Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3 Årsplan 2015-2018 Disen Gård Kanvas-Barnehage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3 Årsplan 2015-2018 Disen Gård Kanvas-Barnehage."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.kanvas.no 3 Årsplan 2015-2018 Disen Gård Kanvas-Barnehage

2 www.kanvas.no Innhold Disen Gård Kanvas-Barnehage 3 Pedagogisk Grunnsyn 4 Kanvas’ Kvalitetsnormer 5 Pedagogisk Platform 6 -Sosial kompetanse og lek 6 -Likeverd 7 Rammeplanens syv fagområder 8 -Kommunikasjon, språk og tekst 9 -Kropp, bevegelse og helse 10 -Kunst, kultur og kreativitet 11 -Natur, miljø og teknikk 12 -Etikk, religion og filosofi 13 -Nærmiljø og samfunn 14 -Antall, rom og form 15 Våre fokusområder 16 Pedagogisk dokumentasjon 17 Overgang barnehage – skole 18 Foreldresamarbeid 19 Kompetanseutvikling 20 Kanvas 3 årsplan 21 Kvalitetsutvikling og evaluering 22 Barnehagens tradisjoner 23

3 www.kanvas.no Disen Gård Kanvas- barnehage Om barnehagen: Disen Gård Kanvas-barnehage holder til i en gammel gård. Gården har røtter helt tilbake til jernalderen. Navnet Disen kommer av disarvin som er sammensatt av dis, gudinne, vin og eng og betyr ‘’gudinnenes slette’’. Navnet vitner om at gården er svert gammel. Huset er bygget i 1831 og har vært brukt til mye forskjellig, men har huset barnehage siden 1960. Barnehagen ble i mange år drevet av Husmødrenes barnehager men ble i 2002 overtatt av kanvas. Disen Gård Kanvas-barnehage består av to avdelinger; en ‘’vanlig’’ 1-6 års avdeling med 18 plasser og en åpen avdeling. Selve gården er ett flerbrukshus, lokalene til åpen avdeling blir på ettermiddager og helger leid ut som selskapslokaler. Barnehagen ligger i et rolig område og med fine turmuligheter. Vi er en liten personalgruppe med spennende variasjon i alder, kjønn, erfaring og kulturell bakgrunn. Fra barnehageåret 2014 så har vi to barnehagelærere på avdelingen, i tillegg er styrer og ansatt på åpen utdannet barnehagelærer. Av den lille personalgruppen på 6 stykker er 4 utdannet barnehagelærere. Vi jobber aktivt med å utvikle Disen Gård som leke og læringsarena og gi barna erfaringer og positive opplevelser innenfor rammeplanens fagområder. Vår visjon: FRA DISEN GÅRD KOMMER MORGENDAGENS HELTER OG GUDINNER

4 www.kanvas.no Pedagogisk grunnsyn I Kanvas: Menneskesyn: Barn og voksne er likeverdige. Mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene. Læringssyn: Kanvas’ læringssyn er et sosiokulturelt læringssyn som bygger på at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen læringsprosess. I Kanvas skal vi tilby barn inntrykk, opplevelser og begreper som støtter læringsprosessen. Mål for arbeidet i barnehagen rettes mot prosesser som fremmer barns læring. Lek er barns viktigste aktivitet. Lekende læring er grunnlag for utforskning og bearbeidelse av inntrykk. Lek og vennskap er grunnlag for barns utvikling av sosial kompetanse og et godt utviklet språk. Barns nysgjerrighet, interesser og spørsmål danner grunnlag for læringsprosesser og aktiviteter. Omsorg handler om relasjoner mellom voksne og barn, og barn seg imellom. Danning kjennetegnes ved en pedagogisk praksis og en pedagogisk forståelse som utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon. Barnehagen som læringsarena kjennetegnes ved lyttende, omsorgsfulle og selvreflekterende voksne, og ved et fysisk miljø som fremmer utvikling. I Disen Gård Kanvas-barnehage: Vi ønsker å være den beste barnehagen for barna med fokus på kvalitet, omsorg og trygghet, og dermed være det naturlige valget for foreldrene. Fokus på kvalitet og omsorg skaper trygge barn, og er noe vi ønsker oppnå i Disen Gård Kanvas-barnehage. Utover dette så bygger vi på mennesket og læringssynet knyttet opp til kanvas’ pedagogiske plattform.

