Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produktvalg Læringsmål:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produktvalg Læringsmål:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Produktvalg Læringsmål:
Produktvalg ved ledig kapasitet og innskrenkninger Flaksehalsberegninger ved én knapp faktor Flaskehalsberegninger ved flere knappe faktorer Skyggepriser

2 Produktvalg - ledig kapasitet
Hvis en bedrift har ledig kapasitet, vil en aktivitet (ordre) ikke fortrenge annen virksomhet På kort sikt kan alle ordrer som gir positivt dekningsbidrag aksepteres Forutsetter at variable produksjonskostnader er kjent Det må ikke forekomme prissmitte mot andre ordrer, og det må være mulig å heve prisen igjen senere

3 Kortsiktig innskrenkninger
I perioder med lav ordretilgang kan midlertidig nedleggelse vurderes Er prisfall midlertidig eller permanent? Hvordan vil en nedleggelse påvirke salg av andre produkter ? Hvilke kostnader vil falle bort ved evt. midlertidig innstilling av virksomheten ?

4 Bør produkt C nedlegges ?
Resultatet for produkt C er negativt, men det er ikke sannsynlig at alle kostnadene (selvkost) vil falle bort ved eventuell nedleggelse

5 Hva er dekningsbidraget ?
Bedriften må ha en kontoplan som gjør det mulig å identifisere faste og variable kostnader - på kort sikt vil faste kostnader ofte ikke påvirkes av beslutning om midlertidig nedleggelse

6 Flaskehalser Produksjonskapasiteten i en bedrift vil til tider også være fullt utnyttet - det oppstår flaskehalser som begrenser produksjon og salg Første spørsmål: Har man en begrensende flaskehals ? Har man flere begrensende flaskehalser som opptrer samtidig ?

7 Flaskehals - eksempler
Salgsinntekter er for de fleste bedrifter på ett eller annet tidspunkt en flaskehals Flaskehalser kan også være knyttet til produksjonskapasitet: Tilgang på ansatte (fagarbeidere) Tilgang på maskinkapasitet Tilgang på råmaterialer

8 Produktvalg ved én flaskehals
Hvis det eksisterer en flaskehals, skal man prioritere de produkter som gir høyest dekningsbidrag pr. flaskehalsenhet, for eksempel Dekningsbidrag pr. maskintime Dekningsbidrag pr. arbeidstime Dekningsbidrag pr. kg (eller krone) råstoff Dekningsbidrag pr. m2 butikkareal

9 Eksempel - maskintid flaskehals
Anta at en bedrift produserer tre produkter A, B og C, som alle konkurrerer om knapp maskintid Siden maskintid er eneste flaskehals, prioriterer vi etter dekningsbidrag pr. maskintime

10 Eksempel - råvare flaskehals
Anta at en bedrift produserer tre malingtyper, som alle konkurrerer om en knapp råvare Siden råvaretilgang er eneste flaskehals, prioriterer vi etter dekningsbidrag pr. kg. råvare

11 Hva hvis salget er flaskehals ?
I prinsippet er to forskjellige typer flaskehalser knyttet til salg mulig: Salgsinntekt i kroner Salg i antall enheter (volum) Hvis flaskehalsen er Salgskroner - prioriter etter dekningsgrad Salgsvolum - prioriter etter dekningsbidrag

12 Flaskehals - salgsvolum (enh)
Anta at produkt A og B er gjensidig utelukkende - det er bare aktuelt å kjøpe ett av dem (f. eks. maling) Fortjenesteprosenten (dekningsbidraget) er høyest for B, men fortjeneste i kroner er høyest for A

13 Produktvalg ved flere flaskehalser
Det vil også kunne være slik at det oppstår flere flaskehalser samtidig Den enkle regelen om prioritering ut fra dekningsbidrag pr. flaskehalsenhet kan ikke benyttes Generell løsningsmetode: lineær programmering Ved maks 2 produkter kan problemene løses grafisk, ved flere enn 2 produkter må mer avanserte metoder brukes (simplex-metoden)

14 Produktvalg - flere flaskehalser
Produktene må bearbeides i begge maskinene, slik at begge er flaskehalser I tillegg får vi oppgitt at salget av Y er begrenset til 300 enheter, men det er ingen slik restriksjon for X

15 Hvordan løse slike problemer ?
1. Hva er bedriftens målfunksjon ? Produktvalg: ofte maksimering av DB 2. Hva er restriksjonene eller begrensningene ? 3. Tegn opp det produksjonstekniske mulighetsområdet 4. Finn optimal produktmiks

16 Vårt eksempel Målfunksjonen kan vi uttrykke som en lineær funksjon
Max DB = 8X + 10Y Vi ønsker høyest mulig dekningsbidrag, men vi har begrenset kapasitet pga. maskintimer i maskin 1 maskintimer i maskin 2

17 Vårt eksempel, forts Maskin 1
Tidsforbruket i maskin 1 for X og Y er henholdsvis 6 og 9 timer, og tilgjengelig kapasitet er timer Restriksjonen kan vi uttrykke som: 6X + 9Y <= 3 600

18 Vårt eksempel, forts Maskin 2
Tidsforbruket i maskin 2 for X og Y er henholdsvis 6 og 3 timer, og tilgjengelig kapasitet er timer Restriksjonen kan vi uttrykke som 6X + 3Y <= 2 400

19 Vårt eksempel, forts Salgsbegrensning for Y
Salget av Y er av markedshensyn begrenset til 300 enheter Restriksjonen kan vi uttrykke som: Y <= 300 Dermed blir problemet som skal løses Max DB = 8X + 10Y, gitt at 6X + 9Y <= X + 3Y <= Y <= 300

20 Mulighetsområde A B C D

21 Undersøke hjørneløsninger
Hjørne C er best, siden dekningsbidraget er høyest

22 Isobidragslinje Optimum

23 Andre problemstillinger
Hva er verdien av økt kapasitet ? Verdien av én enhet ekstra kapasitet for begrensningen kalles skyggeprisen I praksis vil det si økning i dekningsbidrag bedriften får ved å øke begrensningens kapasitet med én enhet Hvor følsom er løsningen for endringer i de variablene som inngår sensitivitetsanalyse


Laste ned ppt "Produktvalg Læringsmål:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google