Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Driftsforum Reaktorkompostering 2004 Status og utsyn for biologisk behandling i Norge Presentert på Driftsforum reaktorkompostering 2004 11. februar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Driftsforum Reaktorkompostering 2004 Status og utsyn for biologisk behandling i Norge Presentert på Driftsforum reaktorkompostering 2004 11. februar."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Driftsforum Reaktorkompostering 2004 Status og utsyn for biologisk behandling i Norge Presentert på Driftsforum reaktorkompostering 2004 11. februar 2004 Henrik Lystad NRF

2 2 Innhold Aktiviteter i NRF Regelverk – eksisterende og kommende Status innsamling og behandlingskapasitet Status drift og avsetning Hva skjer fram mot 2009?

3 3 Aktiviteter i NRF Nasjonalt og internasjonalt regelverk Deltakelse i FEAD og ECN, det europeiske kompostnettverket Spleiselagsprosjekter Evaluering av systemer for utsortering, innsamling og behandling av organisk avfall (i samarbeid med RVF, Sverige + 4 deltakere) Hjemmekompostering (i samarbeid med Hageselskapet) Forum for Biogass (se: www.biogassforum.no fom. 1/3)www.biogassforum.no Studietur til tyske biogassanlegg Veiledning for levering av grønn energi Database over norske kompostanlegg (www.nrfo.no)www.nrfo.no Kurs og seminarer Generell rådgivning Hva jobber NRF med?

4 4 Regelverk Dagens rammebetingelser i kortform  Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav  Forbud mot deponering av våtorganisk avfall  Sluttbehandlingsavgift (miljøavgift -> fiskalavgift)  Storhusholdningsavfall til miljøfôr

5 5 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav Gjødselvareforskriften Ny samordnet forskrift med våtorganisk avfall, avløpsslam, husdyrgjødsel og silosaft fra juli 2003 Regulerer kvalitet (og produksjon) til kompost og andre gjødselvarer og jordforbedringsmiddel Registreringsplikt for alle produkter (unntak for hageavfallskompost) 4 ulike kvalitetsklasser med tilhørende bruksbegrensninger Har bidratt til å sikre kvaliteten og tilliten til kompost i Norge

6 6 Kommende regelverk - 1 Vedtatt regelverk Forskrift om animalske biprodukter Biologisk behandling definert som metode for smittebegrensning Storhusholdningsavfall ikke lenger til fôr (->11/2006) Definerte hygieniseringskrav for biologisk behandling Kjøkkenavfall er unntatt, Annet kat 3. unntak fram til 31.12.2004 Endring av forurensningsloven fra 01.07.04 Kommunene mister råderetten over alt næringsavfall Storhusholdningsavfallet på anbud Grunn til å frykte økte mengder i restavfallet?

7 7 Kommende regelverk – 2 (ikke vedtatt) EU-direktiv om biologisk avfallsbehandling Legges fram av kommisjonen sept 04 sammen med initiativ for jordvern Diskusjonspapir offentliggjort 18.12.2003 Kan ventes implementert i norsk lovverk tidligst 2007 Dikskusjonspapiret tar opp 14 momenter Kildesortering av matavfall – påbudt eller tilstrekkelig ivaretatt gjennom målene i deponidirektivet Minimums prosess reglement (hygienisering etc.) Skille mellom kompost fra kildesortert avfall og stabilisert restavfall (biologisk stabilisert restavfall) Kriterier for anvendelse av stabilisert restavfall (deponering, bruk i landskap/grøntarealer) Kompost som handelsvare - harmoniserte kvalitetskriterier og bruksregler

8 8 Kommende regelverk – 3 (ikke vedtatt) Strategi for nedbrytbart avfall Lagt fram av SFT des 03 – på høring fram til 01. feb SFT ønsker økt avfallsforbrenning, men ikke redusert materialgjenvinning SFT foreslår: Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall Strengere håndheving av forbud mot deponering av våtorganisk avfall Utvidet produsentansvar (Papir og treavfall) Hvilke konsekvenser kan dette få for kildesortering av våtorganisk avfall? Fører strengere krav til innhold av matavfall i restavfall til deponi til at restavfall fra husholdninger må forbehandles? Gir økt avfallsforbrenning redusert kildesortering?

