Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jarand Hindenes, Bedriftslege / Spesialist i Arbeidsmedisin

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jarand Hindenes, Bedriftslege / Spesialist i Arbeidsmedisin"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jarand Hindenes, Bedriftslege / Spesialist i Arbeidsmedisin
Utdannet Bergen 1996, Turnus Odda, Fastlege, Forsvaret, Bedriftslege. Spes 2006 Systematisk HMS-arbeid på Legekontoret - hvordan kan det gjøres hensiktsmessig Jarand Hindenes, Bedriftslege / Spesialist i Arbeidsmedisin Jarand Hindenes

2 HMS i Helsevesenet - utfordringer
Det er slutt på «kjøttkontrollen» HMS handler ikke bare om helsa til de ansatte HMS handler om arbeidsforholdene til de som arbeider i virksomheten – ikke opplevelsen til pasientene Kvalitet og system på arbeidshverdagen – ikke bare teknisk kvalitet på medisinske tjenester Sikkerhet til de ansatte – ikke pasientene Arbeidsmiljø og medvirkning fra de ansatte – ikke medisinsk myndighet og ansvar Arbeidslivet Anno 2012 Historikk om BHT, hva skiller helsevesenet fra andre kunder

3 Hva krever Arbeidstilsynet?
Eksempel fra tilsyn (følgende ble sjekket) Utfordringer og belastninger i arbeidsmiljøet Verneombud og sikring av arbeidsmiljøkompetanse i virksomheten (AML § 6) Arbeidsavtaler (AML § 10 og 14) Hvordan virksomheten tilrettelegger for sine arbeidstakere (AML § 4) Sykefraværsrutiner og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere Virksomhetens samarbeid med godkjent bedriftshelsetjeneste (AML § 3-3 og FOR 600 BHT) Andre krav vi ofte ser: Risikovurdering Dokumentert plan for HMS-arbeid (dvs plan for samarbeid med BHT), og rapporter for utført arbeid AT er de som sjekker at regelverk følges og de som har myndighet til å kreve endringer i praksis

4 BHT – Hvorfor og hvordan?
Påstand: «Legekontor er ganske like andre virksomheter» Alternativer: Inngå avtale med Godkjent Bedriftshelsetjeneste Være sin egen Bedriftshelsetjeneste (BHT kan være sin egen BHT) Krav om 3 årsverk, tverrfaglig kompetanse m.m. Etablere Bransjeordning ? Søke fritak Forutsetter at virksomheten driver vesentlig forskjellig fra «bransjen» og at man kan dokumentere fravær av de eksponeringer som ligger til grunn for bransjekravet 1 – det enkleste, det finnes mange profesjonelle tilbydere (og noen ikke fullt så profesjonelle). Tjenesten må koste noe  2 – tidkrevende og komplisert. 3 – krevende å samle nok kompetanse, vanskelig å levere på stedet 4 – kortversjon: GLEM DET  (bittelite nåløye)

5 BHT sin rolle Samarbeidspartner og rådgiver (tverrfaglig)
Arbeidsmedisin Yrkeshygiene Ergonomi Psykososialt/organisatorisk Evt (psykolog, coaching, HR, opplæring, m.m.) BHT har ingen myndighet til å gi pålegg BHT fører ikke tilsyn BHT driver ikke «angiveri», men bedriftslegen har rett/plikt til å melde yrkessykdom til Arbeidstilsynet BHT skal involveres på en rekke områder selv om arbeidsgiver har kunnskap selv

6 Før man inngår avtale Bestillerkompetanse Identifisering av behov
AML § 3-5. Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid – Dette kan ikke delegeres Identifisering av behov Vurdering av tilbud (fastpris, timepris, m.m.) Utpeke kontaktperson(er) som blir ansvarlige for avtalen og pådriver for HMS-arbeid i virksomheten AML § 2-1. Arbeidsgivers plikter - Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt. NB! HMS-ansvaret tilligger leder for virksomheten, men arbeidet kan delegeres

7 Hvem skal omfattes Alle ansatte !
§ 2-2. Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere (1) Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller selvstendige, utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver: a) sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, b) samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hva med arbeidsgiver selv ?

