Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN til foreldremøte Vg 2 27. november 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN til foreldremøte Vg 2 27. november 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN til foreldremøte Vg 2 27. november 2013

2 Program Fellesinformasjon i auditoriet: –Ungdom og rus v/ Ungdomspatruljen, Bærum politikammer –Info om VG2 v/ Brynhild Idland, rektor Samtaler med faglærere

3 Foreldresamarbeid på Nadderud vgs 2013-14 VG1: –2 foreldremøter (september og januar) –Samtaler med kontaktlærer i forbindelse med halvårsvurdering –Samtaler med faglærere i forbindelse med fagvalg VG2: –1 foreldremøte (november) –Samtale med kontaktlærer i forbindelse med halvårsvurdering –Samtale med faglærere (foreldremøte på høsten) Vg3: –1 foreldremøte i januar

4 Foreldresamarbeid Forskrift til opplæringslova om skole hjem samarbeid: § 20-1. Formålet med foreldresamarbeid Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova §§ 1-1 og 13-3d.Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av godelæringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullfører vidaregåande opplæring.

5 Foreldre/elev/kontaktlærersamtaler §20-4 i forskrift til oppæringslova Skolen skal halde kontakt med foreldra til elevar som ikkje er myndige gjennom heile opplæringsåret. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra. Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin kompetanse i faga. Eleven har rett til å vere med i samtalen med foreldra.

6 VG2 2013-14 Studiespesialisering (ssp): 121 elever Idrettsfag: 26 elever 12 elever på utveksling Elever med gode resultater fra vg1!

7 Mer om vg2-kullet…. (fra Elevundersøkelsen og Undervisningsvurdering vår 2013) Motiverte elever – liker fagene –Elever som arbeider for å bli bedre –Elever som møter godt forberedt Høy trivsel Godt forhold elev/lærer Minst fornøyd med tilbakemeldinger

8 Dette fokuserer vi på Elevenes psykososiale miljø Underveisvurdering –Tilbakemeldinger etter prøver/prosjekter –Tilbakemeldinger i timene Variert undervisning

9 Grunnlag for vurdering i fag forskrift til opplæringslova §3-3 Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1-1 eller § 1-3. I vurderinga i fag skal ikkje føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordenen og åtferda til eleven trekkjast inn. I faget kroppsøving skal innsatsen til eleven vere ein del av grunnlaget for vurdering. Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Læraren skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven slik at den retten eleven har etter § 3- 1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

10 Sluttvurdering i fag Forskrift til opplæringslova §3-18 Standpunktkarakteren (sluttvurdering) settes i juni. Standpunktkarakteren må baserast på eit breitt vurderingsgrunnlag som samla viser kompetansen eleven har i faget. Eleven skal ha høve til å forbetre kompetansen sin i faget inntil stanspunktkarakteren er fastsett. Eleven skal bli gjort kjend med kva det er lagt vekt på i fastsetjinga av hennar eller hans standpunktkarakter

11 Standpunktkarakter i fag – en oppsummering… Vurdering basert på prøver og andre planlagte vurderingssituasjoner. Skal baseres på et bredt grunnlag. Viser elevens kompetanse ved avslutningen av skoleåret. Elevene skal gjennom skoleåret få tilbakemeldinger og råd slik at de kan forbedre sin kompetanse. Eleven skal bli gjort kjent med hva som vektlegges i fastsettelsen av standpunktkarakteren. Orden og oppførsel skal holdes adskilt fra faglig vurdering.

12 Grunnlaget for vurdering i orden og adferd ref forskrift til opplæringslova §3-5 Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. (Ordensreglement for Akershus fylkeskommune) Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre.

