Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/"— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011
Karriereteorier RIASEC systemet Jobpics Work Interest Explorer Arne Svendsrud Karriereverktøy DA

2 2 dagers karriereveiledningskurs Innhold
Mål: Gi opplæring i Karriereveiledningsmetodikk Dag 1: karriereteorier, Interesseterorien RIASEC, Innhold, oppbygging og veiledning på det billedbaserte interesseverktøyet Jobpics Dag 2: Innhold, oppbygging og bruk av det nettbaserte interesseverktøyet Work Interest Explorer

3 Karrierevalg? Self: hvem er jeg?, hva kan jeg få til? og hva er mine mål? – mestringstro. Selvdefinisjonen avgjør fremtidig utvikling - konkurranse mellom alternative selv Karriereveiledning: gir kraftfulle redskaper for å forme og definere yrkesselvet

4 Formålet med karriereveiledning i Skoleløpet
Målrette Skoleløp maksimalt Optimalisere valg Minske sjansen for feilvalg Valg som er i tråd med karriereveiledningens standardområder har størst sjanse for å lykkes. Valg som ikke er i tråd med karriereveiledningens standardområder har liten sjanse til å lykkes. Reduser prøving og feiling: Det bør i prinsippet ikke være mulig å gjennomføre et skoleløp, uten at de karrierevalgene som tas er begrunnet i karrierevalgprosess, basert på systematiske metoder - bygget på anerkjente teorier.

5 Skoleverket konstruerer ikke- mestrende narrativer ??
Dropout Skoleløp som ikke er i tråd med en befolknings egenskaper.

6 Interessetesting Karriereveiledningens største og mest utbredte enkeltområde 1927 Strong Interest Inventory (SII) Det største systemet for arbeid med interesser er RIASEC systemet / John Holland Verdens mest brukte Interessetest Self directed search (SDS)

7 John L. Holland Svært utbredt karriere teori
Verdens mest brukte interessetest: SDS Ulike personlighetstyper Arbeidsmiljøtyper Karrereveiledning er match mellom disse Interesser og personlighet er en (yrkespersonlighetsteori)

8 Utforske: Hva er mine muligheter?
Interesseutforsking Utforske: Hvem er jeg? Bilder Tekst Hva er min RIASEC kode ? R – Praktisk I – Teoretisk A – Kunstnerisk S - Sosial E- Foretaksom C- Systematisk Utforske: Hva er mine muligheter? Yrkeslisten Filmer Virkeligheten

9 Yrkespersonlighetstyper
I vår kultur kan de fleste personer kategoriseres som en av 6 yrkespersonlighetstyper Hver personlighetstype har karakteristiske mønstre av holdninger, ferdigheter, talenter, aktiviteter og motiveres av forskjellige mål. Personer har en dominant personlighetstype Kartlegges ved hjelp av interessetester eller ved hjelp av biodata.

10 Arbeidsmiljøtyper Alle yrker kan deles inn i 6 arbeidsmiljøtyper
Hver arbeidsmiljøtype er dominert av gitt yrkespersonlighetstyper. Yrkespersonlighetstypene ”skaper” dominante arbeidsmiljøtyper

11 Samspill: Yrkespersonlighetstyper og arbeidsmiljøtyper
Forskjellige yrkespersonligheter søker korresponderende arbeidsmiljøtyper. Overenstemmelse kalles kongruens Adferden til personer er bestemt av overnevnte interaksjon Personlighetstyper som ligger nær hverandre er mer konsistente Personer som ligger hovedsakelig innenfor en yrkespersonlighetstype er mer differensierte

12 RIASEC Realistic (Praktisk) Investigative (Teoretisk)
Artistic (Kreativ) Social (Sosial) Enterprising (Foretaksom) Conventional (Systematisk)

13 RIASEC Realistic Investigative Conventional Artistic Enterprising
Social

14 Riasec koder 3 leddet riasec kode
De tre interessekategoriene man har flest interesser innenfor Kategorien man har flest interesser innenfor utgjør første ledd, kategorien med nest mest interesser utgjør andre ledd og kategorien med tredje flest interesser utgjør tredje ledd Eks. RIA Bruk kartleggingssystemer for yrker basert på RIASEC, for eksempel yrkeslisten til å få ideer til yrker og arbeid

15 Praktisk R (Realistic)
Foretrekker arbeid med ting. Trives med praktisk arbeid ute og inne. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Liker å fikse og reparere / bygge ting Liker å håndtere verktøy, maskiner og utstyr. Liker å se praktiske og synlige resultater Liker å gjøre manuelt arbeid / bruke kroppen/Arbeide med hendene Liker å bruke fysiske ferdigheter / Liker fysiske utfordringer Liker å Løse konkrete problemer Liker å finne ut av mekanismer / Konstruere ting Har god fysisk koordinering / er flink med hendene Eksempelyrker: snekker, rørlegger, sjåfør, bygningsarbeider, lagerarbeider, produksjonsarbeider, telemontør, parkarbeider