5 www.kanvas.no Kanvas’ kvalitetsnormer I Kanvas er vi: I Kanvas kommuniserer vi åpent, konstruktivt og effektivt  Vi tar alle henvendelser på alvor og gir raske tilbakemeldinger.  Vi har informasjonsrutiner som er hensiktsmessige. I Kanvas får barna mulighet til fordypning og konsentrasjon  Vi tilrettelegger for barns rett til å medvirke og gi uttrykk for sitt syn på det som skjer i barnehagen.  Vi tilrettelegger for at barn får tid og rom til å fullføre den aktiviteten de deltar i. I Kanvas får barna være med å dokumentere egen læring  Vi stimulerer barn til å reflektere over egen læring – hva er det jeg kan og hvordan har jeg lært det?  Vi bruker pedagogisk dokumentasjon for å synliggjøre barns læringsprosesser og utvikling. I Kanvas vurderes arbeidet systematisk  Vi har kvalitetssystem for vurdering av driften, organisatorisk og pedagogisk.  Pedagogisk dokumentasjon skal synliggjøre pedagogisk praksis, få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende væremåte hos ansatte. I Kanvas gjør vi: I Kanvas er vi engasjerte  Vi setter barn og foreldre i fokus.  Vi tar ansvar og gjør hverandre gode gjennom samhandling og tilbakemeldinger. I Kanvas er vi kompetente  Systematisk veiledning og refleksjon gjør Kanvas til en lærende organisasjon.  I Kanvas ivaretar vi kontinuerlig kompetanseutvikling for alle ansatte i henhold til vår strategi og er en intern arena for utveksling av kunnskap og kultur. I Kanvas er vi endringsvillige  Ny kunnskap er en forutsetning for videreutvikling.  Vi er nytenkende og lærer av andre i forhold til pedagogikk, driftsform og arkitektur. I Kanvas er vi mangfoldige  Vi har en pedagogisk praksis som er likestilt og likeverdig, og som inkluderer kulturers tradisjoner og verdier.  Vi har personalgrupper med begge kjønn, ulike profesjoner, ulik alder, ulikt funksjonsnivå og ulik kulturell bakgrunn. I Kanvas er vi tolerante  Vi har respekt for menneskeverdet og retten til å være forskjellig.  Vi respekterer de individuelle ståsteder hos barn og voksne.

6 www.kanvas.no Pedagogisk plattform Sosial kompetanse og lek I Kanvas Barnehagen er den arenaen hvor barna har sine første møter med en gruppe av mennesker etter familien. Dette første møtet danner grunnlaget for de mønstrene som et menneske skal ha for å være velfungerende. Barna tilegner seg sosial kompetanse gjennom leken og de vennskap de får i barnehagen. Sosial kompetanse er å ta hensyn til andre, å kommunisere og hevde seg selv. Sosial kompetanse er en forutsetning for vennskap, og vennskap utvikler sosial kompetanse. De voksne skal legge til rette for lek og vennskap. Dette innebærer å fylle dagene med et bevisst forhold til hva barnet er opptatt av. De voksne skal sørge for at rommet og de fysiske forholdene er innbydende slik at lek kan foregå. De voksne må forstå hva leken betyr og gi barna tid nok. Et barns viktigste aktivitet er lek. Gjennom leken danner de seg sine egne erfaringer. Erfaring viser at den mest lærende leken er rolleleken. Den foregår som oftest sammen med andre. Da må barnet ha sosial og språklig kompetanse og være kreativ – som betyr å finne løsninger. Å leke alene er også med på å utvikle kreativiteten hos et barn. De voksnes rolle blir å være tilstede, observere og bidra til at leken utforskes. Dette gjør de voksne ved å være nysgjerrige, deltagende og invitere seg selv inn i leken. De voksne kan legge til rette for at leken blir slik at den utvikler barns begreper og forståelse. I Disen Gård Kanvas-barnehage Sosial kompetanse handler om samspill. Barnet skal kunne ta og opprettholde kontakt med andre barn og voksne. Videre er det viktig å kunne samarbeide, ta hensyn, vise empati og gi omsorg for hverandre. Sosial kompetanse er et virkemiddel for å begrense utvikling av diskriminering og mobbing. Leken er spesielt viktig for barnets sosialisering. Den styrker også barnets identitet og selvfølelse ved at de kan bestemme lek ut ifra eget nivå. Barn leker fordi det er morsomt å leke og barn leker på ulike måter. For å si noe om hva lek er må man se på lekens innhold og opplevelse. Det å leke har en verdi i seg selv. Vi jobber aktivt for at leken skal stå sentralt i barnas hverdag. Da leken er med på å styrke barnets selvfølelse og identitet.

