Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valgstrategier og Jobpics

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valgstrategier og Jobpics"— Utskrift av presentasjonen:

1 Valgstrategier og Jobpics
Valgstrategier som virkemiddel mot feilvalg og Karriereveiledning med bilder – Jobpics. Karriere Sogn og Fjordane 24/4-2014 Arne Svendsrud

2 Arne Svendsrud Psykolog, spesialitet i arbeidspsykologi
Jobber i NHO Bransjeforeningen Attføringsbedriftene med opplæring, kurs og studier innen karriereveiledning Driver også firmaet Karriereverktøy: Har utviklet en rekke karriereveiledningsverktøy som forener tidligere tiders teorier med nye konstruktivistiske karriereteorier. Verktøyene er i utstrakt bruk i profesjonelle miljøer i Norge: Jobpics, Structurered Career Interview (SCI), Work Interest Explorer (WIE)

3 Karriereferdigheter (Career management skills - CMS)
CMS refererer til en rekke kompetanser som setter mennesker i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte. Dette inkluderer ferdigheter i å kunne samle, analysere og anvende informasjon både om utdanning og jobbmuligheter og seg selv ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet ferdigheter i å ta valg (ELGPN/Ronald Sultana, 2010)

4 Work Interest Explorer
WIE er Norges mest brukte profesjonelle karriereveilednings /interesseutforskingsverktøy.  Verktøyet brukes pr. jan 2014 over 2600 veiledere i skoler, NAV, attføringsbedrifter, karrieresentre, PPT,  oppfølgingstjenester, forsvaret og andre aktører som leverer karriereveiledningstjenester.

5 Hva er Work Interest Explorer – ikke en test men et arbeidsverktøy
På samme måte som word er et arbeidsverktøy som forenkler og strukturerer en skriveprosesss er WIE et arbeidsverktøy som forenkler og strukturerer karrierevalgprosessen ved at det veisøker trenger for å løse karrierevalget er tilgjengelig i verktøyet. Du bruker Word så lange du trenger å skrive – du kan bruke WIE så lenge du befinner deg i en valgprosess. For veisøker oppleves WIE enkelt - som et nettsted - med skrive muligheter!. Hvor du kan samle informasjon, vurdere informasjon og komme i land med et valg!

6 WIE – Struktur og prosess

7 Feilvalg er hyppig Utfordringer med feilvalg og frafall.
Opptil 30 % av elevene i videregående fullfører ikke utdanningsløpet. Antallet omvalg i høyskole og universitetssystemet stort. Opptil 41% av studentene fullfører ikke master eller Bachelorstudier, horisontale bevegelser i systemet er vanlig og mange sier de angrer på studievalget sitt. I slutten av denne kjeden har Norge i OECD sammenheng foruroligende høye tall på uføretrygding av unge mennesker.

8 Paradokset store problemer med feilvalg gjennom mange år i Norge,
Samtidig som skolesystemet ikke har lært eleven systematisk opp i gode fremgangsmåter for å gjøre valg Hvis deler av problemet skyldes feilvalg må elevene læres opp i valgstrategier – fremgangsmåter for å gjøre helhetlige og realitetsorienterte valg!

9 Kjenn mulighetene dine: Karriereinformasjon på nett
Mens fortidens karriereveiledning var opptatt av kjenn deg selv, tenker vi nå at et større fokus ligger på å utvikle og bruke karriereinformasjon. Det er ved å se ut av deg selv du videreutvikler synet på deg selv. Ved å jobbe med karriereinformasjon ser du nye sider ved deg selv – karriereinformasjon fungere som et speil for selvet. Det er i møte med karriereinformasjon forløsningen i karriereveiledning skjer. Hva skal sees på og vurderes av karriereinformasjon? - en strukturert måte å gjøre det på ligger i mitt valg..

10 Å svømme i karriereinfo!!!!
Karriereinformasjon i seg selv er lite verdt om man ikke har et system eller logikk å gå løs på den med. Det å se globalt på karrierinformasjon – «gå på utdanning.no og se hva du synes!!» - gir en følelse av overveldelse , er utmattende og vanskelig å holde opp motivasjonen til å gjennomføre. Prinsipp: Ha en aktiv strategi i fht. Karriereinformasjon - finne svar på spørsmål, finne spesifikk info. Mennesket lærer best ved aktiv problemløsing

11 Å realitetsorientere seg selv!
Har du opplevd at elever har urealistiske valg? Dersom du som veileder er den som «realitetsorienterer veisøker» – blir det deempowerment av veisøkers egen mestringstro og karriereferdigheter Gjennom å læres opp i en valgstrategi vil de fleste realitetsorientere seg selv gjennom prosessen det er å utforske karriereinformasjon på en rettet måte.

