Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

40.000 nye boliger innen 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "40.000 nye boliger innen 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 nye boliger innen 2015

2 Det bygges mer i Oslo 2001 1.kv-02
Boligpotensiale regulerte tomter Byggesaksbehandling bolig Igangsettelsestillatelser bolig Ferdigstilte boliger* Byrådet har i tråd med de politiske vedtak og signaler bedt Plan - og bygningsetaten prioritere boliger både på plan og byggesakssiden. Nærliggende i denne forbindelse er selvsagt å se på antall reguleringssaker, byggesaker osv, Det er derfor gledelig for meg å kunne presentere tall for dere både fra fjoråret, men også fra dette året som peker i riktig retning. I fjor ble det regulert nesten 4100 boliger, første tertial i år er tallet nesten 900. Når det gjelder byggesaker er tallet i fjor litt over 4100 boligenheter, mens tallet i første tertial er noe over 800. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har gått ned og var nede i 58 dager i mai. Dette tallet har stadig gått nedover i januar 1999 var saksbehandlingstiden ca 180 dager. Etter flere år med meget lav boligbygging, vil det bli ferdigstilt ett betydeligantall boliger. Vår utfordring er å holde boligproduksjonen på et høyt og stabilt nivå. En annen , men ikke fullt så hyggelig side er det at det klages stadig mer og det krever mye av våre ressurser. Ellen deVibe vil orientere mer inngående om tallene under sitt innlegg.

3 40.000 nye boliger innen 2015 Tiltredelseseserklæring - Boligbyen Oslo
Kommuneplan Legger rammene for boligbyggingen Bystyresak ”Tilrettelegging for boligbygging” Kommuneplan 2004 Tiltredelse Fjordbyen +blandig av boliger, kultur og næringsliv i Kvadraturen, Østbyen. Sikre at økt boligbygging skjer innenfor dagens byggesone og langs fjorden. En fornuftig fortetting særlig i sentrumsområder kan skape en mer levelig by. Gjøre saksbehandlingen raskere og mer effektiv. Tilrettelegge for bygging av boliger på over T-bane stasjoner/Ensjø og hovedveier. Kommuneplan 2000 nye boliger innen 2015 Transformasjon i havna og økende boligandel i indreby Utbygging langs banenett og stasjonsområder Fortetting i småhusområder i ytre by Bystyresak 29. august Samarbeide med ulike aktører på boligområdet for å få fart på boligbyggingen. Det bør lages planer for bygging på lokkløsninger over hovedveier og sporområder. Oslo kommune bør ta i bruk utbyggingsavtale som boligpolitisk virkemiddel. EBY koordinerer forpliktende samarbeid mellom ulike kommunale etater. Øke kapasiteten på innsendt plan i Plan- og bygningsetaten. Innføre tidsfrister for kortere saksbehandlingstid innen Plan- og bygningsetaten. Vurdere systematisk bruk av forpliktende forhåndskonferanser. I verksette forsøksprosjekter for forenkling og redusert byggesaksbehandling. Ved salg av tomter skal det settes frist for igangsetting av utbygging på tomten.

4 Kommuneplan 2004 Overordnet styringsdokument for hele Oslo mot 2020
Økonomisk sikre handlefrihet Omstille, effektivisere og rekruttere Byutvikling boligbygging: raskere, flere miljø: transportvekst, bærekraft Borgerne valgfrihet og kvalitet. Formålet med kommuneplanen er at det skal være det overordnete styringsdokumentet for Oslo frem mot år en kommuneplan kan ha mange intensjoner sist kommuneplan fokuserte på økonomi i forhold til befolkning og tjenester samt arealdelen hvor som sagt boliger og bærekraftig byutvikling var sentralt. Den nye kommuneplanen som skal utarbeides vil i stor grad basere seg på visjoner og strategier fra Kommuneplan Jeg vil komme tilbake til at det i tillegg er noe regionale perspektiver vi skal ivareta. Utfordringene våre som delvis har sin opprinnelse i kommuneplan 2000 delvis i økonomiplanene er. Å sikre den økonomiske handlefriheten for Oslo, dette skal vi delvis gjøre gjennom omstilling og effektivisering. Byutvikling er kanskje av større interesse for de tilstedeværende og vi har som mål og det skal videreføres at vi skal tilrettelegge raskere og for flere spesielt er det boliger vi snakker om i denne sammenhengen. Det er ingen grunn til å legge skjul på at denne veksten kan gi økte miljøproblemer. Vi skal derfor i st mulig grad legge opp til en bærekraftig byutvikling som innebærer å satse sentralt i byen. Vi skal gi borgerne valgfrihet og kvalitet på en rekke områder ikke minst innen boligutbyggingen og regner med at de som sitter i salen vil bidra til det.

