Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffpolitiske utfordringer mot 2010 Tariffpolitiske utfordringer mot 2010 Mellomoppgjøret 2009 - med fokus på pensjon KS strategikonferanser 2009 Hege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffpolitiske utfordringer mot 2010 Tariffpolitiske utfordringer mot 2010 Mellomoppgjøret 2009 - med fokus på pensjon KS strategikonferanser 2009 Hege."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffpolitiske utfordringer mot 2010 Tariffpolitiske utfordringer mot 2010 Mellomoppgjøret 2009 - med fokus på pensjon KS strategikonferanser 2009 Hege Mygland, spesialrådgiver KS Forhandling

2 KS Forhandling -Tariff 2009 Sentrale tariffpolitiske utfordringer 2009 - Mellomoppgjøret -ferdig med lønnsforhandlinger? -pensjon - Særavtalen SFS 2213 (arbeidstid for undervisningspersonalet ) Hovedavtalen 2010 Hovedtariffoppgjøret Forberedelser: Partssammensatte utvalg Forskning og utredning

3 KS Forhandling -Tariff 2009 Mellomoppgjøret 2009 Avtalt i 2008 – virkning 1. mai 2009: –Generelt tillegg 3,1% (min. 9000,-) Minstelønn  Disponert om lag 4,7% Inntektspolitikk –Finanskrisen –Nedjusterte prognoser for lønnsvekst KS spør: Hva skal til for at det kan gis ytterligere lønnsreguleringer i 2009?

4 KS Forhandling -Tariff 2009 Foreløpige tall - 2009 Overheng til 20092,3 % Antatt lønnsglidning i 20090,26 % Gen tillegg(m kr 9000/3,1 % pr 1. mai)2,0 % Minstelønnsendringer1. mai0,15 % Beregnet årslønnsvekst 2008 - 2009 4,72 % I skatteberegningene på 2 mrd er det tatt hensyn til nytt lønnsanslag i 2009 på 4 ¼ pst, ned fra 5 pst landet som helhet I beregningen av kompensasjonen av skattesvikten til kommunesektoren - deflatorberegning - er det tatt hensyn til at kommunesektoren allerede har fremforhandlet en avtale på 4,7 pst i 2009.

5 KS Forhandling -Tariff 2009 Foreløpige tall - 2009 Overheng til 20092,3 % Antatt lønnsglidning i 20090,26 % Generelt tillegg (minst kr 9000 / 3,1 % pr 1. mai) 2,0 % Minstelønnsendringer1. mai0,2 % Beregnet årslønnsvekst 2008 - 2009 4,72 % (OU - fond 0,02%)

6 KS Forhandling -Tariff 2009 Pensjon - offentlig tjenestepensjon - Avtalt forhandlingstema i 2009

7 KS Forhandling -Tariff 2009 Prinsippskisse - dagens pensjonsordninger for offentlig ansatte Alderspensjon fra folketrygden ved 67år Tjeneste- pensjons- beregnet AFP Tjenestepensjon med samordningsfradrag 67årAlder65år62år 66 % AFP 62–64 AFP-tillegg Pensjon

8 KS Forhandling -Tariff 2009 Stortinget Offentlige tjenestepensjoner tilsvarende to tredeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres Tilpasses den nye folketrygdmodellen, uten at dette svekker pensjonen, men med delingstall og ny indeksering.

9 KS Forhandling -Tariff 2009 Uttak av alderspensjon i ny folketrygd Velge tidspunkt selv, tidligst fra 62 år. Delpensjon Lønn uten avkorting av pensjon. Ny måte å tenke pensjon på Løpende pensjoner reguleres med lønnsvekst fratrukket 0,75%

10 KS Forhandling -Tariff 2009 Effekter av ny folketrygdmodell (1)Delingstall / (2)Levealdersjustering (1) Sterk avkorting ved tidlig- pensjonering: Total pensjons- utbetaling skal være uavhengig av når man velger å ta ut pensjon (2) Når levealderen øker må man enten ta pensjonsuttaket senere eller få lavere årlig utbetaling

11 KS Forhandling -Tariff 2009 62 årkr. 124.243 67 årkr. 174.692 70 årkr 218.676 Årlig pensjon ved ulike uttaksaldre. Inntekt 5G. 40 opptjeningsår ved 62 år. 2007 kr

12 KS Forhandling -Tariff 2009 Levealdersjustering ÅrskullPensjon v/67 år Jobbe mer 1943174 513* 1946168 8774 mnd 1949163 2276 mnd 1952158 34210 mnd *Pensjon ved 67 år 38 års opptjening inntekt 5G (kr. 334.060)

13 KS Forhandling -Tariff 2009 Opptjening av rettigheter Opptjening inntil 62 år Opptjeningsprosent 0,314 Tak 7,1 G Kompensasjonstillegg kr 10.000+ (overgangsperiode) Regnes med i minstekravet til opptjening av garantipensjon etter folketrygden

14 KS Forhandling -Tariff 2009 Uttak av AFP Kan tas ut fra fylte 62 år – senere uttak gir høyere årlig utbetaling Nøytral modell – Samlede utbetalinger ikke påvirket av uttaksalder Ingen avkorting mot arbeidsinntekt Uttak kan ikke skje etter 70 år

15 KS Forhandling -Tariff 2009 Eks: 1948, kr. 500.000, 40 år Type 1, pensjon fra 62 år, Folketrygd: ca. 170.00 AFP: ca. 70.000/50.000 Sum fra 67: ca. 220.000 Type 2, pensjon fra 70 år, Folketrygd: ca. 265.000 AFP: ca. 85.000 Sum fra 70: ca. 350.000

