Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levende HMS-system – hva betyr det i praksis?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levende HMS-system – hva betyr det i praksis?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Levende HMS-system – hva betyr det i praksis?
”Et levende HMS-system finnes bare i virksomheter hvor ”overlevelsen” avhenger av alles oppmerksomhet på helse, miljø og sikkerhet?”

2 Finnes det kriterier for et levende HMS-system?
Forskriftsmessig – hensiktsmessig? Griper fatt i de sakene/situasjonene som virkelig betyr - Det som skjer ofte Det som man vet kan være vanskelig/farlig dvs. et mulig problem Det som kan bli et problem om man ikke blir informert Sårbarhet - overlevelse

3 Mulige kriterier? Har etablert et ”årshjul” for HMS-aktiviteter
AMU-møter gjennomføres jevnlig HMS-runder foretas jevnlig Medarbeidertilfredshetsundersøkelser eller andre psykososiale kartlegginger gjennomføres jevnlig Kartlegginger følges opp med tiltak Kartlegginger og tiltak dokumenteres HMS-spørsmål/saker tas opp jevnlig på seksjons- og avdelingsmøter

4 Mulige kriterier forts.
Beskrevne rutiner/prosedyrer er bekjentgjort Ansatte bruker HMS-rutinene når de skal ha svar på hvem og hvordan Rutiner og prosedyrer oppdateres jevnlig og/eller interne HMS-revisjoner foretas Det er kjent hvordan avvik meldes Avviksmeldinger dokumenteres Læring og erfaringsoverføring

5 I hvilke sammenhenger bruker vi det og hvordan gjør vi det i praksis?
Risikovurdering I hvilke sammenhenger bruker vi det og hvordan gjør vi det i praksis?

6 ROS-modellen Risiko- og sårbarhetsanalyser – en forutsetning for et levende HMS-system? Har til hensikt å forebygge uønskede hendelser og forberede håndtering av uønskede hendelser Brukes for å sikre at tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier kan unngås og/eller bli minst mulig

7 Risiko En funksjon av sannsynligheten for og konsekvensen
av at skade eller uhelse oppstår i forbindelse med eksponering for en negativ arbeidsmiljøfaktor. (fritt etter definisjon fra ATs Kjemikalieforskrift) Uønsket hendelse er en hendelse som kan medføre tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier.

8 Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe Kan uttrykkes som en tallverdi.  Frekvens kan brukes i stedet for sannsynlighet ved estimering av risiko.

9 Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse
For eksempel tap av liv og helse Kan uttrykkes som tallverdi Uønsket hendelse = eksponering for en negativ arbeidsmiljøfaktor

10 Bruk av ROS-modellen Hver risikofaktor settes inn i en tabell ut fra hvilken tallvurdering som er gitt både for sannsynlighet og konsekvens. Rødt = områder som er kritiske og bør utbedres Gult = områder som med fordel bør forbedres Grønt = områder som er under kontroll

11 ROS-modellen

12 Når og hvordan utføres risikovurdering ?
HMS-runde – inkludert enkel risikovurdering Kjemikalierisiko – ved bruk av elektronisk verktøy kan risikovurdering skje ”automatisk” Beredskapsplaner – bruk av ROS-modellen

13 Risikovurdering ved HMS-runde

14 Avvikssystem Hvilke avvik registreres?
Hvordan registreres avvik i fylkene? Hvordan og av hvem følges avvik opp?

15 Erfaringer i VFK Bruker QM+ som elektronisk verktøy for HMS-systemet
Avviksmodulen inneholder ”saksbehandlingssystem” med mange valgmuligheter I verktøyet kan det bl.a. skilles på avvik og merknader Stor funksjonalitet fører gjerne til mindre brukervennlighet Opp til den enkelte virksomhet å definere hva som skal meldes i QM+ - gjort i liten grad

16 Erfaringer i VFK forts. Registreringen er svært variabel
Linjeledelsen ansvarlig for oppfølging – noe manglende oppfølging Ansatte/ledere trenger mer opplæring –– utpeke ressurspersoner?


Laste ned ppt "Levende HMS-system – hva betyr det i praksis?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google