Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Minoritetsspråklige søkere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Minoritetsspråklige søkere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Minoritetsspråklige søkere
Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere

2 Minoritetsspråklige søkere
Det var 834 søkere som opplyste i vigo at de har annet morsmål enn norsk eller samisk i 2011, 890 i 2012 De færreste av dem haker av at de er minoritetsspråklige (218 i 2011)

3 Minoritetsspråklige søkere
De aller fleste minoritetsspråklige ungdommene søker og tas inn til ordinære utdanningsprogram

4 Minoritetsspråklige søkere
De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle andre i søkeprosessen De konkurrerer på karakterene og har nærskolepoeng

5 Minoritetsspråklige søkere
Særlig tilpasset minoritetsspråklige ungdommer: Forberedende kurs for minoritetsspråklige (Innføringsklasser), AOLOV0J Thora Storm og Tiller vgs Studiespesialisering for minoritetsspråklige, STUSP1C Thora Storm, 15 plasser pr årskull

6 Minoritetsspråklige søkere
STFK har bestemt at Innføringsklasse ikke skal regnes som bruk av rett

7 Minoritetsspråklige søkere
Forskrift til opplæringslova § 6-9: «Det er eit vilkår for inntak til vidaregåande opplæring at søkjaren har lovleg opphald i landet. Søkjarar som oppheld seg i landet i påvente av vedtak om opphaldsløyve, har ikkje rett til inntak til vidaregåande opplæring.

8 Minoritetsspråklige søkere
Mindreårige asylsøkjarar kan likevel takast inn til vidaregåande opplæring i påvente av vedtak om opphaldsløyve, men har ikkje rett til å fullføre skoleåret dersom dei får avslag på søknaden om opphaldsløyve»

9 Minoritetsspråklige søkere
Følgende må levere oppholdstillatelse gyldig til og med august 2013: - søkere som har oppgitt på vigo anna morsmål enn norsk eller samisk eller som ikke har norsk personnummer - som er over 18 år - som søker Vg1

10 Minoritetsspråklige søkere
133 søkere fikk brev der vi etterspurte oppholdstillatelse våren 2012 27 leverte ikke gyldig oppholdstillatelse og fikk derfor ikke tilbud om skoleplass Viktig at dere gjøre søkerne oppmerksom på at vi MÅ ha oppholdstillatelse

11 Minoritetsspråklige søkere
Send oppholdstillatelsen i eget brev til STFK så raskt som mulig etter 1. mars

12 Minoritetsspråklige søkere
Forskrift til opplæringslova § 6-10: «Vilkår for inntak til utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 er vitnemål eller stadfesting på at søkjaren fyller eitt av desse vilkåra: har gjennomgått norsk grunnskole har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller har kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole

13 Minoritetsspråklige søkere
c. er skriven ut av grunnskolen etter opplæringslova § 2-1 fjerde ledd har tilsvarande realkompetanse De som ikke kan dokumentere dette, får tilbud om testing i norsk, engelsk og matematikk. 75 % av oppgavene må være bestått for at søkeren får tilbud om skoleplass.

14 Minoritetsspråklige søkere
149 søkere fikk brev fra FVO om å dokumentere inntaksbakgrunn, alternativt være med på testing 40 leverte ikke dokumentasjon 22 ungdommer ønsket tilbud om testing 16 møtte ingen besto

15 Minoritetsspråklige søkere
Også søkere til innføringsklassene på Thora Storm og Tiller må fylle kriteriene fra §§ 6-9 og 6-10. Det er fordi disse kravene må være fylt for inntak til Vg1 året etter, og at fullført Innføringsklasse ikke er et inntakskriterium

16 Minoritetsspråklige elever
Opplæringslova § 3-12 gir elever i videregående opplæring med anna morsmål enn norsk og samisk rett til særskilt norskopplæring «til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen»

17 Minoritetsspråklige elever
§ 3-12 fortsetter: «Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til ein annan skole enn den eleven til vanleg går på.»

18 Minoritetsspråklige elever
Fortsatt § 3-12: «Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal fylkeskommunen så langt som mogleg leggje til rette for anna opplæring tipassa føresetnadene til eleven.»

19 Minoritetsspråklige elever
Nytt ledd, gjeldende fra 1. august 2012 «Fylkeskommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nyankomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må det fastsetjast i vedtak om særskild språkopplæring.

20 Minoritetsspråklige elever
Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til det beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare i inntil to år. Vedtaket kan berre gjerast for eitt år om gongen.

21 Minoritetsspråklige elever
I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykke frå elev eller føresette.» (det ligger under at eleven skal tas inn på et ordinært utdanningsprogram)

22 Minoritetsspråklige elever
Opplæringslova § 3-1, 5. ledd om utvida opplæringstid: «Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte.

23 Minoritetsspråklige elever
Før fylkeskommunen gjer vedtak om utvida opplæringstid, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også for […] eller rett til særskild språkopplæring etter § 3-12» Fylkesmannen har fått henvendelse fra Udir om dette, og de foreslår at det skal bli mulig å utvide retten for denne gruppa uten at PPT har utarbeidet sakkyndig vurdering.

24 Minoritetsspråklige søkere
Det er viktig at søkere som trenger særskilt norskopplæring markerer det på søknaden sin. Da får mottakerskolen mulighet til å forberede seg. Dette gjøres ved at søkeren haker av som meldingssøker Avgiverskolen sender meldingsskriv om hva eleven trenger

25 Minoritetsspråklige søkere
For søkere som har fått kartlagt språkferdighetene sine i grunnskolen, og som får særskilt språkopplæring der, ber STFK om at grunnskolen sender nødvendige opplysninger til STFK. Da kan mottakerskolen starte riktig opplæring så raskt som mulig Sendes den videregående skolen eleven er tatt inn på

26


Laste ned ppt "Minoritetsspråklige søkere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google