Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen"— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen
OPPSUMMERING AV TILSYN OM FRITAK FRA VURDERING MED KARAKTER I NORSK SIDEMÅL EKSAMENSKONFERANSE

2 Bakgrunn for tilsynet Kandidater deltatt på eksamen i NOR1415:
2010: 66 2011: 89 2012: 96 2013: 72 Dette er langt flere enn i Oppland

3 Bakgrunn for tilsynet Våren 2013 registrerte Fylkesmannen 72 elever med fritak fra skriftlig eksamen i sidemål i 15 av 22 kommuner i Hedmark, totalt 22 ungdomsskoler.

4 Tema for tilsynet Det overordnede målet med tilsynet var å kartlegge og vurdere kommunens praksis med å gi elever fritak fra vurdering med karakter i sidemål og dermed fritak for eksamen i faget. Tilsynet ble gjennomført som et dokumenttilsyn, og vi har gjennomgått alle enkeltvedtakene som vi fikk tilsendt.

5 Rettslig krav i tilsynet
De rettslige kravene i tilsynet er forskrift til opplæringsloven §§ 3-20, 3-21, 3-22 og 3-24. § 3-20: Fritak for vurdering med karakter for elever med individuell opplæringsplan. § 3-21: Fritak for vurdering med karakter for minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge

6 Rettslig krav i tilsynet
§ 3-22: Fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål § 3-24: Fritak fra eksamen

7 Forskrift til opplæringsl. § 3-20
Fritak for vurdering med karakter for elever med individuell opplæringsplan. Forutsetningene for fritak for vurdering med karakter etter denne paragrafen er at eleven har enkeltvedtak om spesialundervisning etter Oppl.lov § 5-1 og at eleven får opplæring etter individuell opplæringsplan, jf. Oppl.lov §§ 5-1 og 5-5.

8 Det må også fremgå av enkeltvedtaket at det aktuelle faget er omfattet av vedtaket, i denne sammenheng norsk sidemål. Foreldrene avgjør om eleven skal ha vurdering med eller uten karakter dersom faget er omfattet av enkeltvedtaket. I norsk skriftlig kan foreldrene velge karakter i den ene eller begge målformene.

9 Kontrollspørsmål til § 3-20
Er det fattet enkeltvedtak om spesialundervisning?

10 Forskrift til opplæringsl. § 3-21
Fritak for vurdering med karakter for minoritets-språklige elever som nylig har kommet til Norge. Minoritetsspråklige elever som begynner opplæringa i Norge i siste halvdel av et opplæringsår er fritatt for vurdering med karakter dette opplæringsåret dersom foreldrene ber om det.

11 Forskrift til opplæringsl. § 3-21
Elever som har vedtak etter § 2-8 kan fritas for vurdering med karakter så lenge de får opplæring i et innføringstilbud.

12 Kontrollspørsmål til § 3-21
Er det fattet enkeltvedtak etter § 2-8 ? (særskilt språkopplæring)

13 Forskrift til opplæringsl. § 3-22:
Fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål 1. ledd omhandler elever som har rett til særskilt språkopplæring etter § 2-8, Særskilt språk-opplæring for elever fra språklige minoriteter. 2. ledd omhandler elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan der skriftlig sidemål er nevnt som et av fagene. Foreldrene avgjør om eleven skal ha vurdering i skriftlig sidemål.

14 3. ledd, a-c, omhandler andre årsaker til fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål.

15 Kontrollspørsmål til § 3-22
Fremgår det av enkeltvedtaket at eleven er fritatt for vurdering med karakter i skriftlig sidemål? Har foresatte bedt om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål? Er fritaket begrunnet i forhold i pkt a, b eller c?

16 Forskrift til opplæringsloven § 3-24: Fritak fra eksamen
Elever som er fritatt for vurdering med karakter i fag som avsluttes med eksamen etter § 3-20, 3-21 eller 3-22 er også fritatt fra eksamen i faget. Rektor kan, etter søknad fra foreldre, frita elever fra eksamen når det foreligger tungtveiende grunner for det. I slike tilfeller skal det fattes enkeltvedtak etter § 3-24.

17 Kontrollspørsmål til § 3-24
Foreligger det enkeltvedtak etter §§ 3-20, 3-21 eller 3-22? Er det fattet enkeltvedtak etter «tungtveiende grunner»?

18 Enkeltvedtak og forvaltningsloven
Fritak for vurdering i norsk sidemål er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, da det gjelder en avgjørelse om elevenes rettigheter og plikter på skolen, jf. forvaltningsloven (fvl.)§ 2 b.

19 Kontrollspørsmål i tilsynet
Fvl. § 23 Formene for enkeltvedtak Foreligger det skriftlig vedtak om fritak for vurdering for eleven? Fvl. §§ Begrunnelse av enkeltvedtaket Er enkeltvedtaket begrunnet? Vises det til reglene som enkeltvedtaket bygger på? Er de faktiske forhold som enkeltvedtaket bygger på nevnt?

20 Fvl. §§ Klageregler Er det opplyst om klagerett i enkeltvedtaket?

21 Hva har vi funnet i tilsynet?
Skoler fatter ikke enkeltvedtak om fritak Skoler bruker feil hjemmel for fritaket eller for gammel hjemmel Enkeltvedtaket er fattet etter eksamen Foresatte har ikke vært involvert før vedtak fattes Vedtak starter med en søknad og ender med et uklart enkeltvedtak

22 Hva har vi funnet i tilsynet?
Vedtaket følger ikke forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak Enkeltvedtaket inneholde ikke bestemmelser om klageregler/klageadgang I tilsynsrapportene har vi skrevet pålegg med korreksjonspunkter som viser at skolene må rette opp disse forholdene. 2 av 22 skoler fikk ingen pålegg.

23 Vegen videre Utdanningsdirektoratet har stort fokus på at skolene fatter gode enkeltvedtak etter opplæringsloven og forvaltningsloven. I nasjonalt tilsyn er dette sentrale temaer.

24 Vegen videre Skolene bør utarbeide rutiner for fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål Rutinen bør inneholde kriterier for hvem kan få fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål et årshjul med frister mal for søknad om fritak mal for enkeltvedtak med klageregler

25

26


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google