Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EUropean Masters in Inclusive Education Inclusive Education For All Inkluderende pedagogikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EUropean Masters in Inclusive Education Inclusive Education For All Inkluderende pedagogikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 EUropean Masters in Inclusive Education Inclusive Education For All Inkluderende pedagogikk

2 EUropean Masters in Inclusive Education Et studieutviklingsprogram innen rammen av SOKRATES ERASMUS juli 2001 – august 2005 støttet av EU-kommisjonen og utdanningsdepartementet i Østerrike koordinert av Institut für Inklusive Erziehung, Pädagogische Akademie des Bundes in Oberösterreich, Linz og støttet av Høgskolen i Hedmark

3 EUropean Masters in Inclusive Education Oversikt  Inkluderende pedagogikk  Mål  Målgrupper  Yrkesområder  Studieplan  Eksamen  Modulstruktur  Arbeidsmåter  Innhold i modulene  Samarbeidspartnere

4 EUropean Masters in Inclusive Education Inkluderende pedagogikk “It’s normal to be different.” “Det er normalt å være forskjellig.” “Lo normal es ser diferente.” “Màsnak lenni termèszetes.” “Es ist normal, verschieden zu sein.” “Het is normaal anders te zyn.”

5 EUropean Masters in Inclusive Education Inkluderende pedagogikk “It’s normal to be different.” “Det er normalt å være forskjellig.” “Lo normal es ser diferente.” “Màsnak lenni termèszetes.” “Es ist normal, verschieden zu sein.” “Het is normaal anders te zyn.”

6 EUropean Masters in Inclusive Education Inkluderende pedagogikk … „schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions. This should include disabled and gifted children, street and working children, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other disadvantaged or marginalised areas or groups.” innebærer at (The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. para 3. UNESCO 1994) “It’s normal to be different.”“Es ist normal, verschieden zu sein.” “Màsznak lenni termèszetes.” “Het is normaal anders te zyn.”“Lo normal es ser diferente.”“Det er normalt å være forskjellig.”

7 EUropean Masters in Inclusive Education Inkluderende pedagogikk … „providing appropriate response to the broad spectrum of learning needs in formal and informal educational settings. Rather than being a marginal theme on how some learners can be integrated in the mainstream education, inclusive education is an approach that looks into how to transform education systems in order to respond to the diversity of learners. It aims to enable both teachers and learners to feel comfortable with diversity and to see it as a challenge and enrichment in the learning environment, rather than a problem.” dreier seg om (Overcoming Exclusion through inclusive Approaches in Education. A challenge and a vision. Conceptual Paper for the Education Sector, UNESCO 2001) “It’s normal to be different.”“Es ist normal, verschieden zu sein.” “Màsznak lenni termèszetes.” “Het is normaal anders te zyn.”“Lo normal es ser diferente.”“Det er normalt å være forskjellig.”

8 EUropean Masters in Inclusive Education Mål Modulbasert videreutdanning Europeisk mastergrad i overensstemmelse med Bologna-erklæringen Profesjonsorientering fremme inkluderende prosesser i opplæring Akademiske kvalifikasjoner Masters Degree in Inclusive Education – mastergrad i inkluderende pedagogikk

9 EUropean Masters in Inclusive Education Mål Fleksibiltet Kvalitet Oversikt Internasjonali- sering Sammenlignbar- het Modulinndeling (3 nivåer) Certificate (30 EC) Diploma (60 EC) Masters in Inclusive Education (90 – 120 EC)

10 EUropean Masters in Inclusive Education Målgrupper lærere ledererådgivere administratorer lærerutdannere andre

11 EUropean Masters in Inclusive Education Målgrupper Opptakskrav Bachelor i pedagogikk (minst 180 EC) eller en likeverdig grad eller en likeverdig høgere utdanning og minst to års relevant yrkespraksis

12 EUropean Masters in Inclusive Education Yrkesområder Opplæringsinstitusjoner barnehager, skoler, høgskoler og universitet Frivillig sektor (NPO, NGO) tilrettelegging i bolig, arbeid, fritid; teknisk støtte,... Helse- og sosialsektoren Forskning

13 EUropean Masters in Inclusive Education Studieplan Forstå inkluderende teorier Inkluderende teorier i praksis Utvikling av inkluderende teori og praksis KJERNE- VALG-moduler min. 30 EC Inkludering og ledelse O1 Inkludering og sosiale og emosjonelle vansker O2 Informasjons- og kommunikasjons- teknologi (IKT) og støttende teknologi -Del I / II O6 / O7 Inkludering og flerkulturell pedagogikk O5 Inkludering og funksjonshemning – Del I / II O3 / O4 Forhandlet modul O8 Andre valgfrie moduler O9 … Utdanning for alle. Inkluderingsdiskurser. Undervisnings- og læringsteori, fordyping Vitenskapsteori og metode Internasjonale perspektiver på utdanning for alle C1C2C3C4 min. 7.5 EC ADVANCED PROFESSIONAL PRACTICE FELTSTUDIE Fra observasjon og beskrivelse til analyse og syntese (fortrinnsvis utenlands) APP min. 15 EC 2 x min. 7.5 EC MASTERS THESIS, AVHANDLING MT min. 30 EC