13 Kort om skolens ordensreglement se www.nadderud.vgs.no Om orden: –Elevene skal medvirke til godt læringsmiljø og følge anvisninger fra skolen og dens ansatte. –Skal møte presis og forberedt –Skal utføre avtalt skolearbeid til fastsatt tid –Skal ha med nødvendig utstyr og materiell –Har ansvar for rydding –Stort fravær kan føre til nedsatt karakter i orden §3-5 forskrift til opplæringslova

14 Kort om skolens ordensreglement se www.nadderud.vgs.no Om adferd: –Arbeidsro, og hensynsfull opptreden. –Fusk på prøver, plagiat eller annet. –Vold, trussel om vold eller grov språkbruk –Å spre pornografisk eller annet krenkende materiale på skolen.

15 Fravær Forskrift til opplæringslova §3-47 Alt fravær føres på vitnemålet … Føring av fråvær i vidaregåande opplæring Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar ogenkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand.

16 Fravær som ikke føres på vitnemålet Forskrift til opplæringslova §3-47 For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

17 Fravær utdrag av rutiner ved Nadderud vgs Eleven skal alltid gi beskjed om fravær. Faglærer: ved 2. gangs udokumentert fravær innkalles eleven til samtale. Beskjed til kontaktlærer. Kontaktlærer: Ved udokumentert fravær på 6-8 timer innkalles eleven til samtale. Referat sendes foresatte på mail med kopi til sosialpedagogisk rådgiver. Kontaktlærer: Ved fortsatt udokumentert fravær innkalles elev og foresatte til møte sammen med sosialpedagogisk rådgiver og helsesøster.

18 Eksamen 2014 DatoFag 15.05Offentliggjøring skriftlige eksamensfag 19.05Fremmedspråk nivå 1 20.05Fremmedspråk nivå 2 26.05Matematikk 2P 30.05Matematikk R1 og S1 02.06Internasjonal engelsk 02.06Treningslære1 (usikker dato) 16.06Offentliggjøring muntlig eksamen vg1 og vg2 18.06Muntlig eksamen vg1 og vg2 20.06Standpunktkarakterer og skriftlige eksamenskarakterer offentliggjøres på Skolearena. Klagefrist er 1. juli

19 Klage på eksamenskarakter Innen 10 dager fra sensur er offentlig. Klagefrist er i år 1. juli. Besvarelse sensureres på nytt av nye sensorer. Resultat kan gå begge veier! Det er nødvendig å rådføre seg med faglærer!

20 Klage på standpunktkarakter Klagefrist er 10 dager fra dato for offentliggjøring, dvs 1. juli. Klagen skal leveres på eget skjema som finnes på skolens hjemmeside/It’s learning. Klager får medhold / ikke medhold på vurderingspraksis, ikke på karakter.

21 Fagvalg vg3 Elevene(SSP) har valgt sitt programområde (realfag eller språk samfunnsfag økonomi) og programfag. Elevene (SSP) må fortsette med minst to av programfagene innenfor valgt programområde. Idrettselevene kan velge 1 programfag (5 timer per uke) Feilvalg? Ta kontakt med Inger Bjelke eller Kristin Skogrand!

22 Nyttig på nett www.nadderud.vgs.no –Reglement og rutiner –Oversikt ansatte med epostadresser –Nyheter www.lovdata.no –Forskrift til opplæringslova –Opplæringslova Utdanningsdirektoratet www.udir.nowww.udir.no –Læreplaner –Eksamen It’s learning (Elevinnlogging) Skolearena – link fra It’s learning (Fravær, anmerkninger, karakterer, skolekalender)

23 70 ansatte Ledelse Brynhild Idland – rektor Jan Erik Dahler – assisterende rektor Inger Bjelke – studieleder Astrid Lysne – pedagogisk leder Rådgivere Anders Magnryd – sosialpedagoigsk rådgiver Charlotte Aksland – studie- og yrkesveileder Helsesøster: Kari Bondø PPrådgiver: Ida Qviller Se www.nadderud.vgs.no for oversikt over alle ansatte med epostadresser.www.nadderud.vgs.no


Laste ned ppt "VELKOMMEN til foreldremøte Vg 2 27. november 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google