Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SYSTEMATISK HMS-ARBEID

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SYSTEMATISK HMS-ARBEID"— Utskrift av presentasjonen:

1 SYSTEMATISK HMS-ARBEID
Siv Heidi Eikemo Stavik Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver HMS-tjenesten / BHT Januar 2011

2 Systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i:
Arbeidsmiljøloven Forurensningsloven Brann- og eksplosjonslovgivningen Produktkontrolloven Sivilforsvarsloven Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Genteknologiloven Strålevernloven De mest sentrale myndigheter: Arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Forurensningstilsynet Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Statens strålevern 2

3 I tillegg til krav som også står i
I tillegg til krav som også står i internkontrollforskriften, så nevner AML følgende: Arbeidsgiver skal under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav og iverksette nødvendige tiltak. ii) Arbeidsgiver skal sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær iii) Arbeidsgiver skal sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. 3

4 Kravene i HMS-forskriften og i RFKs overordnede HMS-system
1 Lover og forskrifter 2 Kunnskaper og ferdigheter 3 Medvirkning 4 Mål for helse, miljø og sikkerhet 5 Organisasjon, ansvar og myndighet 6 Kartlegging og risikovurdering 7 Avviksbehandling 8 Systematisk overvåking 4

5 Pkt. 1 Lover og forskrifter
«Arbeidsgiver skal sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.» Hvilket regelverk gjelder? Tilgjengelighet System for oppdatering Hva forventes av den enkelte i forhold til å holde seg oppdatert? Rutiner som sikrer at endringer og nyheter blir gjort kjent Alle arbeidsgrupper må fanges opp (oppdatering, opplæring, informasjon) Tilgjengelighet og dataopplæring hvis nettbasert Skriftlig dokumentasjon. 5

6 Publikasjoner fra Arbeidstilsynet
Forslag til abonnementer: Nyhetsoversikt hos Arbeidstilsynet (gratis) Á jour - HMS-regelverket (koster penger) Publikasjoner fra Arbeidstilsynet kan ellers enkelt bestilles hos: Gyldendal Akademisk Tlf Epost: Publikasjonene kan også lastes ned eller bestilles på Arbeidstilsynets nettsider. 6

7 Pkt. 2 Kunnskaper og ferdigheter
«Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.» Systematisk opplæring: - Informasjon om endringer og nye ting til alle ansatte - Innføring i HMS til nyansatte HMS-systemet / internkontrollen HMS fast på møteplanen !!! VO, AMU, AKAN, øverste ledere Stoffkartotek Risikovurdering Skriftlig dokumentasjon. 7

8 en grundig HMS-opplæring!
Pkt. 3 Medvirkning "Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.” Arbeidsgiver har plikt til å involvere. Arbeidstakere har rett og plikt til å medvirke. AMU-møter Annen eksisterende møtestruktur Vernerunder Melde avvik Delta i arbeidsmiljøkartlegginger For at muligheten til å medvirke skal være reell for den enkelte kreves det en grundig HMS-opplæring! Skriftlig dokumentasjon. 8

9 Pkt. 4 Mål for helse, miljø og sikkerhet
"Arbeidsgiver skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.” - Konkrete og håndfaste Realistiske Målbare Tidsavgrensede Generell målsetting i tillegg (visjon) Hensikt: å drive HMS-arbeidet fremover Målene for helse, miljø og sikkerhet som virksomhetene utarbeider skal være i tråd med Rogaland fylkeskommunes overordnede plan for arbeidsmiljøutvikling, Handlingsplan for HMS, Skriftlig dokumentasjon. 9

