Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsforum Reaktorkompostering 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsforum Reaktorkompostering 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsforum Reaktorkompostering 2004
Status og utsyn for biologisk behandling i Norge Presentert på Driftsforum reaktorkompostering 2004 11. februar 2004 Henrik Lystad NRF Om meg NRF Our organisation

2 Regelverk – eksisterende og kommende
Innhold Aktiviteter i NRF Regelverk – eksisterende og kommende Status innsamling og behandlingskapasitet Status drift og avsetning Hva skjer fram mot 2009?

3 Hva jobber NRF med? Aktiviteter i NRF
Nasjonalt og internasjonalt regelverk Deltakelse i FEAD og ECN, det europeiske kompostnettverket Spleiselagsprosjekter Evaluering av systemer for utsortering, innsamling og behandling av organisk avfall (i samarbeid med RVF, Sverige + 4 deltakere) Hjemmekompostering (i samarbeid med Hageselskapet) Forum for Biogass (se: fom. 1/3) Studietur til tyske biogassanlegg Veiledning for levering av grønn energi Database over norske kompostanlegg (www.nrfo.no) Kurs og seminarer Generell rådgivning

4 Dagens rammebetingelser i kortform
Regelverk Dagens rammebetingelser i kortform Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav Forbud mot deponering av våtorganisk avfall Sluttbehandlingsavgift (miljøavgift -> fiskalavgift) Storhusholdningsavfall til miljøfôr Biowaste definition Tax on end disposal is suggested to be rised for those with insufficient landfill standard (EU landfill directive) Subvention program pending parlamentary treatment june 2003

5 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
Gjødselvareforskriften Ny samordnet forskrift med våtorganisk avfall, avløpsslam, husdyrgjødsel og silosaft fra juli 2003 Regulerer kvalitet (og produksjon) til kompost og andre gjødselvarer og jordforbedringsmiddel Registreringsplikt for alle produkter (unntak for hageavfallskompost) 4 ulike kvalitetsklasser med tilhørende bruksbegrensninger Har bidratt til å sikre kvaliteten og tilliten til kompost i Norge Biowaste definition Tax on end disposal is suggested to be rised for those with insufficient landfill standard (EU landfill directive) Subvention program pending parlamentary treatment june 2003

6 Vedtatt regelverk Kommende regelverk - 1
Forskrift om animalske biprodukter Biologisk behandling definert som metode for smittebegrensning Storhusholdningsavfall ikke lenger til fôr (->11/2006) Definerte hygieniseringskrav for biologisk behandling Kjøkkenavfall er unntatt, Annet kat 3. unntak fram til Endring av forurensningsloven fra Kommunene mister råderetten over alt næringsavfall Storhusholdningsavfallet på anbud Grunn til å frykte økte mengder i restavfallet? Biowaste definition Tax on end disposal is suggested to be rised for those with insufficient landfill standard (EU landfill directive) Subvention program pending parlamentary treatment june 2003

7 Kommende regelverk – 2 (ikke vedtatt)
EU-direktiv om biologisk avfallsbehandling Legges fram av kommisjonen sept 04 sammen med initiativ for jordvern Diskusjonspapir offentliggjort Kan ventes implementert i norsk lovverk tidligst 2007 Dikskusjonspapiret tar opp 14 momenter Kildesortering av matavfall – påbudt eller tilstrekkelig ivaretatt gjennom målene i deponidirektivet Minimums prosess reglement (hygienisering etc.) Skille mellom kompost fra kildesortert avfall og stabilisert restavfall (biologisk stabilisert restavfall) Kriterier for anvendelse av stabilisert restavfall (deponering, bruk i landskap/grøntarealer) Kompost som handelsvare - harmoniserte kvalitetskriterier og bruksregler Biowaste definition Tax on end disposal is suggested to be rised for those with insufficient landfill standard (EU landfill directive) Subvention program pending parlamentary treatment june 2003

8 Kommende regelverk – 3 (ikke vedtatt)
Strategi for nedbrytbart avfall Lagt fram av SFT des 03 – på høring fram til 01. feb SFT ønsker økt avfallsforbrenning, men ikke redusert materialgjenvinning SFT foreslår: Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall Strengere håndheving av forbud mot deponering av våtorganisk avfall Utvidet produsentansvar (Papir og treavfall) Hvilke konsekvenser kan dette få for kildesortering av våtorganisk avfall? Fører strengere krav til innhold av matavfall i restavfall til deponi til at restavfall fra husholdninger må forbehandles? Gir økt avfallsforbrenning redusert kildesortering? Biowaste definition Tax on end disposal is suggested to be rised for those with insufficient landfill standard (EU landfill directive) Subvention program pending parlamentary treatment june 2003

9 Status innsamling og behandlingskapasitet
Våtorganisk avfall - Genererte mengder (SSB) Behandling av våtorganisk avfall

