Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slambehandling ! Alternativer fra Salsnes Filter AS i samarbeid med: – Franzefoss Miljøkalk - Preseco oy - Agronova AS Rådgivende konsulent: Aquateam AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slambehandling ! Alternativer fra Salsnes Filter AS i samarbeid med: – Franzefoss Miljøkalk - Preseco oy - Agronova AS Rådgivende konsulent: Aquateam AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slambehandling ! Alternativer fra Salsnes Filter AS i samarbeid med: – Franzefoss Miljøkalk - Preseco oy - Agronova AS Rådgivende konsulent: Aquateam AS v/Bjarne Paulsrud.

2 Salsnes Filter tilbyr løsninger for hele slamlinja på renseanlegg Salsnes Filter er mest kjent for sine renseløsninger for primærrensing og passende rensing. Produserer og bygger komplette renseanlegg. Nå også med kostnadseffektive slambehandlingsalternativer for små renseanlegg.

3 Lang erfaring med silslam Nordreisa 2 anlegg Tromsø 3 anlegg Harstad 2 anlegg Bodø 4 anlegg Mosjøen Ballangen 1 anlegg anlegg kommer Fauske 1 anlegg Brønnøy 1 anlegg (ny) + mange flere Slamproduksjon ved primærrensing: 35 tonn, 25% TS pr. 1 000 pe

4 Hva er så interessant med slam NÅ ? Nytt norsk regelverk krever at avløpsslam fra og med juli 2009 skal behandles som en ressurs. Deponering og trolig rankekompostering er da ikke lenger tillatt. Slammet skal brukes enten ved gjenbruk til jordforbedring, energi- gjenvinning eller andre bærekraftige formål. For Gjenbruk må slammet tilfredstille slamforskriftenes krav til kvalitet, hygienisering og stabilisering.

5 Sitat SFT 8.feb.2008 : Regjeringen varsler i St.meld. nr. 34 (2006–2007) Norsk klimapolitikk at den vil innføre et forbud mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall. SFT hargjennomført høring av vårt forslag til utforming av forbudet. Forslaget innebærer at blant annet papiravfall, treavfall, tekstilavfall og slam må behandles på andre måter enn ved deponering. SFT foreslår at forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall avgrenses til å gjelde biologisk nedbrytbart avfall med mer enn 10 % totalt organisk karbon (TOC), eller 20 % målt som glødetap. Vi foreslår også at det i forskriften gis unntak for flere fraksjoner som ikke er hensiktsmessige å håndtere på annen måte enn ved deponering og hvor miljøeffekten av å tillate fortsatt deponering antas å være akseptabel: –Gateoppsop –forurenset jord og forurensede muddermasser – ristgods, silgods og sandfangavfall fra avløpsrenseanlegg –avløpsslam som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene for gjødselvarer Vi foreslår at forbudet trer i kraft 1. Juli 2009

6 Alternative dokumenterte slambehandlingsmetoder Orsametoden med bruk av brent kalk –Egnelig for små anlegg > 1000 PE Fibral-metoden –Egnelig for små anlegg > 100 PE Preseco Trommelkompostering –Egnelig for store anlegg > enn 10 000 PE eller for sentralisert behandling fra flere lokale anlegg Utråtning event. I kombinasjon med Biogass –Krever store slammengder og inngår ikke i vår presentasjon

7 Internkontroll Slambehandling Produktkrav Tungmetaller klassifiseres (Cd, Pb, Hg, Ni, Cu, Cr) Organiske miljøgifter tas ved kilden Hygieniseringskrav. –Termotolerante koliforme bakterier < 2500/gr TS –Slam skal Ikke inneholde Salmonella –Slam skal Ikke inneholde inffektive parasittegg. Dette er ofte dimensjonerende for behandlingsprosessen

8 Produktkrav fortsatt.. Slammet skal stabiliseres (luktfritt) Spiredyktige frø av Floghavre ikke tillatt Innhold av plast, glass etc. < 0,5% av TTS Grunnlegende for behandlingen blir derfor: Oppvarming av slam til over 55 grader i mer enn 2 timer og en Ph på 11 eller høyere

