Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlig tjenestepensjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlig tjenestepensjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlig tjenestepensjon
Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 17. november 2010

2 Arbeidstakersiden har stått sammen
I flere utvalg i forkant av tariffoppgjørene I tariffoppgjøret 2008 I tariffoppgjøret 2009 I tariffoppgjøret 2010 I høringen i forkant av stortingsbehandlingen I høringen i forbindelse med stortingsbehandlingen I vurderingen av grunnlovsvernet og rettslige skritt i den forbindelse Vi har alt å tjene på å stå sammen i fortsettelsen Ingen grunn til å unnskylde det vi har gjort Krevde ”modifisert”, resultatet ble ”videreført” 2

3 3

4

5 Ikke glem hva vi viderefører!
30 års opptjening (”yrkesmønstre”) 5 års kortere opptjening gir 10 pst lavere pensjon Sluttlønn Sluttlønn i offentlig sektor 7 pst høyere enn allårs-gjennomsnittet God AFP, egen tidligpensjonsordning Ingen levealderjustering (ikke livsvarig ytelse) Tidliguttak reduserer ikke pensjonen fra 67 år (gitt 30 års opptjening ved 62 år) Bruttoordning 66 pst fra 65 år, samordnet og levealderjustert fra 67 år Verdien av samordningsfordelene skal videreføres 5

6 … eller hva vi sa nei til? Tidligpensjon som gir lav pensjon resten av livet Regjeringens langsiktige løsning ville bare gitt bedre pensjon for de som står lenger enn 67 år Allårsprinsipp uten kompensasjon for lang utdanning eller lønnsvekst ut over normal lønnsvekst Mange i offentlig sektor ville tape Reduksjon i verdien av samordningsfordelene Samordningen betyr mer i kommunal sektor enn statlig sektor, særlig for de mange med deltid og kort opptjening 6

7 … og husk hva vi tok til etterretning i 2009-avtalen?
Indeksering av løpende pensjoner som AFP og alderspensjon Betydelig innsparing for arbeidsgiver allerede fra 2011 Levealderjustering av alderspensjon fra 67 år eller senere Betydelig innsparing for arbeidsgiver over tid … eller mer korrekt ingen ytterligere økning i pensjonskostnadene som følge av den forventede økningen i levealder 7

8 Fra avtale til lov Stortinget fulgte regjeringen på grunnlovsvernet
1953-kullet taper kr fra 67 år Rettslige prosesser vil følge Stortinget fulgte regjeringen når det gis svakere arbeidsinsentiver for de som står lenger enn 67 år Overgangsordning for de som går av med privat AFP og har oppsatt tjenestepensjon fra offentlig sektor Trekker opp stigen, problemet like uløst på sikt Merknad som støtter arbeidstakerorganisasjonene syn om redusert timekrav for medlemskap i OfTP 8

9 Regjeringens mål for pensjonsreformen
Økonomisk bærekraftig Levealderjustering Indeksering Nytt opptjeningssystem Lønne seg å jobbe Aktuariell beregning (nøytralitet) Grunntrygghet: minstepensjon (2 G fra 1. mai 2010) Fordelingseffekter Kombinere arbeid og pensjon uten avkorting Fleksibiliteten i offentlig sektor er større enn kritikerne påstår 9

10 Full pensjon og full jobb?
Hva er tanken bak fleksibiliteten? Trappe ned, ikke bråstopp Inkluderende arbeidsliv Samlet sett et større arbeidstilbud Jobb med noe du kan, størst nytte for alle Trapp ned med deltid og delpensjon AML § 10.2 styrker retten til deltid Full pensjon og full jobb, lite edru kombinasjon, gir mer smalhans og mer luksus på samme tid 10

11 AFP-delpensjon og avkorting
AFP har vært åpen for delpensjon siden 1997 Deltidsinntekt og delpensjon til sammen ”100 pst”, for eksempel 60 pst stilling og 40 pst del-AFP Etteroppgjør som innebærer at du får en ny beregning med faktisk deltid (ikke den du oppga) Toleransebeløpet på kr gjelder for både full AFP og del-AFP Ordningen videreføres i offentlig sektor etter 2011 11

12 Privat sektor må tilpasses pensjonsreformen
Privat ansatte bråstopper Offentlig ansatte trapper ned 40 pst av lærere som tar AFP år bruker delpensjon Tilsvarende høye tall ved AFP-uttak i KS-området for jordmødre, helsesøstre, førskolelærere, barnehageledere/styrere, saksbehandlere, rådgivere, konsulenter og diverse høyskole- og akademikeryrker Vil den nye fleksibiliteten i privat sektor gi flere som trapper ned? Holdninger og muligheter avgjør 12

13 Fleksibilitet fra 62 år i privat sektor
Full fleksibilitet ”Fritt” å jobbe ved siden av uten avkorting i pensjonen Full aktuariell avkorting ved tidliguttak av pensjon Strengere kvalifikasjonskrav enn dagens AFP Illustrasjon på krav i privat sektor til gjennomsnittlig lønnsinntekt i hhv 40 år og 35 år for å kunne gå av ved 62 år i 2011, kroner 13

14 Fleksibilitet fra 62 år offentlig sektor
Dagens romslige kvalifikasjonskrav videreføres etter 2011 AFP-delpensjon Statsansatte kan gå ned til 60 pst stilling Kommune- og sykehusansatte må trappe ned med minst 10 pst av full stilling, ingen grense for hvor lav deltid Stillingsstørrelse kan endres underveis Fleksibel folketrygd: ta ut folketrygd, helt eller delvis Kan i prinsippet skifte mellom fleksibel folketrygd og AFP (”angremulighet”) 14