14 EUropean Masters in Inclusive Education Kvalifisering –3 nivåer Masters in Inclusive Education (90 – 120 EC) 4 kjernemoduler (min. 30 EC) 2 valgmoduler (min. 15 EC) feltstudie (min. 15 EC) avhandling (min. 30 EC) Certificate in Inclusive Education (min. 30 EC) Diploma in Inclusive Education (min. 60 EC) 4 kjernemoduler (min. 30 EC) 2 valgmoduler (min. 15 EC) feltstudie (min. 15 EC) 4 moduler, inkludert C1 og en annen kjernemodul

15 EUropean Masters in Inclusive Education Sentrale komponenter  Faglige og personlige verdier  Profesjonell kunnskap og forståelse  Profesjonell forsknings- og handlingskompetanse  Internasjonal forståelse og handlings- kompetanse

16 EUropean Masters in Inclusive Education Arbeidsmåter  forelesninger og seminarer  individuelt arbeid  gruppearbeid  internasjonalt samarbeid  feltstudier  ‘e-learning’  utenlandsopphold

17 EUropean Masters in Inclusive Education Modulstruktur  Tittel, kode, studiepoeng, forfattere  Kjennetegn ved modulen  Begrunnelse for modulen  Opptakskrav  Mål for modulen  Kompetansemål  Innhold  Arbeidsmåter  Vurdering  Litteraturforslag

18 EUropean Masters in Inclusive Education Kjernemodul C1 Utdanning for alle. Inkluderingsdiskurser (min. 7.5 EC)  menneske og samfunn  fra mangel- til mangfold-modeller  fra segregering til inkludering  inkluderende utvikling  individuelle og sosiale perspektiver på inkludering  inkluderende pedagogikk – inkluderende samfunn

19 EUropean Masters in Inclusive Education Kjernemodul C2 Undervisnings- og læringsteori, fordyping (min. 7.5 EC)  begreper, prinsipper og betingelser for undervisning og pedagogisk vitenskap  sosialisering i opplæringsinstitusjonene  idéhistoriske og filosofiske aspekter ved inkludering  lærere som modeller  kjønn og differensiering  etisk grunnlag for inkludering i praksis

20 EUropean Masters in Inclusive Education Kjernemodul C3 Vitenskapsteori og metode (min. 7.5 EC)  prinsipper og utfordringer i pedagogisk forskning og annen samfunnsforskning  forskningsparadigmer og inkludering  modeller for vurdering og evaluering av inkluderende pedagogikk  observasjons- og analysemetoder  planlegging og organisering av forskning  dokumentasjon og formidling av forskning

21 EUropean Masters in Inclusive Education Kjernemodul C4 Internasjonale perspektiver på utdanning for alle (min. 7.5 EC)  komparative perspektiver på inkludering  Europarådet og inkludering – kritisk refleksjon  analyse av andre aktuelle dokumenter (menneskerettighetserklæringen, UNESCO, nasjonale lover, planer og offisielle dokumenter etc.)  oppfatning og praktisering av inkludering i forskjellige europeiske land  casestudie over landegrensene

22 EUropean Masters in Inclusive Education Valgmodul O1 Inkludering og ledelse (min. 7.5 EC) Generell organsiasjons- og ledelsesteori  utvikling av organisasjons- og ledelsesteori i historisk og dagsaktuelt perspektiv  strategisk tenkning og markedsføring En lærende organisasjon  kvalitetskriterier, standarder  personalutvikling, teamarbeid  lederrollen  metoder i organisasjonsutvikling

23 EUropean Masters in Inclusive Education Valgmodul O2 Inkludering og sosiale og emosjonelle vansker (min. 7.5 EC)  ulike perspektiver på atferd, inkludert kjønns- og etnisitetsperspektiv  utfordrende atferd sett i relasjon til læringsmiljøet  ‘the resilient child’  mobbing  hjelpe- og forebyggingstiltak

24 EUropean Masters in Inclusive Education Valgmodul O3 / O4 Inkludering og funksjonshemning Del I: Førskole- og skolealder (min. 7.5 EC) Del II: Ungdoms- og voksenalder (min. 7.5 EC)  inkludering i barnehagen  inkludering I skolen  modeller for inkludering i praksis  teamarbeid  arbeid og samfunnsdeltaking for mennesker med funksjonshemning  fra ungdoms- til voksenalder, seksualitet  livslang læring