16 KS Forhandling -Tariff 2009 Føringer, tariffoppgjøret 2008 Offentlig tjenestepensjon skal, sammen med pensjon fra folketrygd og AFP, sikre et samlet pensjonsnivå fra 2010 i samsvar med stortingsforliket av 26.mai 2005 Offentlig ansatte skal sikres et godt pensjonssystem fra 62 år, også personer som har hatt lave inntekter

17 KS Forhandling -Tariff 2009 Forts Man skal tjene opp mer pensjon hvis man jobber lenger, og den årlige pensjonen skal være høyere desto senere den tas ut Kombinasjon arbeid pensjon – uten avkorting Hensynet til mobilitet i arbeidsmarkedet må ivaretas Sikring mot at en rask innfasing gir særlig uheldige utslag

18 KS Forhandling -Tariff 2009 Tilpasning av tjenestepensjons- ordningene til folketrygden Brutto/netto? Alder for uttak? 66%?/65år?? 30-års-regel/Alleårsregel? Sluttlønn? Mobilitet? Arbeidsinsentiver Overgangsordninger rettsvern

19 KS Forhandling -Tariff 2009 Partenes utgangspunkt Arbeidsgiver Arbeidstakerne -Godt nivå - Godt nivå -Ytelsesbasert/godt - Brutto -Forutsigbarhet - Forutsigbarhet -Bærekraftig !! - Bærekraftig ? -Tilpasset FT ! - Tilpasset FT ? -Enkelt å ”betjene” – Enkelt resultat -”Sliterne” ? - ”Sliterne” ! -Særaldersgrenser? - Særaldersgrenser!

20 KS Forhandling -Tariff 2009 Valg av modell Modifisert versjon av dagens ordning (bruttoordning) Påslagsmodell (nettoordning)

21 KS Forhandling -Tariff 2009 Øvrige temaer Særaldersgrenser Kostnader/finansiering!!!

22 KS Forhandling -Tariff 2009 Etter mellomoppgjøret… Høsten 2009 SFS 2213 – Arbeidstidsavtalen Hovedavtalen Tidlig i 2010 Partsammensatte utvalg før tariff 2010 Forskning og utredning –Arbeidstid –Avtalesystem

23 KS Forhandling -Tariff 2009 Arbeidstid for undervisningspersonalet - avtalehistorikk Mars 2004 1.5.2006 2007/08 2008/09 2009/2010 Større del av arb.tid på skolene, leseplikter m.v. videreført fra reglene i Staten System- endring m/ lokale avtaler. Sentral avtale gjelder i 2006/07 Lokale avtaler Skoleårene Lokal uenighet: Lokal uenighet: sentral behandling. Kan kreve tilbakefall til sentral avtale Lokal uenighet: Lokal uenighet: (1) sentral bistand (2) sentral behandling (3) Sentral nemnd

24 KS Forhandling -Tariff 2009 Arbeidstid for undervisningspersonalet Reforhandling høsten 2009 ”Det store 3-årige utviklingsprosjektet” - har det blitt utvikling?  Hva med lokale prosesser og klima?  Er det skapt utviklingsmål og konkretisering av tiltak som grunnlag for avtaleutvikling?  Har det skjedd avtaleutvikling i tråd med lokale og sentrale intensjoner?

25 KS Forhandling -Tariff 2009 Arbeidstid for undervisningspersonalet (SFS 2213) – FoU KS må ha en kvalitativ god kunnskapsbase - en ”plattform” å stå på Bredt anlagt FoU-prosjekt for arbeidsgiver Arbeidsgiverrepr. på både skole- og kommunenivå Forventer god forankring på rådmannsnivå

26 KS Forhandling -Tariff 2009 Arbeidstid for undervisningspersonalet FoU- grunnlag for prioriteringer Er dagens avtalemodell hensiktsmessig? Hva er det i tilfelle ønskelig å endre? - selve modellen med lokal avtale? - intensjoner, prosess, prosedyrer? - innhold i sentral avtale? Lokalt engasjement blir viktig for å få kvalitet i undersøkelsen

27 KS Forhandling -Tariff 2009 Hovedavtalen – utløp 31.12.2009- Endringer ved forrige revisjon: –Intensjoner og formål –Tillitsvalgtressurser –Gjenstående overgangsordninger uvp. Gjennomført fellesopplæring i 2007 –Sentralt og lokalt KS spør: Bør KS foreslå endringer i Hovedavtalen? I så tilfelle på hvilke områder?

28 KS Forhandling -Tariff 2009 Hovedoppgjøret 2010 HTA Mange utvalg Økonomi –Pensjon ?? –Innspill fra medlemmene Arbeidstidsavtalen ? –Innspill fra medlemmene

29 KS Forhandling -Tariff 2009 Kort tilbakeblikk lokale pottforhandlinger høsten 2008 Brudd i ca. 100 kommuner/fylkeskommuner Årsak til brudd er ofte knyttet til: Prosess Kriterier Økonomi – ”pro rata” – funksjonstillegg – gjenopprette relasjoner – lokale stiger

30 KS Forhandling -Tariff 2009 Oppsummert Mellomoppgjøret vil handle om pensjon De sentrale parter jobber i prosesser mot Tariff 2010 –Endring av avtalestruktur, lønns- og forhandlingssystem? KS oppdragsgiver for forskning på dagens system I 2009 reforhandles: –Hovedavtalen –Arbeidstidsavtalen KS oppdragsgiver for forskning på status lokale avtaler


Laste ned ppt "Tariffpolitiske utfordringer mot 2010 Tariffpolitiske utfordringer mot 2010 Mellomoppgjøret 2009 - med fokus på pensjon KS strategikonferanser 2009 Hege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google