Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjon – privat sektor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjon – privat sektor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjon – privat sektor
Pensjonskurs mai 2013

2 Utdanningsforbundet mener Landsmøtet 2009:
Pensjonskurs mai 2013

3 Utdanningsforbundet best i klassen?
Unio mener tjenestepensjon er en opptjent rettighet som bør reguleres i avtaler mellom partene slik det gjøres i store deler av offentlig sektor og enkelte steder i privat sektor. Unios største forbud Utdanningsforbundet har f.eks. full avtaledekning for over 7000 medlemmer i private barnehager. Unios høringssvar til Banklovkommisjonen II (NOU 2012:13) Pensjonskurs mai 2013

4 Pensjonssystemet i dag
Folketrygdloven: alders- uføre og etterlattepensjon til alle Offentlig sektor: lov- eller avtalefestet tjenestepensjons-ordning med alders- uføre- og ektefellepensjon Privat sektor: Lov om obligatorisk tjenestepensjon: Alle skal ha tjenestepensjonsordning-alderspensjon; Innskuddsordning eller ytelsesordning Mulighet for uføre- og etterlattepensjon Noen virksomheter kan bli med i offentlig tjeneste-pensjonsordning Arbeidsgiver bestemmer pensjonsordningen, med mindre denne er en del av tariffavtalen Pensjonskurs mai 2013

5 Pensjonssystemet i dag
Ytelsesbasert Innskuddsbasert Bruttopensjon Bruttogaranti 66% Folketrygd Nettopensjoner Avtalte nettopensjoner Folketrygd Innskudds pensjoner Folketrygd Folketrygd OTP I bunnen av alle Pensjonsytelser Pensjonskurs mai 2013

6 Grunnbegreper: Brutto-/nettoordninger
Offentlig tjenestepensjon Bruttogaranti og bruttopensjon Privat tjenestepensjon Nettopensjon (ikke garanti) Tjenestepensjonen kompenserer ikke for redusert ytelse fra folketrygden SPK/ KLP Tjeneste-pensjonen kompenserer for redusert folketrygd-ytelse Privat TP 60-70 % Ytelsesnivået kan være definert til ulike prosenter av sluttlønn minus ”beregnet folketrygd” Privat TP 66 % FT Redusert FT Redusert FT FT I privat sektor har man nettoordning, i offentlig sektor har man bruttoordning. Bruttoordninger: Når en arbeidsgiver gir en bruttogaranti for pensjon (ved full opptjening), innebærer dette pensjonsregler som garanter at full pensjon for den enkelte i alle fall vil nå opp til det regelbestemte garantinivået (66 %). Ordningene i offentlig sektor sikrer en dekningsgrad på 66 % av sluttlønnen med fradrag for andre trygde- og pensjonsytelser, dvs bruttoordning. Bruttoordning: Det de offentlige pensjonsordninger skal betale er 66 % av sluttlønn minus faktisk folketrygd. Nettoordninger: er derimot ikke tenkt som selvstendige, fullverdige pensjoner, men som tillegg til bruttopensjoner (folketrygden). Det garanteres altså et nærmere bestemt påslag, uten at det i selve regelverket er krav om noe bestemt minste samlet pensjonsnivå ved full opptjening. Det betyr at det ikke gis noen individuell garanti om en samlet prosent av sluttlønn. Offentlig ordning er på 66 % av sluttlønn forutsatt full opptjening i offentlig ordning (30 år med full stilling). I privat sektor er nivået varierende, maks tillatte er 70 %, det er ingen nedre grense, men det vanlige er 62% eller 65-66%. Nettoordningen antar hvor stor folketrygdpensjonen vil bli og kompenserer ikke dersom det viser seg at folketrygdpensjonen blir lavere enn det man har antatt – dette skjer ofte. Forsikringsselskapet eller pensjonskassa beregner hva de skal betale på bakgrunn av hva de antar folketrygden skal betale. Det forutsettes full opptjening i folketrygden (40 år) og at sluttpoengtallet er det samme som pensjonspoenget man får siste år. Bruttoordningen kompenserer dersom folketrygdpensjonen ikke blir så stor som man tror. Her er det dermed uten betydning om man har full opptjening i folketrygden. Private ordninger har ikke anledning til å tilby bruttoordning. Pensjonskurs mai 2013

7 Offentlig sektor: Pensjonskurs mai 2013

8 Dagens pensjonsordning i PBL-A og FUS
Ikke levealder-justert levealderjustert Kan ikke kombineres med folketrygd Pensjonskurs mai 2013

9 AFP-privat sektor – Standard tariffavtale barnehage
Pensjonskurs mai 2013

10 Krav til tjenestepensjonsordningen i tariffavtalen
Hovedpunkter: Alderspensjon : Sum av beregnet folketrygd ved 67 år og pensjon = 66 % av sluttlønn 30 år = full opptjening livsvarig Uførepensjon: som alderspensjon Etterlattepensjon ektefelle/samboer barn Kravene er beskrevet i standard tariffavtaler Pensjonskurs mai 2013

11 Banklov III Nye modeller (hybrider): Standardmodellen og Grunnmodellen
Nøytralt uttak (fleksibelt 62 – 75 år) Levealdersjustering Livsvarig eller til minst 75 år Dødelighetsarv tilfaller pensjonsbeholdningen Ikke fripoliser, men pensjonsbevis Overgangsordninger for ytelsesordninger Pensjonskurs mai 2013

12 Banklovkommisjon III Pensjonskurs mai 2013

13 Fortsatt ytelsespensjon?
: Etter krav fra Unio og de tre andre hovedorganisasjonene, skal Banklovkommisjonen utrede fremtiden for ytelsespensjoner i privat sektor Pensjonskurs mai 2013

14 Pensjon i endring - arbeidsgiver sier:
Vår innskuddsordning er mye bedre for våre ansatte enn en ytelsesordning – bare se på grafene vi har fått fra forsikringsselskapet Vi kan ikke inngå avtale med pensjonsordning nå, vi må vente til det nye lovverket er klart Vi kan inngå tariffavtale, men i denne perioden må vi beholde innskuddsordningen vi har Vi kan ikke inngå avtale med ytelsesordning, selskapene sier at de ikke tilbyr dette lengre Hva svarer du?? Pensjonskurs mai 2013

15 Pensjon i endring: Hva gjør vi når vi krever nye tariffavtaler?
Skoler godkjent etter privatskoleloven Individuell rett: privatskolelovens § 4 – 4 Undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarande offentlege skolar Udir: pensjonsvilkårene er en del av lønns- og arbeidsvilkår SPK tilbyr medlemskap: hele undervisningspersonalet må være innmeldt Vårt krav: Offentlig tjenestepensjonsordning – ingen endring Pensjonskurs mai 2013

16 Pensjon i endring: Hva gjør vi når vi krever nye tariffavtaler?
Private barnehager Alle barnehageeiere kan bli medlem i PBL-A: pensjonsordning i tariffavtalen - partssammensatt utvalg - tariffoppgjør Andre tariffområder for barnehage – sak for tariffpartene Standard tariffavtale? Pensjonskurs mai 2013


Laste ned ppt "Pensjon – privat sektor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google