Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Work Interest Explorer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Work Interest Explorer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Work Interest Explorer
Sertifiseringskurs Foreleser Arne Svendsrud 1 dag

2 Arne Svendsrud Psykolog, spesialitet i arbeidspsykologi
Jobber i NHO Bransjeforeningen Attføringsbedriftene med opplæring, kurs og studier innen karriereveiledning Driver også firmaet Karriereverktøy AS: Har utviklet en rekke karriereveiledningsverktøy som forener tidligere tiders teorier med nye konstruktivistiske karriereteorier. Verktøyene er i utstrakt bruk i profesjonelle miljøer i Norge: Jobpics, Structurered Career Interview (SCI), Work Interest Explorer (WIE)

3 Ny lærebok i karriereveiledning:
Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv Boken gir blant annet teorigrunnlaget og beskrivelse av praksiskapitler som gir deg muligheten til å ta ut potensialet i WIE

4 Lik karriereverktøy på facebook
Så får du lett tilgang til små og store nyheter om WIE!

5 diskusjonsforum på facebook
Velkommen til vår lukkede facebookgruppe "Karriereveiledning - et diskusjonsforum for veiledere"! – 2000 medlemmer fra hele karriereveilednings-Norge! Gå inn på: og be om å bli medlem, om du ønsker å være med!

6 Work Interest Explorer
Utviklet av Arne Svendsrud og Nina Hagerup, Karriereverktøy AS Lansert 2010 – Videreutviklet kontinuerlig etter det….. Norges mest brukte profesjonelle karriereveiledningsverktøy, bruker bla av nesten 100% av landets karrieresentre og attføringsbedrifter 7990,- for årsabonnement pr bedrift. Fritt antall veiledninger pr år. Konstruert som et fleksibelt, adaptivt moderne karrierevalgverktøy basert blant annet på RIASEC systemet. WIE strukturerer opp og gir innhold og framdrift i en karrierevalgprosess Gir karriereferdigheter, gjennom å være et felles arbeidsverktøy for veisøker og veileder

7 Karriereferdigheter (Career management skills - CMS)
CMS refererer til en rekke kompetanser som setter mennesker i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte. Dette inkluderer ferdigheter i å kunne samle, analysere og anvende informasjon både om utdanning og jobbmuligheter og seg selv ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet ferdigheter i å ta valg (ELGPN/Ronald Sultana, 2010)

8 Fra Rådgivning – Veiledning - Karrierelæring
Verktøybruk Tilnærming Rådgivning Tester Bruker tester, spørsmål etc for å danne seg et inntrykk, kunne komme med vurderinger og råd Karriereveiledning Tester brukt som utgangspunkt for samtale Bruker tester, spørsmål etc for å fremme refleksjon (og læring) hos veisøker Karrierelæring overgang fra tester til arbeidsverktøy, hvor veisøker er den aktive og jobber seg frem til et valg. Når målet er læring, er det den som skal lære som må være den aktive, da kreves det arbeidsverktøy som gir en mer tydelig læringssituasjon enn tester gjør

9 Work Interest Explorer i karriereferdighetsperspektiv 2 funksjoner:
Pedagogisk verktøy: for å lære seg hva de enkelte delene i en karrierevalgprosess er og øve opp ferdigheter i de enkelte delene Veiledningsverktøy: Gjennomføre en egen karrierevalgprosess (etter å ha lært det) som fører til et helhetlig og realistisk valg i samarbeid med karriereveileder

10 Hvilke Karriereferdigheter arbeides det med I WIE?
Lære et system for å bekrive interesser – RIASECKunne plassere seg selv inn I RIASEC systemet – velge kode Ha et språk på seg selv og sine interesser Bruke en yrkesliste Kunne bruke karriereinformasjon Kunne bruke en valgstrategi, velge ut temaer som blir viktige å vurdere for å gjøre et helhetlig og realistisk valg kunne gjennomføre valget

11 Hva er en karrierevalgprosess?
Det er en strukturert prosess for å komme frem til et valg. Det er det utvalget og rekkefølgen av metodikk en karriereveileder bruker i karriereveiledning for å hjelpe veisøkere til å komme frem til et valg Det er det en veisøker trenger å lære for å gjennomføre et helhetlig og realistisk valg Hva er en troverdig karrierevalgprosess?

