Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her … forsterket tilpasset norskopplæring i alle fag! Innføring av felles læreplan i norsk er et virkemiddel! Prosjektet handler om … 2

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Intensjonen likeverdig og utfordrende opplæring for alle elever variert og strukturert organisering av opplæringen unngå permanent segregering et større læringsutbytte og dermed bedre mestring også i andre fag – norsk som redskapsfag fokus på læring og utvikling hos den enkelte elev Innføring av felles plan 2

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Alle elever følger læreplan i norsk etter en opptrappingsplan Enkeltvedtak etter §2-8 skal fattes som tidligere (forsterket tilpasset norskopplæring/morsmålsopplæring/ tospråklig fagopplæring) Ressurstildeling er uendret Mulighet for å søke fritak for vurdering og/eller opplæring i sidemål er uendret Forvaltningssiden av prosjektet

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Mål for prosjektet Bedre de minoritetsspråklige elevenes grunnleggende ferdigheter i norsk gjennom motivasjon – gjelder alle fag mestring – gjelder alle fag større faglige utfordringer bedre samarbeid mellom skole og hjem – gjelder alle lærere kompetanse i tilrettelegging av lese-, skrive- og språkopplæring – gjelder alle lærere og skoleledere 7

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Norsk som redskapsfag Alle lærere bruker det norske språket i sin formidling av faget. Mangel på grunnleggende begrepsforståelse hemmer videre læring. Hvorfor er det så stor forskjell mellom etnisk norske elever og minoritetsspråklige elever født i Norge når det gjelder læringsutbytte? Hva skjer på 4. trinn og utover? 7

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her GJENNOMSNITTSKARAKTERER 10.trinn norsk engelsk matematikk Majoritetselever3,93,83,5 Minoritetselever f. N. 1 3,73,63,2 Minoritetselever f. utl. 1 3,43,22,9 (Utdanningsspeilet 2004 www.udir.no)www.udir.no 1 norsk som andrespråk Standpunkt grunnskole 2004

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Kompetanseutvikling – UiO og HiHm Hva tilbyr UDE 2005-2006? 8

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Universitetet i Oslo 28-30 skoler med 3-4 lærere per skole per semester skolelederne deltar dag 1 og har en egen kursdag i tillegg Mål videreutvikle skoleledernes kompetanse i å lede flerkulturelle skoler videreutvikle lærernes kompetanse i å gi opplæring i de grunn- leggende ferdighetene i norsk for tospråklige elever videreutvikle lærernes kompetanse i å øke elevenes ordforråd og begrepsforståelse Kompetanseheving - UiO 9

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Kompetanseheving - HiHm Høgskolen i Hedmark 5 skoler (2 aksjons- og 3 utviklingsskoler) 35 lærere og 5 skoleledere 2-3 dagsseminarer og 2-3 nettverksamlinger per semester Mål - todelt Kompetanse i å iverksette tiltak i lese- og skriveopplæring som er tilpasset minoritetsspråklige elevers behov I hvilken grad bidrar det treårige prosjektet til å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i norsk? Hvilke faktorer (innholdsmessige eller organisatoriske) fremmer eller hemmer graden av måloppnåelse i prosjektet? 10

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Kompetanseutvikling – UiO og HiHm Prosjektdokumentasjon – underveisrapporter Videreutvikling av Ressurspermen Leksehjelp LUS Sommerskolen Oslo 2006 Dialog med skolene - veiledning Prosjektnettstedet 11 Hva tilbyr UDE 2005-2006?

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Fra statusrapporten Forankring – i ½ parten av skolene har hele personalet blitt informert om prosjektet; fokus på norsklærerne Informasjon til de foresatte – ikke spesielt om prosjektet, men generelt godt og systematisk samarbeid med de foresatte Ressurspermen – god tilbakemelding fra de som bruker permen (også skoler med få minoritetsspråklige elever) Ressurslærere – 80 % av skolene bruker ressurslærerne – fokus på norsklærerne Kompetansedeling – ½ parten av skolene legger godt til rette for dette, men det er for mange kurs 13

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Forventninger til skolene Forankring - felles fokus, retning og prioriteringer; prosjektet gjelder ikke bare norsklæreren Fokus på læring og utvikling hos den enkelte elev - samarbeid mellom lærerne Se relevante tiltak i sammenheng: leksehjelp – sommerskole – LUS … Dialog med foresatte - forventningsavklaringer Systematisk vurdering av egen praksis Oppfølging fra ledelsen 13

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Forventninger til UDE Utvikle en idébank – god praksis (behov for drahjelp) Formidle ”norsk skole” til de minoritetsspråklige foresatte 14

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Forventninger til UDE Utvikle en idébank – god praksis (behov for drahjelp) Formidle ”norsk skole” til de minoritetsspråklige foresatte Evaluere og vurdere kompetanseutviklingstiltak Avdekke kritiske suksessfaktorer – f. eks. elever 9-15 år Tilpasset støtte og oppfølging av den enkelte skole 14

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Risikofaktorer Forståelse for hva prosjektet i bunn og grunn handler om og hvem det involverer - prioriteringer Forståelse for at prosjektet ”ikke går over” Dokumentasjonspresset Overflod av kurstilbud Elever mellom 9 og 15 år med kort botid Kompensasjonsbehov eksempelvis ift tidsressurs til kontakt med foresatte og særskilte tiltak for marginaliserte elevgrupper Skoleledelsen abdiserer 14

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Veien videre ”Aktivisere” ressurslærerne – bindeledd mellom skole og skoleeier på det faglige Videreføre workshop med skoleledergrupper - bindeledd mellom skole og skoleeier på det administrative og strukturelle Innhente og systematisere relevant dokumentasjon fra skolene (innspill fra ressurslærerne og skoleledere) Gi mulighet for tilpasset veiledning med prosjektleder og pedagogisk veileder Bruke kompetansen fra Høgskolen i Hedmark på fremtidige seminarer (etter innspill fra ressurslærerne) Erfaringsutveksling – praktiske innslag på samlingene 16

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Ressurslærersamling Hva mener dere et slik forum bør brukes til? –Sett opp tre punkter Forslag leveres til prosjektleder før dere går eller sendes til angela.kreher@ude.oslo.kommune.no angela.kreher@ude.oslo.kommune.no 16

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Vahl skole


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google