Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 3 (HMS)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 3 (HMS)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 3 (HMS)
v/ Magne Beddari

2 Internkontroll-forskriften HMS-forskriften (forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid) § 1 Formål Forskriften skal fremme et forbedringsarbeid i virksomheten innen: Arbeidsmiljø og sikkerhet Forebygging av helseskader Vern av det ytre miljø

3 § 2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomhet som omfattes bl.a. av;  Arbeidsmiljøloven  Forurensingsloven  Brannvern og eksplosjonsvernlov

4 § 3 Definisjoner internkontroll (HMS)
Tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav i HMS-lovgivningen Eks: Hvem har ansvar for at ansatte har tilgang på førstehjelpsutstyr, verneutstyr, m.m.

5 § 4 Plikt til internkontroll (HMS)
Arbeidsgiver - har ansvar for at internkontroll (HMS) blir innført Arbeidstakerne - har ansvar for utøvelse av internkontroll (HMS) Byggherre - har ansvar for at internkontroll (HMS) innføres på bygg- og anleggsplasser (gjennom Byggherreforskriften)

6 § 5 Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet.
Internkontrollen skal tilpasses; Virksomhetens art Aktiviteter Risikoforhold Størrelse

7 § 6 Samordning Når flere virksomheter arbeider på samme plass, skal de skriftlig avtale; Hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen HMS) for felles aktiviteter/områder Kommer ikke slik avtale i stand, kan Arbeidstilsynet bestemme hvem av dem som skal ha ansvaret

8

9 Byggherreforskriften av 03.08.2009 - Viktig
Sikre at uvedkommende ikke får adkomst til byggeplassen Ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av byggeplassen God orden og fullt forsvarlig hygieniske forhold Sikker adkomst til byggeplassen og sikre ferdselsveier Avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av materialer og stoffer Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer Forsvarlig arbeidstidsordning Tilfredstillende personalrom Forsvarlig innkvartering

10 Ansvar knyttet til Byggherreforskriften (1)
Byggherrens HMS ansvar Overordnet HMS ansvar – ansvar for at internkontroll innføres på bygg- og anleggsplassen Utpeke koordinator Utarbeide HMS plan/SHA plan Sende forhåndsmelding til arbeidstilsynet Stille krav om internkontroll hos bedriftene (entreprenørene)

11 Ansvar knyttet til Byggherreforskriften (2)
Prosjekterendes HMS ansvar Risikovurdere forhold knyttet til HMS Ta hensyn til HMS ved valg av løsninger Risikoforhold som krever tiltak skal beskrives

12 Ansvar knyttet til Byggherreforskriften (3)
Entreprenørens HMS ansvar Selvstendig ansvar for egne arbeidstakere I en viss grad ansvarlig for andre arbeidstakere/UE Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven samordning på anleggsplass når flere virksomheter jobber på samme plass Ansvar iht. Internkontrollforskriften Arbeidsgiver har ansvar for at internkontroll innføres i bedriften og på anleggsplass Arbeidstakerne har ansvar for utøvelse av internkontroll

13 Krav til HMS-plan / SHA-plan
Organisasjonskart m/ rollefordeling og entrepriseform Fremdriftsplan inkl. HMS aktiviteter Risikofylte arbeidsopperasjoner risikovurdering og tiltak Rutiner for avviksbehandling registrering, rapportering og gjennomføring av tiltak

14 Entreprenøren skal Følge SHA planen og BHs anvisninger Foreta løpende risikovurderinger av identifiserte risikoområder – Sikker jobb analyse (SJA) Informere BH om risikoforhold som ikke er beskrevet i SHA planen Sørge for at de forebyggende tiltakene som er beskrevet i forskriften gjennomføres Innarbeide relevante deler av SHA planen i bedriftens Internkontrollsystem Informere BH om avvik fra SHA planen

15 Krav og forutsetninger til de entreprenørene og leverandørene som vi engasjerer til dette prosjektet
Felles krav til alle entreprenørene kan være at de Må kunne dokumentere egne HMS-handlinger overfor BH, dvs. dokumentere at de har et ”levende” og oppdatert IK-system Bør ha bedt om en dokumentasjon på at BHF er fulgt opp i prosjekteringsfasen Alltid bruker nødvendig og tilstrekkelig verneutstyr ved ferdsel inne på bygge- og anleggsområdet Til en hver tid er ansvarlig for å holde orden på bygge- og arbeidsplassen Tenker sikkerhet i alle situasjoner Har rutiner for at maskiner og utstyr er forsvarlig låst/sikret når bygge- og anleggsplassen forlates Følger aktuelle vedtatte prosedyrer og rutiner for alle arbeidsoperasjoner og aktiviteter

