Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. SPILLEMIDLENE Hva er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. SPILLEMIDLENE Hva er."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. SPILLEMIDLENE Hva er tilgjengelige midler og hvordan følge søknadsprosedyrene? Gardermoen, 18. oktober 2015 Kulturdepartementet/Idrettsavdelingen v/fagdirektør Åsmund Berge 1 Kulturdepartementet Gardermoen, 18. oktober 2015

2 Spillemidlene Bakgrunn - rettsgrunnlag Pengespilloven (1992) Forskrift om fordeling av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål (1992) Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (rev. utgave hvert år) Gardermoen, 18. oktober 20152Kulturdepartementet

3 Pengespilloven Pengespillovens § 10 lyder: ”Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles med 64 % til idrettsformål, 18 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Midlene fordeles av Kongen.” Gardermoen, 18. oktober 20153Kulturdepartementet

4 Forskrift om fordeling av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål Forskriften lyder: § 1Kongen foretar hvert år, etter innstilling fra Kulturdepartementet, fordelingen av idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping AS på hovedposter. § 2 Kulturdepartementet eller den departementet gir fullmakt foretar fordelingen innenfor rammen av de enkelte poster. Departementet fastsetter prosedyrer og detaljregler for fordelingen. § 3 Hovedretningslinjene for bruk av idrettens andel av overskuddet til Norsk Tipping AS er at: a) midlene i første rekke brukes til utbygging av idrettsanlegg b det ytes midler til Norges Idrettsforbunds administrasjon og viktige arbeidsoppgaver c) det ytes midler til andre idrettsoppgaver og formål som departementet finner berettiget til stønad § 4 Forskriften trer i kraft 1. januar Gardermoen, 18. oktober 20154Kulturdepartementet

5 Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Bestemmelsenes pkt lyder: Prioritering av søknader og fordeling av spillemidler Fylkeskommunen foretar prioritering av søknader og fordeling av de spillemidler som er stillet til disposisjon av departementet, jf. fullmakt fra departementet til fylkeskommunene om å foreta fordelingen, se pkt Bestemmelsenes pkt. 1.2, første ledd lyder: Med hjemmel i kgl. res. av 3. april 1987 bemyndiget Kultur- og vitenskapsdepartementet (nå Kulturdepartementet, heretter benevnt departementet) fylkeskommunene til å foreta fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet (post 1.1 ”Idrettsanlegg i kommunene” på hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål). Gardermoen, 18. oktober 20155Kulturdepartementet

6 Tilgjengelige spillemidler – tippenøkkelen gjeldende fra % til idrettsformål (fra 56 % i 2014) 18 % til kulturformål 18 % til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner Gardermoen, 18. oktober 20156Kulturdepartementet

7 Utvikling i samlet søknadssum Gardermoen, 18. oktober Ca. 570 mill. kr mer i søknadsbeløp Søknadsantall økt med 8,3 % Søknadsbeløp økt med 17,2 % 3306 mill. kr i søknader 3875 mill. kr i søknader Kulturdepartementet

8 Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Innkomne spillemiddelsøknader 2015 Ordinære anleggNærmiljøanleggSamlet sum 2015 AntallSøknadssumAntallSøknadssumAntallSøknadssum Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum, alle fylker: Gardermoen, 18. oktober Kulturdepartementet

9 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Økonomi – spillemidlene i 2014 og 2015 Til formålene i ,9 mill. kr 56 % til idrettsformål 1 859,7 mill. kr Til formålene i ,1 mill. kr 64 % til idrettsformål2 263,1 mill. kr Økning 403,4 mill. kr Gardermoen, 18. oktober 20159Kulturdepartementet

10 Fylkesvis fordeling av hovedfordelingens post 1.1 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt KulturdepartementetGardermoen, 18. oktober