16 Realistic – Foreldede typebeskrivelser fra Holland
Har begrensede interesser Konservativ - Svært lite åpen for alternative holdninger etc Mangler ferdigheter i å håndtere mennesker Har dårlig selvbilde, men har selvtillit på praktiske ferdigheter Fantasiløs ufleksibel

17 Teoretisk I (Investigative)
Foretrekker arbeid med ting og ideer (og mennesker). Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Liker å lese, analysere /undersøke/forske Liker å forholde seg til teoretiske spørsmål og komplekse problemer Liker å løse abstrakte problemer / Intellektuell problemløsning Liker å løse/forholde seg til komplekse problemer over lengre tid Er tenkende / innsiktsfull/kritisk/ ser komplekse sammenhenger Er oppgaveorientert Jobber gjerne selvstendig / er selvmotivert og selvgående på oppgaver Er nytenkende Uttrykker seg godt / har gode språklige ferdigheter Eksempelyrker: forsker, kjemiker, Ingeniør, historiker, lingvist, dataprogrammerer, psykolog, lege

18 Investigative – Foreldede typebeskrivelser fra Holland
Ikke opptatt av familieliv eller vennskap og er ikke morsom Har bredt interesseområde Finner det frustrerende å skulle overtale andre til å handle Er lite opptatt av personlige følelser eller sosialt miljø Innadvendt (introspektiv) Pessimistisk Reservert

19 Kreativ A (Artistic) Foretrekker arbeid med ideer og mennesker . Trives med yrker hvor man uttrykker egen kreativitet innen blant annet næringsliv, kunst og kultur. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Liker å bruke følelser og forestillingsevne i kreative uttrykk Liker å skape (noe nytt) Liker å eksperimentere Liker å dekorere og designe Liker å vise / opptre Liker å konseptualisere Har behov for å uttrykke egen kreativitet utøver egen kreativitet i ulike medier: komponere, skrive, spille, danse, forme etc Er kreativ / intuitiv / orginal Eksempelyrker: arkitekt, kunstmaler, fotograf, møbeldesigner, forfatter, WEB designer, butikkdekoratør, sminkør, musiker

20 Artistic – Foreldede typebeskrivelser fra Holland
Misliker å være ”lydig” Misliker ansvar Komplisert Idealistisk Upraktisk Impulsiv

21 Sosial S (Social) Foretrekker arbeid med mennesker. Arbeid som krever omtanke og følelse for andre mennesker og at du liker å hjelpe andre. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: God til å forstå mennesker / lytte Liker å undervise / rådgi / instruere / veilede Liker å pleie /hjelpe andre Er god til å hjelpe andre til å hjelpe seg selv Er flink til å prate med mennesker og skape gode relasjoner til andre Humanistisk legning Er opptatt av samfunnsforhold Er opptatt av personlig vekst og utvikling Eksempelyrker: sosionom, lærer, barnevernspedagog, vernepleier, barnehageassistent, miljøarbeider, trener, flyktningekonsulent

22 Social – Foreldede typebeskrivelser fra Holland
Unngår logikk, intellektualitet eller det å ha et spennende liv (!!) Tror på likhet for alle Mangler vitenskapelige eller mekaniske ferdigheter

23 Foretaksom E (Enterprising)
Foretrekker arbeid med informasjon og mennesker. Trives med arbeid som ikke kan gjøres til rutine, arbeid som krever initiativ og handling. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Flink til å selge / forretningsorientert / Profittorientert / har konkurranseorientert God til å overbevise / gir seg ikke ved motstand / har stor påvirkningskraft Serviceorientering Stor målorientering / er god til å oppnå organisasjonens mål Liker å lede /jobbe gjennom andre/ beslutningstaking / makt Liker status / opptatt av økonomisk belønning / opptatt av materielle goder Er entreprenør, liker å drive prosjekter, skape og bygge ting Har god evne til politisk manøvrering / god til å oppnå organisasjonens mål Tåler høyt tempo / er energisk God til å presentere/tale/ debattere Er ambisiøs / liker å ta risiko Eksempelyrker: selger, leder, grunder, kundeveileder, drosjesjåfør, politiker, journalist, kioskmedarbeider, servitør