5 Strategier Fornye kommunen Forebygge(dempe utgiftsveksten)
konkurranse, valgfrihet, forenkling Forebygge(dempe utgiftsveksten) Prioritere kjerne oppgavene Byutvikling, Fjordbyen, kollektivpakke, øke boligbyggingen. Det vi ser på denne overheaden er noen av de kommunale strategien, men vi skal konsentrere oss om den som dreier seg om Byutvikling hvor selvsagt følgende er sentralt Fjordbyen Kollektivpakke Øke boligbyggingen

6 Organisering og Fremdrift
Behov for koordinerte planprosesser i regionen Byrådet leder byens interne prosess Utleggelse februar 2003 Offentlig ettersyn februar - mai 2003 Byrådets planforslag før valget Bystyret behandler planen høsten 2003 Jeg nevnte innledningsvis behovet for det regionale samarbeidet. Det er et stort behov for å koordinere planprosesser i regionen hvor både stat, kommune og fylkeskommune deltar. Jeg tenker he rikke minst på Nasjonal Transportplan som jo gjelder for både Oslo og Akershus, Oslopakke 2, Akershus utarbeider fylkesplan samtidig med Oslos kommuneplan. Det er byrådet som leder Oslos interne prosess, Det faglig politiske arbeidet vil ende opp med en utleggelse i februar 2003, deretter offentlig ettersyn februar til ami 2003 og byrådets planforslag vil foreligge før valget og bystyret behandelr planen høsten 2003.

7 Hva hindrer nybygging Manglende forutsigbarhet eller langsiktig planlegging Ny Plan- og bygningslov Treg og uforutsigbar saksbehandling Manglende kommunal koordinering Manglende vilje til å investere i infrastruktur Mangel på ferdigregulerte tomter Høye tomtepriser Off. avgifter/skattesystem/overføringer stat - kommune Det lave nivået på boligbyggingen, som igjen bidrar til prisveksten, er et resultat av en rekke forhold. Fra dere og fra staten, gjennom boligutvalgets utredning, plsasseres ansvaret hos kommunen. De områdene kommunen er kritisert for er:

8 … hva hindrer nybygging
Høye byggekostnader Lite nytenking Kapasitetsproblemer Manglende risikovilje Høye utlånskriterier Nabo’n Flere av problemområdene er i større grad markedsbestemt eller nasjonalt vedtatte premisser. En viktig forklaring til de kraftig økte byggekostnadene er lav produktivitetsøkning i byggebransjen kombinert med kapasitetsproblemer. Kombinasjonen av strenge utlånskriterier fra private finansinstitusjoner og liten vilje til risiko hos investorer og utbyggere er en annen. Skattesystemet bidrar til skjevhet mellom eie- og leieleiligheter, noe som er et problem for Oslo. Det økende antall klagesaker gjør også nabo’n til et stort problem.