12 Karrierevalgprosessen i WIE

13 WIE i Skoleverket Minimum kvalitetsikring av karriereveiledning i vgs i kan være at alle elever bruker handlingsplandelen , kombinert med chat – det gir rådgiver/skolen samtidig oversikt over innhold og fremdrift i alle elevers valgprosess og dermed oversikt over hvem som prioriteres for personlig veiledning. Rådgiver samarbeider med faglærer om å handlingsplanmaler for alle fag og alle trinn, som kan velges som standard i klassene Handlingsplan er konkrete oppskrifter med oppgaver som elevene skal gjennomføre det året for å sikre et godt valg til påfølgende år.

14 Fra det objektive til det subjektive og fleksible Jobbselvet
Før: Du har et objektivt Jobbselv som kan måles og testes via interessetester, personlighetstester osv.og Dette sider noe om hva du vil trives med å hvor du vil fungere best. – rett mann på rett plass / Jobbmatch osv. Nå: Det subjektive og fleksible Jobbselvet: Hvem du er må hele tiden defineres og redefineres gjennom hele livet i takt med endringer i omverdenen og endringer i ditt liv

15 Karriereveiledningsrammeverk RIASEC Systemet:
Kjenn mulighetene dine Kjenn deg selv Reflekter over sammenhengen mellom de to

16 RIASEC Realistic (R -Praktisk) Investigative (I -Teoretisk)
Artistic (A -Kreativ) Social (S -Sosial) Enterprising (E -Foretaksom) Conventional (C -Systematisk)

17 Riasec kode 3 leddet riasec kode
De tre Interessekategoriene man har flest / viktigst/ sterkest interesser innenfor Kategorien man har flest interesser innenfor utgjør første ledd, Kategorien med nest mest / viktigst / sterkest interesser utgjør andre ledd og Kategorien med tredje flest osv, interesser utgjør tredje ledd Eks. 1: R-Praktisk ,2: C-Systematisk og 3: E-foretaksom – gir koden RCE Bruk RIASEC baserte yrkeslister (for eksempel i WIE)til en målrettet utforsking av yrkes og utdanningsmuligheter innenfor koden.

18 Riasec Systemet Arbeidspsykologen John L. Holland
Verdens mest utbredte karriereveiledningsteori, lansert i 1959 Ulike personlighetstyper og Arbeidsmiljøtyper Karriereveiledning var match mellom disse Godt karrierevalg er å gjøre et kongruent valg, dvs at det er samsvar mellom yrkespersonlighetstypen og arbeidsmiljøtypen Fordeler: lett å forstå og intuitivt riktig Ulemper: gammeldags typeteori, blander sammen ulike teoretiske felt i en modell

19 Konstruktivistisk syn på Hollands RIASEC system (Inspirert av Mark L
Konstruktivistisk syn på Hollands RIASEC system (Inspirert av Mark L. Savickas) Holland, personlighetsteoretikere osv ser sine teorier som avbildning av den objektive virkelighet og veiledning er å utforske hvor nær man er disse objektive beskrivelsene. Savickas ser på disse teoriene som veiledningsmetaforer, ser de som sosialt konstruerte grupperinger og dynamiske prosesser som er i endring - . De har ingen verdi utover det. Yrkesselvet er et livsprosjekt., noe som konstrueres og rekonstrueres hele tiden gjennom livet i takt med endringer i verden og endringer i livet. Teorier om personlighet, verdier, interesser osv sees ikke på som virkelighet eller sannhet som kan forutsies, måles og testes RIASEC kategoriene gir et begrepsapparat for 6 ulike mulige hovedveier å konstruere seg selv og sin karrierenarrativ eller utvikle selvet i retning av. Karriereveiledningsverktøy ses ikke på som tester, men som pedagogogiske virkemidler og en måte å få metaforer og språk på seg selv og mulighetene sine. Fjerner derfor tanken om at hollands interessetyper skulle være noe objektivt og at man kan forutsi personlighet, verdier etc på bakgrunn av de. Fjerner begrepet yrkespersonlighetstyper og erstatter det med interessekategorier

