Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Idrett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Idrett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Idrett og ledelse 1-4, Trinn 2 Modul Anlegg generelt

2 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Innhold 1.Anlegg som grunnlag for aktivitet –Anleggsdekning i kommunen –Idrettslaget: eier eller leier 2.Idrettslaget bygger anlegg – Hele prosessen, hva må laget gjøre? 3.Søknad om spillemidler 4.Finansiering –Vedlikehold og drift –Informasjonskilde

3 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Anlegg som grunnlag for aktivitet •Anlegg som virkemiddel for aktivitet •Hvilke type anlegg har vi bruk for •Er vi kreative nok når vi drøfter nye aktiviteter •Mange aktiviteter krever ikke anlegg, bare utstyr •Må alle bygge konkurranseanlegg •Utnyttelse av anleggskapasitet •Organisering av bruken, tidsrammer

4 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Anleggstyper •Konkurranseanlegg i alle varianter. Alt fra anlegg for internasjonale mesterskap og til KM og lokale konkurranser •Klubbhus, lagerrom etc. •Treningsanlegg •Nærmiljøanlegg •Nærmiljøanlegg – forenkla ordning •Anlegg for friluftsliv i fjellet •Naturgitte anlegg – landevei, tur/skogsveier, sjø, ferskvann, elver, luft, etc.

5 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Anleggsdekning i kommunen <> •Idrettslaget må skaffe seg en oversikt over kommunale anlegg som er til disposisjon •Hvilke anlegg kan det være aktuelt å leie av private, andre lag, etc. •Planer for nye disponible anlegg i kommunen på sikt

6 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Idrettslaget: eier eller leier Avklaring om idrettslagets behov for anlegg må være omhandlet og godt forankret i en gjennomarbeidet Handlingsplan <> •Må laget ”være herre i eget hus” •Realisering av egne anlegg må bygge på et reelt behov og ikke bare på et inderlig ”ønske” •Kostnad ved å eie og leie må utredes og vurderes. •Skal laget bruke ressurser til å drifte og vedlikeholde anlegg fremfor aktivitetsutvikling

7 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Idrettslaget bygger anlegg Prosessen: •Årsmøtebehandling – prinsipielt vedtak •Inn i kommunedelplan ”Idrett og fysisk aktivitet” •Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning •Byggesøknad til kommunen •Kartlegging av egne ressurser – byggekomité •Innhente anbud •Søke om byggelån •Utarbeide fremdriftsplan •Byggeledelse: utpeke egen person som leder dugnaden

8 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Årsmøtebehandling Byggeprosjektet må være godt forankret i laget <> •Grundig saksbehandling i forkant av vedtak •Særlig viktig at alle kostnader er kjent •Store kostnadsoverskridelser fører ofte til motkrefter innad •Finansieringsplanen må ikke ha usikre poster •Solid behovsoppgave er et viktig grunnlag •Forventet dugnad er viktig å kommunisere med medlemmene

9 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Inn i kommunedelplan •Kommunedelplan skal revideres hvert 4. år •Revidering av slik plan skal skje i tråd med plan- og bygningsloven •Anlegg som skal bygges ved hjelp av spillemidler må stå i denne planen •Idrettsrådene har et spesielt ansvar for at det blir avholdt et åpent oppstartmøte når planen skal revideres •Lag med egne planer må ”forplikte” seg til å delta

10 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Oppstartmøte kommunedelplan En kort beskrivelse: •Gjennomføres som en fremtidskveld •Kommunen og idrettsrådet kaller inn i fellesskap •Idrettskretsen stiller med veileder •Målgruppe er idrettslag, andre organisasjoner som driver med fysisk aktivitet, politikere og andre interesserte •Individuelle innspill, oppsummering og konkretisering av arbeidsområder i plenum. Deretter gruppearbeid. •Idrettskretsen skriver rapport fra møtet

11 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Forhåndsgodkjenning •Gjelder idrettsfunksjonell godkjenning •Kommunene (som regel ved kulturetat) er bemyndiget slik godkjenning •Følgende anleggstyper må imidlertid godkjennes av departementet: Flerbrukshaller og spesialhaller – kunstisflater – hoppbakker større enn 75 m – utfortraseer – prøveprosjekt/prøveanlegg – utendørs svømmeanlegg – undervarmeanlegg kunstgress – større motorsportanlegg med samlet kostnad større enn 5 mill.

