Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grønne planer – nasjonale føringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grønne planer – nasjonale føringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grønne planer – nasjonale føringer
Kristin Nordli, planavdelingen, Miljøverndepartementet Seminar om grønne planer i regi av Oslo og Omland Friluftsråd - Oslo 23. november 2010

2 Hvorfor er grønnstrukturen viktig ?
Bevaring av naturmangfoldet og landskapet Arena for rekreasjon, lek friluftsliv og fysisk aktivitet Menneskenes helse og livskvalitet Lokalklima, luftkvalitet og rensesystem Drenering av overflatevann Kulturhistorie, identitetsskapende Potensiale for miljøvennlig transport og turveier

3 Regjeringen arealpolitiske føringer.
Stortingsmelding nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand: ”Byer og tettsteder skal utvikles slik at miljø, livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming og bolig-kvalitet, tilgjengelige utearealer med høy kvalitet og sammenhengende grønnstrukturer med gode forbindelser til omkringliggende naturområder”. 

4 Stortingsmelding nr. 23 (2001-2002) bedre miljø i byer og tettsteder
”Fremtidens byer bør være tette, funksjonelle, mangfoldige og i større grad basert på miljøvennlig transport” Politikken står fast, og forenklet: gode utearealer utformet for alle brukergrupper allsidig bruk og tilgjengelighet for alle mulighet for ulike aktiviteter for alle aldersgrupper en variasjon av forskjellige typer utearealer i byen

5 Statlige planretningslinjer med føringer for grønnstruktur
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995) Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen(1993) Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1995) Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. (1993)

6 Plan- og bygningsloven plannivåene
Nasjonale forventninger (2011) Statlige planretningslinjer Statlige planbestemmelser Regional planstrategi (2012) Regional plan Regional planbestemmelse Kommunale planstrategier (2012) kommuneplaner/delplaner Reguleringsplaner – områderegulering og detaljregulering Kilde: Miljøverndepartementet

7

8 Utvikling av metoder og veiledere

9 Sammenhengende grønnstruktur og vannmiljø - den blågrønne strukturen
Planprinsipper (1) Sammenhengende grønnstruktur og vannmiljø - den blågrønne strukturen Sikres på overordnet nivået som viktig element i regionale planer, kommune-planen og by- og tettstedsstrukturen Binde sammen sentrum - boligområder- skoler- barnehager Tilgjengelighet til sjø, elver og omkringliggende naturterreng /- marka

10 Planprinsipper (2) De nære grøntområdene Hundremeterskogen Byparken
Turveien Snarveien

11 Transformasjon og fortetting
Planprinsipper (3) Transformasjon og fortetting Sikre framtidige strukturer Etablere nye elementer Gjenopprette forbindelser, parker mv.

12 Hensyn til grønnstrukturen bør innarbeides i alle planer
Planprosess for kommuneplan Foto:Jan Hausken Foto: Marianne Gjørv Hensyn til grønnstrukturen bør innarbeides i alle planer Oppstart Høring Utarbeide planen Høring Bearbeide planen Vedtak 12

13 Oppfølging i reguleringsplan og gjennomføringen viktig
Foto: Kristin Nordli

14 Plansituasjon og verdier som skal ivaretas
I mange plansituasjoner legges det ut nye utbyggingsområder der sikring av gjennomgående gang- og turdragsammenheng er en viktig problemstilling. Situasjonen er aktuell i byer og tettsteder, men også i reiselivskommuner som legger ut nye områder til hytte- og turistformål. Verdiene og hensynene som skal ivaretas kan omfatte flere tema. Et hovedformål vil være å sikre en funksjonell korridor med god til rettelegging også for bevegelseshemmede. Også andre hensyn kan være viktige, som å ivareta vegetasjon og landskapshensyn knyttet til turdraget, naturelementer og spredningskorridorer for planter og dyr, samt ivareta kulturverdier.

15 Sikring av gang- og turdragsammenheng gjennom nye utbyggingsområder - grønnstruktur

16 BRUK AV HENSYNSSONE OG BESTEMMELSER PBL § 11-8 c) og e) som alternativ

17 Framtidens byer arealbruk og transport energi i bygg forbruk og avfall klimatilpasning

18 Trygg tilgang til leke og rekreasjonsarealer

19 Brøset – ny utbygging i Trondheim
Andre måter tiltaket gjør byene bedre å bo i: Godt, inkluderende bomiljø, vern og utvikling av landskaps- og kulturverdier. Prosjektet er basert på en helhetlig tekning, hvor mange av løsningene gir doble effekter, dvs. både klimagassreduksjon og bedre bomiljø Brøset i Trondheim blir klimanøytral bydel

20 Grønnstruktur med turveier /over- og underganger

21 Naturmangfoldlovens hovedgrep
verneområder, prioriterte arter - naturmangfoldloven utvalgte naturtyper, forvaltningsprinsippet for arter, økologiske funksjonsområder – naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og andre lover Lovens grunnmur: formål, forvaltningsmål, kunnskapskrav og rettslige prinsipper– naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og andre lover Kilde: Miljøverndepartementet

22 Bruk av forvaltingsmål og miljøprinsipper

23 Stille områder Hvorfor fokus på ”stille områder”?
Ivareta befolkningens behov for avkobling, frihet fra stress og støy Viktig å definere stille områder ved planlegging av grønnstrukturen i byer og tettsted Viktig at de stille områdene er definert og upekt av kommunen, da er de bedre beskyttet! Anbefalte støygrenser i T1442 ved etablering av ny virksomhet som berører stille områder:

24 98 % av plansakene egengodkjennes
Avgjort av Miljøverndepartementet Ca 50 saker Avgjort ved mekling Egengodkjent av kommunen, Ca 2500 Fremmet innsigelse Uten innsigelse Kilde: Miljøverndepartementet

25 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Grønne planer – nasjonale føringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google