Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra destruktive til konstruktive mestringsstrategier

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra destruktive til konstruktive mestringsstrategier"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra destruktive til konstruktive mestringsstrategier
Inger Jepsen Faglig veileder SMISO Tove Carstensen Spesialergoterapeut PART Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

2 Destruktive mestringsstrategier
Sterk skyld og skamfølelse Negativt selvbilde Sviktende tillit til andre mennesker Seksuelle problemer Psykosomatiske tilstander Angst og depresjoner Søvnvansker Selvdestruktiv adferd og suicidalitet Tendens til å bli offer på nytt Utvikling av overgrepsadferd og aggressiv og konfliktskapende væremåte Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

3 Ulike mestringsstrategier
Problemfokusert mestring Direkte konfrontasjon med stressets opphav. Trusselen elimineres ved at vi ”tar tyren ved hornene”. Emosjonsfokusert mestring Avlede stresset ved å gjøre noe annet Avspenning Bagatelliserer, håper konflikten går over Strategier som søker sosial støtte Søker fellesskap, flere i samme situasjon Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

4 Det er en åpenbar negativ sammenheng mellom stress og helse, men det finnes mulige positive forbindelser. For å bli dyktigere til å mestre stress bør vi ha et bredest mulig spekter av mestringsstrategier. Mestring av stress kan føre til personlig vekst, forbedret helse og høyere livskvalitet. Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

5 positiv psykologi PP blir beskrevet som en motpart til at man i en årrekke har forsøkt å finne forklaringsmodeller og behandlingsmetoder for å lindre psykisk lidelse. Man søker heller å finne helsefremmende og forebyggende faktorer. De senere års psykologi har sterkere søkelys på menneskers ressurser og det potensial man selv har for å skaffe seg et bedre liv. Martin Seligman framstår som grunnlegger. Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

6 Positiv psykologi Mennesket har ikke bare egoistiske mål og motiver, men kan motiveres til et liv i personlig vekst, preget av glede, optimisme og positivt sosialt samspill. Av ”terapeuten” kreves det da at man er en katalysator for håp, motvirker pessimisme og demoralisering. Målsetting er tredelt: finne fram til styrker mennesker har, frigjøre menneskets potensial og finne beskyttelsesfaktorer mot psykisk ubalanse. Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

7 Positiv psykologi Berge (2005):Positiv psykologi i praksis, Tidsskrift for den norske psykologforening: ”Søkelyset rettes mot den enkeltes sterke sider, en bygger på klientens ressurser, retter blikket mot framtiden og er ikke bare opptatt av det som er skadet eller ødelagt. Gjør det du er best i, og kompenser for dine svakheter, er en rød tråd i positiv, psykologisk behandling.” Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

8 Selvrealisering og kreativitet
Subjektivt velvære Positive erfaringer, glede og lyst, håp, individuell opplevelse av livskvalitet. Positive ”now-moments”, øyeblikksmøter kan gi overførende effekt på menneskets indre plan. Selvstyrthet Menneskets har behov for å ivareta sin autonomi. Behov for kompetanse. Behov for nære relasjoner. Selvrealisering Mennesket har et iboende ønske om vekst og utvikling. Eks kreativ problemløsning i hverdagslivet. Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

9 Selvrealisering og kreativitet
Mennesker har en drøm om å leve et skapende liv, utover det å unngå smerte og streben etter behag. Å realisere seg selv og bringe fram noe nytt. Muligheter for å bringe fram iboende potensialer i menneskesinnet (Maslow, Rogers, Csikszentmihalyi). Den kreative prosessen, hva kjennetegner et kreativt menneske, resultat av den kreative prosessen. Skapende aktivitet i hverdagslivet, problemløsning som utfordrer kreativ tenkning. Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

10 Selvrealisering og kreativitet
En tilstand av ”flow” – flyt Vi er helhjertet i det vi gjør, glemmer tid, sted og alle bekymringer. Vi lar oss engasjere og blir oppslukt av en aktivitet for kortere eller lengre tid. Dette påvirker vår opplevelse av mestring, og kan innvirke positivt på fysisk og psykisk smerte. Positive ”now-moments” som påvirker menneskets indre liv (subjektiv velvære). Man tilstreber å skape tilsvarende positive erfaringer også på andre områder. Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

11 motstandskraft Beskyttelsesfaktorer (blir en del av det enkelte menneskets motstandskraft): En positiv og optimistisk grunnholdning. Mestring og tilpasningsdyktighet. Fleksibilitet og toleranse for endring. Hjelpesøkende adferd. Vedvarende nær og tillitsfull relasjon til betydningsfulle personer i livet sitt. Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

12 OPPLEVELSE AV SAMMENHENG (OAS).
Begripelighet: forstå og forklare bakgrunnen for hva som skjer i indre prosesser og ytre rammer. Håndterbarhet: Man håndterer problemer ut fra tilgjengelige ressurser. Man dveler ikke ved en opplevelse av urettferdighet eller føler seg som et offer for omstendighetene. Meningsfullhet: betydningsfulle områder som skaper mening i livet, gjør oss bedre i stand til å takle utfordringer. Mennesker med høy grad av OAS har et bedre utgangspunkt for å fremme sin egen helse(Antonovsky, 2000). Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

13 Konstruktive mestringsstrategier
Gode kognitive og atferdsmessige ferdigheter Balansert selvbilde Indre forankret kontroll/selvkontroll Evne til å legge skylden utenfor seg selv Bli bevisst egne ressurser, søke gode opplevelser, finne sin positive grunnholdning Søke opplevelse av sammenheng og sin egen motstandskraft Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

14 Konstruktive mestringsstrategier
Tillate seg subjektivt velvære, selvstyrthet og selvrealisering. Takle hverdagens utfordringer med et bredt spekter av ulike strategier. Finne sin egen kreative problemløsning i hverdagslivet. Godta rolle-endring. Ut av offer-pasient- rollen? Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

15 litteratur Berge (2005):Positiv psykologi i praksis, Tidsskrift for den norske psykologforening Brudal (2006): Positiv psykologi. Empati, flyt, kvinne og mann, humor. Fagbokforlaget. Bergen. Helgesen (2008): Menneskets dimensjoner. Lærebok i psykologi. Høgskoleforlaget. Kristiansand. With og Weele: Sommerfuglkvinnen – kurshefte for kvinner som lever vanskelige liv. Alternativ til vold. Seksuelle overgrep mot barn – utvalgte temaer. Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn (2002) Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009


Laste ned ppt "Fra destruktive til konstruktive mestringsstrategier"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google