Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. SPILLEMIDLENE Hva er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. SPILLEMIDLENE Hva er."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. SPILLEMIDLENE Hva er tilgjengelige midler og hvordan følge søknadsprosedyrene? Gardermoen, 18. oktober 2015 Kulturdepartementet/Idrettsavdelingen v/fagdirektør Åsmund Berge 1 Kulturdepartementet Gardermoen, 18. oktober 2015

2 Spillemidlene Bakgrunn - rettsgrunnlag Pengespilloven (1992) Forskrift om fordeling av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål (1992) Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (rev. utgave hvert år) Gardermoen, 18. oktober 20152Kulturdepartementet

3 Pengespilloven Pengespillovens § 10 lyder: ”Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles med 64 % til idrettsformål, 18 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Midlene fordeles av Kongen.” Gardermoen, 18. oktober 20153Kulturdepartementet

4 Forskrift om fordeling av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål Forskriften lyder: § 1Kongen foretar hvert år, etter innstilling fra Kulturdepartementet, fordelingen av idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping AS på hovedposter. § 2 Kulturdepartementet eller den departementet gir fullmakt foretar fordelingen innenfor rammen av de enkelte poster. Departementet fastsetter prosedyrer og detaljregler for fordelingen. § 3 Hovedretningslinjene for bruk av idrettens andel av overskuddet til Norsk Tipping AS er at: a) midlene i første rekke brukes til utbygging av idrettsanlegg b det ytes midler til Norges Idrettsforbunds administrasjon og viktige arbeidsoppgaver c) det ytes midler til andre idrettsoppgaver og formål som departementet finner berettiget til stønad § 4 Forskriften trer i kraft 1. januar 1993. Gardermoen, 18. oktober 20154Kulturdepartementet

5 Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 Bestemmelsenes pkt. 6.2.3 lyder: Prioritering av søknader og fordeling av spillemidler Fylkeskommunen foretar prioritering av søknader og fordeling av de spillemidler som er stillet til disposisjon av departementet, jf. fullmakt fra departementet til fylkeskommunene om å foreta fordelingen, se pkt. 1.2. Bestemmelsenes pkt. 1.2, første ledd lyder: Med hjemmel i kgl. res. av 3. april 1987 bemyndiget Kultur- og vitenskapsdepartementet (nå Kulturdepartementet, heretter benevnt departementet) fylkeskommunene til å foreta fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet (post 1.1 ”Idrettsanlegg i kommunene” på hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål). Gardermoen, 18. oktober 20155Kulturdepartementet

6 Tilgjengelige spillemidler – tippenøkkelen gjeldende fra 2015 64 % til idrettsformål (fra 56 % i 2014) 18 % til kulturformål 18 % til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner Gardermoen, 18. oktober 20156Kulturdepartementet

7 Utvikling i samlet søknadssum Gardermoen, 18. oktober 20157 Ca. 570 mill. kr mer i søknadsbeløp Søknadsantall økt med 8,3 % Søknadsbeløp økt med 17,2 % 3306 mill. kr i 2014 3029 søknader 3875 mill. kr i 2015 3281 søknader Kulturdepartementet

8 Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Innkomne spillemiddelsøknader 2015 Ordinære anleggNærmiljøanleggSamlet sum 2015 AntallSøknadssumAntallSøknadssumAntallSøknadssum Østfold 52 80 102 000 23 5 655 000 75 85 757 000 Akershus 176 332 997 000 70 16 023 000 246 349 020 000 Oslo 31 37 662 000 31 6 378 000 62 44 040 000 Hedmark 108 131 557 000 28 5 004 000 136 136 561 000 Oppland 145 209 153 000 38 6 969 000 183 216 122 000 Buskerud 133 237 329 000 63 14 614 000 196 251 943 000 Vestfold 83 153 601 000 56 11 496 000 139 165 097 000 Telemark 98 112 163 000 31 6 609 000 129 118 772 000 Aust-Agder 91 124 732 000 32 6 605 000 123 131 337 000 Vest-Agder 81 199 829 000 37 7 581 000 118 207 410 000 Rogaland 224 360 761 000 81 18 373 000 305 379 134 000 Hordaland 217 333 661 000 112 23 861 000 329 357 522 000 Sogn og Fjordane 159 141 507 000 64 12 669 000 223 154 176 000 Møre og Romsdal 163 277 585 000 58 13 494 000 221 291 079 000 Sør-Trøndelag 167 277 551 000 60 13 817 000 227 291 368 000 Nord-Trøndelag 146 188 139 038 47 10 983 129 193 199 122 167 Nordland 151 261 445 000 29 5 741 000 180 267 186 000 Troms 92 146 079 000 32 5 576 000 124 151 655 000 Finnmark 59 74 205 000 13 2 910 000 72 77 115 000 Sum, alle fylker: 2 376 3 680 058 038 905 194 358 129 3 281 3 874 416 167 Gardermoen, 18. oktober 2015 8Kulturdepartementet

