Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for tilsynsmyndighet - Kommunalt tilsyn med skadedyrbekjempelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for tilsynsmyndighet - Kommunalt tilsyn med skadedyrbekjempelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for tilsynsmyndighet - Kommunalt tilsyn med skadedyrbekjempelse
Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

2 Om Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til enkelte andre lover, hvorav ferieloven og deler av tobakkskadeloven er de viktigste.

3 Vår organisering Arbeidstilsynet består av en overordnet enhet, Direktoratet for arbeidstilsynet, og 7 regionkontor med underliggende tilsynskontor spredt over hele landet. Totalt er det ca. 500 ansatte i Arbeidstilsynet.

4 Tilsyn Internkontrollrevisjoner
Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Dette gjøres bl.a. ved: Internkontrollrevisjoner Gjennomgåelse av virksomhetenes internkontroll, for å avdekke om regelverk og prosedyrer følges. Revisjonene går over flere dager. Verifikasjoner Stikkprøver for å sjekke om internkontrollen fungerer i praksis og at aktivitetene oppfyller lovens krav.

5 Tilsyn Samordnet tilsyn
Flere etater fører tilsyn etter forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Intern-kontrollforskriften). De senere årene har de mest sentrale etatene samarbeidet for å utvikle en enhetlig tilsynspraksis. Målet er å utnytte ressursene mest mulig effektivt for å fremme økt satsning på HMS-arbeidet og å opptre ensartet i møte med virksomhetene.

6 Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet
Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med ca virksomheter og vel   enheter i landbruket. * Tallet for 2003 og 2005 inkluderer også varsel om pålegg. I mange tilfeller vil situasjonen da bli utbedret, slik at pålegg ikke blir nødvendig.

7 Aktuelt lovverk - kjemikalier
Internkontrollforskriften. Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (inkl. vedlegg VI Stofflisten). HMS-databladforskriften. Produktkontrolloven. Produktforskriften (forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter). Biocidforskriften (forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter).

8 Aktuelle forskrifter fra Arbeidstilsynet
501: Hvilke virksomheter skal ha verne- og helsepersonale 518: Verne- og helsepersonale 321: Verneombud og arbeidsmiljøutvalg 529: Arbeidsplasser og arbeidslokaler 398: Vern mot støy på arbeidsplassen 524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen 523: Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr 441: Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern

9 Aktuelle forskrifter fra Arbeidstilsynet
566: Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) 550: Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (forskrift om biologiske faktorer) 535: Forplantningsskader og arbeidsmiljø 565: Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (stoffkartotekforskriften) 544: Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

10 Bekjempningsmidlene Skal gi minst mulig skadevirkninger på helse og miljø. Substitusjonsplikt (Arbeidsmiljøloven og Produktkontrolloven). Skal være i hht. krav i forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Klassifisert, merket, emballert og deklarert til Produktregisteret. Omfattes av HMS-databladforskriften. Skal være i hht. Biocidforskriften. Mikrobiologiske produkter. Forvaltes av Direktoratet for naturforvaltning.

11 Markedskontroll av bekjempningsmidlene
Hensikt: Øke kunnskapen og bedre rutinene hos kjemikalieleverandører. Øke andel produkter på markedet som overholder regelverket. Bedre mengden og kvaliteten på data i Produktregisteret. Få til en mer systematisk oppfølging av kjemikalieleverandører.

12 Markedskontroll av bekjempningsmidlene
Ser etter at midlene: Ikke inneholder forbudte stoffer. Er klassifisert, merket og emballert riktig. Er deklarert til Produktregisteret (hvis deklarasjonspliktig). Har oppdaterte HMS-datablader. Og at: Virksomhetene har rutiner (internkontroll) som sikrer dette.

13 Hvem fører tilsyn med hva
Bekjempningsmidlene – omfattes av kjemikalieregelverk forvaltet av SFT. AT fører tilsyn med arbeidsmiljøet Felles AT/SFT: HMS-databladforskriften Klassifisering og merking Internkontroll Krav til bekjempere Kommunene skal føre tilsyn med krav i forskriften Spesialkrav for bruk av T+/ T godkjenning av FHI

14 Planlegging av kjemikalietilsyn
Velge ut tema/stoffgrupper/inspeksjonsobjekter Opplysninger i Produktregisteret. Opplysninger om eksponeringsdata. Sykdomsregistre. Samarbeid Andre tilsynsmyndigheter. Bransjeforeninger. Partene. Utarbeider informasjonsmateriell Sentralt utarbeidede sjekklister, påleggs- og inspeksjonsrapportmaler Evaluering

15 Avgrensning/samarbeid med kommunene
Internkontroll – Arbeidstilsynet og Statens forurensningstilsyn Fører tilsyn etter internkontrollforskriften. Fører tilsyn med at bekjempningsmidlene er i hht. gjeldende krav. Internkontroll - kommunetilsyn Har bekjemper system/rutiner for overholdelse av krav i forskrift om skadedyrbekjempelse, bl.a. kursbevis, tilstrekkelig protokollføring, valg av middel Kommunene har myndighet etter forurensningsloven, bl.a. avfall Kommunene har ikke myndighet etter produktkontrolloven eller forskrifter i medhold av denne, som klass.merk. eller produktforskriften


Laste ned ppt "Kurs for tilsynsmyndighet - Kommunalt tilsyn med skadedyrbekjempelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google