Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Møte i Bellonas energiforum Oslo, 19. juni 09 Frode Lyssandtræ, LMD St.meld. Nr. 39 klimautfordringene – landbruket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Møte i Bellonas energiforum Oslo, 19. juni 09 Frode Lyssandtræ, LMD St.meld. Nr. 39 klimautfordringene – landbruket."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Møte i Bellonas energiforum Oslo, 19. juni 09 Frode Lyssandtræ, LMD St.meld. Nr. 39 klimautfordringene – landbruket en del av løsningen

2 2 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Hovedpunkter i meldingen Vi må øke vår egen matproduksjon og ta godt vare på naturgrunnlaget som landbruket forvalter Vi skal begrense klimagassutslippene fra jordbruket Vi kan – og må - øke karbonopptak og binding i skog og jordsmonn Vi må i større grad bruke trevirke og bioenergi Vi må tilpasse landbruket til et endret klima

3 3 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Kunnskapsutfordringene –Datagrunnlaget –Mye og detaljert kunnskap på avgrensede områder –Få eller ingen helhetlige analyser –Sammenhengene i nitrogen- og karbonkretsløpene Også en utfordring: –Reell klimaeffekt vs ”regnskapsmessig” effekt av tiltak

4 4 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Landbrukets andel av norske utslipp Millioner tonn CO 2 -ekvivalenter (2007) Kilde: SFT og SSB Klimagassene og landbruket Klimagasser Landbrukets utslipp Norges utslipp Landbrukets andel (prosent) CO 2 0,545,01 Lystgass2,14,250 Metan2,24,449 Totale utslipp4,855,19 CO 2 -opptak i skog - 25,9 -

5 5 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Mål for utslippsreduksjoner - fra St.meld. Nr 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk ”Eksisterende og nye virkemidler i primærnæringene og avfallssektoren skal utløse en reduksjon i klimagassutslippene med 1,0–1,5 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter innen 2020” Landbruk: 60 prosent av utslippene Meldingen viser mulige utslippskutt på om lag 1,1 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter

6 6 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Potensial for utslippskutt i jordbruket Områdemill. t CO 2 -ekv Metan Biogass - bruk av husdyrgjødsel og matavfall0,50 Økt effektivitet i produksjon av melk og storfekjøtt 0,25 Økt effektivitet i saueholdet0,04 Redusert reintall0,01 Lystgass 10 prosent reduksjon av N-gjødsling i korn0,03 10 prosent reduksjon av N-gjødsling i gras og beiter 0,14 CO 2 /Lystgass Energi/redusert lystgass fra vekstrester0,14 Sum landbruk1,11

7 7 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Mer effektiv gjødsling Vi må redusere gjødsling av kornarealer til riktig nivå Presisjonsgjødsling Vi må utnytte husdyrgjødsel bedre på gras og beite Vi skal gjennomgå regelverket for håndtering av husdyrgjødsel

8 8 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Biogass har størst potensial Dobbel klimaeffekt: –redusere utslipp av metan og lystgass fra lagring av husdyrgjødsel - 500 000 tonn CO 2 -ekv –produsere klimanøytral energi – 2,5 TWh Vi må sørge for samarbeid mellom aktørene Vi må fjerne barrierene som i dag hindrer økt realisering av biogasstiltak Vi må få til en samlet virkemiddelpakke

9 9 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Utfordringer og muligheter Utfordring - lønnsomhet: Høye investerings- og driftskostnader i forhold til dagens energipris –Rammebetingelser? Husdyrgjødsel har forholdsvis lite gasspotensial matavfall og husdyrgjødsel i kombinasjon – krever samarbeid Anleggstørrelse i forhold til driftsstruktur i norsk jordbruk – logistikkutfordringer. Muligheter: Framtidig høye energikostnader (?) Landbruket skal helst være mottaker av bioresten – derfor bør jordbruket være med på anleggssiden også – redusere transport Klimagevinst –Redusert metanutslipp og (ved riktig spredeteknikk) mindre lystgassutslipp ved bruk av biorest –Resirkulering av næringsstoffer i samfunnet Regjering vil: Utarbeide en helhetlig virkemiddelpakke for utvikling av biogass.

10 10 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Biogass – potensialet (ENOVA)

11 11 Norwegian Ministry of Agriculture and Food 11.-12. mai 2009 11

12 12 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Biogass basert på husdyrgjødsel (og matavfall) Forskning: FME – forskningssenter for miljøvennlig energi - bioenergi Prosjekter i programmet Natur og Næring Utvikling: Utviklingsprogram for klimatiltak er opprettet. 6 mill kr for 2009 og tilsvarende i 2010. –Utredningsprosjekter biogass IN – Bioenergiprogrammet Støtter flere pilotprosjekter I Halden er reaktorene i gang. ENOVA: Større anlegg må søke støtte hos Enova.

13 13 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Møte i Bellonas energiforum Oslo, 19. juni 09 Frode Lyssandtræ, LMD St.meld. Nr. 39 klimautfordringene – landbruket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google