20 WIE – Fra yrkespersonlighet til interessekategorier - modernisert versjon av RIASEC
Interesser er ikke typer, dvs. man kan ikke forutsi holdninger, personlighet, verdier etc. på bakgrunn av interesser. I WIE er tolkninger om holdninger, verdier, personlige egenskaper etc. i hovedsak fjernet. Bruker bare «rene» beskrivelser som konkret kan knyttes opp mot innhold i yrke/relatere i fht. Karriereinformasjon.

21 Praktisk R (Realistic)
Foretrekker arbeid med ting. Trives med praktisk arbeid ute og inne. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Liker å fikse og reparere / bygge ting Liker å håndtere verktøy, maskiner og utstyr. Liker å se praktiske og synlige resultater Liker å gjøre manuelt arbeid / bruke kroppen/Arbeide med hendene Liker å bruke fysiske ferdigheter / Liker fysiske utfordringer Liker å Løse konkrete problemer Liker å finne ut av mekanismer / Konstruere ting Har god fysisk koordinering / er flink med hendene Eksempelyrker: snekker, rørlegger, bygningsarbeider, lagerarbeider, produksjonsarbeider, telemontør, parkarbeider

22 Teoretisk I (Investigative)
Foretrekker arbeid med ting og ideer (og mennesker). Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Liker å lese, analysere /undersøke/forske Liker å forholde seg til teoretiske spørsmål og komplekse problemer Liker å løse abstrakte problemer / Intellektuell problemløsning Liker å løse/forholde seg til komplekse problemer over lengre tid Er tenkende / innsiktsfull/kritisk/ ser komplekse sammenhenger Er oppgaveorientert Jobber gjerne selvstendig / er selvmotivert og selvgående på oppgaver Er nytenkende Uttrykker seg godt / har gode språklige ferdigheter Eksempelyrker: forsker, kjemiker, Ingeniør, historiker, lingvist, dataprogrammerer, psykolog, lege

23 Kreativ A (Artistic) Foretrekker arbeid med ideer og mennesker . Trives med yrker hvor man uttrykker egen kreativitet innen blant annet næringsliv, kunst og kultur. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Liker å bruke følelser og forestillingsevne i kreative uttrykk Liker å skape (noe nytt) Liker å eksperimentere Liker å dekorere og designe Liker å vise / opptre Liker å konseptualisere Har behov for å uttrykke egen kreativitet utøver egen kreativitet i ulike medier: komponere, skrive, spille, danse, forme etc Er kreativ / intuitiv / orginal Eksempelyrker: arkitekt, kunstmaler, fotograf, møbeldesigner, forfatter, WEB designer, butikkdekoratør, sminkør, musiker

24 Sosial S (Social) Foretrekker arbeid med mennesker. Arbeid som krever omtanke og følelse for andre mennesker og at du liker å hjelpe andre. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: God til å forstå mennesker / lytte Liker å undervise / rådgi / instruere / veilede Liker å pleie /hjelpe andre Er god til å hjelpe andre til å hjelpe seg selv Er flink til å prate med mennesker og skape gode relasjoner til andre Humanistisk legning Er opptatt av samfunnsforhold Er opptatt av personlig vekst og utvikling Eksempelyrker: sosionom, lærer, barnevernspedagog, vernepleier, barnehageassistent, miljøarbeider, trener, flyktningkonsulent