12 Utforsking av utdanning/yrke
Alt før beslutning tas Ingenting før beslutning tas, man sosialiseres inn i alt

13 Realitetsorientert valg
Veileders oppgave er å lære opp i og fremforhandle temaer som gir et realitetsorientert og helhetlig valg for den enkelte elev. Som veileder har du sikkert tanker om hva som er på din «Må- Liste» over temaer som du tenker flesteparten av dine elever bør reflektere over for at valget skal bli realistisk og helhetlig. Hvilke temaer er på din «må-liste» over «minimumstemaer å reflektere over??

14 Mitt Valg: tre nivåer som gir helhetlig og realistisk valg
Person Rammer i livet Muligheter i verden

15 Å velge: Mitt Valg i WIE Fremgangsmåte for å ta vurdere og ta stilling til et alternativ og sammenligne alternativer for å ende ned på et valg. Sammenligne valgalternativer opp mot sentrale valgtemaer i en matrise Er en valgstrategi for å ende ned på et helhetlig og realitetsorientert valg Skreddersydd den enkelte veisøker Fører til et rangert og godt begrunnet karrierevalg

16 Mitt Valg 1- skriv inn valgalternativer og skriv inn valgtemaer.
Velg 3 yrker fra «valgte yrker» i yrkeslisten – som dere velger å gå i dybden på, utforske og ta stilling til - eller skriv inn egne valgalternativer, som skoleretninger, navn på studier, ledige jobber etc. manuellt Velg eller skriv inn navnet på temaer dere vil vurdere alternativene på Den viktigste kilden for å finne temaer er å snakke med veisøker: Hva er viktig for deg å ta hensyn til når du skal velge? Skriv ned overskriften og formuler beskrivelsen av temaet på en måte som gjør det mulig å vurdere opp mot jobb/utdanning i kommentarfeltet ved siden av.

17 Mitt Valg 2: Velg temaer fra ideliste
Til hjelp i valget har du en dropdown ideliste med de 80 mest hyppige temaene brukt i valgbeslutninger i karriereveiledning Temaene har stor bredde og favner helheten i valgsituasjonen for de fleste mennesker Velg de temaene som den enkelte veisøker trenger å ta stilling for for å gjøre et helhetlig og realitetsorientert valg. Personliggjør gjerne beskrivelsene for den enkelte veisøker i feltet pers. Innhold / beskrivelse

18 Mitt valg 3: Hent inn karriereinformasjon , vurder og velg
Hent inn informasjon fra nettkilder og via andre kilder finn svar på temaene , bruk gjerne skrivefelt ved hvert tema for egne vurderinger og refleksjoner Gi poeng fra 1-5 på hvert tema for hvert valgalternativ Valgaalternative rangeres etter poeng Grafisk fremstilling av rangeringen og valgte temaer ser du i Mitt valg -oppsummering

19 Mitt valg – om å velge tema
Et helhetlig valg (strategi) innebærer å velge temaer utfra 3 nivåer: Er viktig for veisøker Er viktig ut fra rammen i veisøkers liv Er viktig utfra muligheter i verden Idelisten inneholder temaer fra alle 3 nivåer De mest hyppig brukte temaene kommer først i listen Temaene kan være enkle ,eller mer eksistensielle dybdetemaer Karriereveileder er med å fremforhandle en temaliste som muliggjør et realitetsorientert og helhetlig valg. Antall temaer bestemmes utfra hvor kompleks valgsituasjonen er for den enkelte og hvor stor kompleksitet veisøker tåler / trenger (fra 3 – 30 temaer) Det er et mål å holde antall temaer nede – etter å ha valgt ut temaer, gå gjennom listen og fjern temaene som ikke er strengt tatt nødvendige å vurdere allikevel.

