakterer osv.. Hva er det i dette for meg? Hindre at elevene mister interessen for skolen. Praktiske oppgaver og bruk av IKT. Trene på å stå i situasjoner som virker krevende og fordrer innsats.

6 Grunnleggende ferdigheter og IKT STL+ Fagtrykk : Lærings- og klassemiljø. Holdning til fagene og ferdighetene. Læringsstrategier. Evne til refleksjon og egeninnsikt. Samarbeid: bl.a. læring i grupper og læringspartnere, «myldring» og læringsstrategier, praktiske og åpne oppgaver, tilpasning, tema-arbeid. Skole-hjem-samarbeid; Åpenhet og lekser. Bokstavene på plass; Alfabet-tabellen. Mat og søvn, klær etter vær.

7 Hva innebærer STL+? (ref. Thomas Braut) STL+ står for å skrive seg til lesing med talestøtte. Elevene skriver med syntetisk tale som leser opp hver lyd, hvert ord og hver setning de skriver. Like viktig som selve skrivinga er dialogen og samtalen om tekster, språk, struktur og innhald både enkeltvis, i grupper og klassevis.

8 De grunnleggende prinsippene for STL+ Elevene skal jobbe eksperimenterende med staving ut fra egen kunnskap om skriftspråket. Skrivinga skal ta utgangspunkt i elevenes erfaringer for å bruke det til meningsfylt tekst. Elevene skriver fordi de er motivert for å skrive, og vet hva som forventes av dem gjennom tydelig og synlig modellering Man skriver bokstaver med data i stedet for blyant det første året. Setningene skal være meningsfulle fra starten av. Tekstene korrigeres sammen før utskrift gjennom dialog. Dialogen og samtalen om tekster, om språk, struktur og innhold både enkeltvis, i grupper og i klassen er svært viktig. Alle deler bør absolutt være med: talestøtte, diskusjon, lytte, lese, leseforståelse og skriving. Helheten er viktig for å få best mulig utvikling.

9 Forskning om STL+ Mona Hultin (Høgskolen Dalarna) og Kari Westman (Uppsala Univ.) 2013: Elevene skriver flere og lengre tekster med mer avanserte setninger. Innholdet i tekstene ble bedre og i mer korrekte i forhold til sjanger. Motorikken ikke forstyrrer skrivinga og at elevene fokuserte på det de ville formidle. Elevene ble digitalt kompetente. Elevene fikk god selvtillit og ble stolte produsenter. For at ny teknikk skal lykkes må det ligge en klar pedagogisk tanke bak. Samtalene mellom lærer og elev er av stor betydning for læringa. Å skrive modelltekster kan være en svært god læring for elevene. For at barna skal lykkes i sin lese- og skriveopplæring er det avgjørende at lærerne synes det er kjekt, uansett hvilken metode de bruker.

10 Forskning om STL+ Professor Åke Grönlund (Ørebro Universitet) konstaterer i 2013: at når elevene skriver seg til lesing gir det bedre resultat enn tradisjonelle metoder for å lære barn å lære å lese. Barna lærer seg å lese fortere og de skriver mer og fortere. Tekstene blir bedre, lengre, har bedre struktur, et mer gjennomarbeidet språk og et tydeligere innhold. Det er mye lettere for elevene å skrive det de vil si på data enn å forme bokstavene med blyant. Teknikken med at alle får lest opp det de skriver gjør at alle elevene kan være med på sine vilkår. Kollega Annika Agelii Genlott supplerer at ny teknikk ikke nødvendigvis gir bedre resultat, om ikke pedagogikken og kommunikasjonen om tekstene ikke er på plass.

11 Forskning om STL+ Lytteskriving (STL+) hadde en positiv til markant positiv effekt på den skriftspråklige utviklingen til elevene (Dansk forskning fra Nationalt Videncenter for Læsning 2016) Professor Caroline Lidberg 2014 ser tydelig at talesyntesen støtter opp bokstavkunnskapen, både hvordan bokstavene ser ut, kombinert med lyd. Elevene bygger tidlig opp et ortografisk leksikon på hvordan ord skrives, og dette gjør også lesinga mye lettere. Elevene knekker lesekoden raskt, og de får en særs verdifull selvtillit som skribenter og svært god sjangerkunnskap. Hun trekker også frem at motorikken ikke hemmer skrivinga. Gruner 2016 konkluderer også med at å bruke talesyntese øker lesehasrigheten og leseforståelsen hos både barn og vaksne fordi det frigjør minnekapasitet.

12 STL+ i pedagogisk kontekst Piaget: - bruke og strukturere kunnskap på egen måte i STL+ tekster Vygotsky: - nytte proximale utviklingssone, særlig ved tett læreroppfølging. Dewey: «Learning by doing» – eleven er den aktive, får selvtillit gjennom mestringsopplevelser og motivasjon. Dewey: «Learning by incident» læreren legger til rette en incident gjør det nødvendig å utvikle forståelsen. Papert: - Ingen læring skjer uten at «Locus of control» er hos eleven. Elevene må få anledning til å utforske og oppdage ting på egenhånd. Baddeley: - Sikker kobling mellom språktegn/bokstav og språklyd/fonem er avgjørende å utvikle gode leseferdigheter. Umiddelbar auditiv og visuell respons kan kompensere for manglende/ umoden hjernefunksjon.