25 Foretaksom E (Enterprising)
Foretrekker arbeid med informasjon og mennesker. Trives med arbeid som ikke kan gjøres til rutine, arbeid som krever initiativ og handling. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Flink til å selge / forretningsorientert / Profittorientert / har konkurranseorientert God til å overbevise / gir seg ikke ved motstand / har stor påvirkningskraft Serviceorientering Stor målorientering / er god til å oppnå organisasjonens mål Liker å lede /jobbe gjennom andre/ beslutningstaking / makt Liker status / opptatt av økonomisk belønning / opptatt av materielle goder Er entreprenør, liker å drive prosjekter, skape og bygge ting Har god evne til politisk manøvrering / god til å oppnå organisasjonens mål Tåler høyt tempo / er energisk God til å presentere/tale/ debattere Er ambisiøs / liker å ta risiko Eksempelyrker: selger, leder, grunder, kundeveileder, drosjesjåfør, politiker, journalist, kioskmedarbeider, servitør

26 Systematisk C (Conventional)
Foretrekker arbeid med informasjon og ting. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Liker å samle data / arkivere / terminalarbeid / papirarbeid Liker å prosessere data / behandle informasjon Er utholdende på rutinearbeid Liker å organisere / systematisere Er nøyaktig og er detaljorientert Liker å skrive rapporter / lage grafer og oversikter Liker å jobbe strukturert Liker forutsigbarhet og stabilitet / foretrekker klart definerte oppgaver Liker hierarkisk organisering Liker å løse praktiske problemer Løser gjerne problemer ved regelorientering Eksempelyrker: regnskapsmedarbeider, ordreplukker, parkeringsvakt, lønningsmedarbeider, finansanalytiker, saksbehandler, postbud, bankfunksjonær

27 WIE: Samarbeidsverktøy for å ta og gjennomføre et karrierevalg.
Kan sammenlignes med spesialisert fronter eller Itslearning for karriereveiledningsfeltet. Undervisning Veiledning Nettveiledning Chat

28 Work Interest Explorer – Karriereveiledningens Word
I WIE er de (vesentlige) elementene veisøker trenger for å gjennomføre et en karrierevalgprosess lagt inn. Fleksibel struktur På samme måte som word er et arbeidsverktøy som forenkler og strukturerer en skriveprosesss er WIE et arbeidsverktøy som forenkler og strukturerer karrierevalgprosessen ved at det veisøker trenger for å løse karrierevalget er tilgjengelig i verktøyet. Du bruker Word så lange du trenger å skrive – du kan bruke WIE så lenge du befinner deg i en valgprosess. For veisøker oppleves WIE enkelt - som et nettsted - med skrive muligheter!. Hvor du kan samle informasjon, vurdere informasjon og komme i land med et valg!

29 WIE brukes av veileder gjennom prosessen for å arbeide med og følge opp veisøkers karrierevalgprosess Veileder oppretter veisøkere og gir tilgang Veisøkere opplæres i WIE og gis tilgang til å bruke WIE. - gjennom sitt veildningsløp Veisøker kan bruke WIE i valgprosessen sin på egenhånd, og/eller i gruppe - men stort sett alltid? – i kombinasjon med personlig veiledning fra veileder Veileder og veisøker har tilgang til veisøkers profil Veileder har oversikt over veisøkeres prosess og aktivitet: WIE har chatmulighet for nettbasert karriereveiledning og fleksibel tidsbesparende kommunikasjon i karrierevalgprosessen Handlingsplanmodul hvor veisøkere skriver ned sine planer Veileder kan lett få oversikt over de veisøkerne som ikke er i en realistisk karrievalgprosess og som dermed trenger en mye tettere oppfølging fra veileder.

30 Hvorfor arbeidsverktøy istedenfor test?
Work Interest explorer øker karriereferdighetene på sentrale områder for å ta et valg som blir helhetlig og realistisk. Dersom målet er ferdigheter, må metodene som brukes være aktiviserende og innholdsmessig inneholde det som trengs får å gjennomføre et valg som blir helhetlig og realistisk. En karrierevalgsitasjon er ikke en testsituasjon, men en utviklings og læringssituasjon. Når målet er ferdigheter må man bruke metoder hvor veisøkere er den aktive, den som gjør. Testverktøy er ikke konstruert med tanke på å utvikle ferdigheter, men mer som samtaleverktøy i en veiledningssituasjon. Veisøkere gis tilgang til WIE gjennom veiledningen som støtteverktøy i valgprosessen, på samme måte som de gis tilgang til Word som støtteverktøy for skriving.

