Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klasse: Tillitsvalgte elever: Kontaktlærere:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klasse: Tillitsvalgte elever: Kontaktlærere:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klasse: Tillitsvalgte elever: Kontaktlærere:
Valdres vidaregåande skule : 540 elever ansatte - 30 klasser Klasse: Tillitsvalgte elever: Kontaktlærere: KER-2011

2 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule
Skolens hjemmeside: Informasjon om skoleåret: Skoleruta Årsplanen for organisering av skoleåret Timeplaner – alle klasser og lærere. NB! Timeplanene endres gjennom skoleåret… Bruk av læringsplattformen FRONTER: KER-2011

3 Elevenes fordeling Levert av Conexus AS
Godt miljø, høy motivasjon I denne kvadranten ser vi hvor mange elever som oppgir at miljøet er godt på skolen og at motivasjonen er høy. Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen virkelig ønsker å arbeide med skolefagene, samt at de viser vilje og evne til å opprette og vedlikeholde et arbeidsfellesskap der elevene fungerer godt sammen med hverandre. Mindre godt miljø, høy motivasjon I denne kvadranten ser vi hvor mange elever som oppgir at miljøet ikke er så godt på skolen, samtidig som at motivasjonen er høy. Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen også virkelig ønsker å arbeide med skolefagene, men de er ikke i like stor grad inkludert i et arbeidsfellesskap. Dette trenger ikke bety at de ikke ønsker å være inkludert. Det kan også bety at de opplever at de er ekskludert. Midten Her ser vi hvor mange elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen, plasseres ved origo. Denne elevgruppen kjennetegnes ved at de er middels motiverte og synes miljøet er middels godt. Godt miljø, lav motivasjon I denne kvadranten ser vi hvor mange elever som oppgir at miljøet er godt på skolen, samtidig som at motivasjonen ikke er så høy. Teoretisk forventer vi at det er viktig for elever med denne svarprofilen å være inkludert i et sosialt fellesskap, der de kan vise seg frem for sine medelever. Det er ikke nødvendigvis et arbeidsfellesskap der en hjelper hverandre med skolearbeid som er det sentrale. Skolen blir et sted å være, ikke et sted å lære. Mindre godt miljø, lav motivasjon I denne kvadranten ser vi hvor mange elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen oppgir at miljøet på skolen ikke er så bra, samtidig som at motivasjonen ikke er så høy. Teoretisk kan vi forvente at disse elevene har opplevd mange nederlag i skolesammenheng. Når målene mister verdi for elevene, vil de heller ikke anstrenge seg for å nå dem, og de opplever heller ikke at lav måloppnåelse er forbundet med nederlag. Ofte kan slike elever fremstå som likegyldige. Det er nærliggende å tro at mange elever med denne svarprofilen står i fare for å slutte på skolen, hvis de ikke får hjelp. Levert av Conexus AS

4 1. Motivasjon og mestring
Kriteriebasert vurdering Oppland (11-12) Valdres VGS (11-12) Valdres VGS (10-11) 1. Motivasjon og mestring 4496, 470 454 1.1 Motivasjon (interesse for å lære) Gul+ 1.2 Mestring 1.4 Innsats 1.5 Indre motivasjon Gul- 1.6 Lyst til å lære Grønn 2. Arbeidsmiljø 2.1 Sosial trivsel 1.1 Gul Mange elever i ditt utvalg viser interesse for å lære, men det finnes en gruppe elever som mener de ikke liker skolearbeidet spesielt godt, som heller ikke gjør leksene sine og som ikke følger med og hører etter når læreren snakker. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå. 1.2 Gul Mange elever i ditt utvalg mestrer oppgavene som de skal gjøre på egen hånd uten å be om hjelp, og de forstår det som læreren gjennomgår og forklarer. 1.6 Grønn Elevene i ditt utvalg sier seg stort sett enige i at når de er på skolen vil de helst lære så mye som mulig og at de er opptatt av å lære noe nytt på skolen. Levert av Conexus AS

