Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Atferdsanalyse Begreper og teknikker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Atferdsanalyse Begreper og teknikker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Atferdsanalyse Begreper og teknikker

2 Atferd Atferd er alt en organisme gjør, inkludert det som er enkelt observerbart for andre og ”privat” aktivitet som følelser og tanker. Tanker og følelser forklarer ikke årsaker til atferd. Tvert om, ses tanker og følelser som atferd som trenger forklaringer som all annen atferd.

3 Atferdsanalytiske begreper/ teknikker
Tegnøkonomi Differensiell forsterkning Shaping Time out Rekonstruksjoner Prompt/ fading Begreper : Diskriminativ stimulus Positiv forsterkning Negativ forsterkning Stimuluskontroll Forsterknings- skjema Positiv straff Negativ straff Ekstingsjon

4 Funksjonell analyse Analyseverktøy som anvendes for definere atferdens funksjon eller hensikt Sd - R - Sr er formelen som anvendes Ved å sette inn hvilke stimuli som opptrer rett i forkant (Sd) og rett i etterkant (Sr) av atferdspresentasjon (R) kan en med relativ stor sannsynlighet befeste hvilken forsterkningskontroll atferden er under

5 SD - R - SR diskriminativt stimulus respons forsterkende konsekvens
Atferd er under kontroll av nærværende forutgående stimuli og påfølgende forsterkende konsekvenser

6 SD - R - SR diskriminativt stimulus respons forsterkende konsekvens
En stimulus som når den opptrer øker sannsynligheten for forekomst av en bestemt type atferd fordi atferden har ledet til forsterkning i nærvær av denne stimulus tidligere. Betegnes ofte som forutgående hendelse til en atferd

7 SD - R - SR diskriminativt stimulus respons forsterkende konsekvens
Smak (gustatoriske stimuli) mat Berøring (taktile), hjelp, kjærtegn Alt som kan påvirke en organisme En Sd kan være ; Hørbare stimuli, muntlig instruering Synlige stimuli, bilder, tekst Lukt Mat

8 SD - R - SR diskriminativt stimulus respons forsterkende konsekvens
Avgrenset atferdsenhet Atferd som opptrer akkurat nå under disse betingelsene. ” Den bokstaven skrev han bra”. En klasse av responser) Atferd med samme funksjon og som kan se like ut. Brukes for å omtale atferden generelt.”Han er flink til å skrive”.

9 SD - R - SR diskriminativt stimulus respons forsterkende konsekvens
en hvilket som helst hendelse som øker sannsynligheten for at lignende responser (R) opptrer under lignende betingelser (Sd) hendelsen produseres eller elimineres av responsen

10 Positiv Forsterkning Positiv betyr å tilføre eller produsere
Atferd under positiv forsterkningskontroll kan sies å være produserende atferd i den forstand at atferden produserer en stimulus som ikke er tilstede i situasjonen forut for atferdspresentasjon

11 Produsere/oppnå Eksempler på levering av forsterker Imitasjon Farge
Instruksfølging Samarbeid Feilforsterkning Notater _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12 Negativ Forsterkning Fjerning eller opphør av en stimulus avhengig av en atferd med den følge at sannsynligheten for at responsen opptreer senere under lignende betingelser øker Negativ betyr i denne sammenheng fjerning eller opphør Atferd som er under negativ forsterkningskontroll kan sies å være eliminerende i den forstand at atferden fjerner/ eliminerer foranledningen (sa) til atferden

13 Stimuluskontroll Eksempel:
Atferd som opptrer med høyere sannsynlighet i nærvær av en stimulus enn i fravær av den, er under kontroll av denne stimulus (sd) Dvs. at atferden har ledet til forsterker i nærvær av en bestemt foranledning (stimulus), med den følge at denne foranledningen gjør at atferden blir høysannsynlig Eksempel: Rød kopp har for de fleste stimuluskontroll over det vokale utsagnet “ rød kopp”, fordi dette utsagnet har ledet til forsterkning i nærvær av rød kopp, men ikke i fravær av den (farge diskriminasjon)

14 Forsterkningsskjema Kontinuerlig forsterkning
Forsterker formidles hver gang en bestemt respons forekommer Intermitterende forsterkning Forsterker formidles av og til når en bestemt respons forekommer Lotto, fisking o.l er responser i dagliglivet som kan sies å være under intermitterende forsterkning Svært effektivt for å opprettholde atferd

15 Straff Straff er en prosedyre som reduserer
sannsynligheten for fremtidig forekomst av en atferd

16 To Typer Straff Positiv straff
- Presentasjon/ tilføring av aversive stimuli avhengig av en atferd Negativ straff - Fjerne eller holde tilbake positive forsterkere avhengig av en atferd Begge typer straff svekker den atferden de forekommer avhengig av.

17 Ekstingsjon Ekstingsjon består i at positiv forsterkning eller negativ forsterkning opphører Resultatet av ekstingsjon er at responshyppigheten avtar Typisk ser man en økning i responshyppighet eller intensitet før responsen avtar

18 Tegnøkonomi Et belønningssystem som består av et på forhånd definert antall symboler/ tegn som formidles etter bestemte responser eller ferdigheter Tegnene settes for eksempel inn på et brett (tegnøkonomi - brett) og når brettet er fullt veksles dette inn i en opprettholdene forsterker Tegnene får først verdi når de kan veksles inn i et materielt gode Anvendes både i opplæring, strukturering og atferdsreduksjon

19 Differensiell Forsterkning
Presentasjon av forsterkere bare etter bestemte responser og eventuelt bare i nærvær av bestemte stimuli Anvendes både ved styrking av atferd og ved reduksjon av atferd Prosedyren anvendes ofte når en ønsker å fremme bestemte kvaliteter ved en atferd og svekke andre De mest kjente metodene er DRO DRA DRI

20 SHAPING Betyr å forme en atferd
Forsterker presenteres ved atferds- presentasjoner som gradvis endrer seg i ønsket retning Shaping brukes mye i språktrening Shaping er også svært sentralt i etablering av atferdsavvik

21 Time Out (Pause Fra Forsterkning)
Time out er en type negativ straff Time out er en prosedyre som iverksettes kontingent på presentasjon av definert målatferd Begrepet time out referer til tid borte fra forsterkende stimuli. Tidsperioden skal være bestemt på forhånd og som regel kreves ro før time out kan opphøre Tilstedeværende time out uten fysisk inngripen Tilstedeværelse med fjerning av objekter Tilstedeværelse med verbal instruksjon om å innta en bestemt posisjon Tilstedeværelse med fysisk inngripen Fjerning av bruker fra rom Ikke tilstedeværende time out

22 Rekonstruksjon Reetablere de betingelsene som var til stede da atferden ble avbrutt. Forutsetter at en atferd er blitt avbrutt. Oftest brukt i fht. håndtering av flukt/unngåelses atferd. Presentasjon av aversiv stimulus - unnlate å fjerne denne avhengig av flukt/unngåelses atferd.

23 Prompt En hjelpebetingelse som anvendes på atferd i den hensikt å bistå individet til korrekt fremføring Planlagt fjernet Må formidles mellom Sd og R eller sagt på en annen måte før målpersonen har rukket å utføre feil bevegelse/ atferd. I motsatt fall må det regnes som korreksjon og ikke prompt

24 Promptfading Systematisk bruk av gradert prompt og avtrapping av denne
Anvendes mye i innlæring av praktiske ferdigheter kan beskrives som å “balansere” på individets mestringsnivå Ikke for mye hjelp, ikke for lite, men tilstrekkelig til suksess


Laste ned ppt "Atferdsanalyse Begreper og teknikker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google