25 EUropean Masters in Inclusive Education Valgmodul O5 Inkludering og flerkulturell pedagogikk (min. 7.5 EC)  språklig og kulturelt mangfold i internasjonalt perspektiv  om forholdet mellom minoritet og majoritet  tospråklighetsteorier  strategier for å møte fordommer og utvikle felles verdier; kjønn og etnisitet  ‘success stories’ fra flerkulturelle skoler og barnehager  planlegging, gjennomføring og vurdering av pedagogiske programmer i flerkulturelle skoler/ barnehager

26 EUropean Masters in Inclusive Education Valgmodul O6 / O7 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og støttende teknologi – del I / II (hver min. 7.5 EC )  IKT og støttende teknologi i forhold til funksjonshemning og inkludering  tilgjengelighet, anvendbarhet, ‘design for all’, ‘universal design’  forståelse av støttende teknologi  evaluering av produkter og tjenester  praktiske eksempler  IKT og støttende teknologi i og utenfor skolen

27 EUropean Masters in Inclusive Education Valgmodul O8 Forhandlet modul (min. 7.5 EC)  avtales mellom student og lærer  temaet skal være relevant for den enkelte students studiesituasjon  avtale inngås om mål, vurdering, litteratur, arbeidsplan etc

28 EUropean Masters in Inclusive Education Valgmodul O9 / O10 Andre valgmoduler (min. 7.5 EC) Andre valgmoduler kan være moduler som tar utgangspunkt i  særskilte regionale og/eller  aktuelle spørsmål eller relevante moduler fra andre masterprogrammer

29 EUropean Masters in Inclusive Education Advanced Professional Practice APP - Feltstudie Advanced Professional Practice - feltstudie (min. 15 EC) Inkluderende teorier i praksis innebærer  deltaking i inkluderende eller ekskluderende praksis- situasjoner, fortrinnsvis utenlands (eller i internasjonalt samarbeid)  observasjon og beskrivelse  databasert analyse og syntese  kritisk evaluering av erfaringene som er gjort  kritisk refleksjon over prosessen Avtale inngås mellom institusjon, student og arbeidsplass.

30 EUropean Masters in Inclusive Education Masters thesis MT - Avhandling Masters thesis - avhandling (min. 30 EC) Gjennom avhandlingen skal studentene vise  inngående kunnskap og forståelse på et område innen inkluderende pedagogikk  evne til selvstendig og kritisk forskning  evne til å sammenstille forskjellige perspektiver på inkluderende pedagogikk fra forskning, politikk og praksis  evne til å reflektere over sin egen utvikling i forståelsen av inkluderende pedagogikk

31 EUropean Masters in Inclusive Education Partnere Norge Högskolen i Hedmark Kari Nes Harald Smedstad www.hihm.no

32 EUropean Masters in Inclusive Education Partnere Magyar / Ungarn Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Franz Schaffhauser Maria Réthy Csilla Schiffer www.elte.hu

33 EUropean Masters in Inclusive Education Partnere Nederland Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Linus Cornelissen Willem Vinkenvleugel www.han.nl

34 EUropean Masters in Inclusive Education Partnere Deutschland / Tyskland Universität zu Köln Walther Dreher Andrea Platte www.uni-koeln.de

35 EUropean Masters in Inclusive Education Partnere Deutschland / Tyskland Universität Bremen Georg Feuser www.uni-bremen.de

36 EUropean Masters in Inclusive Education Partnere Deutschland / Tyskland J.W.Goethe- Universität Frankfurt Helga Deppe www.uni-frankfurt.de

37 EUropean Masters in Inclusive Education Partnere United Kingdom / Storbritannia The University of Glasgow Louise Hayward Nicki Hedge www.gla.ac.uk

38 EUropean Masters in Inclusive Education Partnere España / Spania Universidad de Málaga Miguel López Melero www.uma.es

39 EUropean Masters in Inclusive Education Partnere Österreich / Østerrike Pädagogische Akademie des Bundes in Wien Marianne Wilhelm Sonja Tuschel www.pabw.at

40 EUropean Masters in Inclusive Education Partnere Österreich / Østerrike Pädagogische Akademie des Bundes in OÖ, Linz Ewald Feyerer Siegfried Kiefer www.phlinz.at

41 EUropean Masters in Inclusive Education Partnere Hva med ditt land? Din institusjon? Bli med i EUMIE! http://eumie.phlinz.at? ? ? ?

42 EUropean Masters in Inclusive Education http://eumie.phlinz.at


Laste ned ppt "EUropean Masters in Inclusive Education Inclusive Education For All Inkluderende pedagogikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google