31 2 generasjons nettbasert karriereveiledning i WIE – chat over personalisert informasjon inne i et nettrom Nettbasert karriereveiledning blir sentralt fremover pga. at det gir en god utnyttelse av ressurser + at det er en arbeidsform som sikrer aktivitet og læring fra eleven. 1 generasjons nettbasert karriereveiledning er karriere informasjon som elev og veileder kan være inne på , mens man kommuniserer via nett, for eksempel mail, chat , videochat etc. Den varianten er vanlig i danmark og Australia. 2 generasjons nettbasert karriereveiledning er at veileder og veisøker ikke bare kan kommunisere over felles info - men har en felles arbeidsplattform som begge kan jobbe i samtidig, finne frem informasjon , skrive, etc og kommunisere via chat og på annen måte om det de begge gjør og finner. 2 generasjons nettbasert karriereveiledning overflødigjør ikke rådgiver slik 1 generasjons veiledning vil gjøre, men skaper en felles arbeidsplattform hvor veileder vil kunne bidra sterkt med å øke kvaliteten på veiledningsresultatet.

32 Veileder har oversikten – wie er felles samarbeidssystem
Veileder oppretter veisøkere og gir tilgang Veisøkere opplæres i WIE og gis tilgang til å bruke WIE Veisøker kan bruke WIE i valgprosessen sin på egenhånd, i gruppe og i samarbeid med veileder Veileder og veisøker har tilgang til veisøkers profil Veileder har oversikt over veisøkers prosess, aktivitet og fremdrift

33 WIE – Inspirasjon fra teori
RIASEC systemet CMS tenkningen – fra matcing til ferdigheter……. Konstruktivistisk kritikk av tradisjonell testbasert karriereveiledning. Vance Peavey: Det finnes ikke noe slikt som et gjennomsnittsmenneske, bare unike enkeltindivider! Savickas ser på disse teoriene som veiledningsmetaforer, ser de som sosialt konstruerte grupperinger og dynamiske prosesser som er i endring - . De har ingen verdi utover det. Jobbselvet er et livsprosjekt., noe som konstrueres og rekonstrueres hele tiden gjennom livet Krumboltz: – Ser på karriereveiledningens standardtemaer som mer foranderlige prosessmål - Målet er å utvide interessefeltet å lære folk takle foranderlige arbeidsoppgaver og arbeidsliv

34 Wie i praksis

35 Innlogging i WIE Du kan være logget inn på to måter i WIE, enten som veileder, eller veisøker: Veileder: logger inn via brukernavn og passord fra karriereverktoy.no Veisøker: Logger inn via lenke i mail, tilsendt fra veileder , kan også legge nettsiden som favoritt i nettleser

36 Administrasjon av WIE Når du er logget inn som veileder kommer du til en startside, her kan du gjøre en rekke administrative ting. Øverst på høyre side finner du et boktegn, der finner du en nettbasert hjelpefunksjon som inneholder forklaring på administrativ bruk av WIE.

37 Forhåndsdefinere deler og valgtemaer i WIE
Du kan forhåndefinere hvilke deler i WIE , hvilke valgtemaer i valgdelen «mitt valg» og oppgaver i en handlingsplan som skal være standard for alle veisøkere i en gruppe.– når du oppretter en gruppe får du en veiviser som gir deg valgene. Forhandsdefinere i en eksisterende gruppe: vær på startsiden, klikk på knappen andre handlinger, De delene du har valgt dukker opp i veisøkers wie.

38 Kommentarfelt I alle deler av WIE finnes kommentarfelt
Disse kan brukes i utforskingsprosessen til å skrive ned egen refleksjoner, lime inn lenker til nettsteder eller tekst fra nettsteder etc.