24 Foretaksom – Foreldede typebeskrivelser fra Holland
Liten evne til å endre holdninger verdier og adferd

25 Systematisk C (Conventional)
Foretrekker arbeid med informasjon og ting. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Liker å samle data / arkivere / terminalarbeid / papirarbeid Liker å prosessere data / behandle informasjon Er utholdende på rutinearbeid Liker å organisere / systematisere Er nøyaktig og er detaljorientert Liker å skrive rapporter / lage grafer og oversikter Liker å jobbe strukturert Liker forutsigbarhet og stabilitet / foretrekker klart definerte oppgaver Liker hierarkisk organisering Liker å løse praktiske problemer Løser gjerne problemer ved regelorientering Eksempelyrker: regnskapsmedarbeider, ordreplukker, parkeringsvakt, lønningsmedarbeider, finansanalytiker, saksbehandler, postbud, bankfunksjonær

26 Systematisk – Foreldede typebeskrivelser fra Holland
Aversjon mot usystematiske aktiviteter Lydig og høflig Svært tradisjonelle verdier Liker ikke kunst Har liten selvtillit Har vansker med å sammenstille informasjon fra mange ulike kilder Dogmatisk Ufleksibel Hemmet Fantasiløs

27 Moderne bruk av Holland
RIASEC kan sees på som en oppdatert systematisering av interessefeltet Men det er ikke en oppdatert modell for områder som Holland tenkte seg lå implisitt I typeteorien som personlighet og verdier. Bør derfor kalles Interessekategorier og ikke yrkespersonlighetstyper Hollandbaserte verktøy bør kombineres med andre verktøy for områdene personlige egenskaper og verdier (f.eks Structured Career Interview – SCI)

28 Enkel interessemetodikk
- Sette egen RIASEC kode ved samtale, lese beskrivelser av interessetypene, eller mer systematisert metodikk som interessetester Dette avgrenser søket blant potensielt mulige yrkesvalg til de yrkene som som består av samme kode. Lete I RIASEC baserte yrkesoversikter som Yrkeslisten

29 Operasjonalisering av interesser
Tittelspørsmål Aktivitetspørsmål Ferdighetsspørsmål Typespørsmål

30 Billedbasert Interesseverktøy

31 Jobpics eies og selges av Bransjeforeningen Attføringsbedriftene:pia
Jobpics eies og selges av Bransjeforeningen Utviklet av Arbeidspsykolog Arne Svendsrud: Fotografi: Jan Engen 1 års utviklingsarbeid, 4 mnd utprøving Pris medlemmer 7900,- + mva Pris ikke medlemmer 9500,- + mva Har fått 2,2 millioner fra Leonardo/EU til utvikling av europeiske Jobpics versjoner

32 Målgruppe Generellt verktøy men med spesiell fordeler overfor mange brukere: Personer med liten erfaring fra arbeidslivet, f.eks ungdom Personer som sliter med skriftlig språk: Lese og skrivevansker flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper, ADHD problematikk personer med liten mestringsopplevelse fra skolen Personer med mer visuell assosiasjonstil

33 Ikke en test Jobpics er ikke en test, en test har høy prediktiv validitet Jobpics er et verktøy for utforsking av interesser etter et anerkjent teoretisk system Har derfor få systemer for objektivisering av resultater, som gir assosiasjoner til testbruk og objektive funn som søyler, sumskårer etc.

34 Fordeler / ulemper rikere stimulusmateriale - genererer i praksis gjerne flere ideer og er mer informasjonsrike ”måler” interesser på en ensidig og ufullstendig måte. Vanskelig å dekke hele spekteret av yrker innen Riasec systemet like godt med bilder fordi noen yrker er lettere å illustrere med bilder enn andre

35 Innhold bilder av 183 ulike yrker. Trykket på plastkort, leveres i Plastkoffert med manual Tversnitt av befolkningen: Alder Kjønn utseende Fordelingen er ujevnt fordelt på de ulike interessekategorier. Fordelingen er ujevnt fordelt på utdanningsnivå. Viser mennesker i yrkesaktiviteter

36 Riasec navn Amerikansk betegnelse Forkortelse Norsk betegnelse
Realistic R Praktisk Investigative I Teoretisk Artistic A Kunstnerisk Social S Sosial Enterprising E Foretaksom Conventional C Systematisk

37 Jobpics kodekombinasjoner
IR AR SR ER CR RI AI SI EI CI RA IA SA EA CA RS IS AS ES CS RE IE AE SE CE RC IC AC SC EC

38 Utdanningsnivå Nivå 1: Ufaglært nivå Nivå 2: Videregående nivå Nivå 3:
Høyskolenivå

39 Fordeling på interessekategorier og utdanningsnivå
C Sum spm 77 12 14 26 35 20 184 Nivå 1 6 24 10 75 Nivå 2 38 9 11 73 Nivå 3 4 5 2 36

40 Yrkesbetegnelser I Jobpics
Yrkesbetegnelsene er i hovedsak tatt fra det norske STYRK registret som er NAV /SSB offisielle klassifisering av alle norske yrker.