5 Grønn Gul+ 4. Vurdering for læring 5. Veiledning Valdres VGS (11-12)
Oppland (11-12) Valdres VGS (11-12) Valdres VGS (10-11) 4. Vurdering for læring 4.1 Trygghet Grønn 4.2 Læringsmål og vurdering Gul+ 4.3 Kriteriebasert vurdering 4.4 Faglig veiledning 5. Veiledning 5.1 Planlagte samtaler 3.7 RØDT Det finnes elever i ditt utvalg som sier at lærerne på skolen har de samme reglene for oppførsel og at lærerne reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene, men en bør stille spørsmål med om det er for mange elever som ikke mener dette. 4.1 GRØNT Det er vanlig at elevene i ditt utvalg tør å si hva de mener og tør å spørre om hjelp i skoletimene. 4.2 GULT + Mange mener: at lærerne spør elevene hvordan de selv vurderer sitt skolearbeid, at tilbakemeldingene de får underveis i undervisningen/opplæringen gjør at de blir bedre i fagene, de er med på å sette egne læringsmål. Det finnes en gruppe elever som opplever at de ikke deltar i slik underveisvurdering. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå. 4.3 GULT + De fleste elevene sier de har drøftet med klassen/gruppen om hva kriteriene for gode faglige prestasjoner er, at vurderingene til elevene gir tydelige beskrivelser av hva de har fått til, og at vurderingene inneholder tips om hvordan elevene kan forbedre seg fra sitt nåværende nivå. Det finnes imidlertid enkelte elever som sier de sjelden mottar slik vurdering. Utvalgets resultat er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå. 4.4 GULT +De fleste elevene i utvalget sier de har lærere som ofte forteller dem hva de bør gjøre for å bli bedre i fagene. Det finnes imidlertid enkelte elever som sier de ikke får slik faglig veiledning spesielt ofte. Utvalgets resultat er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå. Levert av Conexus AS

6 Gul+ Grønn - Grønn Gul+ 6. Elevinnflytelse 7. Digitale verktøy
Oppland (11-12) Valdres VGS (11-12) Valdres VGS (10-11) 6. Elevinnflytelse 6.1 Medbestemmelse Gul+ Grønn 6.2 Elevdemokrati 7. Digitale verktøy 7.1 Bruk av digitale verktøy - 7.2 Nettvett 6.1 Elevmedvirkning kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess. På den måten får de bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode. Mange elever i ditt utvalg opplever at de har medbestemmelse, men det finnes en gruppe elever som sier at de ikke er med på å lage arbeidsplaner i fagene, at de ikke kan velge mellom ulike oppgavetyper og arbeidsmåter i fagene, samt at lærerne ikke oppmuntrer elevene til å være med å bestemme hvordan de skal arbeide med fagene. Resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå. 6.2 Det er vanlig at elevene i ditt utvalg synes at elevrådet har innflytelse og gjør et godt arbeid på skolen 7.2 Elevene i ditt utvalg sier seg stort sett enige i at de har fått god opplæring i informasjonsinnhenting, kildekritikk og nettvett på skolen. 9.2 Hvor ofte får du tilbakemelding på det faglige arbeidet du gjør... Hvor ofte får du tilbakemelding på arbeidsinnsatsen din... Det er vanlig at elevene i ditt utvalg sier de ofte får skriftlig og muntlig tilbakemelding på faglig arbeid og arbeidsinnsats. 9. Øvrige variabler 9.1 Forholdet lærer-elev Grønn 9.2 Tilbakemelding Gul+ Levert av Conexus AS

7 I alle eller de fleste fag
Får du støtte og hjelp i fagene når du trenger det... I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Snitt fra elever i gruppa/klassen? 128 180 116 39 10 3,8 hjemmefra? 104 112 117 69 3,24 fra organisert leksehjelp? 20 29 41 34 341 1,61 Elever som får støtte og hjelp hjemmefra, vil klare å vise større innsats og utholdenhet enn elever som ikke får støtte og hjelp hjemmefra. Fra Elevundersøkelsen vår Støtte og hjelp Støtte og hjelp er også spørsmål om: hva ungdommen arbeider med… hvordan oppleves skoletiden, fagene… ungdommens forventninger og ambisjoner… hvordan ungdommen har det på skolen.. ungdommens FRAVÆR Det er viktig at foreldre og foresatte støtter skolens arbeid med å øke motivasjonen til elevene. At foreldre snakker positivt om det å være elev, og å gå på skolen Levert av Conexus AS

8 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule
Underveisvurdering ved Valdres vgs Vurdering for læring: All vurdering i fag gjennom skoleåret gitt av faglærer Vurdering i IUP (individuell utviklingsplan) i Fronter, oppdateres i forkant av elev- og foreldresamtalene Elev- og foreldresamtaler Halvårsvurdering, ved skolehalvårets slutt Elevens egen vurdering - i IUP og i fag generelt Forskrift til opplæringsloven §§ 3-11, 3-12, 3-14, 3-15, 3-16 Egenvurdering Elever skal vurdere eget arbeid, egen faglig utvikling og egen kompetanse. Ved å vurdere eget arbeid og egen fremgang, får elevene innsikt i hva de skal lære og hva de mestrer, i tillegg til hvordan de lærer. Gjennom egenvurdering skal elevene selv, utfordret og støttet av læreren, lære seg å lære. KER-2011

