Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem søker 1. februar? Søkere med behov for spesialundervisning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem søker 1. februar? Søkere med behov for spesialundervisning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem søker 1. februar? Søkere med behov for spesialundervisning
Søkere med behov for særskilt prioritert utdanningsprogram Søkere med behov for utvidet opplæringstid Søkere med rett til opplæring i tegnspråklig miljø og/eller med tolk Sterkt svaksynte og blinde elever

2 Rundskriv Udir Udir har forårsaket at det er utarbeidet flere nye skjema for sakkyndig vurdering:

3 1. februarsøkerne: 2010-2011 Søkeren må søke på vigo innen 01.02.2010
i tillegg må søkeren fylle ut ”Vedlegg til vigo-søknad skoleåret 2010/2011”

4 Søknad om spesialundervisning 2010-2011
Dersom det skal søkes om spesialundervisning skal det krysses av for det i i ruta ”Behov for spesialundervisning” under krysse av i ruta ”Søknaden gjelder:” PPT/Barne- og Familietjenesten må utarbeide sakkyndig vurdering. Skjema 1 (A, eller C) ”Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2010/2011” må fylles ut

5 Søknad om særskilt prioritert utdanningsprogram 2010-2011
Dersom det skal søkes om særskilt prioritert utdanningsprogram, skal det krysses av for det i tillegg til ”Behov for spesialundervisning” under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo-søknad” Den sakkyndige instansen må da fylle ut skjema 2 ”Sakkyndig vurdering av behov for særskilt prioritert utdanningsprogram Vg1 skoleåret 2010/2011” i tillegg til skjema ”Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2010/2011” NB! Særskilt prioritert utdanningsprogram er forskjellig fra ønske om å bli tatt inn til en spesiell skole.

6 Søknad om utvidet opplæringstid 2010-2011
Dersom det skal søkes om utvidet opplæringstid, skal det krysses av for det i tillegg til ”Behov for spesialundervisning” under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo-søknad” Den sakkyndige instansen må da fylle ut skjema 3 ”Sakkyndig vurdering ved søknad om utvidet opplæringstid skoleåret 2010/2011” i tillegg til skjema 1C ”Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2010/2011”

7 NB: for å imøtekomme begrepsbruken i opplæringslova § 3-1, 5
NB: for å imøtekomme begrepsbruken i opplæringslova § 3-1, 5.ledd bruker vi nå ”utvidet opplæringstid” i stedet for utvidet rett. Vi innfører sannsynligvis begrepet ”forlenget uttaksramme” i stedet for ”forlenget tid”.

8 Søkere med behov for opplæring i tegnspråklig miljø 2010-2011 §3-9
Dersom det skal søkes om opplæring i tegnspråklig miljø og/eller med tolk, skal det krysses av for det under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo-søknad”. Ikke alle trenger spesialundervisning selv om de ønsker opplæring som beskrevet ovenfor. Den sakkyndige instansen må da fylle ut skjema 4 ”Sakkyndig vurdering av behov for tilrettelegging for elever med rett til opplæring i tegnspråklig miljø og/eller med tolk skoleåret 2010/2011”

9 Søkere med behov for opplæring i tegnspråklig miljø 2010-2011 § 3-9
Hvis eleven i tillegg har behov for spesialundervisning, skal den sakkyndige instansen i tilegg fylle ut skjema 1 ”Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2010/2011” Det må da i tillegg krysses av ”Behov for spesialundervisning” under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo-søknad skoleåret 2010/2011”

10 Sterkt svaksynte og blinde søkere 2010-2011 § 3-10
Dersom det skal søkes om punktskriftopplæring m.m. for sterkt svaksynte og blinde, skal det krysses av for det under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo-søknad”. Ikke alle trenger spesialundervisning selv om de ønsker opplæring som beskrevet over. Den sakkyndige instansen må da fylle ut skjema 5 ”Sakkyndig vurdering av opplæringsbehovet for sterkt svaksynte og blinde elever skoleåret 2010/2011”