16 Riggplan og forhold på byggeplassen (1)
En riggplan skal vise følgende (ikke nødvendigvis i denne rekkefølgen) Kjørerute for anleggstransport/tungtransport i boligområder Byggeplasskilting Brakkerigg Plassering av vask, toalett, administrasjonsbrakke og brakker til underentreprenører m.m. Plassering av førstehjelpsutstyr, byggeplasstelefonen, forhåndsmelding, KS-HMS-plan og sjekklister, framdriftsplaner, IK-håndbok Parkering Varemottak og lagerplass for den enkelte underleverandør Oppstillingsplass for container Kildesortering (tas med under prosedyrer og rutiner for renhold i byggetiden i kap. 9) Kranoppstillingsplass og svingradius Tilkobling til el, vann…

17 Riggplan og forhold på byggeplassen (2)
Adgang til byggeplassen Arbeidstid Opplæring og kompetanse Arbeidsvarsling Personlig verneutstyr Sikring av arbeidsområde Godkjenning og behandling av maskiner, utstyr og verktøy Hensyn til omgivelsene

18 Prosedyrer og rutiner for risikofylte arbeidsoppgaver og arbeidssituasjoner
Her må det i forkant ha vært foretatt en risikoanalyse/vurdering av alle aktivitetene i forbindelse med bygge- eller anleggsprosjektet med sterk vekt på spesielt farlige arbeidsaktiviteter, arbeidsområder, arbeidsforhold og risiko for tredjepart og omgivelsene. I tillegg må det i tilknytning til disse spesielle risikobaserte arbeidsoperasjonene og aktivitetene kanskje foretas en SJA. Deretter sammenligner byggherren sine erfaringer og krav med entreprenørenes egne erfaringer og HMS-rutiner.

19 Organisering og ansvar
Prosjektorganisasjon for prosjekt Byggeleder Verneombud Underentreprenør Transport Byggherre Prosjektleder Byggeteknisk konsulent Hovedbedrift Sideentreprenør Elektro Anleggsleder HMS-koordinator Graving Formann Egne ansatte

20 Organisasjonskart

21 Oppstart av prosjekt Introduksjonsmøte med vekt på HMS
Entreprenøren skal gjennomføre et introduksjonsmøte for alle som skal arbeide på bygg-/anleggsplassen, eller ha samtale med den enkelte hvor det blir informert om hvordan det forebyggende HMS-arbeidet er lagt opp.

22 Forhold på byggeplassen
Opplæring og kompetanse Alle egne ansatte og alle som bedriften har ansvar for på anlegget, skal gis en generell sikkerhetsopplæring Dette vil bli gjort ved gjennomgang og utlevering av HMS-Håndbok, samt ved informasjonsmøte/opp startmøte og senere samtaler med egne ansatte og underentreprenører. Maskinkjørere skal ha de nødvendige sertifikater og ha gjennomført godkjent sikkerhetsopplæring for de maskiner som skal betjenes. Opplæring i arbeidsvarsling vil bli gitt nøkkel personell etter behov og iht. Statens vegvesen sin Håndbok 051. Kurs i trafikkdirigering vil også bli gitt etter behov. Ansvarlig personell skal ha gjennomført godkjent førstehjelpskurs. Kopi av dokumentasjon av forannevnte opplæring vil bli oppbevart tilgjengelig for anlegget.

23 Risikovurdering/”Sikker jobb”-analyse
Ved arbeidsoperasjoner med lite erfaringsgrunnlag eller stor risiko, skal entreprenøren før arbeidet igangsettes, gjennomføre en risikoanalyse for å avdekke faremomenter, og om nødvendig iverksette fore- byggende sikkerhetstiltak.

24 Varsling av ulykker, brann og forurensing (Beredskapsplan)
Det utarbeides varslingsplan med viktige telefonnummer til brannvesen, politi, ambulanse, lege, Arbeidstilsynet, verneombud og byggeleder som plasseres synlig og tilgjengelig på anlegget. Planen vil etter behov også omfatte førstehjelpsutstyr, utstyr for slukking av brann, redningsutstyr, transport av skadde samt plan for øvelser tilpasset de konkrete forhold. Nødvendig opplæring vil bli gitt de ansatte etter behov. Ved bygging av tunneler vil det bli avholdt minst to øvelser pr år. Når tunnelen er over meter, skal det være kommunikasjon mellom stuff og rigg.