9 9 Status innsamling og behandlingskapasitet Våtorganisk avfall - Genererte mengder (SSB) Behandling av våtorganisk avfall

10 10 Status innsamling og behandlingskapasitet Innsamling fra private husholdninger Stadig flere sorterer våtorganisk avfall i Norge (SSB/2002) 61% har tilbud om kildesortering i kommunen (Papir: 78%) 140 000 tonn innsamlet gjennom kommunal ordning Økte mengder hageavfall 77 900 tonn (SSB/2001) Innsamling fra storhusholdninger Totalt generert: 80.000 t/a (SSB) Noe samles inn av kommunen, noe gjennom miljøfôrbedrifter (<16 000 tonn) Totale mengder gjennom miljøfôrbedriftene ca 50.000 tonn

11 11 Status innsamling og behandlingskapasitet Status biologiske behandlingsanlegg 46 anlegg registrert i NRFs database, beste kilde! 300 000 tonn behandlet (2001, SSB) Få nye anlegg kommet til de siste årene Kapasitet Ukjent - NRF jobber med en ny landsoversikt Overkapasiteten er trolig ikke veldig stor Større anlegg i Sør-Norge med konsesjon for våtorganisk avfall Lindum, Drammen (7.500 t/a) HRA, Jevnaker (6500 t/a) Kongsberg kommune, Sellikdalen RA (2500 t/a) SØIR, Elverum (10000 t/a) Halden Resirkulering, Halden GLØR, Lillehammer (14000 t/a) IVAR, Hogstad (27.500 t/a) Bioplan, Odda, Tau mm. RKR, Støleheia (25.000 t/a) Biogassanlegg

12 12 Status drift og avsetning Stabilitetsproblemer Kapasitetsproblemer Luktproblemer Korrosjonsproblemer Fra de mange barnesykdommene… …….til en etablert bransje? Økt kunnskap om avfall og kompostering Investeringer i ettermodnings- kapasitet og luktfiltre

13 13 Kompost produksjon og avsetning Produksjon SSB (2000): 89 000 t (30% av input) Jordforsk (2000-prognose 1 ): 154 000 t (52%) Anvendelse 1 Private hager dominerer (40%) Betydelig andel til grøntanlegg(33%) Kun 17% i jordbruket 1) Lystad, H. et al. 2002 Calculated from a survey

14 14 Nye trender – profesjonalisering av avsetningsleddet Anleggene står overfor tre alternativer 1. Stå for avsetningen selv, satse på abonnenter og at ”det gode ryktet” skal spre seg i. Kan være rimelig, men sikrer ikke alltid god avsetning ii. Gir feedback til abonnenten om at kildesortering gir resultater 2. Sette ut håndteringen av sluttproduktene på anbud 1. Eksempler fra slamsiden (Bekkelaget etc.) 2. Kan være rimelig, men gir liten kontroll i et lite marked 3. Skille ut avsetningen i et nyopprettet driftsselskap 1. Felleseie med et selskap som besitter kompetanse 2. Gir store utviklingsmuligheter, men kan være kostbart Anleggseiere erkjenner manglende kompetanse og forretningsvilkår I dag få aktører, men dette kan endre seg

15 15 Hva skjer fram mot 2009? Kildesortering av våtorganisk avfall avhengig av resten av avfallsbehandlingen Økt forbrenning og redusert deponering Avgiftsdifferensiering Strengere krav til deponier Forbud mot nedbrytbart til deponi, definert som OM/TOC  Kan gi redusert økonomi ved kildesortering Nye krav til hygienisering(ABP/Biowaste direktiv) Redusert oppslutning rundt kildesortering Trusler Biologisk behandling må i framtiden begrunnes politisk og samfunnsøkonomisk med andre argumenter enn at man unngår metanutslipp

16 16 Ett scenario for 2009 Forbehandling av restavfallet kan gi forsvarlig utnyttelse av deponier, og rene, høykaloriske, lagringsstabile fraksjoner til energiutnyttelse Utsortering (>60-100 mm) av høykalorisk fraksjon, til balling og videretransport til lager eller forbrenningsanlegg (biobrenselanlegg?) Utsortering av metaller til gjenvinning Biologisk stabilisering av finfraksjonen for å oppnå en deponerbar fraksjon med minimalt deponigasspotensiale Forutsetter fortsatt kildesortering for å holde nedbrytbar andel i restavfallet nede Forutsetter klare kriterier for deponerbarhet og utslipp ved biologisk behandling Status for stabilisert restavfall Implementert i lovverket i Tyskland, Østerrike og Italia (delvis i Sverige) Varslet i biowaste-direktivet Må kildesortering av våtorganisk og deponering stå i konflikt til energigjenvinning?

17 17 Hva skjer fram mot 2009? Stabile rammebetingelser Økt sluttbehandlingsavgift, også for forbrenning av lavkalorisk avfall Gebyrdifferansiering? Oppnåelige/målrettede kriterier for deponering av restavfall Påbudt kildesortering av våtorganisk avfall i biowaste-direktivet? Innsamling og forbehandling: Nye kostnadsbesparende løsninger Biogass: Bedre rammebetingelser (tilskudd, energileveranser) Avsetning av kompost: Videreføring av ORIO-programmet Drivere for fortsatt/økt kildesortering

18 18 Kontakt: Henrik Lystad E-mail: henrik.lystad@nrfo.no Tlf: 24 14 66 08 90 91 93 60


Laste ned ppt "1 Driftsforum Reaktorkompostering 2004 Status og utsyn for biologisk behandling i Norge Presentert på Driftsforum reaktorkompostering 2004 11. februar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google