11 Hovedfordelingen 2015 – post 1 til 3 11 Post 1 Idrettsanlegg Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene Post 1.2 Anleggspolitisk program Post 1.3 Anlegg for friluftsliv i fjellet Post 1.4 Utstyr Post 2 Nasjonalanlegg/Spesielle anlegg Post 2.1 Nasjonalanlegg Post 2.2 Spesielle anlegg Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid Post 3.1 Idrettsforskning Post 3.2 Idrettsfaglig Post 3.3 Anleggsfaglig utvikling Post 3.4 Idrettsanleggsregisteret Post 3.5 Utviklingsarbeid i fylkeskommunene Gardermoen, 18. oktober 2015Kulturdepartementet

12 Hovedfordelingen 2015 – post 4 til 6 Post 4 Spesielle aktiviteter Post 4.1 Antidopingarbeid Post 4.2 Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag Post 4.3 Friluftstiltak for barn og ungdom Post 4.4 Ufordelte midler Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Post 5.1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt Post 5.2 Grunnstøtte særforbund Post 5.3 Barn, ungdom og bredde Post 5.4 Toppidrett Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger Til sammen Gardermoen, 18. oktober 2015Kulturdepartementet

13 Anleggspolitisk program Tilskudd til særskilte anlegg, departementet følger NIFs innstilling Type anleggAnt. anlegg i perioden Tilskudd per anlegg Totalt beløp Rulleskianlegg74 mill. kroner28 mill. kroner Kampsportanlegg54 mill. kroner20 mill. kroner Turnanlegg54 mill. kroner20 mill. kroner Svømmeanlegg85 mill. kroner40 mill. kroner Isanlegg34 mill. kroner12 mill. kroner Andre typer anlegg40 mill. kroner Totalt i perioden160 mill. kroner Gardermoen, 18. oktober Kulturdepartementet

14 MVA - kompensasjon Beløp i mill. kroner Bevilget beløp506061,963,8114, Søknadssum14,326,767,662,3113,8171,9 123,8* Innvilgelses % Gardermoen, 18. oktober Innført i 2010 Gjeldende for idrettslag og andre ikke-offentlige søkere ved bygging av idrettsanlegg (* utbetalt i 2015) Kulturdepartementet

15 Spillemidler tilgjengelige for skianlegg iflg. bestemmelsene … pkt Fastsatte søknadssummer for en del typer ordinære idrettsanlegg: Alpinbakker: Slalåm-/storslalåmbakker – tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, maks. 1 mill. på hver av enhetene bakke/skitrekk. Hoppbakker: Bakke inkl. dommertårn, hoppmålertrapp, løpertrapp, trener- tribune – tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, maks. 1. mill. Bakke med K/W=75 m og større – særskilt vurdering av dept. Bakke for helårsbruk – tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, maks 0,7 mill. til porselens- eller frysespor og plastdekke i unnarenn. Gardermoen, 18. oktober Kulturdepartementet

16 Spillemidler tilgjengelige for skianlegg iflg. bestemmelsene … pkt , forts. Skiheis/skitrekk: Tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, maks. 1. mill. Langrenn: I langrennsanlegg inngår stadion, smørebod, sprinttrasé, og løyper, dog kan de ulike enheter vurderes som separate søknader. Tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, maks. 1,7 mill. Løypetraseer for helårsbruk med asfaltdekke – tilleggstilskudd på 1/3 av kostnadene på inntil 0,7 mill. til legging av asfaltdekket. Store anlegg – etter særskilt vurdering av dept. Snøproduksjonsanlegg: Snøkanoner, pumper, vannbasseng, tilførselsledninger og annet utstyr som er nødvendig for snøproduksjon – tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, maks 1 mill. Gardermoen, 18. oktober Kulturdepartementet

17 Spillemidler – særskilte ekstra- tilskudd… punktene og I enkelte kommuner: I Troms og Finnmark: tillegg på 25 % av ordinært tilskudd. I Nordland og Namdalen: tillegg på 20 % av ordinært tilskudd. 19 kommuner definert som presskommuner: tillegg på 15 % av ordinært tilskudd. Ved større interkommunale anlegg: Tillegg på 30 av ordinært anlegg. Samlet statlig tilskudd kan ikke overstige 50 % av godkjent kostnad. Gardermoen, 18. oktober Kulturdepartementet