12 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Byggesøknad - kommunen •Idrettsanlegg er underlagt de samme bestemmelser som andre bygg og anlegg når det gjelder kommunal godkjenning •Slik godkjenning må derfor skje uavhengig av idrettsfunksjonell godkjenning •Vær spesielt oppmerksom på krav om universell utforming

13 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Kartlegging av egne ressurser Hva har vi av ressurser i medlemsmassen – dugnad kan være så mangt – noen av medlemmene er gode på: <> •Papirarbeid – søknader •Regnskapsføring – eget byggeregnskap •Vurdering av anbud etc. •Maskiner – fagarbeid •Arbeidsledelse •Arbeidsledelse for dugnadsgjengen

14 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Innhente anbud <> •Ved bygging av større anlegg må en ha gode prosedyrer ved anbudsinnbydelse •Totalentreprise gir bedre oversikt for idrettslaget •Sørg for å komme i god dialog og lage oversiktlige avtaler hvis laget skal bidra med dugnad

15 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Søke om byggelån <> •Vurder om byggelånet kan kombineres med et langsiktig lån, hvis det er behov for dette •Anlegg som skal bygges ved hjelp av spillemidler kan ikke pantsettes i forbindelse med lånet •Laget bør i prinsippet tilstrebe at anlegget er gjeldfritt når det tas i bruk, og eventuelle spillemidler er mottatt. Dette gjelder i særlig grad anlegg som ikke er beregnet og/eller egner seg for utleie.

16 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Søknad om spillemidler Bygger på KKDs V-0732 <> •Statens viktigste målgruppe er barn og ungdom •Spillemidler (spm) til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill av 28.08. 1992 •Mottaker av spm forplikter seg til en hver tid å holde seg orientert om gjeldende bestemmelser •Søknad sendes på fastsatt skjema V-0079, nærmiljøanlegg V-0081 og forenkla ordning V-0902

17 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Tilskuddsberettigede elementer Bygging og rehabilitering av anlegg som er åpen for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebasert eierform <> Det gis ikke tilskudd til: •Drift, leie, erverv av grunn eller dekning av gjeld •Tribuner, veier, parkeringsplass, diverse løst utstyr, finanskostnader med unntak av renter på byggelån i byggeperioden, flytting av høyspentledninger (kabler), eiendomsgjerder, reguleringsarbeid

18 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Frister •Kommunene har egne frister, som regel i oktober •Disp fra krav om feste-/leieavtale KKD 15.11. •Godkjenning som større interkommunalt anlegg 01.12. •Godkjenning av vedtekter 01.12. •Kommunens vedtak og søknader oversendes fylket innen 15. januar •Fylket sender oversikt over søknader til KKD innen 15. mars •KKD fastsetter rammene til fylket innen 01. mai •Fylket fordeler tilskudd innen 01. juli

19 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Krav til søknadene •Grundige planer for finansiering og drift •Kommunal garanti for anlegg med samlet tilskudd over 2 mill: flerbrukshall, spesialhaller, alpinanlegg, golfbane, motorsportsanlegg og kunstisbaner •Tinglyst eiendoms- eller festerett på minimum 40 år •Anlegget må være med i kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Gjelder også ved forhåndsgodkjenning •Søknaden må være fremsendt på godkjent skjema

20 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Søknadsskjema •Samtlige søknader (ny, fornyet og gjentatt) skal fremmes på søknadsskjema V-0079 •Korrekt utfylt og undertegnet av søker og kommune •Søknadsskjema skal være stemplet og underskrevet av kommunen på side 4 •Det må fremgå hvem i kommunen som har skrevet under søknadsskjemaet •For søknadsrunden for 2009 skal søknadene sendes inn elektronisk

21 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Krav til det enkelte vedlegg Vedlegg: 1:Forhåndsgodkjente planer for anlegget med behovsoppgave 2:Detaljert kostnadsoverslag 3:Finansieringsplan – redegjørelse og dokumentasjon for de enkelte poster 4:Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsplan med budsjett 5:Grunnbokutskrift – feste-/leieavtale

22 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Rehabilitering av anlegg Det kan gis tilskudd til rehabilitering av anlegg når: <> Rehabiliteringen vil gi vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving. Slik rehabilitering vil som regel bety inngrep i anleggets struktur eller utforming for å tilpasse det til nye funksjoner og bruksområder, og av den grunn gjelder de samme krav som ved bygging, jfr. plankrav og krav til selve søknaden.