10 Status innsamling og behandlingskapasitet
Innsamling fra private husholdninger Stadig flere sorterer våtorganisk avfall i Norge (SSB/2002) 61% har tilbud om kildesortering i kommunen (Papir: 78%) tonn innsamlet gjennom kommunal ordning Økte mengder hageavfall tonn (SSB/2001) Innsamling fra storhusholdninger Totalt generert: t/a (SSB) Noe samles inn av kommunen, noe gjennom miljøfôrbedrifter (< tonn) Totale mengder gjennom miljøfôrbedriftene ca tonn

11 Status innsamling og behandlingskapasitet
Status biologiske behandlingsanlegg 46 anlegg registrert i NRFs database, beste kilde! tonn behandlet (2001, SSB) Få nye anlegg kommet til de siste årene Kapasitet Ukjent - NRF jobber med en ny landsoversikt Overkapasiteten er trolig ikke veldig stor Større anlegg i Sør-Norge med konsesjon for våtorganisk avfall Lindum, Drammen (7.500 t/a) HRA, Jevnaker (6500 t/a) Kongsberg kommune, Sellikdalen RA (2500 t/a) SØIR, Elverum (10000 t/a) Halden Resirkulering, Halden GLØR, Lillehammer (14000 t/a) IVAR, Hogstad ( t/a) Bioplan, Odda, Tau mm. RKR, Støleheia ( t/a) Biogassanlegg

12 Status drift og avsetning
Fra de mange barnesykdommene… Stabilitetsproblemer Kapasitetsproblemer Luktproblemer Korrosjonsproblemer …….til en etablert bransje? Økt kunnskap om avfall og kompostering Investeringer i ettermodnings-kapasitet og luktfiltre

13 Kompost produksjon og avsetning
SSB (2000): t (30% av input) Jordforsk (2000-prognose1): t (52%) Anvendelse 1 Private hager dominerer (40%) Betydelig andel til grøntanlegg(33%) Kun 17% i jordbruket 1) Lystad, H. et al Calculated from a survey Authorities use agriculture as argument….. Greatest potential within Organic farming Landscaping!

14 Nye trender – profesjonalisering av avsetningsleddet
Anleggene står overfor tre alternativer Stå for avsetningen selv, satse på abonnenter og at ”det gode ryktet” skal spre seg Kan være rimelig, men sikrer ikke alltid god avsetning Gir feedback til abonnenten om at kildesortering gir resultater Sette ut håndteringen av sluttproduktene på anbud Eksempler fra slamsiden (Bekkelaget etc.) Kan være rimelig, men gir liten kontroll i et lite marked Skille ut avsetningen i et nyopprettet driftsselskap Felleseie med et selskap som besitter kompetanse Gir store utviklingsmuligheter, men kan være kostbart Anleggseiere erkjenner manglende kompetanse og forretningsvilkår I dag få aktører, men dette kan endre seg

15 Trusler Hva skjer fram mot 2009?
Kildesortering av våtorganisk avfall avhengig av resten av avfallsbehandlingen Økt forbrenning og redusert deponering Avgiftsdifferensiering Strengere krav til deponier Forbud mot nedbrytbart til deponi, definert som OM/TOC Kan gi redusert økonomi ved kildesortering Nye krav til hygienisering(ABP/Biowaste direktiv) Redusert oppslutning rundt kildesortering Biologisk behandling må i framtiden begrunnes politisk og samfunnsøkonomisk med andre argumenter enn at man unngår metanutslipp

16 Ett scenario for 2009 Må kildesortering av våtorganisk og deponering stå i konflikt til energigjenvinning? Forbehandling av restavfallet kan gi forsvarlig utnyttelse av deponier, og rene, høykaloriske, lagringsstabile fraksjoner til energiutnyttelse Utsortering (> mm) av høykalorisk fraksjon, til balling og videretransport til lager eller forbrenningsanlegg (biobrenselanlegg?) Utsortering av metaller til gjenvinning Biologisk stabilisering av finfraksjonen for å oppnå en deponerbar fraksjon med minimalt deponigasspotensiale Forutsetter fortsatt kildesortering for å holde nedbrytbar andel i restavfallet nede Forutsetter klare kriterier for deponerbarhet og utslipp ved biologisk behandling Status for stabilisert restavfall Implementert i lovverket i Tyskland, Østerrike og Italia (delvis i Sverige) Varslet i biowaste-direktivet

17 Drivere for fortsatt/økt kildesortering
Hva skjer fram mot 2009? Drivere for fortsatt/økt kildesortering Stabile rammebetingelser Økt sluttbehandlingsavgift, også for forbrenning av lavkalorisk avfall Gebyrdifferansiering? Oppnåelige/målrettede kriterier for deponering av restavfall Påbudt kildesortering av våtorganisk avfall i biowaste-direktivet? Innsamling og forbehandling: Nye kostnadsbesparende løsninger Biogass: Bedre rammebetingelser (tilskudd, energileveranser) Avsetning av kompost: Videreføring av ORIO-programmet

18 E-mail: henrik.lystad@nrfo.no
Kontakt: Henrik Lystad Tlf:


Laste ned ppt "Driftsforum Reaktorkompostering 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google