39 Endre Interessekode Du kan når som helst endre Interessekoden, dersom samtale og utforsking av veisøkers livsverden viser at det er ønskelig. Det gjør du ved å trykke på «veksle» og «rediger» ved kodefeltet oppe til høyre i skjermbildet. Når du kommer til yrkeslisten kan du få opp yrkesalternativene som hører til koden fra spørsmålene og den manuellt satte koden

40 Interesseprofiler Kun for å få en visuell, overordnet fremstilling av en RIASEC koden Fint å kunne bruke denne delen til å forklare RIASEC systemet - gå inn ¨på ? Øverst til høyre og trykk på RIASEC kode, så får du en figur og forklaringstekst. Spør gjerne etter umiddelbare kommentarer, overraskelser?? sjekk gjerne RIASEC koden, se om det er stor forskjell på søylene, om en 4 kategori like naturlig kunne vært med

41 Interesseintervju intervjuing for å bygge et Jobbselv
Bygge en riasec kode utifra personens egne erfaringer og livsverden / og eller etterprøve riasec koden foreslått via spørsmålene. Gå inn på delen Interessekategorier. Be veisøker hake av de temaene han kjenner seg igjen i. Intervju veisøker på egen oppfatning om innhold i temaet for seg. Skriv oppsummering av egne refleksjoner i kommentarfelt RIASEC systemet sees på som et språk eller et alfabet for å bygge opp en selvforståelse basert på egne erfaringer og egne tanker Intervju og skriving som den sentrale veiledningsmetode

42 Intervjuet som veiledningsmetode
Språk skaper virkelighet – veileders oppgave er å samkonstruere Jobbselvet Intervjuet som veiledningsform er en kraftfull måte å holde veisøkere i fokusert snakk om seg selv for å utvikle Jobbselvet Intervjuet er en kraftfull måte å få folk til å tenke og reflektere om seg selv eller mulighetene sine Har du opplevd at ting blir klarere for deg mens du snakker? Ved å bruke karriereintervjuet som veiledningsform blir ikke systemer for interesser (RIASEC systemet) brukt til å lage generelle gjennomsnittsbetraktninger over enkeltmennesker - men , selvet som kommer ut av veiledningen er skreddersøm - helt unikt og individuelt tilpasset den enkeltes erfaringer, tanker og livsverden.

43 Intervjuspørsmål - Interesseintervju
Eksempelspørsmål. Du har haket av ”utvikle nye ideer”. Hva legger du i det, fortell mer, hva hvordan, på hvilken måte?…… Har du andre eksempler, fortell mer? I hvilke sammenhenger utvikler du nye ideer? Spør til dere har en felles forståelse av innholdet i temaet for veisøker Når dere har felles forståelse still oppsummeringsspørsmål: forstår jeg deg riktig når… , be veisøker oppsummere. Konsentrer oppsummeringen i en setning som skrives ned Setningen bør/kan være ressurspreget – signaturstyrker/talenter – slik at det blir en liste med korte selvdefinisjoner som til sammen gir et positivt selv, Skriv ned refleksjonene i kommentarfelt til høyre i form av en nøkkelsetning– refleksjonene er byggestener i det nye selvet og konkrete temaer også kanskje skal vurderes når man bruker informasjon i yrkeslisten.

44 Yrkeslisten Hovedinstruksjoner:
Scroll nedover yrkeslisten fra de ulike kildene: «spørsmål», «fordypningsspørsmål» og «manuell kode» Hak av de yrkene som virker mest interessante. Se dette som en ideliste, de fleste yrkene vil ikke passe, fordi det er stor variasjon og systemet kan ikke vite hva som passer akkurat deg…. Yrkene vil legge seg i listen «Valgte Yrker» Utforsk yrkene ved hjelp av nett ressursene i Yrkeslisten!

45 Karrierevalg: Situasjonsbeskrivelse
Utfordringer med feilvalg og frafall. Opptil 30 % av elevene i videregående fullfører ikke utdanningsløpet. Antallet omvalg i høyskole og universitetssystemet stort. Opptil 41% av studentene fullfører ikke master eller Bachelorstudier, horisontale bevegelser i systemet er vanlig og mange sier de angrer på studievalget sitt. I slutten av denne kjeden har Norge i OECD sammenheng foruroligende høye tall på uføretrygding av unge mennesker.