10 Handlingsplan for Helse, Miljø og Sikkerhet 2007 – 2010 Vedtatt i HAMU 07.12.06 i sak 16/06.
HMS seksjonen har som oppgave å bistå arbeidsgiver, arbeidstaker og verneombud i deres arbeid med å skape helsefremmende arbeidsplasser i Rogaland fylkeskommune. Mål: - Fremme god arbeidshelse og godt arbeidsmiljø. - Legge forholdene tilrette for gode rutiner innen miljøkonsekvenser i Rogaland fylkeskommunes egne virksomheter. - Redusere sykefraværet Delmål: - Legge forholdene til rette for et fysisk, psykisk og sosialt - arbeidsmiljø som fremmer god helse - Gjennomføre tiltak slik at systematisk arbeid med HMS har en standard i overensstemmelse med, eller bedre enn krav i lov og forskrifter - Gjennomføre tiltak når det gjelder universell utforming - Ha en personalpolitikk som håndterer rus relatert til arbeid Ha en miljøvennlig avfallshåndtering For å gjennomføre mål og delmål gjennomføres tiltak i forhold til følgende områder: - Skape helsefremmende arbeidsplasser - Redusere skade på person og utstyr - Forbedre inneklima med hensyn til luft, lyd og lys - Sikre god håndtering av kjemikalier - Rusforebyggende arbeid - Gjennomføre en miljøvennlig avfallshåndtering - Øke kunnskap om HMS Avdelinger, seksjoner og virksomheter utarbeider egne HMS planer i tråd med fylkeskommunens handlingsplan. 10

11 Pkt. 5 Organisasjon, ansvar og myndighet
"Arbeidsgiver skal sørge for at det er oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt." HMS er er linjeansvar på lik linje med andre resultatområder Klare og entydige ansvars- og kommunikasjonslinjer Personer med ansvar må også ha kunnskap og myndighet til å følge opp Virksomhetene skal beskrive hvordan ansvar, oppgaver, plikter og myndighet  innenfor arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt mellom arbeidsgiver, mellomledere og øvrige ansatte. Hvem skal gjøre hva, og hva forventes av den enkelte i forhold til arbeidsmiljøet? Skriftlig dokumentasjon.

12 Pkt. 6 Kartlegging og risikovurdering
«Arbeidsgiver skal sørge for å kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.» Hvilket risikonivå kan arbeidsgiver akseptere? 1. Arbeidsmiljøet skal kartlegges jevnlig (vernerunde/HMS runde minst én gang i året) og gi opphav til forpliktende handlingsplaner med tiltak, ansvar og tidsfrist. 2.  Hele virksomheten skal grunnleggende og systematisk kartlegges med tanke på risiko. Dette skal i utgangspunktet gjøres før arbeid settes i gang i en virksomhet, og gjentas ved endringer/behov. En enkel risikoanalyse kan bestå i å stille tre enkle spørsmål: 1. Hva kan gå galt på de forskjellige områdene? 2. Hvilke tiltak kan arbeidsgiver iverksette for å forhindre det? 3. Hvordan kan konsekvensene reduseres hvis det likevel skulle skje? Skriftlig dokumentasjon. 12

13 13

14 Å tenke seg godt om! 14

15 Pkt. 7 Avvikshåndtering «Arbeidsgiver skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.» Avvik = uønskede hendelser / tilstander, feil, mangler, brudd på lovverk, interne rutiner og instrukser Hva skal meldes? Hvordan skal det meldes? Tiltak for å hindre gjentakelse - Systematisering av avvik Skriftlig dokumentasjon. 15

16 Pkt. 8 Systemrevisjon "Arbeidsgiver skal sørge for systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt." Oppfølgingen må minimum gi svar på om: HMS aktivitetene omfatter §5 2. ledd pkt. 1-7 i HMS-forskriften / RFKs overordnede HMS-system - dokumentasjonen dekker de krav regelverket stiller - det er samsvar mellom skriftlig dokumentasjon og utførelse - de iverksatte tiltak har den forventede effekt de fastsatte mål nås Relevante tiltak må vurderes dersom det er behov for korrigeringer i HMS-arbeidet. Skriftlig dokumentasjon. 16


Laste ned ppt "SYSTEMATISK HMS-ARBEID"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google