7 www.kanvas.no Pedagogisk plattform Likeverd I Kanvas Å se barn og voksne som likeverdige betyr at de voksne i Kanvas har et helhetlig menneskesyn. De voksne skal se handlinger og situasjoner fra barnets vinkel, og spørre seg om valget de gjør er til det beste for barnet. De voksne skal se, høre og respektere barnet. Det er viktig at måten de voksne snakker til barnet på er respektfull og anerkjennende. De voksne skal veilede barna til å finne veien som er god i et fellesskap. For barna betyr det at de opplever å bli sett og hørt. At de ikke blir avbrutt i lek fordi de voksen setter agenda. Barna skal være med å medvirke og ta beslutninger i forhold til hva dagene fylles med. I Disen Gård Kanvas- barnehage Det er viktig for både jenter og gutter å ha varierte og mangfoldige rollemodeller. Barnehagen skal gjenspeile samfunnet, og vi ønsker at barna skal møte ulike mennesketyper, både når det gjelder alder, bakgrunn og kjønn. Barnehagen må jobbe målrettet med å rekruttere og beholde menn. Bevisst bruk av materiell inne og ute som appellerer til både gutter og jenter. Tilrettelegge for samlek mellom gutter og jenter. Bidra til at vennskap på tvers av kjønn etableres og opprettholdes. Vi bruker kanvas’ verdispill i arbeidet rundt likestilling og likeverd i personalgruppe og barnegrupper. Støtte barna i deres valg og utvikling på hvem de ønsker å bli. Dette kan være i forhold til bakgrunn, kjønn, hudfarge og seksualitet.

8 www.kanvas.no Rammeplan for barnehage deler arbeidet inn i syv fagområder. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og de vil sjelden opptre isolert. Målene i rammeplanen er formulert som prosessmål og retter seg mot barnas opplevelser og læring. Det er opplevelsen, læringsområdet og prosessen som er viktig. Fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Rammeplanens syv fagområder

9 www.kanvas.no Kommunikasjon, språk og tekst Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna: lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. Læringsmål for 2015- 2018 De voksne skal være tilstedeværende i barnas hverdag, vi skal i samspill sette ord på og konkretisere handlinger og følelser. Vi skal vise barna muligheter og løsninger i konflikter, samspill i lek og uttrykk av følelser og handlinger. Metodene vi bruker: Bevist bruk av språk Gjenfortelling, tekstskaping, lek med språket Lese bøker, dikt, historier, eventyr osv. Faste språkgrupper Synge, høre musikk, rim og regler Bruker refleksjonskort

10 www.kanvas.no

11 Kropp, bevegelse og helse Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna: får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Læringsmål for 2015-2018 Vi har fokus på en balansert hverdag med et sunt kosthold I samspill med barna vil vi utvikle et fornuftig forhold til kosthold og kropp Metodene vi bruker: Mulighet for friluftsskole i skogen hver høst Turer i nærmiljøet De voksne skal delta og ta initiativ til variert lek og aktiviteter Vi legger til rette for mye aktivitet ved bruk av et motorisk rom, mye utetid, og en fast turdag i uken. Barnehagen vektlegger også behovet for de rolige stundene.

12 www.kanvas.no

13 Kunst, kultur og kreativitet Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna: utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse. Læringsmål for 2015-2018: Barna skal få oppleve gleden av å delta i den kreative verden Barna skal bli kjent med forskjellige uttrykk som: mat, bildekunst, musikk, språk, klær og flagg Gjennom eventyr skal barna få inspirasjon til og videreutvikling av lek. Vi skal styrke barnas kulturelle identitet og sine personlige uttrykk Metodene vi bruker: Fokus på barnesanger, rim, rytme, historiefortelling, gruppearbeid, forming og dramatisering Teaterturer og andre kulturelle opplegg.

14 www.kanvas.no

15 Natur, miljø og teknikk Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna: opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet Læringsmål for 2015- 2018: Barna skal se verdien i å ta vare på naturen, og få begynnende forståelse av miljøvern og bærekraftig utvikling Barna skal gis muligheter til å delta i aktiviteter med digitale verktøy. Metodene vi bruker: Kreativ og skapende bruk av IKT Kildesortering Forskning og undring med barna

16 www.kanvas.no

17 Etikk, religion og filosofi Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna: erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn. Læringsmål for 2015-2018: Barnehagen skal bidra til å utvikle respekt for mangfold og likeverd i ulike kulturer. Metodene vi bruker: Vi skal markere samefolkets dag og andre høytider Bruke bøker, historier og bilder som utgangspunkt for samtale og undring