46 Paradokset store problemer med feilvalg gjennom mange år i Norge,
Samtidig som skolesystemet ikke har lært eleven systematisk opp i gode fremgangsmåter for å gjøre valg Hvis deler av problemet skyldes feilvalg må elevene læres opp i valgstrategier – fremgangsmåter for å gjøre helhetlige og realitetsorienterte valg!

47 Kjenn mulighetene dine: Karriereinformasjon på nett
Det er ved å se ut av deg selv du videreutvikler synet på deg selv. Ved å jobbe med karriereinformasjon ser du nye sider ved deg selv – karriereinformasjon fungere som et speil for selvet. Det er i møte med karriereinformasjon forløsningen i karriereveiledning skjer. Hva skal sees på og vurderes av karriereinformasjon? - en strukturert måte å gjøre det på ligger i mitt valg..

48 Å svømme i karriereinfo!!!!
Karriereinformasjon i seg selv er lite verdt om man ikke har et system eller logikk å gå løs på den med. Det å se globalt på karrierinformasjon – «gå på utdanning.no og se hva du synes!!» - gir en følelse av overveldelse , er utmattende og vanskelig å holde opp motivasjonen til å gjennomføre. Prinsipp: Ha en aktiv strategi i fht. Karriereinformasjon - finne svar på spørsmål, finne spesifikk info. Mennesket lærer best ved aktiv problemløsing

49 Å realitetsorientere seg selv!
Har du opplevd at veisøker har urealistiske valg? Gjennom å læres opp i en valgstrategi vil de fleste realitetsorientere seg selv gjennom prosessen det er å utforske karriereinformasjon på en rettet måte.

50 Hvordan lære å velge?: Mitt Valg i WIE - sammenligningsmatrise
En konkret fremgangsmåte for å velge som kan læres av veisøkere Det er en enkel og fleksibel fremgangsmåte for å vurdere og ta stilling til et alternativ og sammenligne alternativer for å ende ned på et valg. Sammenligne valgalternativer opp mot sentrale valgtemaer i en matrise Er en valgstrategi for å ende ned på et helhetlig og realitetsorientert valg Skreddersydd den enkelte veisøker Fører til et rangert og godt begrunnet karrierevalg

51 Mitt Valg: Helhetlig og realistisk valg
Person Rammer i livet Muligheter i verden

52 Mitt Valg 1- skriv inn valgalternativer og skriv inn valgtemaer.
Velg 3 yrker fra «valgte yrker» i yrkeslisten – som dere velger å gå i dybden på, utforske og ta stilling til - eller skriv inn egne valgalternativer, som skoleretninger, navn på studier, ledige jobber etc. manuellt Velg eller skriv inn navnet på temaer dere vil vurdere alternativene på Veildere kan predefinere «må temaer» i Mitt valg, som møter veisøker /klassen når han åpner WIE. Den viktigste kilden for å finne temaer er å snakke med veisøker: Hva er viktig for deg å ta hensyn til når du skal velge? Skriv ned overskriften og formuler beskrivelsen av temaet på en måte som gjør det mulig å vurdere opp mot jobb/utdanning i kommentarfeltet ved siden av.

53 Mitt Valg 2: Velg temaer fra ideliste
Til hjelp i valget har du en dropdown ideliste med de 80 mest hyppige temaene brukt i valgbeslutninger i karriereveiledning Temaene har stor bredde og favner helheten i valgsituasjonen for de fleste mennesker Velg de temaene som den enkelte veisøker trenger å ta stilling for for å gjøre et helhetlig og realitetsorientert valg. Personliggjør gjerne beskrivelsene for den enkelte veisøker i feltet pers. Innhold / beskrivelse

