Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategier i Oslo Klimatilpasning og overvannshåndtering Workshop, Fredrikstad og Sarpsborg - 5. februar 2014 Cecilie Bråthen, Prosjektleder overvann,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategier i Oslo Klimatilpasning og overvannshåndtering Workshop, Fredrikstad og Sarpsborg - 5. februar 2014 Cecilie Bråthen, Prosjektleder overvann,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategier i Oslo Klimatilpasning og overvannshåndtering Workshop, Fredrikstad og Sarpsborg - 5. februar 2014 Cecilie Bråthen, Prosjektleder overvann, Vann- og avløpsetaten

2 Agenda Klimatilpasningsstrategi –Hovedtrekkene Overvannsstrategi –Innhold –Konkretisering Implementering så langt –Ansvar –Planprosess Eksempel –En plan under utvikling

3 Mål, innsatsområder, tiltak Konkretiserer Byøk. prog, prioriterer 12 satsningsområder Spesifiserer hovedgrep for klimatilpasning i Oslo Mål, tiltak, sektoransvar Kost/nytte vurderte tiltak, kort og lang sikt, gjennomføringsansvar Byøkologisk program 2011 - 2024 Strategi for overvannshåndtering 2013 - 2030 Klimatilpasnings- strategi Handlingsplan for miljø og klima 2013 - 2016 Handlingsplan for overvann

4 KLIMATILPASNINGSSTRATEGI For Oslo kommune

5 Innhold Hovedgrep Overvannshåndtering Klimadata Informasjonstiltak Sektorovergripende samarbeid Undergrunnskartlegging Internasjonalt samarbeid Eksempler på prosjekter som pågår: Plan for overvannshåndtering Plan for gjenåpning av elver og bekker Flomsonekartlegging inkl område Kartlegging av korttidsnedbør Kartlegging av undergrunnen, både eksisterende infrastruktur og grunnvannsforhold Bruk av blågrønn faktor Grønne tak, potensial, effekt og demotak Noen identifiserte behov: Avsette veier som sekundære flomveier Styrke tverretatlig samarbeid om kritisk infrastruktur Strakstiltak Kommunedelplan for overvann Krav til grønne tak Mer detaljert løsmassekartlegging

6 OVERVANNSTRATEGI 2013-2030

7 Prosess og forankring Samarbeid mellom: –Bymiljøetaten –Eiendoms- og byfornyelsesetaten –Plan- og bygningsetaten –Vann- og avløpsetaten Rapportoverlevering og muntlig presentasjon Strategi på bakgrunn av rapporten Byrådsvedtak 21. november 2013 Vedtatt i samferdsels- og miljøkomiteen 22. januar 2014 Behandles i bystyret, i dag!

8 Mål Oslo skal ha en overvannshåndtering som ved hjelp av åpne og lokale løsninger: 1.Møter klimautfordringene og minimerer skader og ulemper på mennesker, bygninger, eiendom og infrastruktur «Skader som følge av overvann og urban flom skal unngås» 2.Ivaretar miljøet og sikrer god økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomstene «alt overvann som tilføres resipient skal ha kvalitet som resipienten tåler slik at vannforskriftens mål nås» 3.Bruker overvann som ressurs i bylandskapet «overvann skal infiltreres, fordrøyes og brukes lokalt der det er praktisk mulig. Det skal brukes åpne, naturlige og flerfunksjonelle fordrøyningssystemer»

9 Noen innsatsområder Plan for gjenåpning av lukkede bekker Sikre bevisst bruk av grønne tak Bedre kontroll på håndtering av overvann fra veg Gjøre det lettere å velge åpne løsninger Feie for egen dør Tørre å teste ut og skaffe mer erfaring med effekt av løsninger Identifisere rett tiltak på rett sted –Flomforebyggende –Skadereduserende Forbedre interne plan- og samhandlingsprosesser Forbedre kommunikasjon og samhandling eksternt Plan for kostnads- og ansvarsfordeling Prioritering av tiltak på kort og lang sikt

10 Gjenåpne lukkede bekker Vannveier i Oslo Plan for å åpne flere lukkede bekker Kartlagte flomveier følger historiske elveløp Gjenåpning som en del av flom- og overvannshåndtering Prioritering og plan for gjenåpningsprosjekter skal foreligge i løpet av 2014 Samarbeid mellom flere etater Kart utarbeidet av Bymiljøetaten

11 Grønne tak Rommen skole Strategi for bruk av grønne tak Bystyrevedtak høsten 2013 Innlemmes i videre overvannsarbeid –Formål –Krav Demotak (Framtidens byer)

