Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING 2009-2012 Prosjektleder: Oddrun Helen Hagen, SWECO Samferdsels- etaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING 2009-2012 Prosjektleder: Oddrun Helen Hagen, SWECO Samferdsels- etaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING 2009-2012 Prosjektleder: Oddrun Helen Hagen, SWECO Samferdsels- etaten

2 HENSIKT Handlingsplanen er en tiltaksplan som skal være et grunnlag og verktøy for årsplanlegging og rapportering. Hensikten er å systematisere og prioritere tiltak knyttet til universell utforming og tilgjengelighet for alle innenfor Samferdselsetatens ansvarsområde. INNHOLD Handlingsplanen inneholder en introduksjonsdel og en tiltaksdel.

3 Samferdsels- etaten TILTAK Kompetanse Samarbeid Informasjon Styringsdokumenter Fysiske tiltak Anleggs- og gravearbeid Drift- og vedlikehold Evaluering

4 Samferdsels- etaten FYSISKE TILTAK Delmål: Prinsippene om universell utforming integreres i all planlegging og gjennomføring av nye tiltak. Hensynet til universell utforming skal ivaretas både i etatens egne planer og i eksterne planer som Samferdselsetaten skal godkjenne eller uttale seg til. Sentrale områder og strøksgater skal utbedres med hensyn til femkommelighet for alle.

5 Samferdsels- etaten PRIORITERING AV FYSISKE TILTAK Det tas utgangspunkt i et sentralt start- og målpunkt (Jernbanetorget/Sentrum), og tiltak gjennomføres i viktige forbindelser og områder ut fra dette punktet slik at det skapes sammenheng. Videre er det tatt utgangspunkt i en inndeling av byens gater, plasser og torg fra forslaget til Kommunedelplan for torg- og møteplasser: Strøksgater Annen gate som skal tilrettelegges som møtested Overordnet forbindelse Torg/plass Annen overordnet møteplass

6 Samferdsels- etaten

7 EKSEMPLER PÅ FYSISKE TILTAK I perioden 2009-2012 prioriteres følgende tiltak 1-2 strøksgater per år Tiltak i sentrum Tiltak i lokalsentra i ytre by Forbindelser på tvers Prosjektering av større tiltak Mindre fysiske tiltak Trapper Faste og løse hindringer Nedsenk

8 Samferdsels- etaten SAMARBEID Samferdselsetaten skal ha etablert gode samarbeidsrutiner med brukerorganisasjonene, andre etater og virksomheter og private aktører. Omfatter ulike samarbeidsprosjekter, blant annet gjennom samarbeidsfora, etablering av tverretatlig tilsynsgruppe. Kilde: NHF 2005

9 Samferdsels- etaten INFORMASJON Samferdselsetaten skal ha etablert system og rutiner for informasjon om tilgjengeligheten i Oslos gater og om hvordan universell utforming ivaretas i etatens arbeid. Omfatter tilgjengeliggjøring av informasjon på etatens nettsider samt utarbeidelse av informasjonsmateriell. I tillegg er utarbeidelse av grunnlagsdata for bruk i for eksempel tilgjengelighetskart viktig.

10 Samferdsels- etaten STYRINGSDOKUMENTER Alle interne rutiner, regelverk, veiledere og lignende som Samferdselsetaten legger til grunn for sitt arbeid skal ivareta hensynet til universell utforming og tilgjengelighet for alle. Omfatter oppdatering av etatens KS-prosedyrer, gatenormaler, utvikling av nye løsninger, utarbeidelse av nødvendig veiledningsmateriell i samarbeid med andre etater og virksomheter.

11 Samferdsels- etaten ANLEGGS- OG GRAVEARBEID Tilgjengelighet ved anleggs- og gravearbeid forbedres gjennom god planlegging, oppfølging, kontroll og bruk av sanksjoner. Eksempel på tiltak: Før- og etterundersøkelser Oppfølging og kontroll Sjekklister Eksempelsamling

12 Samferdsels- etaten DRIFT OG VEDLIKEHOLD Fotgjengere skal, uavhengig av funksjonsgrad, oppleve god tilgjengelighet på det kommunale veinettet i både sommer- og vinterhalvåret. God tilgjengelighet skal sikres gjennom krav til utførelse i drifts- og vedlikeholdskontraktene, samt gjennom kontroll av utførte oppgaver. Det skal rettes særlig fokus på strekninger og områder som er spesielt tilrettelagt eller som er mye brukt. Tiltakene omfatter kvalitetssikring av kontrakter, oppfølging og kontroll, diverse utbedringstiltak som for eksempel utskifting av vannrenner.

13 Samferdsels- etaten

14 EVALUERING Samferdselsetaten skal ha etablert et system for evaluering både på overordnet og detaljnivå. Evalueringen skal danne grunnlaget for forbedringer, kompetanseoverføring og læring. Evalueringen skal skje i samarbeid med brukerorganisasjonene. Omfatter evaluering av selve handlingsplanen, men også av de ulike tiltak Samferdselsetaten utfører. I tillegg inngår resultatmåling, i forhold til indikatorer for grad av tilgjengelighet.

15 Samferdsels- etaten KOMPETANSE Alle ansatte skal vite betydningen av universell utforming og ha den nødvendige kompetansen for å følge opp dette i sitt daglige arbeid Omfatter interne tiltak, blant annet UU- koordinator, intern gruppe for universell utforming samt deltakelse på kurs og lignende

16 Samferdsels- etaten GJENNOMFØRING AV TILTAK Gjennomføring av tiltak er avhengig av de til enhver tid gjeldende politiske og økonomiske rammer og føringer

17 Samferdsels- etaten Spørsmål og kommentarer til Samferdselsetatens handlingsplan for universell utforming kan rettes til: Oddrun Helen Hagen Trine Presterud Høringsfrist: 23. oktober.


Laste ned ppt "HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING 2009-2012 Prosjektleder: Oddrun Helen Hagen, SWECO Samferdsels- etaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google