18 www.kanvas.no

19 Nærmiljø og samfunn Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna: utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv Læringsmål for 2015- 2018: Barna skal erfare at alle mennesker uansett alder forutsetninger og kjønn, inngår i og bidrar til barnehagens felleskap. Barna skal bli kjent med lokalmiljøets historie og utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Metodene vi bruker: 2 uker hver høst med temaet gamledager på Disen Gård Turer i nærmiljøet

20 www.kanvas.no

21 Antall, rom og form Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna: opplever glede over å utforske og leke med tall og former tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper erfarer, utforsker og leker med form og mønster erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. Læringsmål for 2015- 2018: Gjennom ulike aktiviteter får barna kjennskap til ulike matematiske begreper La barna få erfaringer med mengde, form og elementer på ulike arenaer Metodene vi bruker: Bevisst bruk av matematiske begreper i hverdagssituasjoner Legge til rette for konstruksjonslek og aktiviteter hvor vi bruker antall, størrelse, mengde og form

22 www.kanvas.no

23 Våre fokusområder Sosial kompetanse og lek: Sosial kompetanse handler om samspill. Barnet skal kunne ta og opprettholde kontakt med andre barn og voksne. Videre er det viktig å kunne samarbeide, ta hensyn, vise empati og gi omsorg for hverandre. Sosial kompetanse er et virkemiddel for å begrense utvikling av diskriminering og mobbing. Leken er spesielt viktig for barnets sosialisering. Den styrker også barnets identitet og selvfølelse ved at de kan bestemme lek utfra eget nivå. Barn leker fordi det er morsomt å leke og barn leker på ulike måter. For å si noe om hva lek er må man se på lekens innhold og opplevelse. Det å leke har en verdi i seg selv Barns rett til medvirkning: Overhengende mål på alt vi gjør på Disen Gård er at barna skal trives og ha det gøy. Vi tar barns medvirkning på alvor og lar barna være med på å prege sin egen hverdag spesielt i valg av lek. Barna vil kunne medvirke i stor grad til hvilke temaer vi jobber med, og aktivt delta i å utforme egne prosjekter. Gjennom dette skaper vi et språkstimulerende miljø, som både gir mye glede, latter og humor. Barn i Balanse: Vi ønsker å ha fokus på en balansert hverdag med et sunt kosthold. Barn har et stort behov for å bevege seg, de er kroppslig aktive og uttrykker seg mye gjennom kroppen. Vi legger til rette for mye aktivitet ved bruk av et motorisk rom, mye utetid og en fast turdag i uken. Vi ønsker også å vektlegge behovet for de rolige stundene. Barnehagen er en del av ”5 om dagen”- konseptet som oppfordrer til mer frukt og grønt i barnehagen, og serverer varmmat to dager i uken. Kreativ utfoldelse: Barna skal få oppleve gleden av å delta i den kreative verden. Vi ønsker å fokusere på barnesanger, rim, rytme, historiefortelling, gruppearbeid og forming. Gjennom året skal vi arbeide med ulike temaer knyttet til de ulike årstidene, høytider og målene som er beskrevet i årsplanen. Gamle dager på Disen Gård: I rammeplanen står det at barn skal bli kjent med lokalmiljøets historie og utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Disen Gård har huset barnehage i over 50 år og vi ønsker å ha to uker hver høst med fokus på gamle tradisjoner, leker, mat og lignende. Miljøfyrtårn: Vi starter prosessen med å bli sertifisert miljøfyrtårn i løpet av barnehageåret 2014/15. Det er et mål at barn og voksne skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling.

24 www.kanvas.no Pedagogisk dokumentasjon Pedagogisk dokumentasjon handler om å synliggjøre barnehagens praksis – hva barna sier, gjør og tenker og hva du som voksen sier, gjør og tenker sammen med barna. Den voksnes ansvar ligger i å la seg inspirere av barnas nysgjerrighet og deres spørsmål – gi barna medvirkning i egen utvikling og læring. Pedagogisk dokumentasjon skal være et refleksjonsverktøy for barn og voksne. Mål: Barns tanker og lek er ofte utgangspunkt for eller med i prosjektbasert arbeid i barnehagen Dokumenterer ulike aktiviteter fra uke til uke. Metodene vi bruker: Mykid (Ukeslutt, månedsevaluering og bilder) Bildeskjerm Barnas Portefølje Didaktisk plan Barns tegninger, tekst og andre produkter

