Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Farlig avfall 2010 Nye krav til farlig avfallsbransjen og andre viktige budskap til de frammøtte 14. September 2010 Rica Nidelven Hotel i Trondheim Harald.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Farlig avfall 2010 Nye krav til farlig avfallsbransjen og andre viktige budskap til de frammøtte 14. September 2010 Rica Nidelven Hotel i Trondheim Harald."— Utskrift av presentasjonen:

1 Farlig avfall 2010 Nye krav til farlig avfallsbransjen og andre viktige budskap til de frammøtte 14. September 2010 Rica Nidelven Hotel i Trondheim Harald Sørby

2 Nye krav til farlig avfallsbransjen De store linjene for bransjen Hvorfor nye krav Vårt arbeide så langt Prioriteringer framover

3 Nye krav Økonomisk sikkerhet Krav til kompetanse Krav til regnskap ved lagring av farlig avfall Avfallsoversikt Journalføring (for så vidt ikke nytt krav men nytt innhold)

4 Krav til økonomisk sikkerhet Økonomisk sikkerhet til lovlig lager Importert avfall – bankgarantier som følger –Hvorfor dobbel sikkerhet? Omvendt økonomi Drivkraft for å holde lagre så lave som mulig.

5 2.6. Økonomisk sikkerhet Virksomheten skal stille økonomisk sikkerhet for kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Sikkerhetsstillelsen skal dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes å oppstå sett i lys av hvilke typer farlig avfall som anlegget kan motta jf pkt 1.2 og de mengder farlig avfall som lovlig kan lagres jf pkt 1.3. Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av pant for Klima- og forurensningsdirektoratet i sperret bankkonto med et innbetalt beløp tilsvarende det beløp som skal sikres eller ved en løpende påkravsgaranti fra bank utstedt til Klima- og forurensningsdirektoratet på tilsvarende beløp. Dersom det kan godtgjøres at det vil gi tilsvarende sikkerhet kan direktoratet etter en konkret vurdering akseptere annen form for sikkerhetsstillelse. Så snart som mulig etter at tillatelsen er oversendt virksomheten skal sikkerhetsstillelsen sendes direktoratet for godkjenning. Uten en godkjent sikkerhetsstillelse kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget.

6 Krav til kompetanse Farlig avfall er ingen presis beskrevet materie Farlig avfall kan være utfordrende Farlig avfall må behandles forsvarlig – da må du vite hva du har Farlig avfall reguleres av et strengt regelverk – det må du kunne Farlig avfall er en del av vårt samfunn – forsvarlig behandling Farlig avfall er uønsket – men det er langt fram! Kunnskap om alt dette har vært og er fremdeles variert i bransjen Kravet er komplekst og vi er i dialog

7 2.8. Krav til kompetanse Dette kravet må tilpasses den virksomheten det gjelder. Ved ren mekanisk bearbeiding for eksempel for å skille kontaminert materiale fra ikke-kontaminert og de forskjellige fraksjonene leveres til andre anlegg for videre behandling kan følgende formulering brukes: Alle som håndterer farlig avfall i bedriften skal ha dokumentert opplæring i slik håndtering. Bedriften skal råde over tilstrekkelig kompetanse til å vurdere miljørisiko for sin virksomhet. For bedrifter som behandler flytende farlig avfall med kjemiske/biologiske prosesser eller som forbrenner farlig avfall kan følgende formulering benyttes: Bedriften skal i den daglige driften råde over dokumentert kompetanse i kjemi/biologi/fysikk på høyskole/universitetsnivå. Alle som håndterer farlig avfall på bedriften skal ha dokumentert opplæring i slik håndtering. Bedriften skal også råde over tilstrekkelig kompetanse til å vurdere miljørisiko for sin virksomhet. For store bedrifter med komplisert kjemisk/biologisk/mekanisk rensing av farlig avfall, eventuelt store forbrenningsanlegg kan følgende formulering benyttes: Bedriften skal i den daglige driften råde over kompetanse i Kjemi/biologi/fysikk på masternivå. Alle som håndterer farlig avfall i bedriften skal ha dokumentert opplæring i slik håndtering. Bedriften skal også råde over tilstrekkelig kompetanse til å vurdere miljørisiko for sin virksomhet. Alternativt kan nye formuleringer utarbeides der det måtte passe best.

8 Krav til regnskapsføring Dette følger for så vidt av regnskapsloven! Presisering

9 2.7. Krav til regnskap ved lagring av farlig avfall Lagret farlig avfall skal medtas i bedriftens årlige regnskap i tråd med regnskapsloven slik at de fremtidige kostnadene til behandlingen av dette avfallet fremkommer i regnskapet.

10 Krav til årlig statusrapportering per 31/12 Klif ønsker å følge med på avfallsmengder som passerer gjennom anlegget i løpet av året Hindre oppbygging av store avfallslagre Bedre kontroll med avfallsstrømmene

11 13.3. Avfallsoversikt Bedriften skal årlig utarbeide en avfallsoversikt som gjør rede for mengder og typer farlig avfall og ordinært avfall som er: Mottatt Behandlet Sendt videre Lagret på bedriftens område ved årets slutt(31.12) Denne oversikten skal sendes til Klima- og forurensningsdirektoratet sammen med egenkontrollrapporten. Se også pkt 13.4.

12 Journalføring En presisering og konkretisering av eksisterende plikt Må gjøre hensiktsmessig og være lett tilgjengelig

13 13.2. Journalføring Bedriften skal føre journal for farlig avfallsvirksomheten hvor alle nødvendige opplysninger for mottak, lagring, behandling og viderelevering av farlig avfall ivaretas. Journalen skal være lett tilgjengelig ved inspeksjon. De skal oppbevares i minst 3 år. Forurensningsmyndighetene kan pålegge bedriften å sende forurensningsmyndighetene eller andre som myndighetene bestemmer, kopi eller sammendrag av journaler. Bedriften skal påse at det føres journal over ekstra prøvetaking. Journalen med kopier av analyserapportene skal oppbevares i minst 3 år.

14 Lagring av farlig avfall Et vilkår som det er arbeidet mye med og som skal tilpasses den enkelte virksomhet

15 Vårt arbeide så langt og arbeidet framover

16 Viktige budskap til de frammøtte Tillatelse til forurensende virksomhet! –Vær klar over hva det er dere har fått tillatelse til! –Sørg for at tillatelsen dekker den virksomheten dere driver Er du i tvil – TA KONTAKT!

17 Viktige budskap til de frammøtte Forskrift om konsekvensutredning –Virksomheter som driver sluttbehandling av farlig avfall som omfatter Forbrenning Kjemisk behandling Deponering Omfattes av forskriften Er du i tvil – TA KONTAKT!

18 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Farlig avfall 2010 Nye krav til farlig avfallsbransjen og andre viktige budskap til de frammøtte 14. September 2010 Rica Nidelven Hotel i Trondheim Harald."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google