9 Orsametoden ved bruk av brent kalk Orsametoden gir tre hygieniserende effekter:  Høy temperatur (> 55ºC)  Høy pH (pH ~ 12,4)  Høyt ammoniakkinnhold Høy pH-verdi og høyt ammoniakkinnhold dreper Salmonella-bakterier, men ikke parasittegg. Temperaturer ≥ 55ºC er nødvendig for å “ta knekken på” parasittegg. Tilsetting av brent kalk til avvannet slam gir en midlertidig stabilisering. Varigheten avhenger av kalkdoseringen (kg/tonn TS)

10 Pilot resultater fra Namsos kommune

11 Den teknisk løsningen fra Franzefoss og Salsnes 1.Slam fra prosess 2.Dosering av brent kalk fra silo/tank 3.Dobbel skrue for 1. blanding 4.Salsnes black boks for knusing og blanding 2. 5.Kontrollank for temperatur, tid og transport. Slam ferdig behandlet klar for mellomlagring eller bruk.

12 Pilotanlegg i Namsos Kalksilo Slam fra Salsnes Doserings skrue Blackbox Salsnes Transport / blandeskrue

13 Orsametoden Metoden har lenge vært brukt i sør- og øst-Norge på biologisk slam og er vel dokumentert. Salsnes Filter har dokumentert metoden også for silslam i samarbeid med Aquateam, som har brakt metoden til Norge. Silslam har en annen karakter enn biologisk slam. KOSTNADER –Levering og installasjon fra kr. 500 000.- 3 mill avhengig av graden av automatisering og størrelse. Kan lett tilpasses eksisterende anlegg – Drift:120 – 140 kg brent kalk pr. tonn slam. Ca. kr. 2 pr. kg/kalk levert Kan drives kontinuerlig eller i ”batcher” Kan disponeres av landbruket. Attraktivt pga. kalkverdier. I sørnorge står bøndene på venteliste for avtak.

14 FIBER FOR AVVANNNIG OG HYGIENISERING AV SLAM ved kompostering -Baseres på tilsetting av kjemisk behandlet resirkulert avispapir. Fibral- metoden fra

15 Egenskaper Gjør vanskelig avvannbart slam avvannbart i skruepresse. Igangsetter samme prosess som brent kalk i slammet. Ved tilsetting utvikles varme på grunn av kjemisk og strukturell reaksjon mellom slam – fiber – kjemikalier Kjemikalier som er organiske og som ikke hemmer eller svekker kvalitet i økosystemet

16 Godkjente komposteringsmetoder Kompostering er en biokjemisk prosess der mikroorganismer bryter ned organisk materiale ved tilgang på luft. Det som blir igjen er mer stabile, organiske forbindelser (mold og humus), hvor nitrogenet også er omdannet til stabile former.Temperaturen stiger under omdanninga og godt kompostert gjødsel er derfor fri for spiredyktige ugrasfrø, sjukdomsorganismer og vond lukt.

17 Prosess 1.Fibral doseres I avvanningsskrue. 0,1-0,6% fiber pr.5% TS slam 2.Innblanding og avvanning til 25% I avvanningsenhet 3.Spesialkontainer m/lufting. 3-6 døgn avhengig av slamkvalitet og type 4.Ferdig kompost klart til bruk Fibral Spesial- kontainer m/lufting

18 Prosess 1.Fibral dosers I avvanningsskrue eller transportskrue 0,1-0,6% fiber 2.25% TS I avvannet slam til reaktor 3.Reaktor behandling 3-6 døgn avhengig av slamkvalitet og type 4.Ferdig kompost klart til bruk

19 ORIO Prosjektet: ”Hygienisering av slam-Fastsettelse av kritiske driftsbetingelser for ulike hygieniseringsmetoder” AQUATEAM i 2005. Konklusjon: Tilfredstiller alle krav til hygienisering i testen. Temp. utvikling

20 Tester utført sommeren 2006 ga godkjente resultater Stabiliserer og hygieniserer, temperatur opp mot 70 grader Økt vekt i container, lavere transportkost. Kjører i dag alt slam på eget deponi(toppdekke)‏ Det er ingen tvil om at fiberen fungerer godt. Denne var meget effektiv mht. raskere temperaturutvikling, mindre håndtering og ikke minst luktreduksjonen. Hadde vi hatt ekstern avsetning på slammet vårt, ville Fibermetoden vært aktuell. - Reaktoren har fungert uproblematisk i 11 år, med normal service og vedlikehold. - Analyseresultatene etter fibertestene viser at den tilfredstiller kravet til hygienisering. Nils, Oppdal Renseanlegg

