Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen – status og utfordringer Grenlandstinget 20. januar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen – status og utfordringer Grenlandstinget 20. januar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen – status og utfordringer Grenlandstinget 20. januar 2012

2 Hvorfor har vi fått en samhandlingsreform? 1.Helsetjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom 2.”For mange” legges inn på sykehus som kunne fått et minst like godt tilbud i primærhelsetjenesten – gitt visse forutsetninger •Forbruk av sykehustjenester varierer voldsomt •Telemark ligger langt over landsgjennomsnittet 3.Pasientenes behov for koordinerte og sammenhengende tjenester imøtekommes ikke godt nok •Vi jobber for mye etter hverandre og for lite sammen og samtidig 4.Kostnads- og ressursveksten i helsevesenet er ikke bærekraftig over tid – gitt de endringer i demografi og sykdomsbilde vi står overfor

3 Med hvilke virkemidler styrer staten? 1.Lover •Ny folkehelselov •Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 2.Økonomi/Finansieringsordninger •Begrenset kommunal medfinansiering av spesialisthelsetj. •Kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter •Kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp 3.Faglige retningslinjer •Eksempelvis ”ny arbeidsdeling” innen rehabilitering 4.Krav om samarbeidsavtaler •11 obligatoriske punkter

4 Hva må vi finne ut av selv? 1.Hvordan vi ønsker å legge opp arbeidet •Har funnet en praktisk organisering og arbeidsform (blir nå avtalefestet) •Etablert et Årshjul for samhandlingsarbeidet 2.Ambisjonsnivå og tempo i lokal tjenesteutvikling •Vedtok en samhandlingspakke i 2009 (Skien, Porsgrunn og ST HF) •Arbeider med en rullering og oppdatering av denne – for alle 6 kommunene •Dette er en reform for ”praksisfeltet” 3.Den praktiske utformingen av samarbeidsavtalene •Innhold og ambisjoner •Temaer utover de lovpålagte

5 Årshjul For samhandling i i Telemark Januar Februar Mars April Mai Juni September Oktober November Desember Juli August Styringsgruppe Sak til kommune-/bystyre til videre arbeid med handlings- planer og budsjett Evaluering og re- forhandling av avtaler Status til STHF og kommunenes årsmelding Innfasing av nye tiltak

6 Hvilke utfordringer står vi overfor nå? 1.Ha fokus på tjenestene og brukerne •Unngå å drukne i avtaler, prosedyrer og økonomi 2.Få inngåtte avtaler til å fungere godt i praksis •Det er i det daglige samarbeidet kvaliteten vises 3.Få på plass nye avtaler fram mot sommeren 4.Få etablert et rapporteringssystem som gir grunnlag både for styring og læring •Vi inngår en samarbeidsavtale om dette •Få i gang prosesser som gjør at nye finansieringsordninger ikke primært blir et spørsmål om å ”bytte penger”, men om å realisere reformens mål og intensjoner

7 Hvilke utfordringer står vi overfor? 5.Identifisere noen store pasientgrupper som – på gitte vilkår - kan få et minst like godt tilbud i primærhelsetjenesten •Gi tilbud der folk bor •Bruke ressursene mer effektivt •KOLS kan være en aktuell pasientgruppe 6.Få i gang prosessen med å etablere ØH plasser i kommunene •1 plass per 7500 innbyggere •4300 i tilskudd per døgn per plass •Avklare faglige krav og rammebetingelser •God dialog med ST HF

8 Hvilke utfordringer står vi overfor? 7.Rekruttere og beholde nøkkelpersonell •Med høyskoleutdanning •Med fagarbeiderutdanning 8.Videreutvikle et allerede godt samarbeidsklima

9 Oppsummert •Vi er i ferd med å gå fra grunderfasen til et mer formalisert, strukturert og avtalefestet samarbeid •Men mange av strukturene fra den første fasen kan og bør videreføres


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen – status og utfordringer Grenlandstinget 20. januar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google