9 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Økonomi – spillemidlene i 2014 og 2015 Til formålene i 2014 3 320,9 mill. kr 56 % til idrettsformål 1 859,7 mill. kr Til formålene i 20153 536,1 mill. kr 64 % til idrettsformål2 263,1 mill. kr Økning 403,4 mill. kr Gardermoen, 18. oktober 20159Kulturdepartementet

10 Fylkesvis fordeling av hovedfordelingens post 1.1 Østfold47 189 000 Akershus101 208 000 Oslo35 210 000 Hedmark39 802 000 Oppland49 856 000 Buskerud65 367 000 Vestfold56 089 000 Telemark37 648 000 Aust-Agder37 001 000 Vest-Agder51 476 000 Rogaland93 234 000 Hordaland97 052 000 Sogn og Fjordane37 130 000 Møre og Romsdal63 998 000 Sør-Trøndelag74 733 000 Nord-Trøndelag47 132 000 Nordland61 227 000 Troms40 455 000 Finnmark23 170 000 Totalt1 058 977 000 KulturdepartementetGardermoen, 18. oktober 201510

11 Hovedfordelingen 2015 – post 1 til 3 11 Post 1 Idrettsanlegg1 130 977 000 Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene1 058 977 000 Post 1.2 Anleggspolitisk program40 000 000 Post 1.3 Anlegg for friluftsliv i fjellet15 000 000 Post 1.4 Utstyr17 000 000 Post 2 Nasjonalanlegg/Spesielle anlegg81 577 000 Post 2.1 Nasjonalanlegg78 470 000 Post 2.2 Spesielle anlegg3 107 000 Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid26 750 000 Post 3.1 Idrettsforskning17 000 000 Post 3.2 Idrettsfaglig1 000 000 Post 3.3 Anleggsfaglig utvikling2 300 000 Post 3.4 Idrettsanleggsregisteret5 500 000 Post 3.5 Utviklingsarbeid i fylkeskommunene950 000 Gardermoen, 18. oktober 2015Kulturdepartementet

12 Hovedfordelingen 2015 – post 4 til 6 Post 4 Spesielle aktiviteter93 800 000 Post 4.1 Antidopingarbeid38 550 000 Post 4.2 Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag 15 250 000 Post 4.3 Friluftstiltak for barn og ungdom20 000 000 Post 4.4 Ufordelte midler20 000 000 Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité636 000 000 Post 5.1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt130 000 000 Post 5.2 Grunnstøtte særforbund232 000 000 Post 5.3 Barn, ungdom og bredde146 000 000 Post 5.4 Toppidrett128 000 000 Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger294 000 000 Til sammen2 263 104 000 12Gardermoen, 18. oktober 2015Kulturdepartementet

13 Anleggspolitisk program 2014-2017 Tilskudd til særskilte anlegg, departementet følger NIFs innstilling Type anleggAnt. anlegg i perioden Tilskudd per anlegg Totalt beløp Rulleskianlegg74 mill. kroner28 mill. kroner Kampsportanlegg54 mill. kroner20 mill. kroner Turnanlegg54 mill. kroner20 mill. kroner Svømmeanlegg85 mill. kroner40 mill. kroner Isanlegg34 mill. kroner12 mill. kroner Andre typer anlegg40 mill. kroner Totalt i perioden160 mill. kroner Gardermoen, 18. oktober 201513Kulturdepartementet

14 MVA - kompensasjon Beløp i mill. kroner 201020112012201320142015 Bevilget beløp506061,963,8114,6100 + 25 Søknadssum14,326,767,662,3113,8171,9 123,8* Innvilgelses %100 90100 72 Gardermoen, 18. oktober 2015 14 Innført i 2010 Gjeldende for idrettslag og andre ikke-offentlige søkere ved bygging av idrettsanlegg (* utbetalt i 2015) Kulturdepartementet

15 Spillemidler tilgjengelige for skianlegg iflg. bestemmelsene … pkt. 2.6.5 Fastsatte søknadssummer for en del typer ordinære idrettsanlegg: Alpinbakker: Slalåm-/storslalåmbakker – tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, maks. 1 mill. på hver av enhetene bakke/skitrekk. Hoppbakker: Bakke inkl. dommertårn, hoppmålertrapp, løpertrapp, trener- tribune – tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, maks. 1. mill. Bakke med K/W=75 m og større – særskilt vurdering av dept. Bakke for helårsbruk – tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, maks 0,7 mill. til porselens- eller frysespor og plastdekke i unnarenn. Gardermoen, 18. oktober 201515Kulturdepartementet

16 Spillemidler tilgjengelige for skianlegg iflg. bestemmelsene … pkt. 2.6.5, forts. Skiheis/skitrekk: Tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, maks. 1. mill. Langrenn: I langrennsanlegg inngår stadion, smørebod, sprinttrasé, og løyper, dog kan de ulike enheter vurderes som separate søknader. Tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, maks. 1,7 mill. Løypetraseer for helårsbruk med asfaltdekke – tilleggstilskudd på 1/3 av kostnadene på inntil 0,7 mill. til legging av asfaltdekket. Store anlegg – etter særskilt vurdering av dept. Snøproduksjonsanlegg: Snøkanoner, pumper, vannbasseng, tilførselsledninger og annet utstyr som er nødvendig for snøproduksjon – tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, maks 1 mill. Gardermoen, 18. oktober 201516Kulturdepartementet