11 Sterkt svaksynte og blinde søkere 2010-2011 § 3-10
Hvis eleven i tillegg har behov for spesialundervisning, skal den sakkyndige instansen fylle ut skjema 1 ”Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2010/2011” Det må da i tillegg krysses av ”Behov for spesialundervisning” under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo-søknad skoleåret 2010/2010”

12 STUSP1HT-1 Udir har gitt noen presiseringer; ” I videregående opplæring skal alle søkere tas inn til ett av utdanningsprogrammene i tilbudsstrukturen i videregående opplæring, jf forskrift til opplæringsloven § 1-3” Presiseringene fra Udir innebærer også at alle skal søkes inn til et ordinært utdanningsprogram, enten det er tenkt at eleven skal ha full kompetanse eller kompetanse på lavere nivå.

13 STUSP1HT-1 Vi kan ikke bruke AOLOV-koden mer, STUSP1HT-1 (2 og 3) brukes i stedet. Koden brukes for elever med store og vedvarende funksjonshemminger. Søkere med behov for egne mål i alle fag og fagområder som søker til spesielle grupper søkes også inn til STUSP1HT-1

14 STUSP1HT-1 Skoler i Trondheim og nær omkrets som har egne grupper:
Brundalen – flere grupper Byåsen – elever med store og vedvarende funksjonshemminger Tiller – noen elever med store og vedvarende funksjonshemminger, andre med lettere problematikk Strinda Malvik og Melhus

15 STUSP1HTA1 Koden betyr Tilrettelagt opplæring i egen gruppe, arbeidstrening Koden brukes for søkere til Avdeling for Yrkestrening og tilpassakursa på Brundalen. Elevene der kan følge nasjonal læreplan i noen fag og ha egne mål i andre fag og fagområder

16 På inntakssamtalen kan skole og elev bli enige om at eleven skal gå mot kompetanse på lavere nivå, da endrer skolen programkoden til for eksempel BABAT1H--- som betyr Ordinært programområde med kompetanse på lavere nivå

17 Elever med store og vedvarende funksjonshemminger
Tidligere har vi i Sør-Trøndelag brukt begrepet ”multifunksjonshemmet” Fra inntaket 2009/2010 har vi brukt begrepet ”Elever med store og vedvarende funksjonshemminger” For søkere i denne gruppen krysses det av for dette under ”Har søker:” på ”Vedlegg til vigo-søknad skoleåret 2010/2011”

18 Elever med store og vedvarende funksjonshemminger
Følgende kriterier legges til grunn for klassifiseringen: Psykisk utviklingshemming eller autisme sammen med minst to av følgende kriterier: Store bevegelsesvansker Store sensoriske vansker (syn/hørsel) Stort og vedvarende behov for pleie og omsorg Store språk- og kommunikative vansker Store atferdsvansker

19 Det vil også i inntaket 2010/2011 være konkurranseprinsippet som gjelder for inntak. Udir presiserer ”Fylkeskommunen har ikke anledning til å fastsette andre regler for inntak enn de som er fastsatt i forskriften kapittel 6”. § 6-25 sier at dersom det til et utdanningsprogram melder seg flere søkere enn det er plasser, skal den med høyest poengsum tas inn før den med lavere poengsum.

20 Emner du kan få svar på nå:
Hva er konkurranseprinsippet? Prøveinntak Hvem er med i prøveinntaket? Når kjøres prøveinntaket? Når sendes søknadene til skolene?

21 Du kan også få vite mer om:
Inntakssamtale på skolene Søkernes mulighet til å konkurrere videre eller å la det være (skjema for registrering av 1. februarsøkere som ikke er kommet inn på førsteønsket sitt) Hva skjer med IOP og enkeltvedtak dersom eleven kommer inn på høyere ønske i det ordinære inntaket eller andreinntaket? IOP og enkeltvedtak

22 ”Strategiske/urealistiske søknader”
Frafall Hvilke skoler har egne grupper for elever med store sammensatte behov for spesialundervisning? Avdeling Y + Brundalen Ta godt vare på brukerid og passord Er det noe dere lurer på om disse emnene, så spør!