9 Mer aktiv kommunal rolle
Forutsigbarhet i overordnet planlegging, revidert plan- og bygningslov, raskere saksbehandling, prioritere bolig Bedre kommunal koordinering av infrastruktur Flere byggeklare tomter og bruk av tomter som innsatsfaktor Forsøksprosjekter for å redusere byggekostnader, bedre arealutnyttelse, økologi med mer.. Aktiv bruk av husbankens tilskuddsmidler Bruk av utbyggingsavtaler Fokus på nybygging og utvikling av eksisterende boliger Løsningene vil være en kombinasjon av tiltak. Disse vil igjen måtte endres over tid for å være tilpasset endringene i markedssituasjonen. De områdene hvor vi har satt i gang tiltak for å bedre situasjonen er:

10 Nye eiendomsvirksomheter
Plan- og bygningsetaten Eiendoms- og byfornyelsesetaten Kultur- og kontorbygg Oslo KF Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF + Oslokommune har nylig organisert eiendomsvirksomheten. Dere vil stifte nærmere bekjentskap med pbe og eby. Men kommunens eiendomsforvaltning er vedtatt organisert i fire kommunale foretak. Disse vil være kontakt punkt når det gjelder oppgradering eller nybygging av eiendom til kommunale formål, og vil også gjennomføre kjøp og salg av bebygd eiendom. Utvikling og salg av boligtomter er fortsatt eby ansvar.

11 Utbyggingsavtaler Utbygger Kommunen Til forhandling
Vei, vann, avløp, grønt… iht lovverk Kommunen Skoler, primær helse-/sosialtjeneste Til forhandling Grensesnitt teknisk infrastruktur I enkelte tilfeller overordnet teknisk infrastuktur Grøntområder Barnehager/ikke-primære helse-/sosialtjenester Mange kommuner har funnet opp nye måter og fordele kostnader på eller nye avgifter for nybygging. Denne måten å bruke utbyggingsavtaler på er med på å fordyre boligprosjektene og vil ikke bli fulgt av Oslo. Det gir liten mening for byrådet å avskaffe eiendomsskatten for de med bolig, for så å innføre nye avgifter ved nybygging som rammer de uten bolig. Spesielt når nybygging for å redusere prisveksten er så høyt prioritert. Vi vil forholde oss i store trekk til den tradisjonelle fordeling mellom kommunen og utbygger: Når flere områder er satt opp til forhandling er det ikke automatikk i at disse kostnadene belastes utbygger og videre til boligkjøper. I sentralt beliggende transformasjonsområder vil mye av infrastrukturen allerede være på plass. Når kommunen gjennom økt utnyttelse er den direkte årsak til verdistigningen er det rimelig at noe mer av kostnadene dekkes av utbygger. I randsonen og for nye områder som Gjersrud/stensrud ¨forventer vi å måtte gjøre betydelige investeringer for å få til en rask og lønnsom boligbygging.

12 Kvalitet og kvantitet Boligkvalitet Europan - Økern Boligutstilling
IFHP 2004 Prøveprosjekter Infill Byrådets fanesaker - Vi ønsker både kvalitet og kvantitet. Har ramset opp en rekke prosjekter, som viser at byråden tenker offensivt. De Vibe vil utdype noe mer om bla boligkvalitet. Prøveprosjekter - Vi er i gang i Wademar Thranes gt. 3. Rimelige utleieboliger. Vi foreslår i utkast til byrådssak at prøveprosjekt for utleieboliger til ungdom utvides til å omfatte: Lavere byggekost/arealeffektivisering/nye boformer/modulbygg, Byøkologi/bomiljø/enrgieffektivisering/gjenbruk/smarte hus med mer. Bla. som oppfølging av boligutvalgets forslag om økt satsing på forskning og utvikling.

13 Hoffsveien 10 Tomt 14.162 kvm Oslo vest - ved knutepunkt - Skøyen
Byggeområde for fortetting Foreslått kvm i 8 etg. TU 205% gir 70 boliger. Bystyret ønsker høyere utnyttelse - flere boliger Retur for begrenset høring - Til tross for innsigelser fra naboer Vårt forslag er at du bruker denne saken som et konkret eksempel på at byrådet mener alvor. Vi skal få bygget nye boliger innen 2015.


Laste ned ppt "40.000 nye boliger innen 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google