17 Spillemidler – særskilte ekstra- tilskudd… punktene 2.6.2 og 2.6.3 I enkelte kommuner: I Troms og Finnmark: tillegg på 25 % av ordinært tilskudd. I Nordland og Namdalen: tillegg på 20 % av ordinært tilskudd. 19 kommuner definert som presskommuner: tillegg på 15 % av ordinært tilskudd. Ved større interkommunale anlegg: Tillegg på 30 av ordinært anlegg. Samlet statlig tilskudd kan ikke overstige 50 % av godkjent kostnad. Gardermoen, 18. oktober 201517Kulturdepartementet

18 Spillemidler – krav til søker – bestemmelsenes pkt. 2.2.1 Kommuner Idrettslag i Norges idrettsforbund/Norges Skiforbund Idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge Sammenslutninger som aksjeselskaper, stiftelser og samvirkeforetak, hvis vedtekter er godkjent av dept. NB! Kun eieren av anlegget som kan søke! Gardermoen, 18. oktober 201518Kulturdepartementet

19 Spillemidler – krav til søker – bestemmelsenes pkt. 2.2.1, forts. Grunnleggende prinsipp at spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer, og følgende krav gjelder: Søker skal inneha kontroll med eierforhold og drift. Det skal ikke foretas øk. tildelinger (utbytte etc.)til eierne. Eventuelt overskudd skal tilfalle idrettslig formål. Ved oppløsning/avvikling skal formuen tilfalle idrettslig formål. Kravene fremkommer som standard vedtekter for de ulike sammenslutninger som aksjeselskaper, stiftelser og samvirkeforetak (vedlegg til bestemmelsene). Gardermoen, 18. oktober 201519Kulturdepartementet

20 Spillemidler – søknadsprosedyrer – bestemmelsenes pkt. 1.3 Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i. Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret. Anlegget det søkes tilskudd til, må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Planene for anlegget det søkes om tilskudd til, må på forhånd være idretts- funksjonelt godkjent av departementet eller den det bemyndiger (kommunen hvor anlegget skal ligge). Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. For søknader om tilskudd til bygging og rehabilitering av ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet gjelder bestemmelsene i kap. 2 samt 5-7. For søknader fra sammenslutninger hvis vedtekter skal søkes forhånds- godkjent av departementet, er det et vilkår for godkjenning av søknaden om tilskudd at vedtektene er forhåndsgodkjent. Gardermoen, 18. oktober 201520Kulturdepartementet

21 Spillemidler – søknadsprosedyrer – bestemmelsenes pkt. 1.3, forts. Slik søker man Søknadsskjema finnes på www.idrettsanlegg.no under Søknads- og regnskapsskjema. Når søknaden er fullstendig utfylt inkludert aktuelle vedlegg, skal søknaden sendes inn til den kommunen som anlegget ligger i. Dette gjøres ved at den aktuelle kommunen fylles inn i selve søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet sendes inn elektronisk. Gardermoen, 18. oktober 201521Kulturdepartementet

22 Spillemidler – søknadsprosedyrer – bestemmelsenes pkt. 1.3, forts. Kunngjøring Departementet kunngjør adgangen til å søke om tilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene innen 15. juni hvert år. Søknadsfrist Kommunen fastsetter søknadsfrist i egen kommune. Søker har ansvar for at disse fristene overholdes. For sent innkomne søknader godkjennes ikke. For å være sikret søknadsbehandling i 2016, må følgende søknader om godkjenning eller dispensasjon sendes til departementet innen 15. november 2015: - søknad om dispensasjon fra kravet om tinglyst feste-/leieavtale, jf. pkt. 2.2.5 og 3.4 - søknad om godkjenning av større interkommunale idrettsanlegg etter pkt. 2.6.3 - søknad om godkjenning av vedtekter etter pkt. 2.2.1 Frister for søknader om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, se pkt. 2.5.1 og 2.5.3. Gardermoen, 18. oktober 201522Kulturdepartementet

23 Spillemidler – søknadsprosedyrer – bestemmelsenes pkt. 1.3, forts. Kommunens frist Kommunen gjør sine prioriteringer og vedtak. Kommunens vedtak og søknader sendes fylkeskommunen innen 15. januar 2016. For sent innkomne søknader godkjennes ikke. Fylkeskommunens frist Fylkeskommunen setter opp oversikter over de søknader som er kommet inn ved fristens utløp. Oversiktene sendes departementet innen 15. mars 2016. Det skal settes opp egne lister for hver av kategoriene ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Fordeling av spillemidler Departementet fastsetter de beløp fylkeskommunene kan få til fordeling og gir melding til fylkeskommunene om beløpenes størrelse normalt innen 1. mai 2016. Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne om tilsagnet innen 1. juli 2016. Fylkeskommunens saksframlegg og vedtak sendes departementet innen 15. juli 2016 Gardermoen, 18. oktober 201523Kulturdepartementet


Laste ned ppt "Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. SPILLEMIDLENE Hva er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google