Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner Plan for statlig samarbeid om utarbeidelse av program for arbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner Plan for statlig samarbeid om utarbeidelse av program for arbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner Plan for statlig samarbeid om utarbeidelse av program for arbeidet. v/ Tone Rønnevig, Statens byggtekniske etat

2 Statlig samarbeid Deltasenteret Husbanken Miljøverndepartementet – koordineringsgr. KS Statens bygningstekniske etat Fylkesmannen

3 Bakgrunn og initiativ Med bakgrunn i at kommuner og fylkeskommuner er en felles målgruppe for ulike statlige aktører med hensyn til implementering av politiske føringer, ble det av Husbanken, Deltasenteret og Statens bygningstekniske etat tatt initiativ til en rekke møter der kartlegging av målgrupper, strategier og ideer til tiltak ble diskutert. I tråd med den myndighetsstyrte strategien i regjeringens handlingsplan for universell utforming samt innføring av nye lover og forskrifter på området, vil statlig sektor ha et ansvar for kompetanseheving slik at politikken kan gjennomføres på regionalt og lokalt plan.

4 Forarbeidet avdekket flere forhold; Kompetanseheving i kommune og fylke skjer tilfeldig og som oftest med bakgrunn i egeninteresse fra ansatte Kompetansetilbudet er uoversiktlig og er ikke planmessig med hensyn til nødvendig kompetansenivå Kompetansenivå er ikke definert Fra statens side er ingen samordning eller samhandling omkring kompetansehevende tiltak Ulike kursarrangører får ulike statlige tilskudd til gjennomføring av kurs En forutsetning for effektiv bruk av involverte ressurser er at statlige aktører har gjensidig kjennskap til hverandres kompetansehevende aktiviteter rettet mot kommuner og fylkeskommuner.

5 MÅL - hovedmål Kommuner og fylkeskommuner skal være dyktige på universell utforming slik at de aktivt kan utvikle sin rolle som samfunnsutvikler og ta ansvar for gjennomføring av universell utforming av bolig, bygg og uteområder. Statlige aktører skal samordne sin innsats i gjennomføringen av kompetansehevende tiltak gjennom samarbeid, samhandling og fordeling av innsatsområder.

6 Resultatmål Det skal utarbeides og iverksettes et kompetanseutviklingsprogram for kommuner og fylkeskommuner om universell utforming av bolig, bygg og ute - områder. Produktet skal være et program som utvikles slik at man samtidig legger grunnlaget for iverksetting. Dvs. at man i forprosjekt og hovedprosjekt involverer viktige samarbeidsparter, bygger allianser og spiller på de positive prosesser som er satt i gang nasjonalt, regionalt og lokalt. Det skal lages en plan for iverksetting I kommuner og fylker skal det etableres ansvarsroller for iverksetting og gjennomføring av programmet.

7 Målgrupper Kommuner og fylkeskommuner politikere rådmenn Fagenheter ( fagpersoner innen ulike områder med ansvar og roller for planlegging, utforming og drifting av kommunale bolig, bygg og uteområder) administrasjon Tjenestetilbyder som bruker av kommunale bolig, bygg og uteområder kommunale råd og utvalg

8 Aktiviteter Prosjektorganisering Forankring Definering Kartlegging Sammenstilling av kompetanseprogram Formidling Implementering Evaluering

9 Metode - faser Gjennom kartlegging og undersøkelser framskaffe samlet oversikt over føringer, hva som finnes av kompetansehevende tiltak, behov for kunnskap. Med bakgrunn i kartleggingsresultater utarbeide et kompetanseprogram Utarbeide en plan for iverksetting i samarbeid med ansvarsfordeling mellom statlige parter og andre samarbeidsparter Implementering av plan med kompetanseprogram i fylker og kommuner ved hjelp av lokale ansvarshavende.

10 Føringer - forankring Føringer gjennom tildelingsbrev fra KRD, MD, BLD, FAD og HOD (utviklingsarbeid knyttet til helse/folkehelse og plan.) Ny handlingsplan Nasjonale mål, Handlingsplaner, lover og forskrifter, som betinger regional og lokal handling.

11 Organisering, framdrift, budsjett Prosjektgruppe – styringsgruppe – refgruppe Samarbeidspartnere 2008 – 2009 Spleising på undersøkelser og kartlegging

12 Evaluering Status på gjennomførte kompetansehevende kurs og etterutdanning Evaluering etter ett år – flere år

13 Kartleggingsfasen Beskrive sentrale føringer Kartlegge kompetansetiltak Kartlegge oversikt over eks. Kursmateriell Kartlegge statlige ansvar og roller(inkl.fylkesm) Undersøke kompetansebehov – om-hvem-hva-hvordan Definere kmpetansemål

14 Resultater kompetansebehov Kvantitativ undersøkelse gjennomført av NKF september 08 8 kommuner og 4 fylker -350 personer -55% Vurdering egen kompetanse Hvilken kompetanse det er behov for I hvilken for opplæring bør skje Hvor opplæring bør skje Hva som skal til for å få det til

15 Resultater kompetansebehov 65 % sier at de har kunnskap om uu 35% sier at de ikke har kunnskap om uu 62% har opplevd behov for kunnskap (6mnd) Forholder seg ikke aktivt andres behov, men ønsker noen å rådføre seg med Halvparten mener rådet for ff bør øke sin kompetanse

16 Resultater kompetansebehov Behov for : Faglig kunnskap generelt om uu, spesielt om lovverk Tverrfaglig samarbeid Konsulentbistand – noen å rådføre seg med Læring gjennom samhandling Forbilder

17 Resultater kompetansebehov Hvordan? Dagskurs Få som ønsker å studere for poeng Hvor ? Lokalt – regionalt På arbeidsplassen – egen avdeling

18 Resultater kompetansebehov Største hindringer – våre utfordringer Økonomi Politiske prioriteringer Holdninger Motivasjon Hva skal til – kommunene skal ta ansvar for oppl Politiske prioriteringer Kroner fra staten

19 Veien videre I staten – i prosjektet : Utarbeide forprosjektrapport - Utarbeide plan for hovedprosjekt Finansiering I fylker og kommuner Sette opplæring på dagsorden Diskutere med oss og hverandre – inspill Hva koster og hva koster ikke


Laste ned ppt "Kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner Plan for statlig samarbeid om utarbeidelse av program for arbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google