8 Hvem skal omfattes (2) I følge AML trenger ikke arbeidsgiver (eier) å ha BHT selv Så lenge eier av virksomheten også arbeider i virksomheten vil han likevel bli berørt av en rekke forskrifter som beskriver aktiviteter/oppfølging som faller inn under BHT-avtalen Stikkord Risikovurdering Oppfølging av spesifikk helsefare/eksponering Lovmessig en gråsone hvis man tenker antall hoder i en BHT-avtale Faglig sett (og ifølge intensjonen i AML) skal alle som arbeider i virksomheten være omfattet av BHT-avtalen og nyte godt av tjenestene. Timetall ….

9 Hva skal avtalen inneholde
Kontrakt/Tjenestebeskrivelse Plan for HMS-arbeidet (Samarbeidsplan) Tjenesteomfang som dekker forskriftskrav Tjenester tilpasset virksomheten Tjenester som hele organisasjonen nyter godt av Både Individ og Organisasjon skal ivaretas «Value for money» En avtale trenger ikke ta høyde for ubegrenset med tjenester Det er fullt mulig å ha tilknytningsavtaler der selve leveransen må tilleggsfaktureres

10 «BHT-forskriften» (utdrag)
§ 5. Planer, årsrapporter og meldinger Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide følgende dokumentasjon som skal inngå i virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid a) planer og årsrapporter for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten b) periodevise meldinger og resultater av kartlegginger, risikovurderinger, målinger o.l. som beskriver helsefarlige arbeidsforhold, forslag til forebyggende tiltak og resultater c) rutiner for utarbeidelse av oppfølgingsplaner og tilretteleggingstiltak.

11 Samarbeidsplan Skriftlig plan for samarbeid (forpliktende dokument for begge parter) Beskrivelse av planlagte aktiviteter Beskrivelse av tilgang til behovsbaserte tjenester Plassering av initiativ og ansvar Plan for Evaluering Rapportering Oppdatert samarbeidsplan tilfredsstiller kravet til årsrapport

12 Hvilke behov ser vi ? Ingen kontor er like
Alle har noe bra og noe dårlig Utfordring: Begynne i rett ende Ikke ødelegge det som fungerer Bygge videre på det som er bra Supplere der det trengs Involvere kunden, både ledelse og ansatte !

13 Relevante forskrifter (utdrag)
Tungt og ensformig arbeid , best.nr. 156 Organisering og tilrettelegging av arbeidet, best.nr. 327 Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, best.nr. 444 Arbeidsmiljø og graviditet, best.nr. 474 Forskrift om arbeid ved dataskjerm, best.nr. 528 Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler, best.nr. 529 Veiledning til arbeid ved dataskjerm, best.nr. 540 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, best.nr. 544 Arbeidsmiljøloven §§ 2-1, 2-3 og kap. 4 Vern mot eksponering for biologiske faktorer , best.nr. 550

14 Hva er bra ? Det som kan knyttes opp mot kvalitet i pasientbehandlingen har man som regel gode rutiner på Timebøker, arbeidsflyt NOKLUS Prøvetakingsprosedyrer Hygiene Smittevern, men ofte ikke kjennskap til forskriftene som regulerer arbeidstakers arbeidsmiljø Dersom noen får konkrete (fysiske) helseplager er veien til behandling vanligvis kort

15 Hva er mindre bra ? Systematisk HMS-arbeid er ofte «oversett»
Vernerunder Medarbeidersamtaler Avvikssystem Kvalitetssystem (ut over det som direkte berører pasientbehandling) Risiko for «korridor-konsultasjoner» når kollegaer sliter Psykososialt arbeidsmiljø kan være en utfordring å arbeide med grunnet organiseringsform og uklarhet rundt lederansvar

16 Tjenester - Organisasjon
Internkontroll (bistand og opplæring) Kvalitetssystem Avvikssystem Inneklima Systematiske kartlegginger ? Rutiner for ettersyn av Medisinsk-teknisk utstyr FOR Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr. Lokale kraftleverandører driver tilsyn Virksomheten må ha system for å ivareta dette Vernerunder, MAS, personalsamlinger, undervisning

17 Tjenester - Individ Sykefraværsoppfølging Arbeidsplassvurdering
Arbeidsrelaterte helseplager Vaksiner og stikkskader (oppfølging og rådgivning) Ingen krav om helseundersøkelse !

18 Rapportering/Dokumentasjon
Handlingsplan/Samarbeidsplan må sees på som et styrende dokument Rapport fra gjennomførte aktiviteter Kunden bør oppbevare alle dokumentasjon på et systematisk vis og lett tilgjengelig


Laste ned ppt "Jarand Hindenes, Bedriftslege / Spesialist i Arbeidsmedisin"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google