Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpassa opplæring Utdanningsavdelingen v/Anne Marie Strømhaug

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpassa opplæring Utdanningsavdelingen v/Anne Marie Strømhaug"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpassa opplæring Utdanningsavdelingen v/Anne Marie Strømhaug
Fagsamlinger 2013 Foto: Crestock

2 Utfordring Stor andel av elevene søker spesialundervisning
I Nordland : ca 900 søkere per år PP-tjenesten gir anbefaling om spesialundervisning Behandling av søknad om spesialundervisning er delegert til skole-nivået Mange får avslag (variasjon mellom skolene) med begrunnelse i tiltak innenfor tilpassa opplæring Mye tidkrevende saksbehandlingsarbeid – i tillegg skal alle elever som får vedtak om spesialundervisning skal også ha individuell opplæringsplan ( IOP ) og skriftlig halvårsrapport to ganger per år

3 Nasjonale mål St.meld. Nr.30: Kultur for læring (2003-04)
”Det er imidlertid et klart mål at spesialundervisning skal være nødvendig for en lavere andel elever enn hva tilfellet er i dag” Økning av vedtak om spesialundervisning de siste årene, spesielt på ungdomstrinnet. Intensjonen framover er å bruke mer ressurser på tidlig innsats i på barnetrinnet for å forebygge økende problemer på ungdomstrinnet Enkeltvedtak medfører i stor grad individretta tiltak for enkeltelever. Ressursene skal i større grad rettes mot hele elevgruppen for å gi bedre tilpassa opplæring for alle elever Det betyr: vil kunne gi tilbud til mange av de som i dag får vedtak om spesialundervisning innenfor ordinær tilpassa opplæring.

4 Viktige prinsipper i norsk skole
Inkluderende opplæring Likeverdig opplæring Tilpassa opplæring

5 Spesialundervisning Rett til spesialundervisning § 5.1 i opplæringsloven : «Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet , har rett til spesialundervisning» - PP-tjenesten er sakkyndig instans for å tilrå spesialundervisning Individuell rett hjemlet i enkeltvedtak Klagerett i henhold til forvaltningsloven

6 Tilpassa opplæring Tilpassa opplæring § 1-3 i opplæringsloven: «Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten» Et generelt prinsipp for skolens / bedriftens virksomhet og kjennetegnes av variasjon av arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i organisering av og progresjon i opplæringa Ikke en individuell rett – ordinær opplæring for alle Ikke enkeltvedtak Ikke klagerett i henhold til forvaltningsloven

7 Avklaring Fagsamling ved Fylkesmannen i Nordland, nov -2012
Foreleser Walter Frøyen, leder PP-tjenesten i Oslo - presisering av hva som er spesialundervisning: avvik fra læreplanene i kunnskapsløftet på det aktuell trinnet erstatte innholdet i læreplanene med opplæring på andre områder organisering av opplæringa utenfor skolens ordinære rammer

8 PP-tjenesten 2-delt mandat: Individrettet arbeid
Utredning av behovet for spesialundervisning hos elever og lærekandidater - Sakkyndig vurdering med tilrådning om spesialundervisning Systemrettet arbeid Hjelpe skolene og bedriftene i arbeidet med systemtiltak innenfor tilpassa opplæring ( eks. klasseledelse, tilpasning ved spesifikke lærevansker, psykiske vansker) Problemstilling: Det brukes betydelig mer tid på indidvidrettet arbeid enn på systemtrettet arbeid – hvordan snu dette?

9 forts Tilbakemelding fra PP-tjenesten:
Vanskelig å vite hvilke systemtiltak skolene/ bedriftene har innenfor tilpassa opplæring som eleven kan nyttiggjøre seg for å få hjelp til sine vansker ( eks dysleksi, oppmerksomhetsvansker, matematikkvansker ) Anbefaler spesialundervisning for å sikre at skolen blir kjent med elevens behov Skolene planlegger tiltak hvert år ut fra de elevene har søkt spesialundervisning og får skoleplass Vår oppgave: Gi råd skolene og bedriftene råd om hvordan etablere forutsigbare systemtiltak innenfor tilpassa opplæring og til spesialundervisning for eleven som har behov for det.

10 Virkemidler Forslag til endring av opplæringsloven – høsten 2012
«Skolens plikt til å vurdere elevens utbytte av ordinær tilpasset opplæring før vedtak om spesialundervisning» En presisering av plikten skolene i dag har til å vurdere om elevene får et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen og prøve ut nye tiltak før henvisning til PP-tjenesten og det blir gjort sakkyndig vurdering i forbindelse med vedtak om spesialundervisning. Bakgrunn: Målet med lovforslaget er å sikre at skolene faktisk gjør en grundig vurdering av om elevene kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet før de melder elever til PP-tjenesten.

11 Systemtiltak - eksempel
Elev som har dysleksi Mål: fagbrev / studiekompetanse – skal følge de ordinære læreplanene i alle fag Behov for ekstra hjelp i fagene norsk og engelsk Systemtiltak kan være ekstra lærer i klassen i fagene – kan brukes fleksibelt i klassen eller ta ut elever i gruppe Tiltaket kan planlegges samtidig med timeplanlegging for klassene Flere elever kan nyttiggjøre seg tilbudet Erfaring tilsier at behovet for ekstra oppfølging hos elevene på for eksempel VG1 TIP, ikke endrer seg mye fra år til år på den enkelte skole

12 Økonomiske ressurser Rammetildeling til skolene Skal dekke :
- Spesialundervisning - Styrke tilpassa opplæring ved behov Ramma justeres hvert år – noen får mer, andre får mindre Kan søke ekstra ressurser innen 1. oktober ved store individuelle utfordringer NB: ekstra ressurser løser ikke alle utfordringer! Viktig: diskusjon og erfaringsutveksling om tilpassa opplæring med positivt fortegn

13 Veien videre…….. Skolebesøk – råd og veiledning
- Tema på spesialpedagogisk samling for skolene i mai/juni 2013 Fokus på de vellykkede tiltakene i NyGiv - prosjektet – videreføring når prosjektet er ferdig Bruk av lærere som har fått kurs i FYR og NyGiv - pedagogikk Samarbeid om overganger: grunnskole til videregående skole og Vg2 til Vg3 / bedrift Andre innspill??


Laste ned ppt "Tilpassa opplæring Utdanningsavdelingen v/Anne Marie Strømhaug"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google