20 Opplegg på valgstrategier i skoleverket
Kjenn deg selv: Rådgiver underviser i hvordan utforske seg selv i RIASEC systemet. Kjenn mulighetene dine: Rådgiver underviser i hvordan utforske mulighetene sine, bruke yrkeslister oversikter over studiemuligheter – utdanning.no Kjenn mulighetene dine : Rådgiver underviser i bruk og vurdering av karriereformasjon: utdanning.no, google, youtube osv. Ta valg: Rådgiver underviser i valgstrategier logikk og fremgangsmåte. Ta valg: Rådgiver underviser i «må» – temaer for å gjøre et helhetlig og realistisk skole/studie/jobbvalg. Undervisningen danner grunnlaget for arbeid i klassesetting / gruppe, egenarbeid og veiledning

21 Å kunne bruke karriereinformasjon
En sentral karriereferdighet er å kunne benytte karriereinformasjon Sentrale kilder til karriereinformasjon er samlet i WIE Undervise i oppbygging og bruk av de ulike informasjonskildene De mest sentrale karriereinformasjonskildene er google og youtube – fordi karriereinformasjon er desentralisert. - google gir alle treff. Sentrale temer for undervisning blir digitale ferdigheter, kunne søke, forbedre søk og vurdere informasjonen som kommer

22 Billedbasert Interesseverktøy

23 Fra det objektive til det subjektive og fleksible Jobbselvet
Før: Du har et objektivt Jobbselv som kan måles og testes via interessetester, personlighetstester osv.og Dette sider noe om hva du vil trives med å hvor du vil fungere best. – rett mann på rett plass / Jobbmatch osv. Nå: Det subjektive og fleksible Jobbselvet: Hvem du er må hele tiden defineres og redefineres gjennom hele livet i takt med endringer i omverdenen og endringer i ditt liv

24 Utforske: Hva er mine muligheter?
Interesseutforsking Bilder Tekst Utforske: Hvem er jeg? R – Praktisk I – Teoretisk A – Kunstnerisk S - Sosial E- Foretaksom C- Systematisk Hva er min RIASEC kode ? Yrkeslisten Filmer Virkeligheten Utforske: Hva er mine muligheter?

25 Karriereveiledningsrammeverk:
Kjenn mulighetene dine Kjenn deg selv Reflekter over sammenhengen mellom de to

26 Riasec Systemet Arbeidspsykologen John L. Holland
Verdens mest utbredte karriereveiledningsteori, lansert i 1959 Ulike personlighetstyper og Arbeidsmiljøtyper Karriereveiledning var match mellom disse Godt karrierevalg er å gjøre et kongruent valg, dvs at det er samsvar mellom yrkespersonlighetstypen og arbeidsmiljøtypen Fordeler: lett å forstå og intuitivt riktig Ulemper: gammeldags typeteori, blander sammen ulike teoretiske felt i en modell

27 Konstruktivistisk syn på Hollands RIASEC system (Inspirert av Mark L
Konstruktivistisk syn på Hollands RIASEC system (Inspirert av Mark L. Savickas) Holland, personlighetsteoretikere osv ser sine teorier som avbildning av den objektive virkelighet og veiledning er å utforske hvor nær man er disse objektive beskrivelsene. Savickas ser på disse teoriene som veiledningsmetaforer, ser de som sosialt konstruerte grupperinger og dynamiske prosesser som er i endring - . De har ingen verdi utover det. Yrkesselvet er et livsprosjekt., noe som konstrueres og rekonstrueres hele tiden gjennom livet i takt med endringer i verden og endringer i livet. Teorier om personlighet, verdier, interesser osv sees ikke på som virkelighet eller sannhet som kan forutsies, måles og testes RIASEC kategoriene gir et begrepsapparat for 6 ulike mulige hovedveier å konstruere seg selv og sin karrierenarrativ eller utvikle selvet i retning av. Karriereveiledningsverktøy ses ikke på som tester, men som pedagogogiske virkemidler og en måte å få metaforer og språk på seg selv og mulighetene sine. Fjerner derfor tanken om at hollands interessetyper skulle være noe objektivt og at man kan forutsi personlighet, verdier etc på bakgrunn av de. Fjerner begrepet yrkespersonlighetstyper og erstatter det med interessekategorier

28 WIE – Fra yrkespersonlighet til interessekategorier - modernisert versjon av RIASEC
Interesser er ikke typer, dvs. man kan ikke forutsi holdninger, personlighet, verdier etc. på bakgrunn av interesser. I WIE er tolkninger om holdninger, verdier, personlige egenskaper etc. i hovedsak fjernet. Bruker bare «rene» beskrivelser som konkret kan knyttes opp mot innhold i yrke/relatere i fht. Karriereinformasjon.