9 Underveisvurdering skal:
ha læring og utvikling som mål. Det betyr at den skal gi eleven informasjonsom de kan bruke i eget læringsarbeid underveis i opplæringen være løpende og systematisk. Det betyr at elever har krav på jevnlige vurderinger av den faglige utviklingen sin og av orden og oppførsel. være et grunnlag for å tilpasse opplæringen. Det betyr at elevene har krav på å få vite hva de mestrer og hva de må få til bedre for å øke kompetansen sin. KER-2011

10 Halvårsvurdering uten karakter
IUP: Etter første skolehalvår (15.jan.) i alle fag og ved skoleslutt (15.jun) i alle fag som ikke er avsluttende: Faglige vurderingen – oppnådd kompetanse så langt i forhold til kompetansemålene. Beskrivelse av oppnådd kompetanse. Faglig utvikling – framovermelding. 2-3 områder for fagligutvikling jf. kompetansemålene Annen utvikling/orden/atferd Elevens egenvurdering

11 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule
Sluttvurdering Standpunktvurdering Standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser kompetansen eleven har i faget. Eleven skal ha mulighet til å forbedre kompetansen sin i faget inntil stanspunktkarakteren er fastsatt. Eleven skal bli gjort kjent med hva det er lagt vekt på i fastsettingen av standpunktkarakteren. Forskrift til opplæringsloven, §§ 3-18, 3-19 Eksamen Sluttvurdering Sluttvurdering skal gi informasjon om nivået til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutningen av opplæringen i faget KER-2011

12 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule
Ordensreglement og holdningsskapende arbeid og aktiviteter Forbud mot bruk av all tobakk PC-bruk Plan mot mobbing Klassemiljø, regler og rutiner Aktiviteter KER-2011

13 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule
ELEVENS PLIKTER OG RETTIGHETER Elevene skal møte til og delta aktivt i opplæringen. Stort fravær og manglende deltakelse i planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler. Læreren skal varsle eleven dersom elevens fravær fører til at læreren kan komme til å mangle grunnlag for å få fastsatt karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter. Eleven skal gis mulighet til å rette opp forholdet . Forskrift til Opplæringsloven, Vurdering, fravær § 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1-1 eller § I vurderinga i fag skal ikkje føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordenen og åtferda til eleven trekkjast inn. I vidaregåande opplæring skal ikkje elevens føresetnader trekkjast inn i vurderinga i faget kroppsøving. Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Læraren skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, slik at den retten eleven, har etter § 3-1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. 0 Endra ved forskrift 27 juli 2011 nr. 805 (i kraft 4 aug 2011). KER-2011

14 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule
§ 3-47 Fravær, Forskrift til opplæringsloven Alt fravær skal føres på vitnemålet. Fravær føres i dager og timer Når det er mulig skal eleven legge fram dokumentasjon på fravær på forhånd. Skolen krever at alt fravær dokumenteres skriftlig. Rutiner når eleven planlegger fravær fra skolen Feriereiser utover ordinær ferie KER-2011

15 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule
For inntil 10 skoledager pr. skoleår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke føres på vitnemålet: Helse- og velferdsgrunner Krever legeerklæring, omfatter fravær fra og med 4. fraværsdag. Ved kronisk sykdom strykes fraværet fra og med 1. fraværsdag. Arbeid som tillitsvalgt Politisk arbeid Hjelpearbeid Lovpålagt oppmøte Representasjon på nasjonalt eller internasjonalt nivå Selvstendig studiearbeid, elevrådsarbeid og skoleadministrative gjøremål, avtalt med rektor eller lærer regnes ikke som fravær KER-2011

16 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule
Valg av 2 foreldrerepresentanter Til drøfting: Å være elev i videregående skole..? Å ha ungdom i videregående skole? KER-2011

17 RESULTATER Elevundersøkelsen 2012
RESULTATENE fra ELEVUNDERSØKELSEN 2012 finner du HER . Resultatene er fra utvalgte områder som: Motivasjon og mestring, arbeidmiljø, klasseledelse og vurdering for læring. Ønsker du å  se på resultatene for klassen/klassene dine, finner du flere utvalg og resultater på denne adressen: https://puls.conexus.no/fylke   brukernavn: Valdres  passord: Ep245793 Levert av Conexus AS 17

18 Elev- og foreldremøte Valdres vidaregåande skule
Årsplan for dialog, individuell oppfølging og vurdering ved Valdres vidaregåande skule Kontakt mellom foreldre og skolen Elev- og foreldresamtaler Underveisvurdering og IUP (Fronter og foreldre..?) KER-2011


Laste ned ppt "Klasse: Tillitsvalgte elever: Kontaktlærere:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google