23 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Forhåndsgodkjenning Det som nå følger gjelder idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer: <> Som nevnt tidligere kan de fleste anleggstypene godkjennes av kommunen <> En del store og kostnadskrevende anlegg skal godkjennes av KKD, jfr. tidligere oversikt. Husk minimum 2 måneds frist for slik godkjenning

24 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Behovsoppgaven <> •Behovsoppgaven skal følge søknaden om idretts- funksjonell forhåndsgodkjenning •Behovsoppgaven må redegjøre for den kartlegging av behov som har vært foretatt og resultatet av den. Det skal særlig redegjøres for barn og ungdoms behov. Dette behovet skal holdes opp mot eksisterende tilbud og vil danne grunnlag for innhold og dimensjonering av anlegget

25 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Generelle vedlegg Alle søknader om idrettsfunksjonell forhånds- godkjenning, uansett anleggstype, må inneholde: •Anleggets plass i kommunedelplanen •Oversiktskart/kommunekart (1:50.000) •Situasjonsplan i målestokk 1:1000 eller 1:500, med samlet arealdisponering og terrengbehandling. Område som skal disponeres av selve anlegget og evt. utvidelsesreserver som er sikret •Behovsoppgave som grunn for dimensjonering

26 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Generelle vedlegg forts... <> •Utomhusplan i målestokk 1:500 eller 1:200 som viser tomtedisponering med ny og gammel vegetasjon, trafikkløsning og parkering •Enkelt kostnadsoverslag •Foreløpig plan for finansiering •Dokumentasjon av anleggets tilpasning til nabobebyggelse og landskapets karakter. Det kan benyttes oppriss, aksonometri, perspektiv, modellfoto

27 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Inneanlegg I tråd med gjeldende byggeforskrifter og må inneholde: <> •Plantegninger av alle etasjer i målestokk 1:100, med inntegnet dørslag, dusjhoder, innredning i WC, garderobe, kjøkken etc •Snittegninger i målestokk 1:100 som viser takhøyde, stigning på evt. tribuner og lignende •Fasadetegning i målestokk 1:100 •Tegninger for svømmehall og flerbrukshall vises til KKDs skriv V-0914B og V-0915B

28 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Tilskudd spillemidler Hovedregel: <> •Der ikke annet er bestemt, kan det ytes tilskudd til ordinære anlegg inkludert rehabilitering på inntil 1/3 av godkjent kostnad, per dato begrenset oppad til kr 700.000 •For enkelte anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp. Disse beløp justeres. •Nedre grense for godkjent kostnad er kr. 150.000 (for O-kart 75.000)

29 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Nærmiljøanlegg Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsaklig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. <> Der ikke annet er bestemt gjelder de generelle vilkårene for tildeling av spillemidler til ordinære anlegg

30 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Bestemmelser for nærmiljøanlegg •Fritt allment tilgjengelig for egenorganisert fysisk aktivitet, spesielt beregnet for barn og ungdom •Skal ikke dekke behovet for organisert idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranser •Anleggseier har ansvar for sikkerhet ved anlegget •Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen.

31 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Tilskuddsbeløp og beløpsgrense •Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til 400.000 •Tilskudd på inntil 50% av godkjent kostnad, begrenset oppad til 200.000 •Til utendørs kunstisflate kan det gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad, begrenset oppad til 1.2 mill •Det kan søkes om spm inntil tre omganger (3 byggetrinn). Eksempel kan være ballbinge, skileikområde, klatrevegg på samme område. Maksimalt tilskudd til ett enkelt anleggssted vil være 600.000

32 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Finansiering av anlegg MarkedOffentlig Frivillig

33 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Krav til driften av anlegget <> •Åpent for allmenn idrettslig aktivitet •Godkjent teknisk stand •Overdragelse, salg, flytting osv. skal ikke skje uten at KKD har gitt sitt skriftlige samtykke •Det er ikke lov å tjene penger på anlegg som har mottatt spillemidler

34 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Vedlikehold og drift <> Er bygging av anlegg enklere enn drift og vedlikehold ? Dette vil i stor grad være avhengig av: •Om prosjektets er godt forankret i laget •Om brukerne forstår at det koster å drifte •Om langsiktig gjeld er lavest mulig •Om det er utarbeidet gode bruksregler •Om det er tatt høyde for noe utleie til andre

35 Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Informasjonskilde <> På nettstedet: www.idrettsanlegg.no finnes:www.idrettsanlegg.no •Søknadsskjema •Anleggsoversikt, sortert kommunevis •Alle relevante publikasjoner •Fylkenes idrettskonsulenter, eller lignende ansvarlige saksbehandlere •Annen relevant informasjon


Laste ned ppt "Idrett og ledelse, et samarbeid mellom særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om kompetanseutvikling i norsk idrett Idrett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google