21

22 Fibralmetoden Metoden er relativt ny, men er i bruk på østlandet samt dokumentert av Aquateam på kommunalt slam. KOSTNADER –Levering og installasjon fra kr. 200 000.- 800 000 avhengig av størrelse. Kan lett tilpasses eksisterende anlegg – Drift: ca. 50 kg Fibral pr. tonn slam. Ca. kr. 15 pr. kg levert Bør drives kontinuerlig Kan disponeres av landbruket. Passer for de minste Silanlegg til de største. Meget enkel tilpasning til eksisterende anlegg

23 Marked – sentrale østlandsområdet 500.000 tonn vekstjord. Biomasseandel 30 % = 150.000 tonn. Verdi på biomasse i jordprodukter fra Agronovas anlegg i Moss, kr. 100,-/m3 Beregnet gjødselverdi som organsik gjødsel, kr. 320,-/tonn Salg jordprodukter 2007 – 5.000 tonn. Forventet salg 2008 – 7.000 tonn.

24 Trommelmetoden fra Preseco Kompostering Baserer seg på kompostering I trommelreaktor. Hygieniserer og stabiliserer slam og organisk avfall. Enkel drift ved kun tilsetting av slam og strukturfiber (torv,flis, Fibral,halm etc.) Sakte roterende trommel Tilsetting av luft Temperaturkontroll i alle deler av komposten 7-14 dg. reaktortid Må ha 2-3 mnd. Mellomlagring for modning Luktfri

25 Komposteringsprosessen

26 Anleggsdesign

27 Trommel kompostreaktor 125 m3

28 Case Savonlinna 4000 t/år avløpsslam fra renseanlegg Tidligere slambehandling: Utendørs rankekompostering –Problem: Lukt til omgivelsene og arealer for kompostering begrenset Ikke godkjent I hht EU’s slamdirektiver

29 Løsning: Preseco ACU Trommelkompostering –Raskere komposteringsprosess –Lukket system -> Luktproblemene borte –Integrert med avløpsanlegget –100% automatisert, Ingen driftspersonale på daglig basis. Periodisk tilsyn. –Kompost attraktiv til hager og anlegg. –Godkjent I hht EU’s Slamdirektiver Case Savonlinna

30 Slambehandling – Case Savonlinna

31 Trommelmetoden Metoden er velutprøvd med mange referanser bl.a. I Finland. Nye anlegg bygges i dag i Malvik og hos ORAS. Dokumentert og godkjent i ht EU’s slamdirektiver. KOSTNADER –Levering og installasjon ca. kr. 6-7 mill pr 2000 tonn slam.Trenger relativt stor plass. – Drift: Tilsetting av strukturfiber; torv, sagflis, halm (2 x volummengde slam). Ca. kr. 200 pr. tonn slam – Må drives kontinuerlig. Egnelig for mottak av annet organisk slam. (matavfall, slakteavfall, oljer fra storkjøkken Kan disponeres av landbruket. Er et unikt produkt som ikke forbindes med slam av bruker. Passer for store anlegg for sentralisert mottak.Meget enkel drift.

32 Hva gjør din kommune ? Følger du med på lasset til andre de andre ? Tenker du på at CO2 blir en kostnad eller kilde til inntekt i nær framtid ? Tenker du på transportkostnader ? Imøtekommer du innbyggerens krav til kostnadseffektive løsninger ? Hvor lenge tror du at det vil koste 850 kr/tonn å levere organisk avfall til Verdal ? –Hvor lenge vil trønderne akseptere å subsidiere dere ? Når vil forskriften om kommunale VAR-gebyrer bli brukt mot dere ? Er slagordet; Tenk globalt – handle lokalt dødt ?

33 Når du skal skal forberede deg for framtidige krav. Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Slambehandling ! Alternativer fra Salsnes Filter AS i samarbeid med: – Franzefoss Miljøkalk - Preseco oy - Agronova AS Rådgivende konsulent: Aquateam AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google