18 Spillemidler – krav til søker – bestemmelsenes pkt Kommuner Idrettslag i Norges idrettsforbund/Norges Skiforbund Idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge Sammenslutninger som aksjeselskaper, stiftelser og samvirkeforetak, hvis vedtekter er godkjent av dept. NB! Kun eieren av anlegget som kan søke! Gardermoen, 18. oktober Kulturdepartementet

19 Spillemidler – krav til søker – bestemmelsenes pkt , forts. Grunnleggende prinsipp at spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer, og følgende krav gjelder: Søker skal inneha kontroll med eierforhold og drift. Det skal ikke foretas øk. tildelinger (utbytte etc.)til eierne. Eventuelt overskudd skal tilfalle idrettslig formål. Ved oppløsning/avvikling skal formuen tilfalle idrettslig formål. Kravene fremkommer som standard vedtekter for de ulike sammenslutninger som aksjeselskaper, stiftelser og samvirkeforetak (vedlegg til bestemmelsene). Gardermoen, 18. oktober Kulturdepartementet

20 Spillemidler – søknadsprosedyrer – bestemmelsenes pkt. 1.3 Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i. Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret. Anlegget det søkes tilskudd til, må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Planene for anlegget det søkes om tilskudd til, må på forhånd være idretts- funksjonelt godkjent av departementet eller den det bemyndiger (kommunen hvor anlegget skal ligge). Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. For søknader om tilskudd til bygging og rehabilitering av ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet gjelder bestemmelsene i kap. 2 samt 5-7. For søknader fra sammenslutninger hvis vedtekter skal søkes forhånds- godkjent av departementet, er det et vilkår for godkjenning av søknaden om tilskudd at vedtektene er forhåndsgodkjent. Gardermoen, 18. oktober Kulturdepartementet

21 Spillemidler – søknadsprosedyrer – bestemmelsenes pkt. 1.3, forts. Slik søker man Søknadsskjema finnes på under Søknads- og regnskapsskjema. Når søknaden er fullstendig utfylt inkludert aktuelle vedlegg, skal søknaden sendes inn til den kommunen som anlegget ligger i. Dette gjøres ved at den aktuelle kommunen fylles inn i selve søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet sendes inn elektronisk. Gardermoen, 18. oktober Kulturdepartementet

22 Spillemidler – søknadsprosedyrer – bestemmelsenes pkt. 1.3, forts. Kunngjøring Departementet kunngjør adgangen til å søke om tilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene innen 15. juni hvert år. Søknadsfrist Kommunen fastsetter søknadsfrist i egen kommune. Søker har ansvar for at disse fristene overholdes. For sent innkomne søknader godkjennes ikke. For å være sikret søknadsbehandling i 2016, må følgende søknader om godkjenning eller dispensasjon sendes til departementet innen 15. november 2015: - søknad om dispensasjon fra kravet om tinglyst feste-/leieavtale, jf. pkt og søknad om godkjenning av større interkommunale idrettsanlegg etter pkt søknad om godkjenning av vedtekter etter pkt Frister for søknader om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, se pkt og Gardermoen, 18. oktober Kulturdepartementet

23 Spillemidler – søknadsprosedyrer – bestemmelsenes pkt. 1.3, forts. Kommunens frist Kommunen gjør sine prioriteringer og vedtak. Kommunens vedtak og søknader sendes fylkeskommunen innen 15. januar For sent innkomne søknader godkjennes ikke. Fylkeskommunens frist Fylkeskommunen setter opp oversikter over de søknader som er kommet inn ved fristens utløp. Oversiktene sendes departementet innen 15. mars Det skal settes opp egne lister for hver av kategoriene ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Fordeling av spillemidler Departementet fastsetter de beløp fylkeskommunene kan få til fordeling og gir melding til fylkeskommunene om beløpenes størrelse normalt innen 1. mai Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne om tilsagnet innen 1. juli Fylkeskommunens saksframlegg og vedtak sendes departementet innen 15. juli 2016 Gardermoen, 18. oktober Kulturdepartementet


Laste ned ppt "Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. SPILLEMIDLENE Hva er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google