29 RIASEC Realistic (Praktisk) Investigative (Teoretisk)
Artistic (Kreativ) Social (Sosial) Enterprising (Foretaksom) Conventional (Systematisk)

30 Praktisk R (Realistic)
Foretrekker arbeid med ting. Trives med praktisk arbeid ute og inne. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Liker å fikse og reparere / bygge ting Liker å håndtere verktøy, maskiner og utstyr. Liker å se praktiske og synlige resultater Liker å gjøre manuelt arbeid / bruke kroppen/Arbeide med hendene Liker å bruke fysiske ferdigheter / Liker fysiske utfordringer Liker å Løse konkrete problemer Liker å finne ut av mekanismer / Konstruere ting Har god fysisk koordinering / er flink med hendene Eksempelyrker: snekker, rørlegger, bygningsarbeider, lagerarbeider, produksjonsarbeider, telemontør, parkarbeider

31 Teoretisk I (Investigative)
Foretrekker arbeid med ting og ideer (og mennesker). Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Liker å lese, analysere /undersøke/forske Liker å forholde seg til teoretiske spørsmål og komplekse problemer Liker å løse abstrakte problemer / Intellektuell problemløsning Liker å løse/forholde seg til komplekse problemer over lengre tid Er tenkende / innsiktsfull/kritisk/ ser komplekse sammenhenger Er oppgaveorientert Jobber gjerne selvstendig / er selvmotivert og selvgående på oppgaver Er nytenkende Uttrykker seg godt / har gode språklige ferdigheter Eksempelyrker: forsker, kjemiker, Ingeniør, historiker, lingvist, dataprogrammerer, psykolog, lege

32 Kreativ A (Artistic) Foretrekker arbeid med ideer og mennesker . Trives med yrker hvor man uttrykker egen kreativitet innen blant annet næringsliv, kunst og kultur. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Liker å bruke følelser og forestillingsevne i kreative uttrykk Liker å skape (noe nytt) Liker å eksperimentere Liker å dekorere og designe Liker å vise / opptre Liker å konseptualisere Har behov for å uttrykke egen kreativitet utøver egen kreativitet i ulike medier: komponere, skrive, spille, danse, forme etc Er kreativ / intuitiv / orginal Eksempelyrker: arkitekt, kunstmaler, fotograf, møbeldesigner, forfatter, WEB designer, butikkdekoratør, sminkør, musiker

33 Sosial S (Social) Foretrekker arbeid med mennesker. Arbeid som krever omtanke og følelse for andre mennesker og at du liker å hjelpe andre. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: God til å forstå mennesker / lytte Liker å undervise / rådgi / instruere / veilede Liker å pleie /hjelpe andre Er god til å hjelpe andre til å hjelpe seg selv Er flink til å prate med mennesker og skape gode relasjoner til andre Humanistisk legning Er opptatt av samfunnsforhold Er opptatt av personlig vekst og utvikling Eksempelyrker: sosionom, lærer, barnevernspedagog, vernepleier, barnehageassistent, miljøarbeider, trener, flyktningkonsulent

34 Foretaksom E (Enterprising)
Foretrekker arbeid med informasjon og mennesker. Trives med arbeid som ikke kan gjøres til rutine, arbeid som krever initiativ og handling. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Flink til å selge / forretningsorientert / Profittorientert / har konkurranseorientert God til å overbevise / gir seg ikke ved motstand / har stor påvirkningskraft Serviceorientering Stor målorientering / er god til å oppnå organisasjonens mål Liker å lede /jobbe gjennom andre/ beslutningstaking / makt Liker status / opptatt av økonomisk belønning / opptatt av materielle goder Er entreprenør, liker å drive prosjekter, skape og bygge ting Har god evne til politisk manøvrering / god til å oppnå organisasjonens mål Tåler høyt tempo / er energisk God til å presentere/tale/ debattere Er ambisiøs / liker å ta risiko Eksempelyrker: selger, leder, grunder, kundeveileder, drosjesjåfør, politiker, journalist, kioskmedarbeider, servitør

35 Systematisk C (Conventional)
Foretrekker arbeid med informasjon og ting. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Liker å samle data / arkivere / terminalarbeid / papirarbeid Liker å prosessere data / behandle informasjon Er utholdende på rutinearbeid Liker å organisere / systematisere Er nøyaktig og er detaljorientert Liker å skrive rapporter / lage grafer og oversikter Liker å jobbe strukturert Liker forutsigbarhet og stabilitet / foretrekker klart definerte oppgaver Liker hierarkisk organisering Liker å løse praktiske problemer Løser gjerne problemer ved regelorientering Eksempelyrker: regnskapsmedarbeider, ordreplukker, parkeringsvakt, lønningsmedarbeider, finansanalytiker, saksbehandler, postbud, bankfunksjonær