54 Mitt valg 3: Hent inn karriereinformasjon , vurder og velg
Hent inn informasjon fra nettkilder og via andre kilder finn svar på temaene , bruk gjerne skrivefelt ved hvert tema for egne vurderinger og refleksjoner Gi poeng fra 1-5 på hvert tema for hvert valgalternativ Valgaalternativene rangeres etter poeng Grafisk fremstilling av rangeringen og valgte temaer ser du i Mitt valg -oppsummering

55 Mitt valg – om å velge tema
1. Hvilke temaer er viktig for deg å vurdere/ ta stilling til for å gjøre et valg? – intervju veisøker, skriv ned overskrift 2 temaliste Først max Så fjern de som ikke er strengt tatt nødvendige Ved lik poenggiving still spm: hvilket tema er mest avgjørende for deg av de temane du har valgt? – fjern de andre kriteriene – og bruk det som et kriterium for å avgjøre valget. Et helhetlig valg (strategi) innebærer å velge temaer utfra 3 nivåer: Er viktig for veisøker Er viktig ut fra rammen i veisøkers liv Er viktig utfra muligheter i verden Idelisten inneholder temaer fra alle 3 nivåer De mest hyppig brukte temaene kommer først i listen Temaene kan være enkle ,eller mer eksistensielle dybdetemaer Karriereveileder er med å fremforhandle en temaliste som muliggjør et realitetsorientert og helhetlig valg. Antall temaer bestemmes utfra hvor kompleks valgsituasjonen er for den enkelte og hvor stor kompleksitet veisøker tåler / trenger (fra 3 – men ganske hyppig 6-8 tema Det er et mål å holde antall temaer nede – etter å ha valgt ut temaer, gå gjennom listen og fjern temaene som ikke er strengt tatt nødvendige å vurdere allikevel.

56 Oppgave: temaer for å sikre et realitetsorientert valg
Veileders oppgave er å lære opp i og fremforhandle temaer som gir et realitetsorientert og helhetlig valg for den enkelte veisøker. Som veileder har du sikkert tanker om hva som er på din «Må- Liste» over temaer som du tenker flesteparten av dine veisøkere bør reflektere over for at valget skal bli realistisk og helhetlig. Hvilke temaer er på din «må-liste» over «minimumstemaer å reflektere over??

57 Handlingsplan Det å gjennomføre et valg er et prosjekt. Noe som skal gjennomføres med en kvalitet og fremdrift. Handlingsplan er et drag&drop prosjektstyringsverktøy hvor veileder og veisøker kan spesifisere hvilke oppgaver som skal gjennomføres for å få gjennomført et valg. Dette blir et samarbeidsvekrtøy mellom veisleder og veisøker for gjennomføring. Samtidig gir det veileder oversikt over innhold og fremdrift i alle veisøkeres karrierevalgprosess. Kontaktperson på abonnementet kan definere handlingsplanmaler som veiledere kan velge for å spare tid og for å utvikle «best practise»

58 Kombinere med annen karriereveiledning - SCI
SCI gir en grundigere utforsking av sentrale temaer som personlige egenskaper og tidligere karriereerfaringer «resultatene» dere sammen finner ved bruk av SCI, skriver dere inn i Mitt valg og bruker infoen for å ta stilling til alternativer. Intervjuet som veiledningsmetodikk er også metodikken som brukes i WIE – dvs at veiledningsmetodikken som brukes i WIE (særlig i delene Interesseintervju og mitt valg)har du lært på innføringskurset i karriereveiledning

59 Yrkeslisten Papirbasert yrkesoversikt 1200 mest vanlige yrkene i Norge
2 leddet Riasec kode 4 delt inndeling av utdanningsnivå Opplistet etter koding, alfabetisk og på undergrupper i RIASEC Brukes i kombinasjon med RIASEC baserte interesseverktøy for å finne konkrete yrker og utdanninger Kan også brukes som et enkelt selvstendig veiledningsverktøy Laget av Arne Svendsrud og Nina Hagerup.

60 Work Interest Explorer (WIE)
for gratis prøveabonnement eller ordinært abonnement.


Laste ned ppt "Work Interest Explorer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google