15 AFP eller fleksibel folketrygd?
Per født 1953, ansatt i offentlig sektor hele yrkeslivet, lønn kr. Per tar ut AFP fra 62 år Toleransebeløp kr AFP gir 57 pst, fra 65/67 blir kompensasjonen 66 pst Per tar ut fleksibel folketrygd fra 62 år Kan jobbe ”fritt” uten avkorting Folketrygd gir 39 pst, fra 67 blir samordnet alderspensjon 55,4 pst pluss evt ny opptjening ekstra år bedre enn mindre år? 15

16 Fleksibilitet fra 65 år i offentlig sektor
Statsansatte Delvis eller full AFP (FT-beregnet og TP-beregnet), kan gå ned til 60 pst stilling, toleransebeløp kr Fleksibel alderspensjon Kommune- og sykehusansatte Delvis AFP (TP-beregnet) kan kombineres med deltidsstilling, i tillegg ingen avkorting for arbeid i privat sektor Full AFP (TP-beregnet, 66 pst), kan kombineres med lav deltid (14 timer) hos offentlig arbeidsgiver, i tillegg ingen avkorting for arbeid i privat sektor Fleksibel folketrygd 16

17 Fleksibilitet fra 67 år i offentlig sektor - I
Alle offentlig ansatte kan benytte delpensjon Delvis alderspensjon i tjenestepensjonen kan kombineres med deltidsstilling, i tillegg ingen avkorting for arbeid i privat sektor Delvis alderspensjon fra ”netto” tjenestepensjon (venter med å ta ut FT) kan kombineres med deltidsstilling, i tillegg ingen avkorting for arbeid i privat sektor Alle offentlig ansatte kan ta ut full alderspensjon og uten avkorting kombinere dette med: Arbeid i privat sektor Lav deltid (14 timer) hos offentlig arbeidsgiver Arbeid på pensjonistavlønning (160 kr/time) 17

18 Fleksibilitet fra 67 år i offentlig sektor - II
Fleksibel folketrygd (helt eller delvis) kan kombineres med arbeid uten avkorting Gir mulighet til å nå full opptjening i TPO (30 år) Svake eller negative arbeidsincentiver for de med full opptjening 18

19 Offentlig ansatte med særaldersgrense
Offentlig ansatte med særaldersgrense kan ta ut full alderspensjon og uten avkorting kombinere dette med: Arbeid i privat sektor Lav deltid (14 timer) hos offentlig arbeidsgiver Arbeid på pensjonistavlønning (160 kr/time) Taper mye på å ta ut fleksibel folketrygd fra 62 år 19

20 Hva med yngre enn 1958-kullet?
Skal forhandles AFP, ingen levealderjustering, samme mulighet til å kombinere arbeid og pensjon Brutto 66 pst, pluss ny samordning med ny folketrygd Samordningen ta vare på de samme hensynene som i dag Videreføre samlet verdi av samordningen som i dag Garantiordning, regjeringen lagt all prestisje om grunnlovsvernet i den individuelle garantien, naturlig at en garanti videreføres i modifisert form for yngre årganger 20

21 Hva med uførepensjon Status quo inngangsvilkår OK
Uførestønad i FT, 66 pst av ”sluttlønn”, lønnsskatt Beholde forsørgertillegget Overgang til alderspensjon ved 67 år Uføretrygd i OfTP Beholde brutto og barnetillegget (maks 90 pst) ”Tilpasses” ny uførestønad i FT Full kompensasjon overgang fra pensjonistskatt til lønnsskatt Ingen levealdersjustering av uførepensjon, betinget skjerming ikke nok 21

22 Uten endring i 66-pst og 1/4G Kompensasjonsgrad etter skatt
Kilde: Unios notatserie nr. 7/2007

23 66-pst og 2/3G Kompensasjonsgrad etter skatt
Kilde: Unios notatserie nr. 7/2007

24 Kombinasjon uførepensjon og arbeid
I dag: 100 pst ufør, full avkorting første året, 1G deretter I dag: 70 pst ufør, 30 pst jobb uten avkorting, mer jobb gir stor avkorting Proporsjonal avkorting et alternativ 100 pst ufør, 25 pst avkorting av arbeid (beholder pst etter skatt) < 100 pst ufør, ingen avkorting opp til ”100 pst”, deretter 25 pst avkorting Kombinert med ”fribeløp” eller overgangsordning Sparer NAV og legene for mye arbeid 24

25 Unio er klare og tydelige
Ikke parat til å gå fra avtalen fra 2009 Ikke parat til å gi fra oss en god tidligpensjonsordning Ikke parat til gi fra oss tjenestepensjonsordninger som tar hensyn til de spesielle yrkesmønstrene i offentlig sektor Ikke parat til å gi fra oss uttelling for lønnsvekst ut over vanlig lønnsvekst Før 2009-oppgjøret sa Unio at vi ikke har møtt noen som synes 2/3 av sluttlønn i pensjon er dårlig! Det står vi ved! Vi vil kjempe for gode ordninger for de uføre i FT og OfTP

26 for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Skatterevisorenes forening 26


Laste ned ppt "Offentlig tjenestepensjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google