36 Riasec koder 3 leddet riasec kode
De tre Interessekategoriene man har flest / viktigst/ sterkest interesser innenfor Kategorien man har flest interesser innenfor utgjør første ledd, Kategorien med nest mest / viktigst / sterkest interesser utgjør andre ledd og Kategorien med tredje flest osv, interesser utgjør tredje ledd Eks. RIA Bruk yrkeslister basert på RIASEC, for eksempel yrkeslisten i papir eller i WIE til å få en målrettet utforsking av ideer til yrker, utdanninger og jobber

37 Jobpics eies og selges av Bransjeforeningen Attføringsbedriftene:pia
Jobpics eies og selges av Bransjeforeningen Utviklet av Arbeidspsykolog Arne Svendsrud: Fotografi: Jan Engen Pris 9500,- + mva Har fått 2,2 millioner fra Leonardo/EU til utvikling av europeiske Jobpics versjoner

38 Målgruppe Generellt verktøy men med spesiell fordeler overfor mange brukere: Personer med liten erfaring fra arbeidslivet, f.eks ungdom Personer som sliter med skriftlig språk: Lese og skrivevansker flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper, ADHD problematikk personer med liten mestringsopplevelse fra skolen Personer med mer visuell assosiasjonstil

39 Innhold bilder av 186 ulike yrker. Trykket på plastkort, leveres i Plastkoffert med manual Tversnitt av befolkningen: Alder Kjønn utseende Fordelingen er ujevnt fordelt på de ulike interessekategorier. Fordelingen er ujevnt fordelt på utdanningsnivå. Viser mennesker i yrkesaktiviteter

40 Utdanningsnivå Nivå 1: Ufaglært nivå Nivå 2: Videregående nivå Nivå 3:
Høyskolenivå

41 Fordeling på interessekategorier og utdanningsnivå
C Sum spm 77 12 14 26 35 20 184 Nivå 1 6 24 10 75 Nivå 2 38 9 11 73 Nivå 3 4 5 2 36

42 Administrering 1 -Stokk bildene -Legg ut prosesskortene: Instruksjon
Personen legger ut bildene

43 Prosesskort

44 Interessekategorikort

45 Administrering 2 - legg ut de 6 interessekategorikortene
Fordel bildene på hver av de 6 interessekategorikortene for å få oversikt. Sorter på: litt interessert og interessert i , Tokode utdanningsnivå.

46 Bruke Jobpicskodene på valgte billedkort til å anslå RIASEC kode
Veiledningsprinsipp 1 – avgrense og målrette søk ved bruk av RIASEC systemet Bruke Jobpicskodene på valgte billedkort til å anslå RIASEC kode Sjekke sikkerheten av RIASEC koden ved å utforske likheten med kategoribeskrivelser fra manual. Målrettet leting i RIASEC baserte yrkesoversikter som Yrkeslisten

47 Veiledningsprinsipp 2 – Gå I dybden
Gå i dybden på bilder som er rangert som interessert og eventuellt litt interessert. Still åpne og utforskende spørsmål som: Hva gjorde at du plukket ut akkurat det yrket? Hva liker du ved innholdet i bildet? Hva er det ved bildet du ble interessert i?

48 Veiledningsprinsipp 3 – Gå I dybden
Følg prinsippene I valgstrategien – mitt valg.

49 Yrkeslisten Papirbasert yrkesoversikt 1200 mest vanlige yrkene i Norge
2 leddet Riasec kode 4 delt inndeling av utdanningsnivå Opplistet etter koding, alfabetisk og på undergrupper i RIASEC Brukes i kombinasjon med RIASEC baserte interesseverktøy for å finne konkrete yrker og utdanninger Kan også brukes som et enkelt selvstendig veiledningsverktøy Laget av Arne Svendsrud og Nina Hagerup.

50 Work Interest Explorer (WIE)
for gratis prøveabonnement eller ordinært abonnement.

51 Lik karriereverktøy på facebook
Så får du lett tilgang til små og store nyheter om WIE!

52 diskusjonsforum på facebook
Velkommen til vår lukkede facebookgruppe "Karriereveiledning - et diskusjonsforum for veiledere"! – 800 medlemmer fra hele karriereveilednings-Norge! Gå inn på: og be om å bli medlem, om du ønsker å være med!


Laste ned ppt "Valgstrategier og Jobpics"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google