Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgiverforum KS - BTV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgiverforum KS - BTV"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgiverforum KS - BTV
Tariffoppgjøret og kompetansekartlegging Arbeidsgiverforum KS - BTV

2 D i s p o s i s j o n Meklingen prosess, alternativer og løsning
Forhandlingene resultater og oppfølging lokale forhandlinger, beregninger Kompetansekartlegging veien videre Åpen post 

3 Meklingen - Pensjon Parallell mekling – felles fristutløp
Kun pensjon som tema i vårt tariffområde Partssammensatt ekspertgruppe på tvers av tariffområdene AID holdt i ”trådene” Fremdriften – hva skjedde?

4 T a r i f f 2 0 0 9 Meklings åpning 4.5 Mekling 18.-20.5 Brudd 30.4
Forh.start 15.4 AID Mekling 11.3 rapport PSU 27.5 kl Mekling på vent 4.6 kl Løsning

5 Føringer fra tariffoppgjøret 2008
Offentlig TP skal, sammen med pensjon fra FT og AFP, sikre et samlet pensjonsnivå fra 2010 i samsvar med stortingsforliket av 26.mai 2005 Offentlig ansatte skal sikres et godt pensjonssystem fra 62 år, også personer som har hatt lave inntekter Man skal tjene opp mer pensjon hvis man jobber lenger, og den årlige pensjonen skal være høyere desto senere den tas ut Kombinasjon arbeid pensjon – uten avkorting Hensynet til mobilitet i arbeidsmarkedet må ivaretas Sikring mot at en rask innfasing gir særlig uheldige utslag

6 Løsningen Offentlig tjenestepensjon videreføres;
67år (alder) /30år (opptjening) /66% nivå Ingen endring før 2011 Fra 2011 Skal OFTP levealdersjusteres som FT Individuell garanti for de med mindre enn 15 år igjen til 67 år (66/67/30) – skjermes fra levealdersjustering

7 Fra 2011 skal løpende pensjoner reguleres som i folketrygden, lønnsvekst fratrukket 0,75%
Kan også bli nødvendig med noen andre nødvendige tilpasninger til folketrygden AFP løper videre uendret som tidligpensjonsordning (62-67), dvs ikke ny som i privat sektor hvor den er livsvarig

8 Mindre fleksibilitet fra 2011 enn forventet
Ikke arbeid + pensjon uten avkorting som i folketrygden Kan ikke ta ut tjenestepensjon fra før 67 år Ikke økte kostnader for kommunesektoren

9 Kostnader ved ordningen
15-års garanti = kostnad, men begrenset Videreført AFP = dagens kostnadsbilde Indeksering (0,75%) = besparelse Levealderjustering = Oppnås fullt ut for kullene 1958 og senere Helhetsbilde: pensjonskostnader om lag på dagens nivå eller noe lavere Forhold ikke berørt: særaldersgrense, uførepensjon, etterlattepensjon m.v

10 Tariff 2009: Forhandlingene
KS: stoppordre utbetaling av ny lønn B-rundskriv nr. 6/2009 Regulering 2. avtaleår Kun en runde med krav / tilbud Bruddprotokoll som fastslår at kun pensjon er tema i mekling Lønnstillegg avtalt i 2008 Forøvrig avklaringer mellom forhandlingsledere

11 Øvrige krav- status og avklaringer
2009: Minstelønn – lokalt tillegg fra lønnsansiennitet Minstelønn unge arbeidstakere Fysioterapeut i turnusåret Avlønning hovedtillitsvalgt Lønnsvilkår NAV-kontoret Lokale lønnsforhandlinger Meklingsløsning oppfølging i tariffperioden

12 Generelt tillegg og ny minstelønn pr. 1.5.2009
2008: Pr gis generelt lønnstillegg på 3,1 %, dog minst kr. 9000,- Minstelønnssatsene ble endret og omfatter generelt tillegg. Ikke ytterligere sentrale lønnsreguleringer B-rundskriv nr. 6/2009:K ommentarer og presiseringer om hvordan sentrale lønnstillegg avtalt pr skal forstås og iverksettes.

13 Minstelønn for unge arbeidstakere
Minstelønn for unge arbeidstakere er ikke endret pr , jfr, HTA kapittel 4. Unge arbeidstakere i stilling pr skal ha det generelle tillegget, som for disse utgjør kr. 9000,-. Lønnssatsene for unge arbeidstakere er minstelønn. Kommunen kan avlønne ut over dette. Minstelønn for arbeidstakere yngre enn 16 år er kr ,- Minstelønn for arbeidstakere fra 16 år til 18 år er kr ,-

14 Fysioterapeut i turnusåret
Fra er lønn for fysioterapeut i turnusåret minimum kr Beløpet ble regulert i forbindelse med reforhandling av sentral forbundsvis særavtale 2302 Fysioterapitjenesten.

15 Lokale lønnsforhandlinger
Det minnes for ordens skyld om at lokale lønnsforhandlinger for ansatte omfattet av Hovedtariffavtalens kapittel 3.4 og kapittel 5 skal gjennomføres med grunnlag i de respektive forhandlingsbestemmelser. Avlønning hovedtillitsvalgt / fellestillitsvalgt De sentrale parter legger til grunn at det i årets vurdering av avlønning av frikjøpte tillitsvalgte i henhold til HTA kapittel 3, pkt. 3.5 gis den regulering på linje med den som er foretatt for stillinger i HTA kapittel 4.

16 Lønnsvilkår ved NAV-kontoret
Arbeidet lokalt må følges opp i tråd med partenes forutsetninger nedfelt i pkt. V, litra d) fra meklingsmannens møtebok I Det er kommunens ansvar å kartlegge eventuelle lønnsforskjeller ved NAV-kontoret. Lokale lønnsforhandlinger kan opptas i henhold til HTAs forhandlingsbestemmelser

17 Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter SGS 1701
Et partssammensatt utvalg har utarbeidet og anbefalt nytt lønnsystem for avtalen. Gjennom årets forhandlinger er lønnssystemet nå innført i tråd med utvalgets anbefalinger. KS Bedrift vil utarbeide praktisk informasjon til berørte bedrifter/virksomheter om konsekvenser og aktivisering av lønnssystemet i særavtalen.

18 Sikring 20 års ansiennitet
Resultat av meklingen 2008: Pr 1/ skal ansatte med 20 års ansiennitet avlønnesmed minst kr Fra 1/ skal dette beløpet reguleres med samme vekstregulering som folketrygdens G

19 Økonomisk ramme - avtalt i 2008 Årslønnsvekst
Overheng til ,3 % Antatt lønnsgl. i ,23 % G.T. minst kr 9000/3,1% pr 1. mai 2,03 % Minstelønnsendringer 1. mai 0,18 % Beregnet årslønnsvekst ,74 % ==============================================

20 Beregne egen ramme i kap 5
Differansen = overhenget Snittlønn 2008 (over hele året) Lønn pr. des. 2008 Eks: overheng kap 5= 2.5% Ramme kap 4 = 4,74% - overheng 2,5 % - lokal glidning x% Forhandlingsutgangspunkt = 2,24 % (-x) Datovekst, dvs. det påslaget som skal gis 1/5: 2,24 x 12 8 = 3,36% OBS: Strukturendringer, kapittelvandring, mm

21 KOMPETANSEKARTLEGGING

22 Lønnsforhandlinger i tariffperioden
De sentral parter forutsetter at disse gjennomføres i god tid før hovedtariffoppgjøret i 2010

23 ÅPEN POST


Laste ned ppt "Arbeidsgiverforum KS - BTV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google