25 Dokumentasjon – Månedsrapport
Dokumentert HMS-opplæring Dokumentasjon av sertifikater for maskiner og utstyr Antall egne ansatte – timelønte og funksjonærer Antall UE ansatte Antall ulykker med personskade med og uten fravær i perioden Antall ulykker med materielle skader / miljøskader i perioden Antall nestenulykker / uønskede hendelser i perioden Antall tilfeller og dager med sykefravær pga. arbeidsforholdene Antall vernerunder i perioden Annet – stans i arbeidet av verneombud / Arbeidstilsynet, pålegg fra Arbeidstilsynet, infomøter, risikoanalyser,

26 Avviksbehandling (1) Avvik er alle forhold som ikke er i overensstemmelse med lover, forskrifter, prosedyrer og rutiner. Som avvik betraktes også arbeidsulykker, farlige forhold, uønskede hendelser, feilaktige prosedyrer og rutiner samt manglende opplæring. Alle er ansvarlige for å rapportere til sin overordnede alle avvik som oppdages. Anleggsleder og prosjektleder er ansvarlig for å behandle avvik innen sine ansvarsområder og skal rapportere avvik og tiltak som iverksettes for å hindre gjentagelse. Alle avvik som oppdages ved gjennomføring av vernerunde skal registreres og tiltak iverksettes og følges opp av ansvarlig person.

27 Avviksbehandling (2) Uønskede hendelser eller farlige forhold skal registreres av hver enkelt og rapporteres til overordnet på skjema for ”Melding om uønskede hendelser”. Ved å rapportere uønskede hendelser og farlige forhold vil vi forebygge ulykker og redusere antall personskader og skader på materiell og miljø. Alle former for avvik vil bli rapportert til byggherren / oppdragsgiver gjennom månedsrapport og byggemøter. Entreprenøren skal påse at underentreprenører følger de samme rutiner både mht. registrering og rapportering av avvik.

28 Arbeidsprosedyrer for risikofylte arbeider m/sjekklister
Sprengningsarbeider Transport og lagring av masser Driving av tunnel Grøfter og byggegroper Montering av elementer Asbestsanering Undervannsstøping Glidestøp

29 HMS-håndbok Utarbeides av entreprenøren for egen virksomhet inkl. underentreprenører dersom de omfattes av kontrakten. Håndboken må beskrive følgende områder: Personlig verneutstyr Rydding og orden på byggeplass - lager, brakke, etc. Verktøy, el.materiell, stillaser, heiser, etc. Kvalifikasjoner, sertifikat/bevis Sertifikatpliktig utstyr - maskiner, biler, etc. Helsefarlige stoffer - oppbevaring og bruk Førstehjelpsutstyr - plassering og bruk Avfallshåndtering Vernerunde Opplæring

30 HMS-plan for utførelse iht. Byggherre-forskriften (Forsvarsbygg)
Organisering / HMS-ansvar Informasjon om prosjektet (Entreprenørens tanker om utførelse) Varslingsrutiner ved uønsket hendelse Risikofylte arbeidsoperasjoner (Sikker jobb-analyse) Plan ”Rent bygg” Avfallsplan Detaljert fremdriftsplan m/tidspunkt for sikker jobb-analyse

31 HMS-plan for utførelse (Forsvarsbygg)
Viktige rutiner / prosedyrer: Riggplan Informasjon til egne ansatte og underentreprenører Verne- og sikkerhetstiltak Krav til maskiner og utstyr Helse- og miljøfarlige stoffer Bruk av personlig verneutstyr Førstehjelpsutstyr Arbeidstidsordninger Vernerunder Avviksbehandling 9.

32 HMS-plan for prosjekt for Statens vegvesen
En HMS-plan for et prosjekt skal inneholde: Grunnlag for planen - lover og forskrifter, mål Organisasjon - Org.plan med fagansvar og kontaktpersoner (byggherre, entreprenør og underentreprenør) - Oversikt over nøkkelpersoner m/stillingsbeskrivelse/ funksjonsbeskrivelse for lederfunksjoner - HMS-systemansvarlig og vernetjeneste for prosjektet Oversikt over anlegget - Rigg- og brakkeplassering, plassering av arbeids- stasjoner, mottaks- og lagringsplasser

33 HMS-plan for prosjekt for Statens vegvesen
Ulykkesbehandling - Ulykker og nestenulykker Beredskapsplaner - Plan for brann og større ulykker - Varslingsplan og telefonliste Handlingsplan for HMS (HMS-kontrollplan) - Info om plan og krav - Opplæring og øvelser - Risikoanalyser - Vernerunder - HMS-inspeksjoner - Revisjon - HMS-møter, allmøter - Helseundersøkelser