12 Håndtere veivann Ensjøveien Vurdere eksisterende løsninger opp mot implementering av nye prinsipper Pilot på mulige løsninger

13 Velge åpen fordrøyning Naturlig fordrøyning i Bjølsen studentby Foto: VAV Fordøyningskanal i Christian Kroghsgate Foto: A.Sitlinger, Dronninga landskap

14 Bevisst plan Når vi bygger nytt Mer tydelighet i planarbeidet Vurdere, og innføre metoder som stimulerer til mer bruk av åpne og flerfunksjonelle løsninger Tilskuddsordninger? Utbyggingsavtalene Enda bedre prinsipplaner i områdeplanleggingen Tydeligere krav i «eplehageutbyggingen» I eksisterende bebyggelse Kartlegge utfordringene Mulige løsninger og effektvurdering Plan for iverksetting av forbedringstiltak Tilrettelegge og bygge om områder og strekninger til flomveier og fordrøyningsområder

15 Kommunen i førersetet Oppgradere overvannshåndtering på kommunens egne eiendommer Åpen og flerfunksjonell overvannshåndtering skal være en del av kommunens egne spesifikasjoner Eks. –Parker og plasser –Veier –Skoler og institusjoner Feie for egen dør!

16 Finansiering Hva koster tiltakene? Hvilke er mest effektive og hvor? Kost/nytte! Hvem skal betale hva? –VA-gebyr –Bykassa –Privat

17 Handlingsplan for overvann Strategien skal konkretiseres i en handlingsplan –Hvilke tiltak (kost/nytte) skal gjøres hvor, når og av hvem Utvidet samarbeidsgruppe VAV har prosjektledelsen Skal oversendes byrådsavdelingen innen 1. januar 2016

18 IMPLEMENTERING

19 Sektormyndighet for overvann VAV er nå vedtatt som sektormyndighet for overvann Skal ivareta helhetlig overvannshåndtering i plan- og byggesaksarbeid Sørge for at strategi og handlingsplan følges opp Faginstans

20 Områdeplanlegging pr i dag Planbeskrivelsen Veiledende prinsipplan for offentlig rom (VPOR) Uformell, ikke hjemlet i pbl PBE hovedansvarlig for utarbeidelsen Gir føringer for hva som skal spesifiseres i neste ledd (utforming, materialbruk, bruk av vassdrag, gjenåpning, rensing mv ) Grunnlag for kostnadsberegninger og forhandling om utbyggingsavtaler Veiledende prinsipplan for overvannshåndtering VAV hovedansvarlig for utarbeidelsen Detaljerer føringene fra VPOR Hvilke løsninger skal lages hvor Hvor er flomveiene Dimensjoneringskriterier Teknisk hovedplan Skal samordne all teknisk infrastruktur

21 Blågrønn faktor Retningslinje i ny kommuneplan: –bruk av BGF eller lignede metode for å tilfredsstille krav til blant annet nok volum/areal til overvannshåndtering og vegetasjonen Veileder med eksempelsamling (i regi Framtidens byer): –Kap om juridisk forankring er under utarbeidelse –oversendes deretter departementet Testprosjekter (ikke påbegynt) : –Vurderer bruk av kommunens egen byggeforetak –Noe Future Built

22 Hvem må gjøre hva? Stortingsmelding 33: «…ansvaret for klimatilpasning ligger til den aktøren som har ansvaret for en oppgave eller funksjon som blir berørt av klimaendringer. Det innebærer at alle i samfunnet har et ansvar for klimatilpasning: den enkelte, husholdninger, private foretak og myndigheter»

23 All nedbør som faller på området eller tomten må også håndteres der. –Vannbalanse- og terrenganalyser bør ligge til grunn for hvor bygninger, veier, parker osv. plasseres –Sikre avledning, fordrøyning og/eller oppsamling av flomvann –Ta mest mulig vare på eksisterende vegetasjon –Helhetlig og gjennomtenkt utforming av hele området slik at vann renner dit man vil! Husk at vann renner nedover Kommunen må –Dedikere og tilrettelegge hoved-flomveier og/eller offentlige områder som kan oversvømmes ( for eksempel parker) –Sørge for rammene og tydelige planbestemmelser –Bruke utbyggingsavtalene

24 Eksempel Vann inn Vann ut

25

26


Laste ned ppt "Strategier i Oslo Klimatilpasning og overvannshåndtering Workshop, Fredrikstad og Sarpsborg - 5. februar 2014 Cecilie Bråthen, Prosjektleder overvann,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google