Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning av nyutdannede

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning av nyutdannede"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning av nyutdannede
… « forsterket praksisopplæring » som fokusområde for lærerutdanner, skole og skoleeier Per-Arne Brunvoll 11. mai 2011

2 Bakteppe [veiledning av nyutdannede …]
St. mld. nr. 11 (2008 – 2009) Læreren – rollen og utdanningen peker på svakheter ved dagens praksisopplæring Etterlyser tydeligere rammer og krav Samarbeidsmodell utdanningsinstitusjon og skoleeier partnerskapsavtale HiAk / AFK felles samarbeidsprosjekt; - Avdeling for yrkesfag (AF) og Avdeling for videregående opplæring (AVO) Profilerte praksisskoler … Universitetsskoler (UiO)

3 15 vgs 12 vgs 7 vgs

4 Profilerte praksisskoler[forventninger]

5 Oppstart Styringsgruppe
Sigrun Borgersen (Ås vgs) Terje Bentzen (Bleiker vgs) Rolf Hexeberg (Nannestad vgs) Vigdis Hult (HiAk) Per-Arne Brunvoll (AOT) 1 møte per halvår Asker og Bærum Romerike Follo Bleiker vgs Nannestad vgs Ås vgs Arbeidsgrupper HiAk (2 rep.) HiAk (2 rep.) HiAk (2 rep.) 2 møter per halvår 2 møter per halvår 2 møter per halvår Januar 2010 Medio februar Medio mai 2010 Medio juni 2010 osv. Oppstart Styringsgruppe Møte i arbeidsgruppe Møte i styringsgruppe (Etablering internt) Møte i arbeidsgruppe

6 1.   Eier tar ansvar for at ordningen veiledning av nyutdannede lærere settes i gang og følges opp som et forankret system i institusjonene og på tvers av institusjonene Eier leder og koordinerer arbeidet med veiledning av nyutdannede lærere Leder på arbeidsplassen har ansvar, samt økonomiske og praktiske rammer for å legge til rette for veiledning av nyutdannede lærere på sin arbeidsplass Skoler som preges av lærende fellesskap og samarbeidende kulturer Eier/leder utpeker egnede, kvalifiserte veiledere og sørger for at de er faglig kvalifisert for oppgavene Eier/leder sikrer at ordningen gir de nyutdannede tilgang til et faglig fellesskap i veiledningen der de kan: vise sin usikkerhet,  kan presentere sine tanker, sine utfordringer  kan bygge sin kompetanse i visshet om at informasjonen fra veiledningssamtalene er taushetsbelagt Ordningen er fleksibel slik at den kan tilpasses den enkelte skole og den enkelte nyutdannedes behov Ordningen omfatter både individuell veiledning og gruppeveiledning Eier innfører obligatorisk veiledning for nyutdannede

7 2.    Samarbeid mellom eier, leder og lærerutdanningen for å utvikle kvalitet i de lokalbaserte tilbudene Samarbeidet bygger på likeverdighet, tillit, respekt og forståelse for hverandres kompetanse og kompetansedeling Formelle samarbeidsavtaler Samarbeid med fokus på kvalitet i veiledning Eiere og lærerutdannere samarbeider om organisering og tilrettelegging av utdanning og oppfølging av veiledere Eiere og læreutdannere samarbeider om å utvikle lokale, kvalitativt gode ordninger som inkluderer nettverk for veiledere og møteplasser for nyutdannede lærere Samarbeid om evaluering og forbedringer

8 4. Arbeidssituasjon som nyutdannede
3.    Samarbeid mellom KS, UF, FM, UH i fylket/regionalt for å informere, initiere og kvalitetsutvikle tilbudet Faste møter der partnerne møtes og drøfter kvalitetsutvikling av ordningene Lærerutdanningen koordinerer oppfølgingen i fylket/regionalt Seminarer/konferanser der nyutdannede, veiledere, ledere, eiere og lærerutdannere i fylket/regionen møtes Nyutdannede har stillinger som de har mulighet for å mestre som nye i yrket Nyutdannede har tid til veiledning avsatt på arbeidsplanen Veiledere har avsatt tid til å forberede og delta i veiledning Veiledere har mulighet til å ta utdanning i veiledning for veiledere Veiledere har mulighet til å delta i faglige nettverk for veiledere  Erfarne veiledere har ansvar for å veilede flere nyutdannede lærer som del av sin lærerstilling 4.    Arbeidssituasjon som nyutdannede 5.    Arbeidssituasjon som veiledere

9 6. Kvalitetsutvikling av lærerutdanningene
Møteplasser der de nyutdannede, deres veiledere, ledere, eiere og lærerutdannere evaluerer ordningen, veiledningen og lærerutdanningen Lærerutdannere bringer erfaringene tilbake til grunnutdanningene og bidrar til å utvikle en lærerutdanning som er relevant for dagens skole Lærerutdannerne følger lokale veiledningssamtaler og videreutvikler veilederutdanningene Lærerutdannere bidrar sammen med deltakerne i ordningen, samt gjennom nettverk for veiledning av nyutdannede til å skape kunnskap om veiledning av nyutdannede og overgangen fra utdanning til yrke (Lekang et al., 2009)

10 7. Kvalitet i veiledningen
Nyutdannede har gjennom sin lærerutdanning fått kunnskap om og erfaring med kvalifisert veiledning Veiledningsmøtene bidrar til at alle deltakerne bygger sin kompetanse Deltakelse i nettverk for veiledere der de utvikler sin veiledning utveksler erfaringer drøfter etiske dilemma veileder hverandre drøfter nyere forskning innen veiledning og overgang utdanning/yrke Veiledere som har relevant veiledningsutdanning og som bygger kompetanse i å være veiledere for nyutdannede lærere over tid Veiledere som får systematisk veiledningsfaglig støtte ved observasjon og tilbakemelding på eget veiledningsarbeid

11 Veiledning [nytilsatte/- utdannede lærere]
Tilbud om kurs ILS / HiAk + veiledning lokalt Profilert praksisskole Veiledning lokalt Skole A Skole B Skole ... Veileder m/ veilederutdanning Koordinerende rolle/ ressursperson for veiledere i samme region Veileder Veileder m/ veilederutdanning Veileder m/ veilederutdanning Faggruppe/ team Egen veileder tett på undervisning i tid og sted ... ... Retningslinjer / guide Nytilsatt/ -utdannet

12 Årshjul [forslag …] Medio desember møte arbeidsgruppe Medio februar
evaluering Medio februar samling for nyutdannede Medio november samling for veiledere Medio april fellesmøte alle aktører Medio mai samling for veiledere Medio august samling for nyutdannede oppstart Medio juni møte arbeidsgruppe evaluering

13 Følgende temaer er aktuelle for veiledning:
Forstå sin skole - kulturforståelse: organisering, kultur, ledelse, samarbeid, konkret yrkesetikk, personalforhold, ordensreglement. Pedagogiske og faglige utfordringer: elevvurdering og karaktersetting, klasseledelse, organisering av undervisningen, lokalt læreplanarbeid, ukeplaner. Kontaktlæreropppgaver: konflikthåndtering, kontakt med hjemmet, foreldremøter og utviklingssamtaler. Kommunen som system, både som folkevalgt organ og som tjenesteprodusent, inkl kunnskap om andre velferdstjenester som er relevante i forhold til brukergruppene.

14 Lenker


Laste ned ppt "Veiledning av nyutdannede"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google