34 HMS-plan for prosjekt for Statens vegvesen
Prosedyresamling HMS - Prosedyrer i KS-/HMS-system - Prosedyrer for særskilte aktiviteter som medfører risiko - Prosedyrer m/angivelse hvor kravene finnes (kontrakt, standard, forskrifter, håndbøker, etc.) Registreringer - Sertifikater, kursbevis, registreringer og kontroller av maskiner, utstyr og personell Dokumenttilgang - Aktuelle produktdatablad - Forskrifter, standarder, håndbøker

35 Utdyping av HMS-krav for prosjekt
HMS må tas med i valg av tekniske løsninger (Prosjekteringsfase) HMS i selve arbeidet og mht. ytre miljø og inneklima i ferdig bygg. Rent Bygg HMS-plan utarbeides før oppstart på byggeplass av entreprenør, med utgangspunkt i HMS-plan fra planleggingsfasen (konsulent) og iht. Byggherre-forskriften Sikker jobb-analyse skal gjennomføres i forkant av jobben og av de som skal utføre jobben. Gjennom-gangen skal dokumenteres og overleveres til godkjenning (hos krevende kunder) før arbeidet kan starte

36 Utdyping av HMS-krav for prosjekt (forts.)
Vernerunde hver 14. dag Brudd på HMS-oppfølging kan/vil medføre at arbeidene stoppes Utfylt HMS-erklæring vedlegges tilbudet/anbudet Plan for Rent bygg og avfallsplan utarbeides før oppstart Dokumentert opplæring av verneombud gjøres før oppstart Månedlig oppdatering av HMS-opplæring gjøres i byggefasen Etablering av stoffkartotek med HMS-datablader gjøres i byggefasen Dokumentasjon av sertifikater for utstyr gjøres før oppstart Månedlig HMS-rapport utarbeides i byggefasen HMS-plan oppdateres i byggefasen

37 Hva som bør være med i vårt IK-system (HMS-system)
Presentasjon av bedriften Målsetting og policy for HMS-arbeidet Aktuelle lover og forskrifter Organisasjonsstruktur Stillingsinstrukser for HMS Kompetanseoversikt Kartlegging av det fysiske psykososiale arbeidsmiljøet Risikoanalyse/vurdering

38 Prosedyrer og sjekklister
9.1 Registrering og behandling av skadefravær 9.2 Verneombud, AMU, verne- og helsepersonell 9.3 Verne- og IK-runder 9.4 Registrering av nesten-ulykker/tilløp 9.5 Registrering av ulykker og personskader 9.6 Handlingsplan for alvorlig ulykke 9.7 Sikker-Jobb-Analyse (SJA) 9.8 Arbeidsprosedyrer 9.9 Prosedyrer og rutiner for maskiner og utstyr 9.10 Informasjon, møter og medarbeidersamtaler 9.11 Ansettelsesavtale og arbeidsreglement 9.12 Handlingsplan ved brann 9.13 Skilting og signalgiving 9.14 Anleggs-/byggeplassdagbok 9.15 Stoffkartotek, lagring og merking av kjemikalier, HMS-datablad 9.16 Avfallshåndtering 9.17 Revisjoner

39 Hvordan få BHF (Byggherreforskriften) til å fungere i praksis?
Entreprenørene må etterspørre en dokumentasjon på at BHFs bestemmelser er fulgt opp i prosjekteringsfasen ved bl.a. en HMS-plan Entreprenørene må dokumentere egne HMS-handlinger overfor byggherren Den utførende må prise sikkerhet inn i sine anbud slik at byggherren vet hva som ligger inne i kontrakten. HMS kan da bli ivaretatt under like konkurranseforhold Bruke bare seriøse bedrifter Arbeidstilsynet og byggherren må utføre revisjoner; dvs. følge opp og vise forståelse for HMS på bygge- og anleggsplassen

40 Viktige forskrifter Kfr Arbeidstilsynet.no
Best.nr. Aktuelle forskrifter til AML: 151 Graving og avstiving av grøfter 221 Tekniske innretninger 321 Verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) 398 Støy på arbeidsplassen 431 Merking av kjemikalier, stoffer og stoffblandinger som inneholder org. Løsemidler (YL-merking) 518 Verne- og helsepersonale 526 Sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen 529 Arbeidsplasser og arbeidslokaler 531 Tungt og ensformig arbeid 544 Systematisk HMS-arbeid i virksomheter (internkontrollforskr.)

41 Noen aktuelle forskrifter til forurensningsloven:
500 Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. 551 Sveising, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) 555 Bruk av arbeidsutstyr 565 Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften) 566 Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) Noen aktuelle forskrifter til forurensningsloven: 930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). (Ikrafttredelse 1. juni 2004) 922 Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). (Ikrafttredelse 1. juni 2004)


Laste ned ppt "Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 3 (HMS)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google