25 www.kanvas.no Overgang barnehage- skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Tilretteleggingen skal skje i nært samarbeid med barnets hjem; foreldrene skal samtykke i all informasjon som gis til skolen om sitt barn. Samarbeidet skal fokusere på hva barn kan og mestrer Vi har en egen førskolegruppe hvor vi varierer på å jobbe i egne grupper i barnehagen eller drar på egne grupper i barnehagen eller drar på egne aktiviteter tilpasset barna som teater, museum og lignende. Vi besøker skolene som barna skal begynne på, og vi har en høytidelig avslutning for skolestarterne. Mål: Barnehage, barn, foreldre og skole samarbeider om barnets overgang fra barnehage til skole. Barnehagen følger Oslostandard plan for overgang barnehage skole. Vi ønsker at barna skal oppleve glede over å utforske og leke med tall, former og bokstaver Vi vil bidra til at barna blir mer selvstendige og trygge på seg selv for å gi en best mulig skolestart

26 www.kanvas.no Foreldresamarbeid Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltagelse i et demokratisk samfunn. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, og foreldrenes medvirkning på barnehagens samlede virksomhet, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. I Kanvas tilbys foreldre minimum 2 foreldresamtaler pr. år. Mål: Foreldre opplever trygghet, god ivaretakelse og et godt klima for samarbeid. Foreldre opplever god dialog med barnehagens ansatte. Foreldre erfarer god mulighet til medvirkning og en barnehage som er åpne for foreldres engasjement i forhold til innhold, tips og ideer. Foreldre opplever at de blir tatt på alvor og at ansatte respekterer deres kunnskap om egne barn Barnas utvikling og læring er synliggjort gjennom pedagogisk dokumentasjon Foreldrene medvirker gjennom: Daglig dialoger Foreldrene får tilbudet om to samtaler i løpet av året Brukerundersøkelser Foreldremøter Sammarbeidsutvalget (SU)

27 www.kanvas.no Kompetanseutvikling Alle Kanvas-barnehager har en plan for kompetanseutvikling for personalet. Alle Kanvas-barnehager bruker aktivt Kanvas-skolen. Alle Kanvas-barnehager bidrar til kompetanseoverføring til andre Kanvas-barnehager. Kanvas verdispill brukes til å utvikle verdier og holdninger i barnehagen. Alle som jobber i Kanvas er stolte av det de gjør og vet at de trengs på jobb hver dag. (se også resultater fra CAF-modellen) Mål: Øke kompetansen på barnehagens satsningsområder Kompetansekartlegging av alle nyansatte Tiltak: Personale som ser hvilken kompetanse som finnes på huset, og gjør bruk av den Veiledning Kanvas verdispill

28 www.kanvas.no Kanvas 3årsplan 2013- 2015 Mål: 96,5 % nærvær Minst 50 % barnehagelærere innen 2014 30 % menn Voice indeks > 775 Måltall fra ny brukerundersøkelse 0 % mobbing og trakassering 0 % alvorlige HMS-hendelser 90 % kunnskap og handling til Kanvas' menneskesyn og læringssyn 90 % kunnskap og handling til Kanvas' kvalitetsnormer Alle fast ansatte har individuell utviklingsplan Null avvik ved tilsyn Status pr.01.01.14: 35 % menn 0 % mobbing og trakassering Voice index på 868 90 % kunnskap om kvalitetsnormer 35,7 % barnehagelærere Tiltak: Fortsatt fokus på nærvær Jobbe for å få 50 % barnehagelærere

29 www.kanvas.no Vi utfører jevnlig evalueringer av vårt arbeid gjennom personalmøter og plandager. Kanvas har årlig en brukerundersøkelse som gir oss viktige tilbakemeldinger på kvaliteten av vårt arbeid. Både årsoversikten og handlingsplan/ årsplan blir forelagt Samarbeidsutvalget for godkjenning. Årlige brukerundersøkelser både fra kanvas og Oslo kommune brukes i også til å evaluere barnehagen og dens drift Kvalitetsutvikling og evaluering

30 www.kanvas.no Barnehagens tradisjoner Mål: Skape trivsel og legge til rette for gode felles opplevelser. September:Besøk av fjorårets bjørnebarn Fotografering November:Disen Gård bursdag Familiemiddag Desember:Lucia feiring Nissefest Februar:Karneval Mars:Familiemiddag Påskefrokost Mai:17 mai feiring Juni:Sommerfest Vi ønsker at barna skal ha kjennskap til tradisjoner, høytider, årstider og merkedager. Det er en viktig del av kulturen. Barna skal oppleve følelsen av fellesskap og tilhørighet ved å ha kjennskap til å delta i de tradisjoner vi har i barnehagen og ellers i samfunnet.


Laste ned ppt "3 Årsplan 2015-2018 Disen Gård Kanvas-Barnehage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google