23 Inntaksgrenser Nedre inntaksgrense i Trondheim ved 2. inntaket Snitt Studkode Studnavn BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 25,05 DH DESIGN OG HÅNDVERKSFAG 31,95 EL ELEKTROFAG 34,33 HS HELSE- OG SOSIALFAG 33,95 ID IDRETTSFAG 31,97 MD MUSIKK, DANS OG DRAMA 48,11 MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON 54,87 NA NATURBRUK 21,87 RM RESTAURANT- OG MATFAG 22,14 SS SERVICE OG SAMFERDSEL 25,53 ST STUDIESPESIALISERING 26,11 TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

24 Inntaksgrenser

25 Minoritetsspråklige søkere
fikk opplæringslova en ny paragraf, § : ”Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

26 Minoritetsspråklige søkere
§ 3 – 12 fortsetter: Morsmålsopplæringa kan leggjast til ein annan skole enn den eleven til vanleg går på. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal fylkeskommunen så langt som mogeleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til eleven”

27 Minoritetsspråklige søkere
Dette innebærer at minoritetsspråklige søkere ikke skal klassifiseres som spesialundervisningssøkere (med mindre de har behov for spesialundervisning i tillegg) Alle minoritetsspråklige søkere må kartlegges, for å finne ut om de har behov for særskilt språkopplæring Denne kartleggingen må gjøres på skolene

28 Minoritetsspråklige søkere
Ved inntaket i 2009 krysset 708 søkere av at de var minoritetsspråklige Høsten 2009 sendte de videregående skolen enkeltvedtakene om særskilt språkopplæring til Fagenheten. Der ble det gjort en vurdering, og skolene fikk ressurser for å drive opplæringen De grunnskolene som har startet kartlegging av elever i denne gruppa, oppfordres til å sende resultatene av kartlegginga Fagenheten. Send papirene til FVO innen 1.juni Der vil papirene bli skannet, og sendt til den skolen eleven er tatt inn på. Dette skjer etter andreinntaket (i august).

29 Minoritetsspråklige søkere
Forskriftens §§ 6 – 9 og 6 – 10 om vilkår for inntak, gjelder fortsatt Det innebærer at søkere må ha lovlig opphold i Norge og at de må ha: gjennomført norsk grunnskole eller gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller ha kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole (testes)

30 Minoritetsspråklige søkere
Det skal fattes enkeltvedtak for elever som skal ha særskilt språkopplæring etter § 3 – 12. Det er rektor på skolen som fatter enkeltvedtak

31 Hvordan leveres søknadene?
Grunnskolene sender søknadene på samme måte som i fjor ETT eksemplar sendes til: Sør-Trøndelag fylkeskommune Fagenhet for videregående opplæring Postuttak 7004 Trondheim

32 Hvordan leveres søknadene?
De videregående skolene bes sende søknadene elektronisk (skannes på skolene) Skolene bes fylle ut skjema med oversikt over søkerne og sende skjemaet til

33 Hvordan sendes søknaden?

34 Søknadene skal inneholde:
Utskrift av vigo-søknaden Skjemaet ”Vedlegg til vigo-søknad 2010/2011” Sakkyndige vurderinger Siste karakterutskrift Siste halvårsrapport Siste IOP IKKE stift det sammen, alt skal skannes! NB! Send IOP og halvårsrapport for termin 2 til skolen søkeren er tatt inn på så snart dette er klart

35 Spørsmål vedrørende spesialundervisning kan rettes til:
Sør-Trøndelag fylkeskommune Fagenhet for videregående opplæring Tlf: tlf: tlf: tlf:

36


Laste ned ppt "Hvem søker 1. februar? Søkere med behov for spesialundervisning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google