41 Administrering 1 -Stokk bildene -Legg ut prosesskortene: Instruksjon
Personen legger ut bildene

42 Prosesskort

43 Interessekategorikort

44 Administrering 2 - legg ut de 6 interessekategorikortene
Fordel bildene på hver av de 6 interessekategorikortene for å få oversikt. Sorter på: litt interessert og interessert i , Tokode utdanningsnivå.

45 Bruke Jobpicskodene på valgte billedkort til å anslå RIASEC kode
Veiledningsprinsipp 1 – avgrense og målrette søk ved bruk av RIASEC systemet Bruke Jobpicskodene på valgte billedkort til å anslå RIASEC kode Sjekke sikkerheten av RIASEC koden ved å utforske likheten med kategoribeskrivelser fra manual. Målrettet leting i RIASEC baserte yrkesoversikter som Work Interest Explorer yrkesliste

46 Veiledningsprinsipp 2 – Gå I dybden
Gå i dybden på bilder som er rangert som interessert og eventuellt litt interessert. Still åpne og utforskende spørsmål som: Hva gjorde at du plukket ut akkurat det yrket? Hva liker du ved innholdet i bildet? Hva er det ved bildet du ble interessert i?

47 Gå I dybden 2 Billedbaserte interesseverktøy er ufullstendige måter å operasjonalisere interesser på. Seriøse tekstbaserte verktøy bruker gjerne firedelingen: Tittelspørsmål Aktivitetspørsmål kompetanse / ferdighetsspørsmål. Typespørsmål Dekk opp for manglene i billedbaserte verktøy ved å stille aktivitetspørsmål og eventuellt kompetanse og ferdighetspørsmål til aktuelle bilder.

48 Oppsummeringskjema Interessert i (prioritert rekkefølge) Kode
Aktiviteter jeg liker å gjøre tilknyttet yrket Aktiviteter jeg ikke liker å gjøre tilknyttet yrket Sentrale Ferdigheter /kompetanse Har jeg sentrale ferdigheter/kompetanse / hva skal evt til av opplæring / utdannelse/ Utforsknings- aktiviteter 1. 2. 3. 4.

49 Oppsummeringskjema fordelt på RIASEC
R (Praktisk) I (Teoretisk) A (Kunstnerisk) S (Sosial) E (Foretaksom) C (Systematisk) Sum spm (77) (12) (14) (26) (34) (20) (183) Nivå 1 (35) (6) (24) (10) (75) Nivå 2 (38) (9) (11) (8) (72) Nivå 3 (4) (5) (2) (36)

50 Work Interest Explorer
Utviklet av Arne Svendsrud og Nina Hagerup, karriereverktøy DA 2 års utviklingsarbeid 7500,- for årsabonnement pr bedrift. Fritt antall veiledninger pr år. Konstruert som et fleksibelt, adaptivt moderne interesseutforskingsverktøy basert på RIASEC systemet. Interesser er ikke noe man tester, men noe du utforsker i en konstruktivistisk veiledningsramme – WIE er spesialutviklet for konstruktivistiske veiledningsprosesser gjennom en rekke manipulerings og valgmuligheter.

51 Work Interest Explorer
Nettbasert Interesseverktøy basert på RIASEC Adm individuellt eller i gruppe 2 leddet Riasec kode 90 screeningspørsmål fordelt på tittel, aktivitet og kategori spm. Kategoribeskrivelser 345 fordypningspørsmål fordelt på 45 underkategorier Yrkeslisten 1200 yrker 4 delt inndeling av utdanningsnivå Opplistet etter koding, alfabetisk og på undergrupper i RIASEC Indeksert opp mot STYRK NAV og STYRK SSB 7400 yrker Interaktivt verktøy, avhakingsmuligheter, muligheter for å hoppe frem og tilbake i verktøy. Rapport som produkt av verktøyet + avhakinger gjort i veiledningen. Laget av Arne Svendsrud og Nina Hagerup.

52 Yrkeslisten 1200 mest vanlige yrkene i Norge 2 leddet Riasec kode
4 delt inndeling av utdanningsnivå Opplistet etter koding, alfabetisk og på undergrupper i RIASEC Brukes i kombinasjon med RIASEC baserte interesseverktøy for å finne konkrete yrker og utdanninger Kan også brukes som et enkelt selvstendig veiledningsverktøy Laget av Arne Svendsrud og Nina Hagerup.


Laste ned ppt "Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google