Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grønne planer – nasjonale føringer Kristin Nordli, planavdelingen, Miljøverndepartementet Seminar om grønne planer i regi av Oslo og Omland Friluftsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grønne planer – nasjonale føringer Kristin Nordli, planavdelingen, Miljøverndepartementet Seminar om grønne planer i regi av Oslo og Omland Friluftsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grønne planer – nasjonale føringer Kristin Nordli, planavdelingen, Miljøverndepartementet Seminar om grønne planer i regi av Oslo og Omland Friluftsråd - Oslo 23. november 2010

2 2 Hvorfor er grønnstrukturen viktig ? Bevaring av naturmangfoldet og landskapet Arena for rekreasjon, lek friluftsliv og fysisk aktivitet Menneskenes helse og livskvalitet Lokalklima, luftkvalitet og rensesystem Drenering av overflatevann Kulturhistorie, identitetsskapende Potensiale for miljøvennlig transport og turveier

3 3 Regjeringen arealpolitiske føringer. Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand: ”Byer og tettsteder skal utvikles slik at miljø, livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming og bolig- kvalitet, tilgjengelige utearealer med høy kvalitet og sammenhengende grønnstrukturer med gode forbindelser til omkringliggende naturområder”.

4 4 ”Fremtidens byer bør være tette, funksjonelle, mangfoldige og i større grad basert på miljøvennlig transport” Politikken står fast, og forenklet: gode utearealer utformet for alle brukergrupper allsidig bruk og tilgjengelighet for alle mulighet for ulike aktiviteter for alle aldersgrupper en variasjon av forskjellige typer utearealer i byen Stortingsmelding nr. 23 (2001-2002) bedre miljø i byer og tettsteder

5 5 Statlige planretningslinjer med føringer for grønnstruktur Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995) Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen(1993) Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1995) Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. (1993)

6 6 Plan- og bygningsloven plannivåene Nasjonale forventninger (2011) Statlige planretningslinjer Statlige planbestemmelser Regional planstrategi (2012) Regional plan Regional planbestemmelse Kommunale planstrategier (2012) kommuneplaner/delplaner Reguleringsplaner – områderegulering og detaljregulering Kilde: Miljøverndepartementet

7 7

8 8 Utvikling av metoder og veiledere

9 9 Sammenhengende grønnstruktur og vannmiljø - den blågrønne strukturen Sikres på overordnet nivået som viktig element i regionale planer, kommune- planen og by- og tettstedsstrukturen Binde sammen sentrum - boligområder- skoler- barnehager Tilgjengelighet til sjø, elver og omkringliggende naturterreng /- marka Planprinsipper (1)

10 10 De nære grøntområdene Hundremeterskogen Byparken Turveien Snarveien Planprinsipper (2)

11 11 Transformasjon og fortetting Sikre framtidige strukturer Etablere nye elementer Gjenopprette forbindelser, parker mv. Planprinsipper (3)

12 12 Utarbeide planen Oppstart Høring Bearbeide planen Vedtak Planprosess for kommuneplan Foto: Marianne Gjørv Foto:Jan Hausken Hensyn til grønnstrukturen bør innarbeides i alle planer

13 13 Oppfølging i reguleringsplan og gjennomføringen viktig Foto: Kristin Nordli

14 14 Plansituasjon og verdier som skal ivaretas I mange plansituasjoner legges det ut nye utbyggingsområder der sikring av gjennomgående gang- og turdragsammenheng er en viktig problemstilling. Situasjonen er aktuell i byer og tettsteder, men også i reiselivskommuner som legger ut nye områder til hytte- og turistformål. Verdiene og hensynene som skal ivaretas kan omfatte flere tema. Et hovedformål vil være å sikre en funksjonell korridor med god til rettelegging også for bevegelseshemmede. Også andre hensyn kan være viktige, som å ivareta vegetasjon og landskapshensyn knyttet til turdraget, naturelementer og spredningskorridorer for planter og dyr, samt ivareta kulturverdier.

15 15 Sikring av gang- og turdragsammenheng gjennom nye utbyggingsområder - grønnstruktur

16 16 BRUK AV HENSYNSSONE OG BESTEMMELSER PBL § 11-8 c) og e) som alternativ

17 17 Framtidens byer arealbruk og transport energi i bygg forbruk og avfall klimatilpasning

18 18 Trygg tilgang til leke og rekreasjonsarealer

19 19 Brøset – ny utbygging i Trondheim Brøset i Trondheim blir klimanøytral bydel Andre måter tiltaket gjør byene bedre å bo i: Godt, inkluderende bomiljø, vern og utvikling av landskaps- og kulturverdier. Prosjektet er basert på en helhetlig tekning, hvor mange av løsningene gir doble effekter, dvs. både klimagassreduksjon og bedre bomiljø Andre måter tiltaket gjør byene bedre å bo i: Godt, inkluderende bomiljø, vern og utvikling av landskaps- og kulturverdier. Prosjektet er basert på en helhetlig tekning, hvor mange av løsningene gir doble effekter, dvs. både klimagassreduksjon og bedre bomiljø

20 20 Grønnstruktur med turveier /over- og underganger

21 21 Naturmangfoldlovens hovedgrep verneområder, prioriterte arter - naturmangfoldloven utvalgte naturtyper, forvaltningsprinsippet for arter, økologiske funksjonsområder – naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og andre lover Lovens grunnmur: formål, forvaltningsmål, kunnskapskrav og rettslige prinsipper– naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og andre lover Kilde: Miljøverndepartementet

22 22 Bruk av forvaltingsmål og miljøprinsipper

23 23 Stille områder Hvorfor fokus på ”stille områder”? Ivareta befolkningens behov for avkobling, frihet fra stress og støy Viktig å definere stille områder ved planlegging av grønnstrukturen i byer og tettsted Viktig at de stille områdene er definert og upekt av kommunen, da er de bedre beskyttet! Anbefalte støygrenser i T1442 ved etablering av ny virksomhet som berører stille områder:

24 24 98 % av plansakene egengodkjennes Fremmet innsigelse Avgjort ved mekling Avgjort av Miljøverndepartementet Uten innsigelse Egengodkjent av kommunen, Ca 2500 Ca 50 saker Kilde: Miljøverndepartementet

25 25


Laste ned ppt "Grønne planer – nasjonale føringer Kristin Nordli, planavdelingen, Miljøverndepartementet Seminar om grønne planer i regi av Oslo og Omland Friluftsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google