Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter etter § 2-8

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter etter § 2-8"— Utskrift av presentasjonen:

1 Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter etter § 2-8
BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter etter § 2-8 flobul © Bergen kommune flobul © Bergen kommune 1 flobul

2 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
Innhold Opplæringsloven § 2-8 Begrepsavklaring Saksgangen etter § 2-8 Nye kommunale retningslinjer flobul

3 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
Opplæringsloven § 2-8 § 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. flobul © Bergen kommune flobul © Bergen kommune 3 flobul

4 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
Opplæringsloven § 2-8 § 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. flobul © Bergen kommune flobul © Bergen kommune 4 flobul

5 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
Opplæringsloven § 2-8 § 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Endra med lover 4 juli 2003 nr. 84 (i kraft 1 okt 2003), 2 juli 2004 nr. 69 (i kraft 1 sep 2004, etter res. 2 juli 2004 nr. 1064), 19 juni 2009 nr. 94 (i kraft 1 aug 2009, etter res. 19 juni 2009 nr. 675). flobul © Bergen kommune flobul © Bergen kommune 5 5 flobul

6 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
BEGREPSAVKLARING flobul

7 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
Saksgangen flobul

8 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret Nye rutiner fra skoleåret 2012/13 Fra vil det være endringer i organiseringen av opplæring av minoritetsspråklige elever. Fagavdelingen ønsker å komme med noen presiseringer av fokus på de pedagogiske prioriteringer. (Se punkt 2.3, side 3). flobul

9 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret Prosessen starter i løpet av høsten 2011 med kompetanseheving hvor fokus skal være læreplaner, kartlegging og kartleggingsrutiner. Videre kan skoler som trenger mer kompetanseutvikling, få veiledning. flobul

10 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
Følgende tiltak må gjennomføres av skolene for at de kan få tildelt midler : Elevenes språkkompetanse kartlegges og nivåplasseres Elevene blir individuelt vurdert til et adekvat opplæringstilbud Det vurderes om morsmål eller/og tospråklige fagopplæring er nødvendig. Skolen må kartlegge elevenes kompetanse i morsmål. Det tildeles midler i morsmålopplæring til lese- og skriveopplæring i småskoletrinnet og tospråklig fagopplæring fra 5. til 10. klasse flobul

11 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
Følgende tiltak må gjennomføres av skolene for at de kan få tildelt midler : Kun skolene som dokumenterer gjennomført kartlegging får tildelt midler. Kartleggingsresultater og den individuelle vurderingen for et adekvat opplæringstilbud danner grunnlaget for enkeltvedtak etter § 2-8. flobul

12 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
Følgende tiltak må gjennomføres av skolene for at de kan få tildelt midler : Det skal brukes Utdanningsdirektoratet sitt kartleggingsverktøy, se kartleggingsverktøy. Alle kommunale skoler som mottar midler til særskilt norskopplæring etter § 2-8 skal følge læreplan i grunnleggende norsk til elevene har oppnådd nivå 2 i læreplanen. Fra bestått nivå 2 skal elevene gå over til ordinær læreplan i norsk. flobul

13 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
Følgende tiltak må gjennomføres av skolene for at de kan få tildelt midler : Elever som går over til ordinær læreplan i norsk mottar ikke midler etter § 2-8 Elever som kommer til Norge sent i skoleløpet (ungdomsskoletrinnet), kan det søkes ressurser for, slik at de kan fullføre nivå 3 i læreplan for grunnleggende norsk flobul

14 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
Følgende tiltak må gjennomføres av skolene for at de kan få tildelt midler : Fagavdelingen innfører femårssamtale med skolene som har mottatt midler etter § 2-8 for samme elev i 5 år. Overordnet mål med femårssamtalen er å hjelpe skolen med kompetanseheving og veiledning. flobul

15 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
Følgende tiltak må gjennomføres av skolene for at de kan få tildelt midler : Nyankomne elever skal henvises til nærskolen. Nærskolen har ansvar for første samtale med foreldrene, kartlegging og vurdering av et adekvat opplæringstilbud. Nærskolen må vurdere om eleven skal begynne på nærskole eller anbefale innføringssenter. Hvis foreldrene etter anbefaling velger innføringssenter, sendes kartleggingsdokumentasjonen over til innføringssenteret som en oppmelding. flobul

16 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
Hvem kan søke morsmålsopplæring til lese -og skriveopplæring og tospråklig fagopplæring. Forutsetningene for å kunne søke morsmålsopplæring til lese- og skriveopplæring er følgende: Eleven kan ikke norsk, og behersker sitt morsmål aldersadekvat Hvis eleven har lik kompetanse i morsmål og norsk velges norsk til alfabetisering Hvis eleven har mindre kompetanse i morsmål enn norsk, velges norsk til alfabetisering flobul

17 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
Hvem kan søke morsmålsopplæring til lese -og skriveopplæring og tospråklig fagopplæring. Forutsetning for å kunne søke tospråklig fagopplæring: Eleven kan ikke norsk og behersker sitt morsmål aldersadekvat Hvis eleven har lik kompetanse i morsmål og norsk kvalifiserer han ikke til fagopplæring på morsmål. flobul

18 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
Hvem kan søke morsmålsopplæring til lese -og skriveopplæring og tospråklig fagopplæring. Forutsetning for å kunne søke tospråklig fagopplæring: Elev uten norskkompetanse, uten skolebakgrunn og uten lese- og skriveferdigheter. Vedkommendes muntlige kompetanse på sitt morsmål må da vurderes for å kunne avgjøre i hvilken grad denne kan brukes for å formidle fagopplæring. flobul

19 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
flobul © Bergen kommune flobul © Bergen kommune flobul 19

20 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring
flobul

21 BEFO - Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring 04.04.2017
flobul © Bergen kommune flobul © Bergen kommune flobul 21 21

22 BEFO - Mål og hovedoppgaver
Kompetansesenterets overordnede mål er å implementere det flerkulturelle perspektivet i opplæringen, drive kompetanseutvikling (kompetanseoppbygging og videreutvikling) innenfor migrasjonspedagogikk i forhold til ansatte i barnehage og skole og norskopplæring for voksne. flobul © Bergen kommune 22


Laste ned ppt "Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter etter § 2-8"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google