Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NSLF og Avtaleverket Status per april 2010 SFS 2213 - inkludert Arbeidstidsavtalen for lærere Prolongert med to år – gjelder fram til 31. desember 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NSLF og Avtaleverket Status per april 2010 SFS 2213 - inkludert Arbeidstidsavtalen for lærere Prolongert med to år – gjelder fram til 31. desember 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 NSLF og Avtaleverket Status per april 2010 SFS 2213 - inkludert Arbeidstidsavtalen for lærere Prolongert med to år – gjelder fram til 31. desember 2011 Ingen endringer bortsatt fra en viss forenkling av tvisteløsningsregime (sukk…) Merk at øvrige bestemmelser videreføres - også bestemmelsene om skolelederes arbeidstid, omfanget av ledelsesressurs mv. (Måltallet nå er at det ikke skal være mindre enn skoleåret 2007/2008 – se for øvrig teksten i SFS 2213.

2 Ny Hovedavtale Ingen vesentlige endringer, men; Egen formulering om undervisningspersonalets rett til plasstillitsvalgte – videreføring av nåværende ordning Tillitsvalgte har fått utvidet rett på godtgjøring/avspasering av medgått tid utenfor normal arbeidstid Vi var opptatt av retten til å forhandle i de kommunene vi har en eller få medlemmer. I de fleste sammenhengene går dette greit. Ta kontakt med fylkeslag eller sekretariat dersom vansker oppstår! Merk at overgangsordningene for undervisningspersonale nå er ute! Partene må selv disponere sine tildelte ressurser. Ny avtale er i trykken! Kan også finnes på vår hjemmeside! NSLF og Avtaleverket Status per april 2010

3 Arbeidet med ny Hovedtariffavtale (tariffoppgjøret 2010) NSLF har blant annet fåtti nn i YS sitt sentrale krav: Kap. 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser -krav om lønnsrelasjon leder/medarbeider som hovedregel -krav om at seniortiltak skal gjelde alle -krav om rett til årlig kompetanseheving for ledere Kap. 4: Krav om at ordet ”betydelig” strykes i 4.A.2 slik at terskelen for å kreve særskilte forhandlinger for våre medlemmer plassert i kap 4 blir lavere! Følg med på våre hjemmesider! Oppgjøret går trolig til mekling ……… NSLF og Avtaleverket Status per februar 2010

4 Lønnsoppgjør – sentralt Hva kan vi forvente i 2010? Statsbudsjettet: Ca. 3,5 % SSB og Norges bank: Nærmere 4 % Frontfaget ca. 3 – 3,2% (Mars 2010) Sannsynlig ramme for offentlig sektor 3,4% (gjetning) Likelønn er et sentralt tema! (over 70% av kommunalt ansatte er kvinner så et generelt løft i forhold til øvrige sektorer vil være et likelønnsløft) Det er altså ingen grunn til å forvente en ”lønnsfest”, men med lav rente og lav prisstigning kan kravet om økt kjøpekraft og noen likelønnstiltak innfris….? Det sentrale oppgjøret i KS-sektoren gjelder det store flertallet som er plassert i kap. 4 (ca. 90% av alle ansatte)

5 Sentralt lønnsoppgjør (kap 4) Årets ramme kan bli på 3,4% for 2010 med slik disponering (ren antakelse for å vise hvordan ulike elementer framkommer): Overheng1,0(pga. 1. mai virkn.tid) Glidning0,3(ansiennitetsopprykk..) Likelønn/minstelønn0,4 Lokal pott0,7 (1,05 fra 1. mai) Generelt tillegg1,0 (1,5 fra 1. mai) Sum 3,4

6 Lokalt lønnsoppgjør i kap 4 (hvis det blir lokale forhandlinger) Her må våre forhandlere og tillitsvalgte være våkne! De to neste bildene viser at kap. 4c har kommet dårligst ut fra 2004. Vi må søke et særlig fokus på våre medlemmer her. Hvordan? Søke dokumentasjon fra medlemmene på deres lønnsutvikling – hva har de fått i lokale forhandlinger tidligere? Være tilstede i lønnspolitiske drøftingsmøter og forslå at denne gruppa skal prioriteres i lokale forhandlinger (hvis det sentrale oppgjøret har avtalt at det blir noen) – be arbeidsgiver om å fremskaffe statistikk! Vi kan ha medlemmer som har dårligere lønnsutvikling enn lærerne! Dette vil det ikke nødvendigvis være vanskelig å få tilslutning til. Søk gjerne allianse med UF! I tillegg anbefaler vi å bruke de særskilte forhandlingshjemlene aktivt – send inn godt begrunnede krav- tolk bestemmelsene romslig – krev på utdanning, relasjon til lærere, nye oppgaver med mer! (4A2 og 4A3)

7

8

9 Lokalt lønnsoppgjør i kap 3 og 5 Det sentrale oppgjøret legger føringer for det lokale, men hvordan resonnere? Årslønnsveksten for 2009 skal/bør også for kap 3 og 5 være minst ca. 3,4%, men her unngår vi som oftest å ”surre” med glidning og avsetninger til minstelønn/lavlønn og likelønn med mer og dermed blir krav minimum slik: 3,4% - overheng (ca 1%) er lik 2,4 % som skal beregnes i forhold til virkningstidspunkt 1. mai – 2,4 / 8 x 12 = 3,6% pr 1. mai. (en er i disse to kapitlene også forpliktet til å ta hensyn til økonomiske forhold i kommunen) Dette må da bli resultatet (3,6% fra 1. mai)for å få det samme som i kap. 4, i tillegg kommer krav om lederlønnsnivå, økt ansvar mm (se kriteriene i Kap. 3.4.2)

10 Hva med pensjon? Ny folketrygd og endret off. tjenestepensjon fra 1. januar 2011 Født 1953 eller før beregnes etter gammel ordning (folketrygden) Ny og endret offentlig tjenestepensjon er nokså klar for de født 1953 eller tidligere, ny off pensjon skal inneholde levealdersjustering og annen regulering. Født 1958 eller før sikret 66% av pensjonsgrunnlaget(30 års opptjening). De som er født etter 1958 må i prinsippet jobbe lenger (68) for å få ut 66% ved full opptjening (30 år) AFP som nå – dvs. folketrygdberegnet fra 62 år + 20400 kroner årlig, fra 65 år SPK-beregnet AFP som er 66% av sluttlønn. AFP-pensjonister kan kun tjene 15000 kr per år ved siden av pensjonen. Det vil være lite gunstig å ta ut folketrygdpensjonen fra 62 og arbeide fullt ut ved siden av – men muligheten ligger der etter 1.1.2011! Husk: Alle pensjoner må beregnes individuelt!!! Søk råd!

11 [1] Da hilser vi i sekretariatet årsmøtet i Nord-Trøndelag 2010! Lykke til! (beklager at vi ble askefast) Da hilser vi i sekretariatet årsmøtet i Nord-Trøndelag 2010! Lykke til! (beklager at vi ble askefast)


Laste ned ppt "NSLF og Avtaleverket Status per april 2010 SFS 2213 - inkludert Arbeidstidsavtalen for lærere Prolongert med to år – gjelder fram til 31. desember 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google