Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssystem ved Høgskolen i Molde

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssystem ved Høgskolen i Molde"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssystem ved Høgskolen i Molde
Implementering i organisasjonen.

2 Hva vil vi med et kvalitets- system?
Vi ønsker gode resultater med hensyn på ytelse, studenter, ansatte og samfunnet omkring oss, oppnådd gjennom en strategi drevet fram av ledelsen og levert gjennom de ansatte, gode samarbeidsrelasjoner, ressurser og prosesser. Kvalitetssystemet skal, gjennom målinger vise om vi oppnår det og om vi er så gode som vi ønsker og kan bli.

3 Grunnleggende prinsipper
Vi vil ha: et redskap for forbedring , - ikke rigorøs kontroll et enkelt, robust og ubyråkratisk system med en tydelig prosessfokusering. medvirkning og ansvarliggjøring og en opplevd nytte på det utøvende nivået.

4 Hvordan griper vi det an?
Prosessanalyse, - hvordan henger ting sammen? Identifisering av kvalitetskritiske punkt og grensesnitt i studieprosessen. Utvikling av rutiner og nødvendige beskrivelser og underlag Formulering av operasjonelle mål for kvalitet Utvikling av indikatorer, (måleparametre) Definering av roller og plassering av ansvar, (jfr. ny organisasjonsplan vedtatt av styret) Linje: Rektor – avdeling m/dekanus og avdelingsråd Direktør - administrasjon Studieprogramledelse, - studieleder m/kvalitetsteam. Emne/fag-ansvarlig og faglærere

5 Hvordan griper vi det an?
Forankring i organisasjonen, - kvalitetssikring må oppleves som nyttig for de som utfører den. Enkle dokumentsjonsrutiner og minimum av rapportering. Lokalt prosesseierskap med bruk og tilpasning. Kontinuerlig oppfølging. Krav til systematiske vurderinger av måloppnåelse undervis og i ettertid. Plassering av ansvar for oppfølging av påvist kvalitetssvikt. Åpenhet og tillit i prosessene. Forbedringsrutiner og støttesystemer. Kontinuerlig læring, innovasjon og forbedring.

6 Hva er det som utgjør ’læringsmiljøet’?
Fysiske forhold og milø Alle prosesser som bidrar til det vi ønsker å oppnå som virksomhet. Egentlig ’alt’.

7 Hvem definerer kravene til læringsmiljøet?
Studentene, - Studieprogram og undervisning Ressurser, (bibliotek og IKT) Støtteprosesser og faglig hjelp Forhold til ansatte og hverandre, (faglig og sosialt miljø.) Faglig ansatte, - Forholdet til studentene Inntakskvalitet på studentene Faglige resultater og muligheter. Administrativt ansatte, - Administrative systemer Ryddige grenseflater mellom faglige og administrative aktiviteter. ++ Og kvaliteten bestemmes gjennom evalueringer, målinger, undersøkelser etc.

8 Hvordan gjennomføres målinger og rapportering?
Det meste av det vil foregå i faglig og administrativ regi. Skal LMU selv stå ansvarlig for gjennomføring av visse typer av målinger? Rapportering: LMU skal årlig rapportere til styret om forhold i LM. I kvalitetssystemet er vi pålagt å levere den årlige rapporten om kvaliteten i virksomheten, - også til styret. Hva er forskjellen mellom disse rapportene? Behøver det å være noen forskjell?

9 Mer om rapporteringen. KS-rapporten utarbeides av administrasjonen.
Kan LMUs rapport tenkes som en kommentar til hele eller deler av KS-rapporten, (et kritisk vedlegg)? All rapportering av evalueringer og målte kvalitetsdata må følges av forslag til tiltak for å bedre prosesskvaliteten. Tiltak kan kreve ressurser og vi får en kopling til styrets og skolens budsjettprosess. LMU må kunne foreslå egne tiltak for å bedre læringsmiljøet eller foreslå endringer i prioriteringen av tiltak i KS-rapporten.

10 LMUs rolle. LMUene som er etablert ser ut til å streve litt med å finne sin plass i organisasjonen og strukturen av råd og utvalg. Vi vil trenge en gjennomgang av hva vi har av råd og utvalg og evt. omdefinere ansvar og myndighet i tråd med den nye organisasjons-strukturen. LMU har selv foreslått å ta opp i seg ’Rådet for funksjonshemmede’, men hva med AMU?

11


Laste ned ppt "Kvalitetssystem ved Høgskolen i Molde"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google