13 Norske erfaringer med STL+ Tilpassa opplæring: - Alle kan jobbe i sin nærmeste utviklingssone. Økt språklig bevissthet: - Elevene skriver flere korrekte ord og betraktelig lengre setninger med bedre språk enn tidligere erfaringer før STL+. Guttevennlig metode: Mindre stress i forbindelse med håndskrift, bruk av data og mer skriving ut fra interessante tema. Fokus flyttet fra motorikk/skriveretning/speilvending til tekstskaping og lesing. Finere og bedre produkter. Stolte elever gir bedret motivasjon, skriveglede og mestringsfølelse. Tidkrevende metode. Krever satsing og bedre lærertetthet. Rask utvikling på kort tid. Knekker lesekoden raskere enn tidl. forventninger.

14 Flere erfaringer med STL+ Håndskrifta blir ikke dårligere av utsettinga til andre trinn. IKT-kunnskapen blir bedre. Mange begynte med bare store bokstaver, men pga. tastaturklister med både store og små bokstaver kan man bruke bare store bokstaver først i setningene m.m.

15 Organisering STL+ skriving mest effektivt i mindre grupper, flere ganger i uka og med tett læreroppfølging. Må timeplanfestes. Bruk mye tid på å skrive fellestekster og å jobbe med tekster i fellesskap på storskjerm.

16 Språkutvikling gjennom arbeid med tekster Skrive tekster i ulike sjangre i lag med elevene. Modellering på storskjerm. Elevene må få modellert hvordan de skal skrive. Vise frem elevtekster på storskjerm: Trening i å stå fram og lese for andre. Utvikle kultur for konstruktive kommentarer for utvikling Bruk tid på å lese gode bøker for elevene. Gjerne med å aktivisere elevene i roller/hatter som «Forsker», «Journalist», «Arkeolog» og «Kunstmaler». Mange billedbøker gratis på www.nb.no (utgitt før 2000)www.nb.no

17

18 Fallgruver STL+ må prioriteres og timeplanlegges. For liten lærertetthet. Ikke bruke automatisk stor bokstav etter punktum og rød strek under feilskrevne ord. Tekst synlig på storsskjerm kan føre til avskrift Hold trykket oppe i klassetrinna oppover. Dårlige headset. Elevene blir ikke vant med å høre skikkelig etter. Viktig å ha lett passasje for lærer til å manøvrere mellom elevene. Bruk best mulig tilpassa talesyntese.

19 Fast framgangsmåte i skriveøktene Motivasjonsdel Inn på ipad, STL+ program og ta på headset. Skriving av tekst, mens lærer(ne) går rundt og har lærinssamtaler og rettleder elevene. Elevene lytter gjennom teksten. Elevene leser opp teksten for lærer ev. medelev. Elevene skriver ut ferdig tekst som lærer har gjennomgått først (ev. lagre.) Tegne til og sette teksten i samleperm. Leselekse

20 Matematikk Jobbe praktisk fremover mot høstferien. Tilpassede oppgaver. Butikk-prosjekt. Tverrfaglig. Tusen takk for all emballasje! Snekkerarbeid? (Dugnadsgjeng? – Luke, disk, hyller?)

21 LEKSER Tilpassede lekser, samarbeide og vurdere fortløpende, skole/hjem. Prate mer om den enkelte elev i utviklingssamtalene.

22 Kommende møter og viktige datoer. Matematikk; Digital prøve 01.09., 1+1 – prosjekt. Se informasjon på hjemmesiden og i postpermen. Foreldremøte, felles – onsdag 14.09.16 kl. 18-18.30. Åpne samtale; Fokus på læringsmiljø og den enkelte elevs styrker og utfordringer. Bli bedre kjent, tilrettelegge og samarbeide, avklare forventninger m.m. Høstferie uke 41. Utviklingssamtaler i uke 43-44, mer faglig fokus.

23 Klassekontakter og vennegrupper Valg av KLASSEKONTAKTER. Vil dere fortsette med vennegrupper? Ønskelig med andre arrangementer i klassen?

24 Diverse informasjon I Pad; regler og bruk, sperringer, utvidelser m.m. Samarbeide med Roaldsøy og Vassøy skole. Montessoriskolen Klær og sko/garderobeplass SFO

25 Bestemt i plenum Vennegruppene avvikles. Bursdagsgaver skal koste mellom 50 og 100 kroner. Ønskelig at det ikke legges klassearrangementer i desember. Avvikle gammel og opprette ny klasseside på Facebook. Det er ikke lov til å ha med seg leker eller kort på skolen (gjelder 2A), unntak for typiske uteleker som brukes i fellesskap; fotball, hoppetau, hoppestrikk o.l. Erna videreformidler dette til SFO via Thor-Jørgen. Nye klassekontakter: Cecilie Melbye (Johannes) og Venke Tendenes (Helena). Ny/oppdatert mail-liste kommer.


Laste ned ppt "FORELDREMØTE I 2A, 30.AUGUST 2016 Hvem er jeg? Familie og jobb/stilling Andre medarbeidere i klassen; Torunn, Liv Ragnhild, Torunn, Sara, Hanne, Siv og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google