Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny AFP NHO – Forsikringskonferansen / Stein Stugu

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny AFP NHO – Forsikringskonferansen / Stein Stugu"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny AFP NHO – Forsikringskonferansen 2008 11/11 - 08 Stein Stugu
De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte De Facto

2 Hovedgrep Fra tidligpensjon til tilleggspensjon
Før: AFP til de som går av før fylte 67 Ny AFP: AFP til alle med rett til AFP Omfordeling fra de som trenger det til alle, uansett når de går av Favoriserer de som har jobb som ”hobby” – eller ”hobby” som jobb De Facto

3 Virkning fra 2011? Avtalt innført fra 2010, dvs. alle som er født i eller seinere Regjeringen har utsatt innføring av pensjonsreformen et år – får også konsekvenser for når vi får ny AFP Utsettelse medfører ingen endring av prinsipper De Facto

4 Hovedprinsipper Opptjening etter samme prinsipper som i ny folketrygd
Flere år i arbeid – høyere pensjon Ingen opptjening etter 62 år Tidlig uttak, lavere årlig AFP-tillegg, sent uttak – høyere tillegg Må tas ut før fylte 70 De Facto

5 Hovedprinsipper Livsvarig påslag til folketrygden
Ingen avkorting for inntekt etter pensjonsuttak – arbeid og pensjon kan kombineres fullt ut, også videre arbeid hos hovedarbeidsgiver Rett for alle ansatte i bedrifter med tariffavtale Må ha vært omfattet av AFP-ordningen 7 av siste 9 år før uttak De Facto

6 Reglene for opptjening
0,314 % av inntekt opp til 7,1 G (nå ca ) Opptjening opp til 62 år Eksempel: i et år = 1 028 30 år = 40 år = De Facto

7 Utbetaling Utbetales på to nivåer Eksempel:
mer årlig før fylte 67 Eksempel: AFP ved avgang fra 67 – årlig Ved avgang ved 62 år (LOs infohefte om ny AFP) Første 5 år – Fra 67 år – Tilsvarer ca i året Senere uttak, høyere årlig beløp Uttak fra 69 år – ca De Facto

8 I tillegg – kompensasjon fra staten
Livsvarig kompensasjon – skal forhindre ”tap” ved overgang til ny AFP skattefritt for 62-åringer i 2010 Øker med 400 for hvert årskull tom – kullet Fases ut med 10 % i året fram til 1962 (parallelt med innfasing av nye opptjeningsregler i folketrygden) Forskyves et år? Senere uttak – høyere årlig tillegg Ikke mer enn 50 % av AFP - tillegget Betales av staten De Facto

9 Regulering av pensjon AFP-tillegg levealderjusteres som folketrygd
Løpende pensjon reguleres som folketrygd Mellom lønns- og prisvekst – 0,75 % lavere enn lønnsvekst Kompensasjonsbeløpet fast i nominelle kroner De Facto

10 Kan regnes med i grunnlaget for rett til å gå av med tidligpensjon
Opptjening skal være høy nok til å dekke minstepensjon ved 67 år med ”egen” opptjening. Status 2010, andel bl. de som antas å ville ta ut AFP i dag: Uten AFP vil ca. 45 % av kvinner og 5 % av ikke nå opptjeningskravene Reduseres til ca.18 % av kvinner og ca. 2 % av alle menn Andel uten mulighet vesentlig høyere med utgangspunkt i hele populasjonen Med AFP medregnet, 35 % (kvinner), 6 % (menn) (Høringsnotat ny alderspensjon, mai 2008) De Facto

11 Pensjonsnivå De Facto 62 67 70 (rett før) 139 412 178 991 214 329
Avgangsalder 62 67 70 (rett før) Folketrygd Årlig AFP (ikke nivådelt) 31 882 40 935 49 014 Kompensasjon 10 000 12 900 15 480 Samlet pensjon Pensjon i % 54,3 69,7 83,5 Født 1948 (beregning før utsettelse) Inntekt i 40 år Folketrygd – Regjeringens tall AFP og kompensasjon– De Facto beregninger Ikke hensyntatt at kompensasjon er skattefritt Konsekvenser av lønnsstigning og underregulering ikke hensyntatt De Facto

12 Arbeidslinja Kraftig press for å stå lenge i arbeid
Nytt syn på rettferdighet Bare den enkelte som må bære konsekvensene ved tidligpensjon Finansieringen gir ingen incitamenter til god seniorpolitikk De Facto

13 Finansiering av AFP 2/3 skal dekkes av arbeidsgiverne 1/3 av staten
I tillegg dekker staten kompensasjon fullt ut Anslag 1,8 % av brutto lønn (pensjonsgivende inntekt) (LO – NHO-ordningene) I dag: kr. 310,- pr. mnd. i full stilling (LO/NHO) I tillegg egenandel Staten dekker 40 % av utgiftene fra 64 til 67 år De Facto

14 Ingen egenandel ved uttak
Bedriften betaler ingen egenandel ved uttak av ny AFP I dag, 25 % + arbeidsgiveravgift (NHO) Enkelte andre ordninger, 100 % Økonomisk motivasjon for seniorpolitikk vil forsvinne? Avhengig av arbeidsmarkedet Enklere å kombinere med sluttvederlag? De Facto


Laste ned ppt "Ny AFP NHO – Forsikringskonferansen / Stein Stugu"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google