Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra prøving og feiling til

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra prøving og feiling til"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra prøving og feiling til
Analysemodellen Fra prøving og feiling til virksomme tiltak Om Lillegården Om foreleserne Tidsskjema for dagen Form på forelesning, spørsmål/ summinger TEMAET EGNER SEG LITE FOR EN TABLOID FRAMSTILLING Materiell HEFTENE KOMMER NÅR VIS RAPPORTEN

2 Oppgave Noter ned noe ved din egen praksis som du ønsker å bli bedre på

3 Analysemodellen En modell for pedagogisk analyse og tiltaksutvikling utviklet med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap Lærerne samarbeider om å bruke denne analysemodellen på egne utfordringer i skolehverdagen Lærerne skal selv velge strategier og tiltak og gjennomføre dette i praksis DOK2analysemodellen

4 Formulering av utfordringer, tema eller problem
Analysedel Formulering av utfordringer, tema eller problem Målformulering Innhenting av informasjon Analyse og refleksjon Strategi og tiltaksdel Utvikling av strategier og tiltak Gjennomføring av valgte strategier Evaluering Revidering DOK2analysemodellen

5 Formulering av problemstilling
Hva kan kalles en utfordring, et tema eller et problem? Fokus på lærer, elev-, klasse- eller skolenivå? Avgrensning av utfordring Hva vet vi om saken, og hvordan forstår vi det? DOK2analysemodellen

6 Arbeidet i lærergruppene
Den største utfordringen: Felles virkelighetsforståelse! Dialogen som verktøy Ikke bare for å oppnå enighet, men for å skape erkjennelser om egen praksis Aha-opplevelser DOK2analysemodellen

7 PROBLEMFORMULERING Hvor er vi?
En beskrivende setning Bruk verb istedenfor adjektiv Avgrenset utfordring Målbart – baseline Opplevd utfordring Problem en ikke vet svaret på

8 Velg en av utfordringene dere noterte og lag en problemformulering
Oppgave Velg en av utfordringene dere noterte og lag en problemformulering DOK2analysemodellen

9 Målformulering Hvor skal vi?
Mål skal angi retning for arbeidet Mål bør være målbare DOK2analysemodellen

10 MÅLFORMULERING EN beskrivende setning Bruk verb istedenfor adjektiv
Bruk positive målformuleringer Realistisk målsetting – ”Hva er godt nok” Målbart Trenger ikke være et direkte speilbilde av problemformulering

11 Lag en målformulering basert på problemformuleringen dere valgte
Oppgave Lag en målformulering basert på problemformuleringen dere valgte DOK2analysemodellen

12 Systemteoretisk forankring
Systemteori vektlegger: Det enkelte individs handlinger må forstås i interaksjon med det systemet handlingene viser seg innenfor. Som aktører i ulike sosiale systemer vil vi ha ulike intensjoner med våre handlinger.

13 Ulike perspektiver på elevenes handlinger og læring i skolen
Kontekst Læringsmiljø Undervisning Relasjoner System Eleven i samspill med de ulike sosiale systemene. Omfatter alle de tre perspektivene. Individ Elevens individuelle forutsetninger, hjemmeforhold, særlige skader og vansker Aktør Elevens virkelighetsoppfatning, selvoppfatning og mestringsstrategier

14 Informasjonsinnhenting
Hva vet vi og hva må vi vite mer om? Det er alltid noe vi ikke vet Legg vekt på positive forhold og mestring - Informasjonsinnhenting ut fra ulike teoretiske perspektiver Hva, hvem, når, hvor ofte, hvor og hvordan? DOK2analysemodellen

15 Metoder for informasjonsinnhenting
Samtale i lærerteam Elevsamtale/Klassemøter Foreldresamtale/Foreldremøter Observasjon Video i klasserommet Spørreskjema Faglitteratur DOK2analysemodellen

16 Analyse og refleksjon - Hva vet vi nå? Ulike perspektiver
Hva bidrar til at problemet opprettholdes? Analysesirkel - Trenger vi mer informasjon? DOK2analysemodellen

17 Sammenhengssirkel Noen lærere er lite aktive når veileder fra PPT deltar på møtet De opplever ikke arbeidet som nyttig Her ikke fått hjelp fra PPT før Utydelig gruppeledelse Andre gjøremål prioriteres Veileder er usikker i sin rolle Veileder har lite kjennskap til modellen. Vil ikke at noen skal få innsyn i deres arbeid Gruppeleder er usikker på sitt mandat Mye diskusjon og lite analysearbeid på møtene Gruppemedlemmene er ikke trygge på hverandre Veileders rolle er ikke avklart DOK2analysemodellen

18 Lag en sammenhengssirkel basert på problemformuleringen
Oppgave Lag en sammenhengssirkel basert på problemformuleringen DOK2analysemodellen

19 Hva bidrar til lærende møteformer?
Felles språk og begrepsforståelse Alle møtedeltagerne er forberedt på den aktuelle utfordringen Alle deltar med sine innspill, tanker og refleksjoner Vurdere det positive før det negative Unngå kritikk og motforestillinger i den innledende fasen DOK2analysemodellen

20 Utvikling av strategier og tiltak
Positivt fokus: hva kan vi få til? Hva kan vi endre i omgivelsene, og hvordan? Veisøker velger tiltak og kan begrunne disse valgene Å velge strategier og tiltak skal være en kunnskapsbasert prosess Realisering av flere tiltak samtidig Hvem må informeres og involveres i forbindelse med tiltakene? Planlegge evaluering: hvem, når og hvordan? DOK2analysemodellen

21 Oppgave Ta utgangspunkt i de opprettholdende faktorene og diskuter mulige tiltak DOK2analysemodellen

22 Gjennomføring av tiltak og strategier
Fra ord til handling er krevende! Sosiale systemer viser ofte motstand mot endring Lojal oppfølging av det som ble bestemt Alle involverte må dra i samme retning Systematisk gjennomføring Dokumentere både gjennomføring og effekt DOK2analysemodellen

23 Evaluering Har alle tiltakene blitt gjennomført?
Er de gjennomført kontinuerlig og systematisk? Hvilke faktorer har evt. hindret gjennomføring? Har utfordringer/problemer blitt redusert? I hvilken grad er målene blitt oppfylt? Er strategiene og tiltakene hensiktsmessige i forhold til påvirkningsfaktorene? DOK2analysemodellen

24 Konklusjoner i evalueringen avgjør hvilke faser som må revideres
Revidering Konklusjoner i evalueringen avgjør hvilke faser som må revideres Er ny analyse nødvendig? Er det noen kjente faktorer som har hindret gjennomføring av tiltak? DOK2analysemodellen


Laste ned ppt "Fra prøving og feiling til"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google